Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2024.0

System ERP Wersja
Comarch ERP Altum 2024.1
Comarch ERP Enterprise 6.3
Comarch ERP XL 2024.0

Zaokrąglenia płatności na rynek czeski (Comarch ERP: Altum)

W związku z wymaganiami Klientów z rynku czeskiego wprowadzone zostały na stanowisku Comarch POS zaokrąglenia płatności gotówkowych w walucie obowiązującej w tym kraju. W Czechach oficjalną walutą jest korona czeska (CZK), oznaczana symbolem Kč, gdzie 1 CZK to 100 halerzy. Nominały monet 10, 20 i 50 halerzy zostały wycofane z użycia od 1 września 2008 roku. W efekcie tych zmian całkowite kwoty płatności gotówkowych za sprzedaż towarów i usług należy zaokrąglać do pełnej korony czeskiej. Zgodnie z wymaganiami, jeżeli kwota do zapłaty gotówkowej ma końcówkę ≥50 halerzami, powinna być zaokrąglona w górę. Jeżeli natomiast kwota ma końcówkę <50 halerzy powinna być zaokrąglana w dół. W przypadku innych walut i metod płatności innych niż gotówka, płatność realizowana jest zgodnie z podaną kwotą na dokumencie płatniczym, bez zaokrągleń.

Zaokrąglanie płatności dostępne jest dla następujących typów dokumentów:

 • Paragon
 • Faktura
 • Faktura zaliczkowa sprzedaży
 • Korekta paragonu
 • Korekta faktury
 • Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży
 • Wpłata kasowa
 • Wypłata kasowa

Przykład
Płatność za dokument handlowy wynosi 4,23 CZK.
Po wybraniu formy płatności Gotówka system automatycznie zaokrągla wartość dokumentu do kwoty 4,00 CZK. Dodatkowo w prawym dolnym rogu, przy polu Reszta, widnieje symbol strzałki z odpowiednim kierunkiem, informującym o zaokrągleniu.

Okno płatności na kwotę 4,23 CZK

Zaokrąglenie za płatność gotówką w walucie czeskiej

Przykład
Podczas tworzenia dokumentu KP na formę płatności Gotówka została wprowadzona kwota 35,65 CZK. System zaokrągla kwotę w górę – do 36 CZK, prezentując komunikat: Wprowadzona kwota została zaokrąglona. Naciśnij ponownie przycisk Zatwierdź, aby kontynuować oraz symbol strzałki zaokrąglenia.

Zaokrąglanie płatności w walucie czeskiej na dokumencie KP

Lista zadań (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

Lista zadań (Comarch ERP: Altum)

Zgodnie z wymaganiami rynku została wprowadzona funkcjonalność listy zadań na stanowisku Comarch POS we współpracy z Comarch ERP Altum. Funkcjonalność dedykowana jest firmom, które chcą wprowadzić przypomnienia o zadaniach do realizacji dla użytkowników pracujących na stanowiskach POS. Dodatkowo wprowadzono możliwość potwierdzenia przeczytania wiadomości przez operatora na stanowisku Comarch POS.

Uwaga
W celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS należy aktywować parametr: Obsługa komunikatów w systemie Comarch ERP Altum. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Uwaga
Wiadomości, które mają być widoczne na stanowisku Comarch POS, należy zdefiniować w systemie Comarch ERP Altum zakładka OddziałyKomunikaty POS.

Funkcjonalność Lista zadań

Jeżeli na stanowisku Comarch POS pojawi się nowy komunikat, obok zegara zostanie wyświetlona ikona informująca o liczbie nowych powiadomień. Do momentu otworzenia listy zadań ikona ma kolor granatowy. W momencie otworzenia listy ikona zmieni kolor na biały, pozostawiając przy tym cały czas wyświetlaną liczbę zadań. Kolor ikony wskazuje, czy na stanowisku pojawiła się nowa wiadomość dla operatora.

Lista zadań z wiadomościami jest posortowana według okresu obowiązywania określonego w systemie ERP. Dodatkowo, jeżeli w systemie został określony wysoki priorytet, przed treścią wiadomości prezentowany jest wykrzyknik. Sekcja wiadomości dzieli się na nieprzeczytane i przeczytane komunikaty.

