Lista ofert sprzedaży

Lista ofert sprzedaży

 

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS

Uwaga
Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]
W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Lista zamówień i ofert sprzedaży
Lista zamówień i ofert sprzedaży

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Odrzuć] – odrzuca ofertę sprzedaży, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Przyjmij] – przyjmuje ofertę sprzedaży znajdującą się w stanie Zatwierdzony
 • [Generuj zamówienie] – generuje zamówienie do oferty znajdującej się w stanie Przyjęty lub
  Zatwierdzony
 • [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

Uwaga
Dokumenty OS oraz ZS mogą zostać zatwierdzone również w przypadku, gdy cena artykułu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Wyszukiwanie online ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise)

Oferty sprzedaży są często tworzone w sklepie internetowym. Następnie Klient odwiedza sklep stacjonarny i chciałby skonsultować ofertę z Pracownikiem. W związku z wymaganiami na stanowisku Comarch POS dostępna jest możliwość wyszukiwania online ofert sprzedaży, w celu podglądu przez Pracownika dokumentu podczas obsługi Klienta.

Uwaga
W celu wyszukiwania online ofert sprzedaży należy dla parametru Sposób wyszukiwania dokumentów ustawić wartość Globalnie w systemie Comarch ERP Enterprise. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Lista ofert i zamówień sprzedaży z aktywnym parametrem wyszukiwania online ofert sprzedaży

Po przejściu na listę ofert i zamówień sprzedaży lub parking, użytkownik ma możliwość wyszukania oferty w nowym oknie Wybierz jeden parametr, na podstawie:

 • Numeru referencyjnego
 • Numeru dokumentu
 • Kodu klienta
 • Nazwy firmy/klienta
 • E-mail
 • Wszystkie (domyślna wartość)

Po aktywacji parametru w systemie Comarch ERP Enterprise, na stanowisku POS oferta jest najpierw wyszukiwana w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żadna oferta nie zostanie znaleziona w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: „Brak wyników wyszukiwania. Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parametr dokumentu, którego fraza dotyczy?”. W sytuacji, gdy zostanie znaleziona co najmniej jedna pasująca oferta, u dołu listy wyświetlone zostanie pytanie: „Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [Szukaj online], zostanie przeszukana baza ERP w ramach organizacji, do której należy stanowisko POS.

Automatyczne wyszukiwanie rozpoczyna się po wprowadzeniu minimum 3 znaków. Jeżeli użytkownik wprowadzi 1-2 znaki powinien wybrać przycisk [Szukaj online]. Po zmianie parametru wyszukiwania, wyszukiwanie będzie obejmować tylko jedną kolumnę (również, jeżeli nie jest ona wyświetlana jako kolumna na liście).

Uwaga
Funkcjonalność wyszukiwania ofert wymaga pracy w trybie online.

 
Dodawanie nowej oferty sprzedaży

W celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

Przycisk [Dodaj] na liście dokumentów zamówień i ofert sprzedaży
Przycisk [Dodaj] na liście dokumentów zamówień i ofert sprzedaży
Uwaga
Dodanie oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Formularz oferty sprzedaży
Formularz oferty sprzedaży

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 2. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.
 3. Termin płatności – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
 4. Uwaga
  Domyślna forma płatności oraz termin płatności kontrahenta definiowane są w systemie ERP.
 5. Data ważności – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji Nieokreślona.
 6. Data realizacji – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji Data realizacji istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [Ilość dni od zamówienia] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
 7. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)

Uwaga
Dokument OS można zatwierdzić mimo dodania pozycji o zerowej wartości.

Oferta sprzedaży:

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.
Edycja oferty sprzedaży

Z listy zamówień i ofert sprzedaży, po wybraniu przycisku [Zmień stan] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

 • przy pomocy przycisku [Przyjmij] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży zostaje zmieniony jej stan na Przyjęty. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
 • przy pomocy przycisku [Odrzuć] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony lub Przyjęty, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.

Okno wyboru przyczyny odrzucenia oferty sprzedaży
Okno wyboru przyczyny odrzucenia oferty sprzedaży

Uwaga
Powody odrzucenia oferty sprzedaży definiowane są po stronie systemu ERP.

 • przy pomocy przycisku [Anuluj] anulować ofertę znajdującą się w stanie Zatwierdzony i nieposiadającą powiązanych zamówień

Przycisk [Zmień stan]
Przycisk [Zmień stan]
Uwaga
Modyfikacja stanu oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.
Po 3 dniach klient przychodzi ponownie, zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.
Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży przyjmie stan Przyjęty.

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [Przyjmij i generuj ZS].

Przycisk [Przyjmij i generuj ZS]
Przycisk [Przyjmij i generuj ZS]
Generowanie dokumentów

W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybrać przycisk [Generuj zamówienie].

Uwaga
Na stanowisku POS możliwe jest wystawianie z jednej oferty wielu zamówień sprzedaży.

Przycisk [Generuj zamówienie]
Przycisk [Generuj zamówienie]
Wygenerowanie zamówienia do oferty:

 • powoduje zmianę jej stanu na Przyjęty. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
 • wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

 • odrzuconej oferty
 • anulowanej oferty
 • oferty, której termin ważności upłynął

Uwaga
Nie ma możliwości generowania jednego zamówienia do kilku ofert.

Dokument zamówienia sprzedaży generowany z oferty
Dokument zamówienia sprzedaży generowany z oferty

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

 • pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
 • rabaty lub promocje pakietowe
 • dane kontrahenta
 • forma i termin płatności
 • data realizacji
 • atrybuty (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
 • kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

 • możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)
 • nie ma możliwości jego zaparkowania

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej wcześniej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje dany dokument na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.
Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży zmieni stan na Przyjęty.