Na stanowisku POS możliwa jest obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM-) polegająca na:

W celu przejścia na listę dokumentów magazynowych, należy w menu głównym wybrać kafel [Dokumenty magazynowe].

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

 • Status dokumentu – posiada następujące kategorie:
  1. Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ w dokumentach powiązanych, gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  2. Wydane – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  3. Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  4. Do wydania – dokumenty w stanie Niezatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
 • Typ
 • Data
 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Bez nazwy – w formie ikon:
  1. [] (symbol strzałki skierowanej w dół) – dokumenty MM-, które są przyjęciami oraz mają stan Zatwierdzony
  2. [Ѵ] (symbol zatwierdzenia) – protokoły przyjęcia wygenerowane poprawnie
  3. [!] (symbol wykrzyknika) – protokoły przyjęcia dotyczące rozbieżności pomiędzy dokumentem systemowym MM- a przyjętą dostawą
 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Niezatwierdzony, Anulowany
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
 • Data wystawienia
 • Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla dokumentu MM- prezentowany jest numer protokołu przyjęcia (PRP) oraz numer MM+ wygenerowanego do tego dokumentu.
 • Obsługa transakcji (domyślnie ukryta)

Z poziomu listy dokumentów magazynowych można:
W celu przycięcia dostawy, należy zaznaczyć z listy zatwierdzony dokument MM- (oznaczony strzałką skierowaną w dół) oraz wybrać przycisk [Przyjmij].

Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

 • są w stanie Zatwierdzony
 • nie mają wygenerowanego dokumentu MM+
 • pochodzą ze stanowiska POS lub systemu ERP
 • mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Na formularzu przyjęcia dokumentu MM− należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

W przeciwieństwie do formularza dodawanego MM-, formularz przyjęcia dokumentu MM- zawiera następujące kolumny na liście pozycji:

 • Lp.
 • Nazwa
 • Ilość z dokumentu
 • Ilość przyjęta
 • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub brak), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta).

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

 • sumie ilości artykułów z dokumentu
 • sumie ilości przyjętej

Dolna część okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co spowoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
 • [Drukuj]

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy) wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MM-.

Na liście dokumentów magazynowych istnieje możliwość anulowania dokumentu PRP.

Przy włączonej funkcji Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy, przed zatwierdzeniem na stanowisku POS dokumentu MM- utworzonego w systemie ERP, system weryfikuje czy ilość wydana jest równa ilości z przesłanego dokumentu. W przypadku, gdy ilości te będą się różnić, użytkownik ma możliwość:

 • utworzenia nowego dokumentu MM- na różnice wynikającą z MM-, które przyszło z centrali, a rzeczywistą ilością na MM-
 • rezygnacji z tworzenia kolejnego dokumentu MM-W celu wydania dostawy, na którą zostało złożone zapotrzebowanie w centrali, należy na liście dokumentów magazynowych wybrać przycisk [P].

Na liście dokumentów niezatwierdzonych (parkingu) prezentowane są dokumenty MM-:

 • wystawione z poziomu systemu ERP z zaznaczoną opcją Realizuj w POS
 • zapisane na danym stanowisku POS

Z poziomu parkingu można przy pomocy przycisku:

 • [Kontynuuj] – edytować dokument wystawiony z poziomu systemu ERP lub innego stanowiska POS (wydanie dostawy)
 • [Usuń] – usunąć dokument wystawiony na danym stanowisku POS

Wydanie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

 • są w stanie Niezatwierdzony
 • zostały utworzone w systemie ERP z opcją Realizuj w POS lub utworzone na stanowisku POS w obrębie tego samego centrum
 • w polu Magazyn źródłowy mają zdefiniowany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Obsługa okna wydania dostawy przebiega analogicznie do przyjęcia dostawy.

Na dokumencie wydania:

 • można dodać tylko te artykuły, które są wyszczególnione jako pozycje na dokumencie. Przy próbie dodania innego artykułu zostanie wyświetlony komunikat „Brak wybranego elementu na dokumencie. Artykuł [nazwa artykułu] nie zostanie dodany do MM-.”
 • nie można wprowadzić większej ilości danej pozycji (wydać większej ilość towaru) niż została określona na dokumencie MM-

Dokument wydania utworzony z poziomu systemu ERP zawiera pole Numer źródłowy, które przechowuje oryginalny numer dokumentu (z systemu ERP). Dzięki temu, mimo przenumerowania MM- podczas jego zatwierdzenia (zgodnie z numeracją stanowiska POS), nadal pozostaje możliwość znalezienia powiązania między takimi dokumentami.

Jeżeli wprowadzony towar został wydany w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności, wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość wydana).
W oknie edytowanego dokumentu dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – ponownie parkuje dokument w celu jego dalszej realizacji na innym stanowisku POS lub dokończenia wprowadzania towaru w późniejszym terminie
 • [Zatwierdź]- zatwierdza dokument, co spowoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
 • [Drukuj]W celu dodania nowego dokumentu MM- należy wybrać przycisk [Dodaj] z poziomu listy dokumentów magazynowych.

Na formularzu dodawanego dokumentu MM- znajdują się następujące pola (poniższe punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

  1. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Lp.
   • Nazwa
   • Ilość
   • Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Na listę pozycji nie ma możliwości dodania:

   • pozycji, dla których nie są dostępne wystarczające zasoby – w takiej sytuacji pojawi się komunikat „Przekroczono dostępną ilość”
   • artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • Magazyn źródłowy – magazyn dostępny dla dokumentów MM- w centrum, do którego należy stanowisko POS
 • Magazyn docelowy
 • Opis dokumentu
 • Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
 • W oknie nowego dokumentu MM- dostępne są następujące przyciski:

  • [Parkuj]- PODLINKOWAĆ zapisuje dokument w celu jego dalszego realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
  • [Drukuj]
  • [Zatwierdź]