Dokumentacja techniczna wydruków

Wstęp

Definicje wydruków znajdują się w katalogu c:\Retail\POS2\Printouts\. Każda definicja znajduje się w oddzielnym katalogu, którego nazwa jest jednocześnie nazwą definicji. Wewnątrz katalogu muszą zostać umieszczone co najmniej trzy pliki definiujące źródło danych, układ wydruku oraz jego wygląd. Każdy z tych plików musi być poprawnym plikiem xml o określonej nazwie. Dokładna struktura każdego z tych plików została opisana poniżej.

Źródło danych

Źródło danych dla wydruku musi zostać umieszczone w pliku o nazwie Data.xml. Głównym elementem w pliku jest data, wewnątrz którego musi się znaleźć dokładnie jeden element setf. Wewnątrz elementu setf musi się znaleźć jeden lub więcej elementów set.

Każdy element set reprezentuje jeden zbiór danych (wynik jednego zapytania SQL). Musi on zawierać dwa elementy podrzędne: name – który określa nazwę zbioru oraz query, które definiuje zapytanie SQL.

Przykładowy plik Data.xml

Przykład
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data>
  <setf>
    <set>
      <name>SummaryAmount</name>
      <query>
        SELECT
        FORMAT(Value,'N2','pl-PL') as Amount, c.Symbol as Currency
        from Configuration.Currencies c, [Documents].[TradeDocuments] ts
        join Documents.Payments dp on dp.DocumentId = ts.Id
        where ts.Id = {0} and c.IsSystem = 1
      </query>
    </set>      
    <set>
      <name>DocumentRates</name>
      <query>
        SELECT cvr.Name as Name,
        FORMAT(dva.NetValue,'N2','pl-PL') as NetValue,
        FORMAT(dva.GrossValue,'N2','pl-PL') as GrossValue,
        FORMAT(dva.VatValue,'N2','pl-PL') as Vat
        FROM Documents.VATAggregates dva
        JOIN Configuration.VATRates cvr ON cvr.id = dva.VATRateId
        where DocumentId={0}
      </query>
    </set>
  </setf>
</data>>

Zapytanie może być standardowym zapytaniem SQL lub nazwą procedury składowanej, która zwraca żądany wynik. Aby skorzystać z procedury składowanej do elementu query należy dodać atrybut type z wartością StoredProcedure

Parametry źródła danych

Przy wykonywaniu zapytań z pliku Data.xml przekazywane są do nich parametry zależne od typu oraz kontekstu wydruku. W przykładzie powyżej wykorzystany został jeden parametr @DocumentId.

Układ wydruku

Zawartość oraz układ wydruku definiowany jest w pliku Layout.xml. Głównym elementem w pliku jest document. Musi zawierać on co najmniej element body, który zawiera główną część wydruku. Dodatkowo w elemencie document może zostać umieszony element title oraz wiele elementów header oraz footer. Zawartość elementów body, header oraz footer może zostać skomponowana z elementów opisanych w sekcji Układ. Elementy te mogą być zagnieżdżane.

Wygląd wydruku

Dostosowanie wyglądu wydruku możliwe jest poprzez plik Styles.xml. Głównym elementem pliku jest style, który zawiera elementy określające wygląd poszczególnych elementów wydruku zdefiniowanych w pliku Layout.xml.

Jednym z elementów podrzędnych elementu style jest element fonts, który określa wszystkie czcionki, które zostaną wykorzystane w wydruku. Może on zawierać, jeden lub więcej elementów font, który definiuje krój, wielkość, wygląd oraz styl fontu.

Przykład
<font name="title" face="Arial" size="20" color="#9fc54c"/>

Atrybuty elementu font to:

 • name – określa nazwę czcionki
 • face – nazwa kroju czcionki
 • size – rozmiar w punktach
 • color – kolor
 • style – style czcionki. Może zawierać jedną (lub więcej wartości oddzielonych znakiem spacji) z wartośći bolditalicunderline.

