W górnej części każdego aktualnie otwartego okna wyświetlana jest jego nazwa.

W przypadku podstawowych widoków aplikacji, obok nazwy okna znajduje się przycisk otwierający menu szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności aplikacji.

Po prawej stronie widoku znajdują się elementy:

 • Przycisk nawigacji
 • Aktualna godzina
 • Oznaczenie połączenia (kolor zielony) lub braku połączenia (kolor czerwony) z usługą synchronizacji danych pomiędzy stanowiskiem POS a systemem ERP. Natomiast zielony, pulsujący
 • punkt oznacza, że trwa synchronizacja danych.
 • Dane zalogowanego pracownika
 • Przycisk z opcjami:
 • Przycisk dostępu do konfiguracji interfejsu, modyfikacji jego widoku, logów aplikacji oraz informacji o programie
 • Przycisk minimalizacji aplikacji – widoczność przycisku zależy od konfiguracji stanowiska POS od strony systemu ERP oraz uprawnień operatora
 • Przycisk zamknięcia aplikacji – widoczność przycisku zależy od uprawnień operatora (nadawanych z poziomu systemu ERP)

W oknie O programie prezentowane są informacje dotyczące firmy:

 • nazwa firmy
 • adres główny
 • NIP
 • REGON
 • PKD

oraz samej aplikacji:

 • wersja
 • numer kompilacji
 • data produkcji
 • kod stanowiska
 • nazwa bazy danychW aplikacji występuje kilka podstawowych przycisków, wspólnych dla każdej listy.

Dodatkowo w wielu oknach pojawiają się przyciski:
W aplikacji użytkownik informowany jest o różnego rodzaju zdarzeniach za pomocą krótkich, nieblokujących pracy powiadomień.

Powiadomienia wyświetlane są w postaci okienka (chmurki) w prawym górnym rogu okna oraz dzielą się na trzy typy:

 • Informacyjne
 • Ostrzegające
 • Informujące o błędzie

Czas wyświetlania powiadomień może być modyfikowany w pliku POS2.exe.config, znajdującym się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch Retail POS. W pliku należy dla pola:

<add key=”NotificationTimeout” value=”3000″ />

zmienić wartość z 3000 ms na oczekiwany czas.
W przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika wyświetlany jest komunikat blokujący interfejs.
Z poziomu każdego otwartego widoku użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do głównych funkcjonalności.
Funkcja ta jest dostępna za pomocą:

 • przycisku [Menu] widocznego w lewym górnym rogu każdego widoku (obok nazwy aktualnie otwartego okna)
 • prawego przycisku myszy
 • przycisku Menu na klawiaturze

Lista elementów w menu odpowiada liście kafli widocznych na ekranie głównym.

Menu szybkiego dostępu można zamknąć za pomocą:

 • lewego przycisku myszy
 • przycisku Esc na klawiaturzeUżytkownik ma możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy otwartymi widokami za pomocą:

 • przycisku [Nawigacja]
 • skrótu klawiszowego Ctrl + TAB

Jeżeli operator ma otwartych kilka okien, wybranie przycisku [Nawigacja] wyświetli wszystkie aktualnie otwarte widoki. Wybranie jednego z nich automatycznie przenosi operatora do wskazanego okna.
Filtr tekstowy

Na listach obiektów (np. artykułów) widoczne jest w górnej części okna pole filtra tekstowego umożliwiające wyszukiwanie konkretnego obiektu.

Wyszukiwanie:

 • ignoruje wielkość liter
 • prezentuje wyniki zawierające wpisaną frazę

Filtr

Poniżej filtra tekstowego znajdują się dostępne filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie obiektów (np. dokumentu według daty wystawienia).

Po wybraniu danego filtra wyświetlane jest okno jego wartości. Wskazanie konkretnych wartości powoduje zawężenie listy wyszukiwanych obiektów.

Wyczyszczenie wybranych wartości filtra możliwe jest po naciśnięciu „x” znajdującego się:

 • na danym filtrze – czyści dany filtr
 • po prawej stronie filtrów – czyści wszystkie filtry

Widoczność filtrów na listach została opisana w osobnym artykule.
W przypadku dużej ilości filtrów, lista filtrów jest domyślnie zwijana. Rozwinięcie pełnej listy filtrów odbywa się poprzez naciśnięcie strzałki znajdującej się po jej prawej stronie.

Sortowanie

Listy obiektów można sortować po widocznych kolumnach danej listy.

W celu przesortowania listy po kolumnie, należy nacisnąć nagłówek tej kolumny. Domyślnie lista sortowana jest rosnąco, o czym świadczy strzałka wskazująca górę. Po ponownym naciśnięciu nagłówka kolumny sortowanie zmienia się na malejące (strzałka wskazuje dół).
Sortowanie listy obiektów odbywa się tylko po jednej kolumnie.
W wielu oknach aplikacji dostępne jest pole Obsługujący. Jeżeli wybrana jest opcja automatyczne podpowiadanie obsługującego transakcje, to w polu domyślnie prezentowane jest imię i nazwisko pracownika powiązanego z kontem aktualnie zalogowanego operatora. Jeżeli ta funkcja nie jest uaktywniona, to przy polu prezentowany jest symbol wielokropka z możliwością wskazania pracownika z listy.

Wybierając pole z nazwą można zmienić pracownika wykonującego daną transakcję w aplikacji np. wystawiającego dokument bądź zamykającego dzień.

Możliwe są dwa sposoby wprowadzania/zmiany obsługującego:

 • Karta i Lista pracowników – wskazanie pracownika z listy dostępnych pracowników lub wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą jest powiązany i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]
 • Tylko karta pracownika – wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą powiązany jest pracownik i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]Dostęp do obiektów lub wykonywania akcji wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlone okno autoryzacji.

W oknie autoryzacji należy wypełnić pola:

 • Login – w polu podpowiadana jest lista przypisanych do danego stanowiska POS operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych. Lista prezentuje maksymalnie 4 operatorów. Jest sortowana alfabetycznie, z możliwością przewijania oraz ograniczona zgodnie z wypełnionym w polu wyrażeniem.
 • Hasło

Operator autoryzujący musi:

 • posiadać wymagane uprawnienia do modyfikowanego obiektu lub wykonywanej akcji
 • mieć możliwość logowania na danym stanowisku POS

Autoryzacja jest operacją jednorazową. Kolejna próba wykonania akcji o ograniczonym prawie dostępu wymaga ponownego poświadczenia operatora z wyższymi prawami.
Aplikacja dostosowana jest do współpracy z ekranami dotykowymi. W związku z tym, na danym stanowisku POS jest możliwość aktywowania klawiatury dotykowej.

W tym celu, należy przejść do katalogu instalacyjnego aplikacji i w pliku POS2.exe.config wprowadzić następująca zmianę w sekcji <appSettings>:

<add key=”OnScreenKeyboardEnabled” value=”true” />

Po zapisaniu zmian oraz ponownym uruchomieniu aplikacji klawiatura dotykowa będzie pojawiać się dla edytowalnych tekstowo pól.