Comarch POS

Comarch POS

Zarządzanie punktami odbioru dostawy (Comarch ERP: Enterprise)

Zarzadzanie punktami odbioru dotyczy rozszerzenia funkcjonalności Zamówień sprzedaży. Na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość:

 • wyboru firmy kurierskiej do dostawy na dokumencie zamówienia sprzedaży – użytkownik ma możliwość wybrania usługi kurierskiej po wybraniu nowego przycisku [Punkt odbioru]

Nowy przycisk [Punkt odbioru] dostępny w oknie Wybierz miejsce dostawy

 • wyboru firmy kurierskiej i typu dostawy po wybraniu opcji [Dostawa do domu]

Nowe okno Wybierz operatora

W nowym oknie Wybierz operatora prezentowana jest lista dostępnych operatorów z kolumnami:

 • Ikona firmy
 • Nazwa
 • Kod
 • Koszt całkowity
 • Czas dostawy

Po wybraniu danego operatora zostanie otwarte nowe okno Wybierz punkt odbioru z listą adresów, które można filtrować według:

 • Nazwy
 • Miasta
 • Ulicy
 • Kodu pocztowego

Nowe okno Wybierz punkt odbioru – Kurier zewnętrzny

Dodatkowo na formularzu nowego zamówienia sprzedaży zostało dodane pole Data dostawy. Pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy: Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy.

Nowe pole Data dostawy

Po wybraniu danego kuriera na dokumencie automatycznie dodawane są koszty transportu.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Zewnętrzne punkty odbioru w celu aktywowania kafla [Punkt odbioru] na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Przesyłki kurierskie w celu zdefiniowania warunków wysyłki w systemie Comarch ERP Enterprise i zsynchronizowanie ich na stanowisko Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Widoczność numeru powiązanego zamówienia sprzedaży na Zamówieniu zakupu i Przyjęciu zewnętrznym (Comarch ERP: Enterprise)

Dotychczas nie było możliwe przechowywanie powiązań między dokumentami handlowymi a magazynowymi w bazie Comarch POS. W celu prezentacji użytkownikowi Comarch POS powiązanych zamówień sprzedaży do przyjmowanego zamówienia zakupu, wprowadzona została nowa sekcja Szczegóły powiązanego zamówienia. Sekcja dostępna jest na zamówienia zakupu, z którego będzie generowane przyjęcie i prezentuję powiązane zamówienia sprzedaży, z których wygenerowane zostało zamówienie zakupu.

Sekcja szczegóły powiązanego zamówienia

W sekcji Szczegóły powiązanego zamówienia prezentowany jest numer zamówienia sprzedaży, z którego w systemie Comarch ERP Enterprise wygenerowano zamówienie zakupu.

Dzięki wprowadzonej funkcjonalności w kolumnie Dokumenty powiązane prezentowane będą dla dokumentów zamówień sprzedaży powiązania do dokumentów przyjęcia zewnętrznego i zamówienia zakupu.

Kolumna Dokumenty powiązane z wpisem dotyczącym dokumentu zamówienia zakupu wygenerowanego w Comarch ERP Enterprise powiązanego z dokumentem zamówienia sprzedaży

Możliwość przyjmowania wielu Zamówień zakupu jednocześnie za pomocą jednego Przyjęcia zewnętrznego (Comarch ERP: Enterprise)

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Jednoczesne przyjęcie wielu ZZ w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Dokumenty magazynowe.

W celu usprawnienia pracy na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji użytkownik Comarch POS ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem, dzięki czemu nie jest zobowiązany do wyszukiwania każdego dokumentu zamówienia zakupu oddzielnie. Z poziomu stanowiska Comarch POS dodano możliwość:

 • wyboru kilku zamówień zakupu za pomocą nowego przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu], dostępnego na liście przyjęć dostawy

Przycisk [Przyjmij wiele zamówień zakupu]

 • uruchomienia procesu odbioru wybranych zamówień zakupu – po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu] prezentowana jest lista zamówień zakupu z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia

Tworzenia pojedynczego dokumentu przyjęcia zewnętrznego powiązanego z wybranymi zamówieniami zakupu – aby wygenerować dokument przyjęcia zewnętrznego z zamówień zakupu, następujące właściwości muszą być zgodne:

