Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć dzień. Okno Otwarcie dnia zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

W oknie prezentowane są następujące kolumny:

 • Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
 • Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych przez wszystkich użytkowników zalogowanych do stanowiska POS
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po otwarciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy otwarciu dnia”.
 • Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia”.

 

W oknie widoczne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
 • [Zatwierdź] – otwiera dzieńPo zakończeniu sprzedaży na stanowisku POS należy zamknąć dzień. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie dnia] → [Zamknij dzień]. W oknie wyświetlona jest lista dostępnych form płatności z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut. Lista zawiera następujące kolumny:

 • Formy płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
 • Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
 • Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po zamknięciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy zamknięciu dnia”.
 • Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy otwarciu dnia”.
 • Pozostało – różnica między wartościami pól Stan końcowy oraz Wypłata
 • Liczba płatności (domyślnie ukryta) – liczba wykonanych transakcji na daną formę płatności

 

W oknie Zamknięcie dnia dostępne są następujące przyciski:

 • [Raport dobowy] – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
 • [Raport wysyłki] – wywołuje raport wysyłki z terminala płatniczego oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy
 • [Zatwierdź] – zamyka dzień
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dniaPodczas otwarcia i zamknięcia dnia na stanowisku POS istnieje możliwość wprowadzenia zliczonej ilości gotówki w rozbiciu na poszczególne nominały znajdujące się w kasie w ramach dostępnych walut.

 

Po wybraniu przycisku [Zlicz kasę] zostanie wyświetlone okno Zliczanie stanu kasy.

 

 

W oknie Zliczanie stanu kasy znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Formy płatności – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
 2. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
 3. Lista nominałów – lista prezentująca zdefiniowane w systemie ERP nominały. Użytkownik może uzupełnić liczbę poszczególnych nominałów.
 4. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych ilości nominałów

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętania wprowadzonych wartości oraz powoduje powrót do poprzedniego okna
 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą

W artykule Zliczanie stanu kasy dla innych form płatności została opisana funkcjonalność dla form płatności innych niż gotówka.
Wygląd okna zliczania stanu kasy dla form płatności typu Bon, Bank, Karta, Czek jest inny niż dla formy płatności typu Gotówka.

 

 

W oknie Zliczanie stanu kasy znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Formy płatności – dostępne formy płatności. Dla otwarcia dnia możliwy jest tylko jeden wybór: Gotówka.
 2. Poprzednia wartość – ostatnio wprowadzana kwota
 3. Nowa wartość – należy wprowadzić kolejną wartość np. bonów otrzymanych od klientów oraz potwierdzić przyciskiem [Enter]
 4. Ilość – liczba wprowadzonych wartości np. liczba bonów lub transakcji kartą płatniczą
 5. Waluty – waluty dostępne na stanowisku POS
 6. Klawiatura numeryczna
 7. Rzeczywisty stan kasy – prezentuje stan kasy wynikający z sumy wprowadzonych wartości

W oknie dostępne są następujące przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie wprowadzone dane
 • [Cofnij] – wycofuje ostatnio wprowadzoną wartość
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zapamiętywania wprowadzonych wartości i powoduje powrót do poprzedniego widoku
 • [Zatwierdź] – powoduje powrót do okna Zamknięcie dnia/Otwarcie dnia oraz automatyczne uzupełnienie wartości w kolumnie Stan rzeczywisty wyliczoną kwotą