Wewnątrz elementu fonts powinien znaleźć się także jeden element font z pominiętym atrybutem name. Czcionka ta będzie stosowana jako domyślny czcionka dla wydruku.

Przykład
<fonts>
        <font face="Trebuchet MS" size="10"/>
        <font name="title" face="Arial" size="20" color="#9fc54c"/>
        <font name="header" face="Tahoma" size="8" color="#999999"/>
        <font name="summary_value" face="Trebuchet MS" size="15" color="#9fc54c" style="bold"/>
</fonts>

Oprócz elementu fonts w pliku Styles.xml mogą znajdować się elementy w schemacie

Przykład
<selektor>
        <reguła/>
        <reguła/>
        [...]
</selektor>

Gdzie selektor decyduje o tym, czy podległe mu reguły zostaną zastosowane dla danego elementu. Większość selektorów ma taką samą nazwę jak element, który stylują. Np. w celu ostylowania paragrafu (element p w pliku Layout.xml) należy zastosować selektor p

Przykład
<p>
        <margin top="5"/>
</p>

Powyższy przykład wszystkim paragrafom wydruku ustawi margines górny na 5 punktów.
Selektor może wybrać do ostylowania tylko wybrane elementy danego typu. W tym celu do elementu w pliku Layout.xml oraz selektora w pliku Styles.xml należy dodać atrybut class. Selektor wybierze wtedy tylko te elementy, które mają identyczną wartość atrybutu class.

Przykład
<p>
        <text font="normal"/>
</p>
<p class="title">
        <text font="title"/>
</p>

Powyższy przykład ustawi font wszystkich paragrafów na normal ale te, których atrybut class to title zostanie ustawiony font title.

Dokładny opis innych atrybutów selektorów oraz spis reguł stylujących znajduje się w sekcji Wygląd. Lista selektorów oraz reguł, które można zastosować dla danego elementu znajduje się w opisie poszczególnych elementów w sekcji Układ.
Reguły z pliku Styles.xml stosowane są od góry do dołu tzn. jeżeli dwa selektory dopasują ten sam element i zawierają one takie same reguły z innymi wartościami to zostanie zastosowana wartość występująca później.

Układ wydruku

Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane w tej sekcji. Opis każdego elementu zawiera następujące sekcje:

 • Zawartość – opisuje jakie elementy podrzędne można umieścić wewnątrz danego elementu.
 • Parametry – opisuje wszystkie dostępne atrybuty jakie można dodać do elementu i co oznaczają.
 • Elementy stylujące – zawiera listę selektorów, które dopasowują dany element w pliku Styles.xml
 • Elementy podrzędne – opcjonalna sekcja opisująca elementy, które mogą wystąpić tylko wewnątrz danego elementu. Dla każdego elementu podrzędnego zachowany jest układ opisu taki sam jak dla głównego elementu.
 • Przykład – zawiera fragment kodu z przykładowym wykorzystanie opisywanego elementu.

Elementy

Barcode

Opis Kod kreskowy.
Zawartość Wewnątrz elementu barcode umieszczane są dane tekstowe, które mają być przez ten kod zakodowane.
Parametry type – określa typ kodu kreskowego.

Możliwe wartości:

 • upc-a
 • upc-e
 • upc 2 digit ext.
 • upc 5 digit ext.
 • ean-13
 • jan-13
 • ean-8
 • itf-14
 • codabar
 • postnet
 • bookland/isbn
 • code 11
 • code 39
 • code 39 extended
 • code 39 mod 43
 • code 93
 • logmars
 • msi
 • interleaved 2 of 5
 • standard 2 of 5
 • code 128
 • code 128-a
 • code 128-b
 • code 128-c
 • telepen
 • fim
 • pharmacode
Elementy stylujące
 • Barcode
Przykład
<barcode type="Code 93"><data set="DocumentHeader" var="EAN" /></barcode>

Body

Opis Główna sekcja wydruku.
Zawartość Dowolny element nietekstowy.
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Body
Przykład
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
        <title><data set="DocumentHeader" var="NumberString" /></title>
        <body>
                 [zawartość wydruku]
        </body>
</document>