 • informacje o kontrahencie
 • informacje o dostawcy
 • magazyn docelowy
 • rodzaj transakcji

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu nie będą takie same, spowoduje to wygenerowanie kilku dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane jeżeli w systemie Comarch ERP Enterprise aktywowany jest parametr Jednoczesne przyjęcie ZZ o różnych właściwościach.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise parametr Jednoczesne przyjęcie ZZ o różnych właściwościach dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → sekcja Dokumenty magazynowe, po uprzednim aktywowaniu parametru Przyjmuj wiele zamówień zakupu naraz. Aktywacja parametru umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, tworząc więcej niż jeden dokument przyjęcia zewnętrznego.

Przyczyna nadania rabatu ręcznego (Comarch ERP: Enterprise)

W związku z wymaganiami Klientów dodana została możliwość wskazania powodu nadania rabatu przez użytkownika, na dokument handlowy, z poziomu stanowiska Comarch POS. Przyczyny nadanego rabatu na przedmiot/przedmioty lub nagłówek dokumentu definiowane są w systemie ERP.

Nowe okno ze zdefiniowanymi powodami rabatu w systemie ERP

Z poziomu stanowiska Comarch POS dodano możliwość:

 • podania przyczyny rabatu dla poszczególnych elementów znajdujących się na dokumencie
 • podania przyczyny rabatu dla rabatu nadanego na nagłówek dokumentu

Nowe sekcje z powodami nadania rabatów na dokument handlowy

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Powód rabatu użytkownika w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

Wykrywanie duplikatów kontrahentów (Comarch ERP: Enterprise)

Dodana została nowa funkcjonalność, która podczas tworzenia lub aktualizacji danych kontrahenta na stanowisku Comarch POS weryfikuje czy nie istnieje zduplikowany kontrahent o tych samych danych, które mają być weryfikowane w systemie.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Wykrywaj duplikaty w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

W systemie ERP należy określić jakie pola mają być walidowane przy wykrywaniu duplikatów kontrahentów i czy mają tworzyć ostrzeżenie lub blokadę dodania/aktualizacji kontrahenta.

 • Dla kontrahentów detalicznych – można wybrać pola:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Telefon
  • E-mail
 • Dla kontrahenta biznesowego – można wybrać pole:
  • NIP

Komunikat prezentowany na stanowisku Comarch POS w przypadku wykrywania duplikatów kontrahentów według pól: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail

Aktywacja wielu zewnętrznych kart podarunkowych na jednym dokumencie (Comarch ERP: Enterprise)

Karty podarunkowe w integracji z Ingenico są rodzajem karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem dostępnych środków pieniężnych. Dotychczas podczas jednej transakcji, na stanowisku Comarch POS, istniała możliwość aktywacji jednej karty podarunkowej doładowywanej za pomocą terminala płatniczego przy użyciu protokołu płatności. W związku z oczekiwaniami rynku została dodana możliwość:

 • dodania kilku kart podarunkowych do jednego dokumentu handlowego
 • aktywacji kart po dokonaniu płatności

Obsługa atrybutów w procesie inwentaryzacji (Comarch ERP: Enterprise)

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach. Na stanowisku Comarch POS dodana została obsługa atrybutów dla dokumentów pochodzących z procesu inwentaryzacji. Niektóre sklepy w przypadku procesu inwentaryzacji dzielą sklepy na określone obszary, pomaga to zaplanować proces inwentaryzacji, ponieważ można przypisać konkretnego pracownika do obszaru, dzięki czemu sklepu unikają podwójnie zliczonych produktów. Obsługa atrybutów w procesie inwentaryzacji umożliwia sklepom dodatkową identyfikacje i klasyfikacje dokumentów. Funkcjonalność Inwentaryzacja została rozszerzona o możliwość:

 • dodawania atrybutów do dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych, raportów inwentaryzacyjnych oraz pozycji raportu inwentaryzacji
 • włączenia widoczności atrybutów dla dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych oraz raportów inwentaryzacyjnych

Sekcja atrybutów na dokumencie inwentaryzacji