W celu przycięcia dostawy, należy zaznaczyć z listy zatwierdzony dokument MM- (oznaczony strzałką skierowaną w dół) oraz wybrać przycisk [Przyjmij].

Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

 • są w stanie Zatwierdzony
 • nie mają wygenerowanego dokumentu MM+
 • pochodzą ze stanowiska POS lub systemu ERP
 • mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Na formularzu przyjęcia dokumentu MM− należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

W przeciwieństwie do formularza dodawanego MM-, formularz przyjęcia dokumentu MM- zawiera następujące kolumny na liście pozycji:

 • Lp.
 • Nazwa
 • Ilość z dokumentu
 • Ilość przyjęta
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub brak), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta).

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

 • sumie ilości artykułów z dokumentu
 • sumie ilości przyjętej

Dolna część okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co spowoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
 • [Drukuj]

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy) wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MM-.

Na liście dokumentów magazynowych istnieje możliwość anulowania dokumentu PRP.

Przy włączonej funkcji Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy, przed zatwierdzeniem na stanowisku POS dokumentu MM- utworzonego w systemie ERP, system weryfikuje czy ilość wydana jest równa ilości z przesłanego dokumentu. W przypadku, gdy ilości te będą się różnić, użytkownik ma możliwość:

 • utworzenia nowego dokumentu MM- na różnice wynikającą z MM-, które przyszło z centrali, a rzeczywistą ilością na MM-
 • rezygnacji z tworzenia kolejnego dokumentu MM-