Br

Opis Złamanie linii w tekście.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<p>Tekst<br/> w wielu<br/>liniach</p>

Data

Opis Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry set – nazwa zestawu danych
var – nazwa kolumny
index – indeks wiersza ze źródła danych (wartość domyślna 0)
format – todo
Elementy stylujące Brak
Przykład
<barcode type="Code 93"><data set="DocumentHeader" var="EAN" /></barcode>
Opis Stopka wydruku
Zawartość Dowolny element nietekstowy.
Parametry page – strona wydruku. Jeżeli nie podamy tego parametru to stopka traktowana jest jako stopka główna.

Możliwe wartości:

 • first – pierwsza strona
 • last – ostatnia strona
 • even – strona parzysta
Elementy stylujące
 • Footer
Przykład
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
        <footer page="last">
                 <p>Stopka ostatniej strony</p>
       </footer>
Opis Nagłówek wydruku
Zawartość Dowolny element nietekstowy.
Parametry page – strona wydruku. Jeżeli nie podamy tego parametru to nagłówek jest traktowany jako nagłówek główny.

Możliwe wartości:

 • first – pierwsza strona
 • even – strona parzysta
Elementy stylujące
 • Header
Przykład
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document>
       <header>
                 <p>Nagłówek</p>
        </header>
        <body>
[...]

Horizontal i Section

Horizontal
Opis Podział na sekcje ułożone poziomo
Zawartość Jeden lub więcej elementów section
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Header
Elementy podrzędne
 • Section
Section
Opis sekcja
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe.
Parametry Brak
Elementy stylujące weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy podrzędne
 • Section

Przykład dla Horizontal i Section

Przykład
<horizontal>
        <section><p class="sign">Dokument wystawił</p></section>
        <section weight="0,1"></section>
        <section><p class="sign">Towar wydał</p></section>
        <section weight="0,1"></section>
        <section><p class="sign">Data odbioru</p></section>
        <section weight="0,1"></section>
        <section><p class="sign">Towar odebrał</p>
<p class="footer">Strona<pageNumber/> z <numOfPages/></p></section>

</horizontal>

Hr

Opis Linia pozioma
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Hr
Przykład
<p>tekst1</p>
<hr />
<p>tekst2</p>

If

Opis Element testowy pozwalający na układ wydruku zależny od dowolnych warunków.
Zawartość Element test oraz co najmniej jeden z elementów true false
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Elementy podrzędne
 • Test
 • True
 • False

Test

Opis Element zawierający warunek decydujący o tym czy do wydruku zostaną dodane elementy z sekcji true czy false. Warunek może być dowolnym wyrażeniem logicznym zawierającym podstawowe operacje matematyczne, porównania. Może on także zawierać nawiasy
Zawartość Dowolne elementy tekstowe.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
True
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test zostanie spełniony.
Zawartość Dowolne elementy, które mogą zostać umieszone w rodzicu elementu test
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
False
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test nie zostanie spełniony.
Zawartość Dowolne elementy, które mogą zostać umieszone w rodzicu elementu test
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

Przykład dla If

Przykład
<if>
        <test><data set="DocumentsPositions" var="Id" /> &lt; 3123</test>
        <true>
                 <horizontal>
                         <section weight="2">
                                  <p><data set="DocumentsPositions" var="Name" /></p>
                                  <p><data set="DocumentsPositions" var="Barcode" /></p>
                         </section>                         <section weight="3">
                                  <p><data set="DocumentsPositions" var="Name" /></p>
                                  <p><data set="DocumentsPositions" var="Barcode" /></p>
                         </section>                 </horizontal>        
</true>        
<false>
                 <p><data set="Header" var="CompanyName" /></p>
        </false>
</if>

Image

Opis Obraz z bazy lub z dysku.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry path – ścieżka do pliku względnie do katalogu głównego definicji wydruku. Jeżeli ustawiamy parametr path pozostałe parametry będą ignorowane.
set – Nazwa źródła danych
var – Nazwa kolumny w źródle danych
index – Indeks wiersza w źródle danych
Elementy stylujące
 • Image
Przykład
<image path="logowms.png" />
<image set="Header" var="Logo" />

PageNumber

Opis Numer aktualnej strony.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Przykład
<footer>
        <p class=”footer”>Strona<pageNumber/> z <numOfPages/></p>
</footer>

P

Opis Paragraf.
Zawartość Dowolny element tekstowy.
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • P
Przykład
<p class="date">Data wystawienia:&#160;<data set="DocumentHeader" 
var="DocumentCreationDate" /></p>

RowNumber

Opis Numer aktualnego wiersza tabeli.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<table set="DocumentPositions">
        <column weight="2" description=”N." class="number">
                 <rowNumber />
        </column>
        <column weight="12" description=”[Kod] Nazwa towaru">
                 [<tableData var="Code" />] <tableData var="Name" />
        </column></table>

StaticTable

Opis Tabela statyczna o ustalonej liczbie kolumn oraz wierszy.
Zawartość Element head oraz jeden lub więcej elementów row
Parametry split – określa czy tabela może zostać podzielona na kilka stron. Parametr może przyjmować wartość true lub false.
Elementy stylujące
 • StaticTable
Elementy podrzędne
 • Head
 • Column
 • Row
 • Cell
Opis Element definiujący nagłówek tabeli.
Zawartość Jeden lub więcej elementów column
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Column
Opis Element definiujący pojedynczą kolumnę tabeli.
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe.
Parametry weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące
 • HeadCell
Row
Opis Element definiujący pojedyńczy wiersz tabeli.
Zawartość Jeden lub więcej elementów cell
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Cell
Opis Element definiujący pojedynczą komórkę wiersza tabeli.
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe.
Parametry collspan – parametr mówiący o tym ile kolumn ma zajmować dana komórka (parametr pozwalający na scalanie komórek tabeli).
rowspan – parametr mówiący o tym ile wierszy ma zajmować dana komórka (parametr pozwalający na scalanie komórek tabeli).
Elementy stylujące
 • Cell

Przykład

Przykład
<staticTable class="customer">
        <head>
                 <column weight="1"><p class="tableHead">Odbiorca</p></column>
                 <column weight="1"><p class="tableHead">Nabywca</p></column>
        </head>
        <row>
                 <cell>
                         <p class="customer"><data set="DocumentHeader" var="CustomerName" /><br/>
                         <data set="DocumentHeader" var="Street" /><br/>
                         <data set="DocumentHeader" var="ZipCode" />&#160;<data set="DocumentHeader" var="City" /><br/>
                         IVA: <data set="DocumentHeader" var="Tin" /><br/>
                         </p>
                 </cell>
                 <cell>
                        <p class="customer"><data set="DocumentHeader2" var="CustomerName" /><br/>
                         <data set="DocumentHeader2" var="Street" /><br/>
                         <data set="DocumentHeader2" var="ZipCode" />&#160;<data set="DocumentHeader2" var="City" /><br/>
                         IVA: <data set="DocumentHeader2" var="Tin" /><br/>
                         </p>
                 </cell>
        </row>
        <row>
                <cell collspan="2">
                         <p>...</p>
                 </cell>
        </row>
</staticTable>

Table

Opis Tabela dynamiczna o ustalonej lub dynamicznej liczbie kolumn.
Zawartość Jeden lub więcej elementów:

 • column
 • dynamic-columns
 • if (może zawierać tylko elementy column, dynamic-columns lub if)
Parametry split – określa czy tabela może zostać podzielona na kilka stron. Parametr może przyjmować wartość true lub false.
set – nazwa zestawu danych.
Elementy stylujące
 • Table
Elementy podrzędne
 • Column
 • Dynamic-columns
 • If
 • TableData
Column
Opis Element definiujący kolumnę tabeli.
Zawartość Dowolne elementy tekstowe
Parametry description – nagłówek kolumny.
weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące
 • DataCell
 • HeadCell
Dynamic-columns
Opis Element definiujący serię kolumn o nazwie zdefiniowanej poprzez wyrażenie regularne.
Zawartość Dowolne elementy tekstowe
Parametry names – wyrażenie regularne wybierające kolumny ze źródła danych
Elementy stylujące
 • DataCell
 • HeadCell
If

Element warunkowy pozwalający na pokazanie lub ukrycie wybranych kolumn.

Patrz generyczny element If

TableData
Opis Element zwracający wartość tekstową ze zbioru danych bazującą na zbiorze danych tabeli, kolumnie podanej w parametrze var oraz aktualnym wierszu tabeli.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry var – nazwa kolumny ze zbioru danych.
Elementy stylujące Brak
Przykład 1 – Kolumny statyczne i warunkowe
Przykład
<table set="DocumentPositions">
        <column weight="2" description="N." class="number">
                 <rowNumber />
        </column>
        <column weight="12" description="[Kod] Nazwa towaru">
                 [<tableData var="Code" />] <tableData var="Name" />
        </column>
                 <if>
                         <test>
                                  <hasColumn var="Column15" /> = 1
                         </test>
                         <true>
                                  <column weight="2" description="Test" class="number">
                                          <tableData var="Column15" />
                                  </column>
                         </true>
                 </if>
        <column weight="4" description="Ilość" class="number">
                 <tableData var="RealizedQuantity" />
        </column>
        <column weight="4" description="Jm. (podstawowa)">
                 <tableData var="BasicUnitSymbol" />
        </column>
        <column weight="4" description="Ilość" class="number">
                 <tableData var="SecondaryQuantityRealized" />
        </column>
        <column weight="4" description="Jm. (pomocnicza)">
                 <tableData var="SecondaryUnitSymbol" />
        </column>
</table>

 

Przykład 2 – Kolumny dynamiczne
Przykład
<table set="DocumentPositions">
        <column weight="2" description="N." class="number">
                <rowNumber />
        </column>
        <column weight="12" description="[Kod] Nazwa towaru">
                 [<tableData var="Code" />] <tableData var="Name" />
        </column>
        <dynamic-columns weight="4" description="Waluta {{1}}" names="Currency(.+)">
                 <tableData var="{{0}}" /> {{1}}
</dynamic-columns>
</table>

Title

Opis Tytuł dokumentu używany do nazwania pliku PDF.
Zawartość Dowolny element tekstowy.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Wygląd wydruku

Wszystkie elementy stylujące (selektory) oraz reguły stylujące zostały opisane w tej sekcji. Opis każdego selektora zawiera listę elementów, które styluje oraz listę reguł, jakie można w nim umieścić.
Opis każdej reguły zawiera listę atrybutów jakie można w niej zastosować.

Atrybuty zawężające

Każdy selektor może zostać zawężony poprzez atrybut class. Dodatkowo selektory elementów związane z tabelami mogą zostać zawężone poprzez atrybut index, który może zawierać liczbę całkowitą lub wyrażenie postaci An+B, gdzie A oraz B to liczby całkowite. Selektor taki dopasuje element, jeżeli zgadza się on z indeksem wiersza tabeli (wiersze tabeli numerowane są od 0 z góry na dół).

Przykłady

 • index=”0″ – dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
 • index=”first” – dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
 • index=”last” – dopasuje ostatni wiersz w tabeli
 • index=”5″ – dopasuje szósty wiersz w tabeli
 • index=”2n” – dopasuje parzyste wiersze tabeli tzn. z indeksem równym 0,2,4… czyli wiersze pierwszy, trzeci, piąty…
 • index=”3n+1″ – dopasuje wiersze z indeksem 1, 4, 7…
 • index=”3n+2″ – dopasuje wiersze z indeksem 2, 5, 8…

Selektory

Barcode
Opis Selektor dla kodu kreskowego.
Elementy stylowane
 • Barcode
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • fit
 • margin
 • text
 • border
Body
Opis Selektor dla głównego elementu wydruku.
Elementy stylowane
 • Body
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • page
 • margin
Cell
Opis Selektor dla komórki w tabeli statycznej.
Elementy stylowane
 • Cell
Parametry zawężające
 • class
 • index
Reguły
 • border
 • background
 • text
DataCell
Opis Selektor dla komórki w tabeli dynamicznej.
Elementy stylowane
 • Column
Parametry zawężające
 • class
 • index
Reguły
 • border
 • background
 • text
Opis Selektor dla stopki dokumentu
Elementy stylowane
 • Footer
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text
 • border
 • background

 

 

HeadCell
Opis Selektor dla komórki nagłówka w tabeli dynamicznej.
Elementy stylowane
 • Column
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border
 • background
 • text
Opis Selektor dla nagłówka dokumentu
Elementy stylowane
 • Header
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text
 • border
 • background
Hr
Opis Selektor dla linii poziomej.
Elementy stylowane
 • Hr
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border

 

Image
Opis Selektor dla obrazka.
Elementy stylowane
 • Image
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • fit
P
Opis Selektor dla paragrafu.
Elementy stylowane
 • P
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text
 • border
 • background
Section
Opis Selektor dla sekcji.
Elementy stylowane
 • Section
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border
 • background
 • text

 

StaticTable
Opis Selektor dla tabeli statycznej.
Elementy stylowane
 • StaticTable
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • width
 • border
 • background
 • text
Table
Opis Selektor dla tabeli dynamicznej.
Elementy stylowane
 • Table
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • width
 • border
 • background
 • text

Reguły

Background

Reguła określająca tło elementu.

Atrybuty

 • color – kolor tła elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB

Border

Reguła określająca obramowanie elementu.

Atrybuty

 • left – szerokość lewego obramowania.
 • right – szerokość prawego obramowania.
 • top – szerokość górnego obramowania.
 • bottom – szerokość dolnego obramowania.
 • color – kolor obramowania elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB
 • borderStyle – styl obramowania. Może przyjmować jedną z wartości:
  • dashdot
  • dashdotdot
  • dashlargegap
  • dashsmallgap
  • dot
  • none
  • single

Szerokość obramowania może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Domyślną jednostką są punkty.

Stylowanie wybranego elementu obramowania

Istnieje możliwość ostylowania tylko wybranej części obramowania np. tylko lewej krawędzi elementu. W tym celu należy zastosować jeden z wybranych selektorów:

 • borderLeft
 • borderRight
 • borderTop
 • borderBottom

Każdy z tych selektorów może zawierać następujące reguły:

 • width – szerokość obramowania
 • color – kolor obramowania
 • borderStyle – styl obramowania

Fit

Reguła określająca rozmiar elementu.

Atrybuty

 • width – szerokość elementu
 • height – wysokość elementu

Szerokość i wysokość może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Stylowany element zachowa swoje proporcje przyjmując mniejszy z podanych wymiarów.

Margin

Reguła określająca marginesy elementu.

Atrybuty

 • left – lewy margines
 • right – prawy margines
 • top – górny margines
 • bottom – dolny margines

Szerokość marginesu może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt.

Page

Reguły specjalne dla strony.

Atrybuty

 • orientation – orientacja strony
 • size – rozmiar strony
 • width – szerokość strony
 • footer-distance – odległość stopki od dołu strony
 • header-distance – odległość nagłówka od góry strony

Text

Reguła określająca styl tekstu.

Atrybuty

 • align – wyrównanie tekstu. Przyjmuje jedną z wartości:
  • right – wyrównanie do prawej
  • left – wyrównanie do lewej
  • justify – wyjustowanie tekstu
  • center – wyśrodkowanie tekstu
 • indent – wcięcie pierwszej linii tekstu.
 • leftIndent – wcięcie tekstu z lewej.
 • rightIndent – wcięcie tekstu z prawej.
 • font – nazwa fontu zdefiniowana wcześniej w sekcji fonts.
 • color – kolor tekstu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB

Width

Reguła określająca szerokość elementu.

Atrybuty

 • percentage – procentowa szerokość elementu bazująca na szerokości elementu-rodzica.

 

Czy ten artykuł był pomocny?