Lista zadań sekcja Wiadomości

Dodatkowo dla wiadomości dostępny jest przycisk [Zobacz szczegóły >>], po wybraniu którego prezentowane są szczegóły wiadomości. Z poziomu nowego okna szczegółów wiadomości dostępne są przyciski:

 • [Drukuj] – umożliwia wydrukowanie wiadomości, dzięki nowej definicji wydruku
 • [Potwierdź przeczytanie] – potwierdza przeczytanie przez operatora wiadomości, przycisk dostępny do momentu pierwszego potwierdzenia przeczytania wiadomości
 • [Zamknij] – umożliwia zamknięcie okna szczegółów wiadomości

Widok wiadomości wysłanej z systemu ERP

Zmiany w funkcjonalności Lista zadań (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

Funkcjonalność Lista zadań została rozszerzona o nowe typy dokumentów możliwe do prezentacji na stanowisku Comarch POS:

 • Wysyłki – dokumenty oczekujące na realizację przez centralę, na przykład zwroty do magazynu centralnego na koniec sezonu
 • Inwentaryzacje – dokumenty inwentaryzacyjne, które zostały wygenerowane lub są otwarte
 • Przyjęcia – dokumenty oczekujące na przyjęcie

Lista zadań

Wydania zewnętrzne (Comarch ERP: Enterprise)

Zgodnie z oczekiwaniami Klientów na stanowisku Comarch POS została wprowadzona funkcjonalność generowania dokumentów wydań zewnętrznych. Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (Klientowi). Zatwierdzenie dokumentu wydania powoduję zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Aktywacja wydań zewnętrznych. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

W menu Back office dodany został nowy kafel [Wydania zewnętrzne]. Kafel umożliwia przejście do listy dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku Comarch POS.

Nowy kafel [Wydania zewnętrzne]
Z poziomu listy dokumentów WZ dostępne są przyciski:

 • [Odśwież] – odświeża listę dokumentów WZ
 • [Dodaj] – dodaje nowy dokument WZ
 • [Podgląd] – podgląd wystawionego dokumentu WZ

Lista dokumentów wydań zewnętrznych

Uwaga
W celu wygenerowania wydania zewnętrznego należy aktywować uprawnienia do tego typu dokumentu w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatora → zakładka Back office.

Nowy formularz dokumentu wydania zewnętrznego

Z poziomu nowego dokumentu wydania zewnętrznego istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentu oraz zaparkowania go w celu późniejszej kontynuacji.

Parking z dokumentami wydania zewnętrznego

Obsługa różnych form płatności per dokument (Comarch ERP: Enterprise)

Do tej pory okno płatności każdego dokumentu zawierało wszystkie formy płatności przypisane do stanowiska Comarch POS (z wyłączeniem przypadków z aktywną obsługą limitu kredytowego). Okno podlegało modyfikacji, jednak było widokiem łączonym dla wszystkich typów dokumentów, co uniemożliwiało zmianę na widoczności form płatności per rodzaj dokumentu. W związku z tym ograniczeniem dodana została w systemie ERP możliwość skonfigurowania form płatności per dokument, która jest synchronizowana na stanowisko Comarch POS. Rozwiązanie to jest skierowane na przykład do firm/sklepów, które jako formę płatności dla zwrotu (korekty) wydają wyłącznie bony.

Forma płatności jest możliwa do skonfigurowania dla typów dokumentów:

 • Faktura
 • Paragon
 • Korekta/Zwrot
 • Korekta ręczna

Możliwość kopiowania oferty sprzedaży (Comarch ERP: Altum, Enterprise)

W ramach usprawnienia procesu wystawiania ofert sprzedaży wprowadzona została możliwość kopiowania dokumentu. Kopiowanie oferty sprzedaży jest rozwiązaniem przydatnym, w przypadku gdy klient po zatwierdzeniu dokumentu lub po dacie ważności decyduje się na ponowną renegocjację oferty. Nowy przycisk dostępny jest dla Ofert sprzedaży w każdym stanie.

Przycisk [Kopiuj dokument]
W systemie Comarch ERP Enterprise dostępny jest parametr Stosowanie pierwotnych cen na kopiach ofert sprzedaży. Waliduje on ceny na ofercie sprzedaży generowanej poprzez kopiowanie dokumentu. W przypadku dezaktywacji parametru ceny na kopiowanym dokumencie zostaną ustawione zgodnie z aktualnym cennikiem, nie będą przenoszone z pierwotnej oferty sprzedaży.

Uwaga
Parametr Stosowanie pierwotnych cen na kopiach ofert sprzedaży dostępny jest w aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

Zmiany związane z limitem kredytowym (Comarch ERP: Altum)

Zmiany dotyczące limitu kredytowego związane są z umożliwieniem w systemie Comarch ERP Altum definiowania limitu kredytowego oraz akceptacji jego przekroczenia dla wybranych grup operatorów na stanowisku POS.

