Lista zamówień sprzedaży

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS

Uwaga
Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP.

Kafel Zamówienia i oferty sprzedaży

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Lista zamówień i ofert sprzedaży

Uwaga
Na stanowisku POS dostępne są wyłącznie zamówienia sprzedaży (ZS) wystawione w walucie systemowej.

Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie ERP lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

 • ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji

Natomiast zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są widoczne na liście zamówień sprzedaży, jeżeli posiadają stan Zatwierdzony lub Zrealizowany oraz wskazano na nich sklep/centrum, do którego należy dane stanowisko POS jako punkt odbioru.
Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS (przykładowo operacja anulowania) również jest synchronizowana.

Uwaga
W systemie ERP możliwe jest zdefiniowanie liczby dni, z których mają być synchronizowane dokumenty ZS w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data utworzenia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Realizacja zamówień w punkcie odbioru – zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do centrum, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP Altum w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: Tak.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Z poziomu listy dokumentów OS i ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania.

Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Uwaga
W przypadku wyszukiwania ZS po numerze obcym dokumenty wyszukiwane są jedynie lokalnie

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Odbiór przez klienta] – przycisk dostępny wyłącznie, gdy status przetwarzania ZS wybranego dokumentu jest inny niż Odebrane. Powoduje zmianę statusu na Odebrane i wyświetlenie komunikatu: „Zmieniono status realizacji zamówienia”.
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • [Faktura zaliczkowa] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji fakturę zaliczkową. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura zaliczkowa.
 • [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
 • [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.
 • [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

Uwaga
Dla dokumentów OS oraz ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.
Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

Kafel [Nowe zamówienie]
Uwaga
Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Formularz nowo wystawianego zamówienia sprzedaży

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Nr obcy – pole edytowalne
 2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
 3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 4. Obsługa pozycji
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
 7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
  • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
  • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Rabat
  • Narzut
  • Zaliczki
  • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
  • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT

  Uwaga
  Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
 8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
 9. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 10. Punkt odbioru – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:
  • Dostawa do domu – zawiera adresy wybranego na dokumencie kontrahenta z możliwością wprowadzenia nowego przez opcję [Dodaj adres]. W przypadku wybrania na dokumencie innego odbiorcy niż nabywca wyświetlone adresy pobrane są z karty odbiorcy. Po zatwierdzeniu uzupełnionych danych adresowych użytkownik zostaje przeniesiony na formularz zamówienia, a na przycisku [Punkt odbioru] wyświetlana jest nazwa kontrahenta, którego adres odbioru został wybrany dla zamówienia. W przypadku zmiany kontrahenta lub usunięcia odbiorcy na zamówieniu przycisk [Punkt odbioru] zostanie wyczyszczony.
  • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
  • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
  • Adresy kontrahentów zdefiniowane jako punkty odbioru – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu

  Okno wyboru punktu odbioru
  Okno wyboru punktu odbioru

  Uwaga
  Punkty odbioru definiowane są w systemie ERP.

  W oknie Wybierz punkt odbioru:

  • dostępny jest filtr ułatwiający wyszukiwanie po nazwie punktu odbioru i adresie (miasto, ulica, kod pocztowy)
  • w polu Aktualnie wybrany wyświetlany jest aktualnie wybrany punkt odbioru
  • przycisk [Wyczyść] pozwalający na wyczyszczenie wybranego punktu odbioru

  Punkt odbioru może zostać zmieniony do momentu zatwierdzenia zamówienia.

