W aplikacji Comarch Retail POS operator może dodawać nowe oraz modyfikować istniejące motywy wyglądu interfejsu.
Aby zmienić podstawowe ustawienia interfejsu należy:

 • przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]
 • wybrać ikonę konfiguracji znajdującą się w górnej części okna aplikacji, a następnie wybrać opcje Konfiguruj interfejs.

W oknie Konfiguracja interfejsu można zmienić:

 • kolor motywu (m.in. wyświetlanej czcionki)
 • kolor tła
 • aktualnie używany/modyfikowany motyw
 • styl czcionki motywu
 • język (polski, angielski (US), francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski)

Kolory motywu oraz tła można wybrać spośród predefiniowanych lub zdefiniować nowy przy pomocy funkcjonalności miksera kolorów z palety RGB.

W oknie dostępne są przyciski:
[Zarządzanie widokami] – otwiera okno, w którym można modyfikować poszczególne widoki/okna aplikacji
[Globalne elementy] – otwiera okno, w którym można modyfikować wygląd globalnych elementów aplikacji takich jak przyciski, kafle itp.
[Eksportuj motyw] – eksportuje motyw do wskazanego pliku
[Nowy motyw] – definiuje nowy motyw
[Zapisz] – zapisuje wprowadzone zmiany we wskazanym motywie
Użytkownik ma dostęp do ustawień wyglądu wybranego okna aplikacji:

Okno edycji podzielone jest na dwa obszary:

 • po lewej stronie znajduje się obszar roboczy prezentujący edytowany widok i pozwalający na zmianę położenia poszczególnych elementów
 • po prawej stronie znajduje się menu zawierające listę dostępnych do edycji widoków, listę właściwości zaznaczonego elementu oraz listę elementów dostępnych w ramach wskazanego obszaru widoku

Dla niektórych widoków (między innymi dla Podgląd artykułu, Szczegóły kontrahenta) obszar roboczy prezentowany jest w postaci siatki.

Z poziomu okna Zarządzanie widokami dla edytowanego widoku można zmienić widoczność:

 • kafli
 • przycisków
 • zakładek
 • kolumn
 • informacji w szczegółach pozycji dokumentu
 • atrybutów

Istnieje również możliwość zmiany położenie niektórych obiektów (np. kolejność kolumn) w widoku.
Po przejściu do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] użytkownik może modyfikować wygląd standardowych elementów aplikacji takich jak:

 • Podstawowe przyciski
 • Kafle
 • Pola typu radio button – pozwalające na wskazanie jednej z kilku dostępnych wartości poprzez wybór jednego z przycisków z grupy, np. wybór przyczyny korekty
 • Pola typu tooltip – wyświetlające dodatkowy opis po wskazaniu pola kursorem myszy, np. wyświetlenie treści zgody po wskazaniu jej tytułu

Interfejs aplikacji jest skalowalny, aby odpowiednio dostosowywać się do urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu. Wielkość elementów nie jest definiowana w pikselach, lecz proporcjonalnie do wielkości całego okna. Z tego względu, aby skalowalność elementów m.in. ikon była odpowiednia, zaleca się stosowanie grafiki w formacie wektorowym (SVG). Interfejs obsługuje również pliki graficzne w formacje PNG oraz JPEG.

Dla wskazanego obiektu możliwa jest zmiana jego właściwości:

 • Ikona – ustawienia pliku ikony oraz właściwości ikony na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Ogólne – ustawienia koloru tekstu, wielkości, orientacji, stylu czcionki, koloru tła i ogólnych ustawień elementu
 • Skrót klawiszowy – określenie skrótu klawiaturowego oraz jego prezentacji na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip, radio button oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zawartość – ustawienia nazwy/napisu widniejącego na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Magazyn – ustawienia wielkości czcionki kodu oraz nazwy magazynu. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zasoby – ustawienia wielkości czcionki. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Element grida – umożliwia zdefiniowanie położenia elementu w gridzie. Niedostępne dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.

Każdą zmianę we właściwości obiektu można wycofać do ustawień domyślnych. Natomiast przyciskiem [Przywróć domyślne] można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich zmodyfikowanych właściwości danego obiektu.

 
Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w lokalnych motywach, dostępnych tylko dla danego stanowiska POS.

Udostępnienie lokalnego motywu innym stanowiskom POS możliwe jest poprzez utworzenie profilu w systemie ERP.
W tym celu należy w aplikacji przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]. W oknie Konfiguracja interfejsu należy wskazać motyw, który zostanie udostępniony innym stanowiskom oraz wybrać przycisk [Eksportuj motyw].

Następnie należy wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .layout.

W systemie ERP wyeksportowany z aplikacji motyw może zostać zaimportowany oraz udostępniony w formie profilu pozostałym stanowiskom POS dla poszczególnych grup operatorów. Podczas synchronizacji danych profile przesyłane są na odpowiednie stanowiska POS.
Dla użytkownika należącego do grupy operatorów z przypisanym profilem, po zalogowaniu na stanowisko POS domyślnie użyty jest motyw z tego profilu. Jeżeli grupa operatorów ma przypisanych więcej profili, to podczas logowania do aplikacji pojawi okno z wyborem jednego z nich. Z poziomu stanowiska POS, w Konfiguracji interfejsu operator ma możliwość wyboru między motywami lokalnymi, a motywami zsynchronizowanymi z systemu ERP.
W aplikacji na listach obiektów lub na listach pozycji dokumentów niektóre kolumny są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość dodania ukrytej kolumny na listę lub ukrycia widocznych kolumn.
Przykładowo na liście pozycji paragonu kolumna Kod jest domyślnie ukryta. Jej widoczność można zmienić dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Dokument handlowy -> Dokument paragonu.

Następnie należy rozwinąć Właściwości.

Otworzyć listę Layout Id i wyszukać kolumnę Kod.

Po rozwinięciu właściwości Ogólne należy zmienić pole Widoczność z Ukryty na Widoczny.

Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kolumna Kod na liście pozycji dodawanego paragonu jest widoczna.
W aplikacji niektóre kafle lub przyciski są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość zarządzania widocznością tych elementów.
Przykładowo kafel [Kontynuuj dokument] dostępny w głównym menu jest domyślnie ukryty. Jego widoczność można zmienić. Aby wyświetlić kafel dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Menu główne.

Następnie należy rozwinąć Elementy.

Otworzyć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający kafle.

Poniżej wybranego kontenera wyświetlone są ukryte kafle.

Po wyszukaniu przycisku [Kontynuuj dokument] (UnconfirmedDocuments) należy go przeciągnąć w obszar roboczy.

Ukrywanie kafli polega na przeciąganiu ich z obszaru roboczego do kontenera znajdującego się po prawej stronie okna.
Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kafel [Kontynuuj dokument] jest widoczny w menu głównym.
W aplikacji, na listach obiektów domyślnie widoczne są wszystkie dostępne filtry (również te odpowiadające atrybutom). Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość ukrycia wybranych filtrów.
Przykładowo, na liście Zamówienia i oferty sprzedaży można ukryć filtr Wartość netto dla wskazanego motywu. W tym celu należy przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierać widok Zamówienia i oferty sprzedaży.

Następnie należy rozwinąć zakładkę Elementy.

W kolejnym kroku należy rozwinąć listę Kontener i wyszukać lub zaznaczyć w obszarze roboczym odpowiedni kontener zawierający filtry.

W obszarze roboczym należy wybrać filtr Wartość netto i przeciągnąć go do kontenera.

Ponowna zmiana widoczności filtra (z ukrytego na widoczny) polega na przeciągnięciu go z kontenera znajdującego się po prawej stronie okna do obszaru roboczego.
Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu filtr Wartość netto na liście Zamówienia i oferty sprzedaży jest niewidoczny.