Uwaga
By móc akceptować przekroczony limit kredytowy należy włączyć parametr: Akceptacja przekroczonego limitu kredytowego, dostępny w systemie Comarch ERP Altum → Struktura firmyGrupa Operatorów → zakładka Uprawnienia POS.

W systemie ERP będzie przeprowadzana kontrola przekroczenia dopuszczalnego limitu kredytowego – ilość dni po terminie. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy dany kontrahent spóźnia się z płatnościami dłużej niż dopuszczalna liczba dni ustawiona w jego konfiguracji. Limit ten będzie zmniejszany do zera lub innej kwoty zdefiniowanej w systemie ERP.
Na stanowisku Comarch POS maksymalna kwota limitu kredytowego będzie aktualizowana zgodnie z wartością ustawioną dla tych warunków. W przypadku wybrania na dokument takiego kontrahenta na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o zmniejszeniu kwoty limitu kredytowego, w związku z opóźnieniem w płatnościach. Dodatkowo w obszarze dotyczącym limitu kredytowego dodana zostanie informacja o przekroczeniu dopuszczalnego terminu przeterminowania płatności. Funkcjonalność umożliwia poinformowanie kontrahenta o opóźnieniu w płatnościach, dzięki wyświetlanej informacji o zmniejszonym limicie kredytowym.

Informacja o przekorczeniu dopuszczalnego terminu przeterminowania płatności na kontrahencie

W oknie dodawania nowego kontrahenta wprowadzony został nowy parametr: Dostępność form płatności bez przyjmowania zapłaty. Jeżeli parametr został aktywowany na karcie nowego kontrahenta, to jego limit kredytowy ustawiony zostaje jako nieograniczony.

Parametr Dostępność form płatności bez przyjmowania zapłaty

Członek rodziny/osoba kontaktowa na dokumencie (Comarch ERP: Enterprise)

Do tej pory na stanowisku Comarch POS istniała możliwość zdefiniowania osoby kontaktowej dla każdego rodzaju kontrahenta. Informacje te były przydatne w przypadku konieczności skontaktowania się z kontrahentem na przykład w sprawie wystawionego dokumentu lub jego realizacji. Funkcjonalność ta została rozszerzona o możliwość dodania członka rodziny/osoby kontaktowej do dokumentu sprzedaży i utworzenie relacji między dokumentem a konkretną osobą kontaktową. Osobę kontaktową można dodać na typach dokumentów:

 • Paragon
 • Faktura sprzedaży
 • Zamówienie sprzedaży
 • Oferta sprzedaży
 • Faktura zaliczkowa sprzedaży
 • Korekta
 • Wydania zewnętrzne
 • Reklamacje

Po wybraniu kafla kontrahenta na dokumencie pojawia się nowo dodany przycisk [Zmień członka rodziny]/[Zmień osobę kontaktową] w zależności od rodzaju kontrahenta.

Przycisk [Zmień członka rodziny]
Po wybraniu nowego przycisku zostanie otwarte okno z listą możliwych do wybrania członków rodziny/osób kontaktowych. Z poziomu okna wyboru możliwe jest również zdefiniowanie nowego kontaktu. Jeżeli w systemie nie ma zdefiniowanej osoby kontaktowej dla wybranego kontrahenta, to po wybraniu przycisku [Zmień członka rodziny] lub [Zmień osobę kontaktową] zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym i umożliwiający dodanie nowego kontaktu.

Okno ze zdefiniowanymi członkami rodziny

Po wybraniu osoby kontaktowej będzie ona prezentowana na kaflu szczegółów kontrahenta.

Kafel kontrahenta z informacją o członku rodziny

Zmiany w wydrukach OPOS (Comarch ERP: Altum, Enterprise, XL)

Wprowadzono możliwość stworzenia podglądu wydruku OPOS i zapisania go do pliku (bez potrzeby posiadania fizycznej drukarki).

Funkcjonalność Praca zmianowa i Obsługa sejfu (Comarch ERP: Enterprise)

Usprawniono proces działania zmianowości i obsługi sejfu przy braku połączenia z systemem Comarch ERP Enterprise oraz Comarch POS Agent. Aplikacja Comarch POS wysyła więcej danych do systemu Comarch ERP Enterprise dzięki czemu istnieje możliwość odzyskania zmian i zapisów w sejfie po awarii Comarch POS Agent.

Proces inwentaryzacji (Comarch ERP: XL)

Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego w celu weryfikacji różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. Aby przejść do inwentaryzacji należy z poziomu głównego wybrać kafel [Back office] → [Inwentaryzacja].