 11. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
 12. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.
 13. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany
 14. Data realizacji – data realizacji zamówienia
 15. Realizacja przez punkt odbioru – informuje o tym czy w systemie ERP został aktywowany parametr Realizuj w punkcie odbioru. Dostępne opcje:
  • Nie – realizacja zamówienia odbędzie się poza centrum POS, klient odbierze paczkę z zamówionymi artykułami (wraz z wygenerowanym już paragonem/fakturą) w punkcie odbioru POS
  • Tak – zamówienie zostanie zrealizowane przez centrum POS. Na podstawie artykułów znajdujących się w magazynie należącym do centrum POS, przygotowane zostanie zamówienie i wygenerowane odpowiednie dokumenty sprzedaży (realizacja zamówienia pomniejszy stany magazynowe sklepu)u

Jeżeli parametr Realizuj zamówienie w punkcie odbioru na zamówieniu sprzedaży jest aktywny, to jest możliwe:

   • wygenerowanie paragonu do ZS
   • wygenerowanie faktury do ZS
   • otworzenie lub zamknięcie ZS
   • anulowanie ZS
   • użycie bonu
   • kompletacja zamówienia

Uwaga
Wygenerowanie faktury zaliczkowej sprzedaży, zmiana statusu dostawy i płatności jest możliwa na zamówieniu sprzedaży niezależnie od aktywności parametru  Realizuj zamówienie w punkcie odbioru.

Próba wybrania na przykład otwarcia takiego dokumentu skutkuję wyświetleniem komunikatu: „Stan dokumentu uniemożliwia jego otwarcie”.

16. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
 • [Kupony] – pozwala na wybranie kuponu rabatowego
 • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
 • [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu zamówienia

Przykład

W sklepie meblowym XYZ klient zainteresowany jest stołem kuchennym z wystawy. Przy punkcie sprzedaży okazuje się, że na magazynie sklepu nie ma dostępnych innych zasobów tego towaru. Klient nie chce kupować artykułu z wystawy, więc decyduje się na zamówienie z innego sklepu. Operator, w celu wystawienia zamówienia sprzedaży, wybiera z listy zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]. Następnie dodaje artykuł Stół kuchenny oraz usługę transportu do domu. Ponieważ klient nie ma założonego konta w sklepie, kasjer wybiera przycisk [Punkt odbioru] -> [Dostawa do domu] -> [Dodaj adres]. Po wypełnieniu adresu i zapisaniu zmian operator uzupełnia pozostałe pola dokumentu bez zmiany kontrahenta Nieokreślony.

[/example]

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Jeżeli na zamówieniu sprzedaży znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego usługę POS Agenta, to następuje rejestracja dodatkowych informacji podczas:

 • otwarcia i edycji ZS – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla danego centrum, to na stanowisku POS wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Niektóre element zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum. Zapis zmian po otwarciu zamówienia spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie.
 • anulowania lub zamknięcia ZS – nastąpi zwolnienie wszystkich rezerwacji subelementów znajdujących się na magazynie dostępnym w tym centrum, które były zapisane przez POS Agenta
 • generowania PAR/FS do dokumentu ZS – jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden subelement niedostępny dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy ustawić dostępne magazyny dla wszystkich elementów. W przypadku, gdy magazyny nie zostaną zmodyfikowane manualnie, zapis dokumentu automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na elementach. Czy chcesz otworzyć wskazane zamówienie?Realizacja zamówienia sprzedaży

Lista zamówień i ofert sprzedaży zawiera poniższe przyciski:

 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • [Faktura zaliczkowa] – generuje fakturę zaliczkową do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura zaliczkowa.
 • [Paragon] – generuje paragon do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
 • [Faktura] – generuje fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura sprzedaży.

Generowanie dokumentu

Dokumenty do ZS można wygenerować z poziomu listy dokumentów ZS i OS oraz z poziomu podglądu dokumentu ZS.

Zamówienie sprzedaży można przekształcić:

 • do dokumentu faktury sprzedaży
 • do dokumentu paragonu, jeżeli do ZS nie została wygenerowana faktura zaliczkowa

Generowanie dokumentu do ZS dostępne jest dla zamówień:

 • zatwierdzonych
 • będących w realizacji

Uwaga
Użytkownik ma możliwość wygenerowania wielu dokumentów handlowych dla zamówień realizowanych częściowo.

Przycisk Kopiuj ilości z ZS na paragonie

W zależności od ustawienia parametru Kopiuj ilości z zamówienia w systemie ERP, na tworzony dokument handlowy zostaną przeniesione wszystkie niezrealizowane pozycje zamówienia, przy czym:

 • Przy zaznaczonym parametrze – z ilościami pozostającymi do realizacji. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnych artykułów na dokument. Dodane artykuły są oznaczone kolorem zielonym.
 • Przy odznaczonym parametrze – z ilościami zerowymi. Aby była możliwość zatwierdzenia dokumentu FS/PAR, dokument ten musi zawierać co najmniej jedną pozycję o ilości różnej od zera. Na formularzu dokumentu zamówienia dostępny jest przycisk [Kopiuj ilości z ZS] umożliwiający przeniesienie niezrealizowanych ilości z zamówienia. Użytkownik ma możliwość dodawania artykułów, dzięki czemu ilości na pozycjach będą ulegać zmianie. Dodane artykuły, których nie ma na dokumencie, są oznaczone kolorem zielonym.

Prezentacja na zielono dodatkowych artykułów na generowanym paragonie z zamówienia

Na generowanym dokumencie:

 • przenoszone są promocje pakietowe naliczone na. W przypadku dodania kolejnych artykułów na generowanym dokumencie, promocje pakietowe zostaną naliczone tylko na te dodane elementy. Modyfikacja ilości lub usunięcie elementu z naliczoną promocją pochodzącego z zamówienia powoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowych. Czy chcesz kontynuować?”. Wybranie opcji Tak spowoduje naliczenie promocji pakietowych od nowa przy ujęciu wszystkich elementów dokumentu handlowego i ich ilości. Natomiast wybranie opcji Nie spowoduje brak wprowadzenia zmian (brak przeliczenia promocji pakietowych, brak zmiany ilości).
 • realizacja sprzedaży artykułu nieaktywnego jest możliwa wyłącznie na pozycji (ilości) przeniesionej z zamówienia
 • faktury sprzedaży kierunek naliczania VAT pobierany jest z zamówienia sprzedaży
 • paragonu kierunek naliczania VAT określany jest na definicji typu dokumentu Paragon z poziomu systemu ERP
 • na podstawie zamówienia zawierającego pozycje zmodyfikowane po zatwierdzeniu lub będącego w czasie realizacji rabaty nie są na nowo przeliczane
 • przeniesione wartości atrybutów z dokumentu pierwotnego nie będą podlegać modyfikacji. Możliwość określania wartości atrybutów będzie dostępna wyłącznie dla atrybutów przypiętych do dokumentu handlowego czy pozycji dokumentu.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient po odbiór złożonego wcześniej zamówienia sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Generuj dokument] -> [Paragon]. Na dokumencie ilości artykułów zostały automatycznie przeniesione z dokumentu ZS. Kasjer zatwierdza dokument, przyjmuje płatność i wydaje towar klientowi.
Po zatwierdzeniu okna płatności paragonu zamówienie sprzedaży przyjmie stan Zrealizowany.

Podgląd

Na podglądzie dokumentu zamówienia sprzedaży prezentowana jest dodatkowa kolumna Ilość do wydania, która przedstawia różnicę między aktualną ilością z zamówienia sprzedaży, a ilościami znajdującymi się na dokumentach wygenerowanych do tego zamówienia (PAR/FS).

Podgląd dokumentu ZS

Na podglądzie dokumentu ZS dostępne są następujące przyciski:

 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji

Wyłączenie pozycji z realizacji

Na stanowisku POS nie ma możliwości wyłączenia pozycji zamówienia z realizacji, ale w aplikacji można kontynuować tak zmodyfikowany dokument. Zmiany wprowadzone w systemie ERP związane z wyłączeniem pozycji lub modyfikacjami na zatwierdzonym dokumencie ZS są przesyłane do aplikacji.
Faktury zaliczkowe

Do zamówienia sprzedaży:

 • można wystawić faktury zaliczkowe (FSL)
 • można dodać dowolną ilość zaliczek, jednak suma zaliczek nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia

Płatności do faktur zaliczkowych mogą być realizowane dowolną formą płatności dostępną dla danego stanowiska POS i operatora. Kierunek naliczana VAT faktur zaliczkowych ustalany jest zawsze od wartości brutto dokumentu.

Przycisk [Faktura zaliczkowa]
Przycisk [Faktura zaliczkowa]
W celu wygenerowania faktury zaliczkowej, należy na liście zamówień i ofert sprzedaży zaznaczyć zamówienie sprzedaży, a następnie wybrać przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa].

Uwaga
Przy próbie wygenerowania FSL do dokumentu ZS, do którego w systemie ERP została już wygenerowana zaliczka na całość, pojawi się komunikat: „Nie można utworzyć faktury zaliczkowej. Wystawiono zaliczki na całą wartość zamówienia.”

Formularz nowo dodawanej faktury zaliczkowej
Formularz nowo dodawanej faktury zaliczkowej

Na formularzu dodawanej faktury zaliczkowej znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Zamówienie – numer zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 2. Wartość zamówienia – wartość zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 3. Poprzednie zaliczki – suma już dodanych zaliczek do zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
 4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
 5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość
 6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu
 7. Zaliczka – należy wprowadzić wartość zaliczki w postaci:
  • procentowej
  • kwoty

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności.
Na wydruku dokumentu ZS prezentowana jest informacja o wpłaconych zaliczkach (do tego dokumentu) w sekcji Forma płatności.

W systemie ERP można określić sposób rozliczania zaliczek przy pomocy parametru Odliczaj zaliczki w 100%:

 • przy zaznaczonym parametrze – na fakturze sprzedaży generowanej do dokumentu ZS powiązanego z FSL kwota zaliczki jest prezentowana pod sumaryczną wartością wszystkich pozycji na dokumencie w polu Zaliczki. W przypadku niezgodności kontrahentów na ZS i wystawionej do niego FSL, podczas próby wygenerowania faktury sprzedaży pojawi się komunikat: „Istnieją nierozliczone zaliczki powiązane z zamówieniem. Sprawdź zgodność danych kontrahenta na wystawionych fakturach zaliczkowych oraz fakturze końcowej.”
 • przy odznaczonym parametrze – użytkownik ma możliwość ręcznego odliczenia zaliczek na generowanej fakturze sprzedaży, jeśli do powiązanego dokumentu zamówienia sprzedaży jest wystawiona co najmniej jedna FSL na tego samego kontrahenta, który został wybrany na fakturze sprzedaży.

Przycisk [Faktury zaliczkowe]
Przycisk [Faktury zaliczkowe]
Przy pomocy przycisku [Faktury zaliczkowe] można przejść na listę dokumentów FSL zawężoną do tych dokumentów FSL, które są powiązane z zamówieniem, do którego generowana jest faktura.

Lista faktur zaliczkowych
Lista faktur zaliczkowych

Na liście faktur zaliczek prezentowane są pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Informacje na temat wartości:
  • faktury
  • dostępnych zaliczek
  • odliczanych zaliczek
  • faktury po odliczeniu zaliczek
 2. Lista dokumentów zawierająca kolumny:
  • Numer
  • Data utworzenia
  • Zaliczka
  • Kwota maksymalna
  • Kwota odliczana
  • % zaliczki
 3. Odlicz zaliczki – pole umożliwiające wprowadzenie wartości odliczanych zaliczek w postaci procentowej lub kwotowej.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów FSL na podstawie numeru systemowego dokumentu.
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Data wystawienia

Przykład

Klient zamówił w sklepie XYZ komplet mebli kuchennych na wymiar. Zgodnie z polityką firmy, w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do zapłacenia 15% zaliczki.
Po tygodniu klient przychodzi do sklepu opłacić zaliczkę. W tym celu operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży okazany dokument i wybiera przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa]. Na wygenerowanym formularzu kontrahent został poprawnie przekopiowany z dokumentu ZS. Operator wprowadza w polu Zaliczka wartość 15%. Po zatwierdzeniu dokumentu kasjer przyjmuje płatność od klienta.

Przy braku połączenia z usługą synchronizacji danych (tryb pracy offline) generowanie dokumentu handlowego do ZS wywoła komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Wówczas operator może wystawić dokument handlowy, ale nie zostanie on powiązany z danym ZS ani nie zostaną na nim uwzględnione faktury zaliczkowe. Tak wygenerowany dokument handlowy w polu Numer obcy ma wprowadzony numer zamówienia.
Zamówienia sprzedaży online

Operacje wykonywane na:

 • zamówieniach wystawionych na stanowisku POS oraz zsynchronizowanych z systemu ERP,
 • zamówieniach wystawionych w systemie ERP i przesłanych na stanowisko POS,
 • zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS,

wymagają połączenia z usługą synchronizacji danych (praca w trybie online). W przypadku takich zamówień, przy próbie:

 • zmiany statusu,
 • otwarcia,
 • zamknięcia,
 • anulowania,
 • wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,

następuje połączenie online z systemem ERP, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia.
W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie ERP) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”.
Przy obsłudze online wersja zamówienia w ERP powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu systemu ERP, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana.
W przypadku braku połączenia nadal jest możliwość:

 • wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
 • wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z systemu ERP. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

Prezentowany numer ZS na wygenerowanym dokumencie w przypadku braku połączenia z usługą
Prezentowany numer ZS na wygenerowanym dokumencie w przypadku braku połączenia z usługą

W przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.
Lista zadań (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Lista zadań dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Lista zadań pozwala na wysyłanie użytkownikom pracującym na stanowiskach POS przypomnień o zamówieniach sprzedaży do realizacji, pobranych z systemu ERP. Informacja o ilości zadań wyświetlana jest na podstawie zamówień sprzedaży aktualizowanych podczas synchronizacji.

Jeżeli na stanowisku POS pojawi się nowe zamówienie sprzedaży z odpowiednim statusem realizacji zamówienia pochodzącym z dedykowanego słownika w systemie ERP, obok zegara aplikacji zostanie wyświetlona ikona informująca o ilości nowych zamówień do realizacji.

Lista zadań w górnym menu

Po otworzeniu listy zadań ikona zmieni kolor na biały, pozostawiając przy tym cały czas wyświetlaną liczbę zadań . Kolor ikony określa czy na stanowisku pojawiło się nowe zadanie.

 

Po wybraniu ikony zostanie otworzona lista zadań, na której znajdują się informacje o:

 • obiekcie, którego dotyczy zadanie (w tym przypadku określony status zamówienia)
 • liczbie obiektów/akcji z ich statusem (w tym przypadku liczba zamówień o określonym statusie)

Lista zadań do przetwarzania z uwzględnionymi statusami
Kompletacja zamówienia sprzedaży (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Kompletacja zamówienia sprzedaży dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

W aplikacji Comarch POS wprowadzono możliwość przygotowania zamówień sprzedaży bezpośrednio w sklepie, poprzez kompletacje artykułów z dostępnych zasobów. Rozwiązanie zostało wprowadzone w celu usprawnienia pracy w sklepie: sprzedawca może teraz w każdej chwili otworzyć listę zadań i skompletować konkretne zamówienie sprzedaży czekające na realizację.. Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu parametru Przygotowanie zamówienia sprzedaży w systemie ERP.

Po przygotowaniu zamówienia jego status aktualizuje się automatycznie i na tej podstawie klient jest informowany o gotowości zamówienia do odbioru. Informacja do klienta jest przesyłana z systemu ERP. Istnieję opcja automatycznego zamknięcia zamówienia po jego częściowej realizacji, jeżeli odpowiedni parametr jest włączony w systemie ERP.

Na stanowisku POS po wejściu w kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży] dostępny jest przycisk [Kompletuj], otwierający okno edycji zamówienia.

Przycisk [Kompletuj] w oknie Zamówienia i oferty sprzedaży

Statusy na liście zamówień sprzedaży

Na podglądzie lub po wyświetleniu na liście ZS kolumny Status realizacji dostępne są nowe statusy realizacji zamówień:

 • Do kompletacji – informuje o możliwości rozpoczęcia przygotowywania zamówienia
 • Przygotowane – informuje o pełnej kompletacji zamówienia
 • Przygotowane częściowo – informuje o częściowej kompletacji zamówienia

Jednostka miary tolerancji

W systemie ERP można zdefiniować tolerancję jednostki miary, jako wartość lub procent, która przesyłana jest do POS wraz z zsynchronizowanymi artykułami. Tolerancja określa dopuszczalny zakres wartości w danej jednostce miary na przykład ±0,1 dla jednostki kilogram, oznacza, że system jako poprawne wartości zaakceptuje: 0,9; 1 i 1,1. Większa ilość na dokumencie, niż zamówiona przez klienta, powoduję wyświetlenie komunikatu na stanowisku POS: Wprowadzono większą ilość niż zamówiona przez Klienta. Zebrana ilość nie została zwiększona.

Przykład
Tolerancja w systemie ERP ustawiona została na ±0,1. Klient zamówił 1 kg jabłek, użytkownik przygotował w sklepie jabłka o wadze 0,9814 kg – artykuł jest traktowany jako przygotowany w całości, zgodnie z tolerancją ustawioną dla kilograma na artykule.

Kompletacja

Po wybraniu przycisku [Kompletuj] zostanie otworzone nowe okno Kompletacja zamówienia z kolumnami:

 • Nazwa artykułu z kodem EAN
 • Ilość do wydania
 • Ilość zebrana – domyślna wartość ustawiona na 0,00 w identycznej jednostce miary jak ilość do wydania. W momencie gdy włączony jest parametr Włącz kontrolę ilości przy kompletacji w systemie ERP nie ma możliwości przekroczenia ilości do wydania, uwzględniana jest jedynie ustawiona tolerancja.
 • Kod (domyślnie ukryty)

Okno kompletacji zamówienia

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy artykułów na podstawie:

 • Nazwy artykułu
 • Kod EAN
 • Kodu (gdy kolumna jest dostępna)

Przy wybraniu kursorem pozycji kompletowania zamówienia, dostępne są przyciski:

 • [Ilość] – standardowy przycisk z taką samą jednostką miary jak dla ilości do wydania
 • [Usuń] – standardowy przycisk usuwający tylko nowe dodane pozycje, które nie były dostępne na zamówieniu sprzedaży
 • [Wybierz właściwości] – jeżeli artykuł posiada więcej niż jedną partię i włączona jest funkcjonalność Obsługa metody FEFO, po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno właściwości z możliwością wybrania konkretnej cechy artykułu

W oknie kompletacji po prawej stronie znajduje się pole:

 • Opis – pozwala na dodanie komentarza, umożliwiającego na przykład zawarcie informacji o tym, gdzie skompletowane zamówienie jest przechowywane. Pole jest aktywne do momentu zatwierdzenia kompletacji zamówienia. Wartość pola Opis jest przenoszona na fakturę/paragon ze skompletowanego zamówienia, bez możliwości edycji.

Dodanie nowej partii dla artykułu z cechami

Właściwości wybranego artykułu zawierają:

 • Nazwę
 • Kod EAN
 • Cechy artykułu
 • Atrybuty artykułu
 • Zdjęcie

Rozbieżności w oknie kompletacji

W przypadku rozbieżności podczas kompletacji zamówienia, na stanowisku POS zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty. System weryfikuje czy istnieją jakiekolwiek artykuły, których ilość zebrana jest różna od ilości zamówionej (uwzględniane są również nowododane towary). Jeżeli na listę kompletacji dodany został artykuł, który nie był zamówiony przez klienta, pojawi się okno z powiadomieniem:

Komunikat wyświetlany w przypadku dodania artykułu, który nie został zamówiony

Inny komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli w oknie kompletacji ilość zebrana danego artykułu będzie większa niż zamówiona:

Komunikat wyświetlany w przypadku zebrania większej ilości artykułu, niż została zamówiona

Natomiast w przypadku zamówienia, które nie zostało całkowicie skompletowane, podczas jego zatwierdzenia, w oknie powiadomień zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany w przypadku niepełnej kompletacji zamówienia