Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS.

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są jako osobne pozycje dla każdej partii.
Na liście dostępne są kolumny:

 • Miniatura zdjęcia artykułu
 • Nazwa
 • Kod
 • Typ artykułu
 • Cena brutto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Cena netto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • Ilość – suma ilości zasobów magazynów handlowych dostępnych dla stanowiska POS
 • Rezerwacje (domyślnie ukryta)

Istnieje również zmiana widoczności kolumn odpowiadających atrybutom artykułów, o ile taki atrybut ma w systemie ERP włączoną taką opcję.
Jeżeli dla artykułu zdefiniowane są atrybuty i cechy (wpływające na partię), zostaną one wyświetlone pod nazwą artykułu.

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie widocznych na liście artykułów, na podstawie:

 • nazwy
 • kodu
 • kodów EAN
 • właściwości artykułu (atrybut, cecha)

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne, pozwalające na wyszukiwanie artykułów na podstawie cech lub atrybutów (np. kolor, rozmiar, gatunek).

Z poziomu listy można:

 • Zweryfikować zasoby artykułu na innych magazynach przy pomocy przycisku [Zasoby]
 • Podglądnąć zdjęcia przypisane do danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

 • nazwę artykułu
 • kod EAN
 • miniaturę zdjęcia
 • opis
 • dostępną ilość
 • rezerwacje
 • zakładkę Właściwości
 • zakładkę Cenniki – niewidoczna dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet

Z poziomu podglądu można:

 • wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
 • sprawdzić dostępność zasobów artykułu w innych magazynach przy pomocy przycisku [Zasoby]

Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

 • stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • wartości cech danego artykułu – brak informacji dla artykułu typu Komplet
 • wartości atrybutów danego artykułu
 • informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Jednostka
 • Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
 • Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje od odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
 • Obowiązuje do jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

 • Miniatura zdjęcia
 • Nazwa
 • Typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
 • Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
 • Typ ceny
 • Cena netto
 • Cena brutto
 • Waluta
 • Stawka VAT
 • IlośćW aplikacji prezentowane są zdjęcia artykułów w postaci miniatury:

Operator może wyświetlić wszystkie zdjęcia do danego artykułu po wybraniu przycisku [Zdjęcia] z poziomu:

 • listy artykułów
 • podglądu karty artykułu

Na podglądzie zdjęć artykułu prezentowane są:

 • nazwa artykułu
 • numer aktualnie przeglądanego zdjęcia z liczby dostępnych zdjęć
 • zdjęcie

Nawigacja między kolejnymi zdjęciami możliwa jest przy pomocy prawej oraz lewej strzałki.
Sprawdzenie zasobów danego artykułu dostępnych w innych oddziałach/sklepach możliwe jest po wybraniu przycisku [Zasoby] z poziomu:

W wyświetlonym oknie prezentowane są magazyny, w których dany artykuł jest dostępny wraz z informacją o jego ilości.

Lista sortowana jest malejąco po ilości.
Pole wyszukiwania pozwala ograniczyć listę wyświetlonych magazynów oraz umożliwia znalezienie konkretnego magazynu oddziału/sklepu.

Funkcja wymaga:

 • pracy w trybie online
 • przypisania stanowiska POS w systemie ERP do centrum, które nie jest typu Firma
 • odpowiedniej konfiguracji widoczności stanów magazynowych innych oddziałów/centrów dla stanowiska POS z poziomu systemu ERPFunkcja artykułów powiązanych pozwala kojarzyć ze sobą takie artykuły, które często są sprzedawane razem.

Możliwe rodzaje powiązań artykułów:

W aplikacji, artykuły powiązane prezentowane są dla zaznaczonej pozycji w obszarze roboczym dokumentu.

Dla artykułów powiązanych prezentowane są:

Wybranie artykułu powiązanego powoduje dodanie go na dokument.
Jeżeli taki artykuł ma zdefiniowane partie lub jest elementem fantomu, to podczas dodawania go na dokument zostanie wyświetlone okno wyboru odpowiednich cech/właściwości artykułu.

W oknie wyboru prezentowana są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości cech/atrybutówFantomy to powiązane ze sobą karty artykułów, różniące się między sobą cechą (np. rozmiarem, kolorem). Funkcja ta w odróżnieniu od cech/partii artykułu umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej kartoteki towarowej. Umożliwia również definiowanie rabatów tylko dla wybranej wartości atrybutu artykułu.

Fantomy, podobnie jak artykuły powiązane, prezentowane są w obszarze roboczym dokumentu.

Poprawna konfiguracja fantomu w systemie ERP wymaga, aby:

 • Do artykułów (elementów fantomu) dodany był atrybut o parametrze Grupujący oraz z włączona widocznością na stanowisku POS
 • Artykuły o określonej cesze/wartości atrybutu grupującego były ze sobą powiązane rodzajem Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanych z nim artykułów. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.
 • Artykuł bez określonej cesze/wartości atrybutu był powiązany (nie rodzajem Towar nadrzędny) z artykułem nadrzędnym
 • Elementy fantomu miały zdjęcia

Atrybut grupujący, czyli atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie (np. rozmiar buta) może być typu:

 • Lista
 • Tekst

Wybranie fantomu w obszarze roboczym dokumentu spowoduje wyświetlenie okna wyboru wartości atrybutów grupujących.

W oknie wyboru prezentowana są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości atrybutów