Uwaga
W systemie Comarch ERP XL należy aktywować parametr  Obsługa inwentaryzacji umożliwiający przeprowadzenie inwentaryzacji. Parametr dostępny jest w oknie konfiguracji oddziału Comarch POS → zakładka Parametry.

Wprowadzono możliwość realizowania inwentaryzacji na stanowisku Comarch POS, gdzie mogą być realizowane odczyty (spis towarów z natury). Dodanie dokumentu inwentaryzacji będzie realizowane po stronie Comarch ERP XL. Następnie do dokumentu inwentaryzacji należy wygenerować arkusze inwentaryzacyjne, które zostaną przesłane na stanowiska Comarch POS. Po stronie stanowisk POS będą generowane odczyty, które po zamknięciu arkuszy w POS trafią do systemu ERP. Zatwierdzenie całej inwentaryzacji i wykonanie korekt inwentaryzacyjnych realizowane będzie po stronie Comarch ERP XL.

Kafel [Inwentaryzacja]

Wysyłanie informacji o wersji aplikacji do Comarch (Comarch ERP: Altum, Enterprise, XL)

Umożliwione zostało zbieranie informacji o wersji oprogramowania stacjonarnego zainstalowanego u Klientów i Partnerów. Wykonana została integracja z webService, tak aby każde uruchomienie programu wysyłało żądanie z danymi o zakodowanym numerze klucza, nazwie systemu i wersji. Zebrane informacje będą wykorzystane do aktualizacji danych na środowiskach Klienta, a dalej udostępnione w aplikacji iZam, aby Partnerzy również mieli wgląd do wersji systemu posiadanej przez danego Klienta.

Możliwość przyjmowania wielu Zamówień zakupu jednocześnie (Comarch ERP: Altum)

W celu usprawnienia pracy na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji użytkownik ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem. Z poziomu stanowiska Comarch POS istnieje możliwość:

 • wyboru kilku zamówień zakupu za pomocą przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu] dostępnego na liście przyjęć dostawy

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Przycisk [Przyjmij wiele zamówień zakupu]

 • uruchomienia procesu odbioru wybranych zamówień zakupu – po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu] prezentowana jest lista zamówień zakupu, z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia

Lista dokumentów ZZ do wybrania w celu wygenerowania jednocześnie przyjęcia

Aby było możliwe utworzenie pojedynczego dokumentu przyjęcia zewnętrznego powiązanego z wybranymi zamówieniami zakupu, muszą być zgodne następujące warunki:

 • informacje o kontrahencie
 • informacje o dostawcy
 • magazyn docelowy
 • typ transakcji
 • kierunek i sposób agregacji VAT

Wybrane dwa zamówienia zakupu o tych samych właściwościach

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] uruchomione zostanie okno Przyjęcia zewnętrzne ze wszystkimi pozycjami z zaznaczonych dokumentów ZZ.

Okno przyjęcie zewnętrzne

Zatwierdzenie dokumentu spowoduje wystawienie jednego dokumentu PZ, a w polu Zamówienie zakupu prezentowane są dokumenty ZZ z których generowane jest przyjęcie.

Dokument PZ wygenerowany w procesie przyjęcia jednocześnie kilku ZZ

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu tj.: informacje o kontrahencie, dostawcy, magazynie i rodzaju transakcji nie będą takie same, system wygeneruje kilka dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane, jeżeli w systemie Comarch ERP Altum aktywowany zostanie parametr: Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum parametr Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS, po uprzednim aktywowaniu parametru Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie. Aktywowanie funkcjonalności umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Jeżeli z listy ZZ, po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu], zostaną wybrane dokumenty ZZ różniące się na przykład kontrahentem, zostaną one przyjęte jednocześnie, jednak zostaną utworzone dwa dokumenty przyjęcia.

Wybrane dwa zamówienia zakupu o tych samych właściwościach

Po zaznaczeniu dokumentów ZZ i wybraniu przycisku [Przyjmij] zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały wybrane dokumenty różniące się jedną z właściwości.

Komunikat na stanowisku POS informujący o wybraniu zamówień zakupu z różnymi właściwościami

Na liście dokumentów przyjęcia dostawy prezentowane będą nowo utworzone dokumenty PZ, które w kolumnie Dokumenty powiązane posiadają informację o wszystkich dokumentach ZZ, które zostały wybrane do utworzenia przyjęcia.

Dokumenty PZ utworzone w procesie przyjęcia wielu zamówień zakupu o różnych właściwościach