Obsługa GUS i VIES

Obsługa GUS i VIES (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Aktywuj weryfikację GUS w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Konfiguracja → funkcja Sprzedaż wielokanałowa→ funkcja Comarch POS.

Uwaga
System Comarch ERP XL przekazuje do systemu Comarch POS zaszyfrowany numer klucza ustawiony na definicji Usługi synchronizacji z POS, aby wyszukiwanie w GUS było możliwe, serwis klucza musi być aktywny, a klucz mus posiadać ważną gwarancję.

Uwaga
Weryfikacja w GUS i VIES jest możliwa wyłącznie w przypadku połączenia z Internetem. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

W Comarch POS istnieje możliwość zweryfikowania kontrahenta biznesowego na podstawie podanego numeru identyfikacji podatkowej oraz uzyskania danych adresowych z rejestru GUS oraz unijnej bazy danych VIES. Funkcjonalność ta usprawnia proces rejestracji nowych kontrahentów poprzez automatyczne pobieranie danych z serwisów GUS/VIES. Dodatkowo funkcjonalność eliminuje błędy, które zwykle popełniane są przy ręcznym wprowadzaniu danych na karcie kontrahenta.

Uwaga
Weryfikacja w GUS i VIES jest możliwa wyłącznie w przypadku połączenia z Internetem. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dostępne są z poziomu:

 • listy kontrahentów
Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] na liście kontrahentów
 • widoku dodawania nowego kontrahenta biznesowego
Przyciski [Szukaj w GUS] i [Szukaj w VIES] dostępne w oknie dodawania nowego kontrahenta biznesowego

Jeżeli na stanowisku POS klucz licencyjny usługi nie jest aktywny, to zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany w przypadku braku aktywnego klucza licencyjnego

Dane z baz GUS i VIES mogą być weryfikowane tylko przy aktywnym połączeniu z Internetem, niezależnie od połączenia do usługi synchronizacji z systemem ERP. W przypadku braku połączenia z Internetem zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat blokujący:

Komunikat wyświetlany w przypadku braku połączenia z Internetem

Weryfikacja GUS

Po wybraniu przycisku [Szukaj w GUS] dostępnego z poziomu listy kontrahentów lub okna dodawania nowego kontrahenta biznesowego pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru NIP. W bazie GUS możliwa jest weryfikacja kontrahentów polskich –  w oknie Szukaj w GUS domyślnym, nieedytowalnym prefiksem jest PL.

Okno wyszukiwania numeru NIP w bazie GUS

W oknie Szukaj w GUS dostępne są przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno i wraca do listy kontrahentów/okna dodawania kontrahenta biznesowego
 • [Zatwierdź] – przekazuje dane do serwisu GUS

Po wprowadzeniu konkretnego numeru NIP i wybraniu przycisku [Zatwierdź] następuje weryfikacja wprowadzonych danych i system wyświetla okno wyników wyszukiwania.

Przykładowy wynik wyszukiwania w bazie GUS

W oknie dostępne są przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno wyniku wyszukiwania z GUS
 • [Aktualizuj dane] – dane są aktualizowane i automatycznie przenoszone do okna dodawania kontrahenta
Dane pobrane z serwera GUS

Okno wyniku wyszukiwania z GUS prezentuje następujące dane:

 • Data wyszukiwania – data wyszukiwania w serwisie GUS
 • Nazwa
 • Prefiks
 • NIP
 • REGON
 • Sekcja Adres z polami:
  • Kraj
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Województwo
  • Powiat
  • Ulica
  • Nr domu
  • Nr mieszkania

Jeżeli kontrahent o tym samym NIP istnieje w bazie danych POS, to na stanowisku zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany jeżeli operator wyszukuje kontrahenta o istniejącym na bazie POS numerze NIP

Wybranie opcji [Tak] otwiera okno edycji kontrahenta o wyszukiwanym numerze NIP. Po wybraniu przycisku [Nie] zostanie ponownie wyświetlona lista kontrahentów.

Weryfikacja VIES

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Aktywuj weryfikację VIES w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Konfiguracja → funkcja Sprzedaż wielokanałowa→ funkcja Comarch POS.

Uwaga
System Comarch ERP XL przekazuje do systemu Comarch POS zaszyfrowany numer klucza ustawiony na definicji Usługi synchronizacji z POS, aby wyszukiwanie w VIES było możliwe, serwis klucza musi być aktywny, a klucz mus posiadać ważną gwarancję.

Po wybraniu przycisku [Szukaj w VIES] dostępnego z poziomu listy kontrahentów lub okna dodawania nowego kontrahenta biznesowego, pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru NIP. W bazie VIES możliwa jest weryfikacja kontrahentów pochodzących z Unii Europejskiej. W oknie Szukaj w VIES należy wybrać prefiks dostępny z listy wyboru, która jest definiowana w systemie ERP oraz wprowadzić numer NIP.

Okno wyszukiwania numeru NIP w bazie VIES

W oknie Szukaj w VIES dostępne są przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno i wraca do listy kontrahentów/dodawania kontrahenta biznesowego
 • [Zatwierdź] – przekazuje dane do serwisu VIES

Po wprowadzeniu konkretnego numeru NIP i wybraniu przycisku [Zatwierdź] następuje weryfikacja wprowadzonych danych i system wyświetla okno wyników wyszukiwania.

Przykładowy wynik wyszukiwania w bazie VIES

W oknie dostępne są przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno wyniku wyszukiwania z VIES
 • [Aktualizuj dane] – dane są aktualizowane i automatycznie przenoszone do okna dodawania kontrahenta
Dane pobrane z serwera VIES

Okno wyniku wyszukiwania z VIES prezentuje dane:

 • Data wyszukiwania – data wyszukiwania w serwisie VIES
 • Nazwa
 • Prefiks
 • NIP
 • Sekcja Adres z polami:
  • Kraj
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Ulica
  • Nr domu
  • Nr mieszkania

W przypadku braku krajów Unii Europejskiej w bazie POS, zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany, jeżeli na stanowisku POS nie ma zdefiniowanych krajów należących do Unii Europejskiej

 

Czy ten artykuł był pomocny?