Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

Przy pomocy przycisku [Parkuj] można zapisać niezatwierdzony dokument w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Na liście dokumentów niezatwierdzonych prezentowane są dokumenty:

 • zapisane lokalnie na stanowisku POS
 • dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

Funkcjonalność ta wymaga trybu pracy Online. W przeciwnym wypadku:

 • po naciśnięciu [Parkuj] wyświetli się powiadomienie: „Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”
 • nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: „Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS.
Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP.
Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

 • zostanie on usunięty z bufora
 • zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
 • zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzonyUżytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

W górnej części okna wszystkich dokumentów niezatwierdzonych znajdują się filtry rozwijane:

 • Typ
 • Data wystawienia
 • Obsługujący – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
 • Kod stanowiska – lista dostępnych stanowisk POS

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

 • pole filtra tekstowego
 • te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu

Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

 • Typ
 • Numer – numer EAN dokumentu. W przypadku przyjęcia magazynowego prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
 • Data modyfikacji
 • Brutto
 • Obsługujący – użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Kod stanowiska – kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
 • Netto (domyślnie ukryta)

Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu.
Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący.
Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:
Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu listy dokumentów niezatwierdzonych.

KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW
Kierunek VAT dokumentów:

 • nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na parking)
 • może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta. Podczas zmiany kontrahenta na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

RABATY
Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

 • nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmieniony rabat
 • posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
  1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
  2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku promocji pakietowych, zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu).

ATRYBUTY
Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

 • odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
 • dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany