1

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego działania Comarch Retail POS:

 • System Operacyjny Microsoft Windows 7 SP2
 • Procesor Intel Core i3/i5/i7 4th Gen, AMD Ryzen 5 lub podobnej klasy
 • 6 GB pamięci RAM
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2
 • Microsoft SQL Server 2014 w wersji Express lub wyższy
 • Collation Latin1_General_CI_AS

Uwaga
Należy uwzględnić

 • minimalne wymagania systemu Microsoft Windows
 • minimalne wymagania systemu Microsoft SQL Server

w zależności od obciążenia stanowiska innym oprogramowaniem lub ilością wykonywanych operacji.

Podczas instalacji aplikacji Comarch Retail POS, Comarch ERP Auto Update weryfikuje wersję zainstalowanego komponentu Microsoft .NET Framework. W przypadku braku lub niższej wersji tego komponentu, zostanie on zainstalowany w wymaganej wersji.
Instalacja i konfiguracja aplikacji

Instalacja aplikacji Comarch Retail POS odbywa się za pomocą narzędzia Comarch ERP Auto Update.

Po uruchomieniu Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

  1. Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail.

Rysunek 1 Dodanie produktu Comarch Retail

  1. Dla produktu Comarch Retail dodać komponent Comarch Retail POS.

Rysunek 2 Dodanie komponentu Comarch Retail POS

  1. Skonfigurować komponent Comarch Retail POS.Okno konfiguracji otwierane jest poprzez zaznaczenie komponentu oraz wybranie z głównego menu przycisku [Konfiguracja]. W oknie należy wprowadzić dane dotyczące połączenia bazy danych stanowiska POS.

Rysunek 3 Konfiguracja komponentu Comarch Retail POS

   • Nazwa serwera – nazwa serwera wraz z instancją, na którym zostanie utworzona baza danych
   • Nazwa bazy danych – domyślnie podpowiada się POSDB_[kod_profilu]
   • Dane do logowaniaLogin, Hasło

Przycisk [Test połączenia] umożliwia sprawdzenie nawiązania połączenia ze wskazanym serwerem.

Uwaga
Z jednej bazy lokalnej może korzystać tylko jedno stanowisko POS.

 1. Zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji produktów przez wybranie odpowiednio przycisku [Zapisz], a następnie [Zamknij].
  Rysunek 4 Przyciski [Zapisz] oraz [Zamknij] w oknie Konfiguracja
 2. W głównym oknie aplikacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • [Pobierz] – spowoduje, że produkt zostanie zapisany w katalogu podanym w konfiguracji, domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania dostępny staje się przycisk [Instaluj].
  • [Pobierz i instaluj] – produkt jest automatycznie instalowany po zakończeniu pobierania.

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji, w oknie głównym instalatora pojawi się odpowiedni komunikat, a na pulpicie Windows oraz w menu Start pojawią się skróty do aplikacji Comarch Retail POS.

Rysunek 6 Produkt Comarch Retail wraz z komponentem Comarch Retail POS

Szczegółowe omówienie instalacji produktów znajduje się w sekcji Comarch ERP Altum Auto Update.
Instalacja komponentu BI Point

Na stanowisku POS można korzystać z aplikacji BI Point po zainstalowaniu odpowiedniego komponentu za pomocą Comarch ERP Auto Update.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

  1. Na zakładce Konfiguracja należy wskazać produkt Comarch Retail
  2. Dla produktu Comarch Retail dodać komponent Comarch Retail BI Point

Rysunek 1 Dodanie komponentu Comarch Retail POS BI Point

 1. Zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji produktów przez wybranie odpowiednio przycisku [Zapisz], a następnie [Zamknij].
 2. W głównym oknie aplikacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • [Pobierz] – spowoduje, że produkt zostanie zapisany w katalogu podanym w konfiguracji, domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania dostępny będzie przycisk [Instaluj].
  • [Pobierz i instaluj] – produkt jest automatycznie instalowany po zakończeniu pobierania.

Rysunek 7 Produkt Comarch Retail wraz z komponentem Comarch Retail POS BI Point

Domyślny adres prezentowany na stanowisku POS dla BI Point to: http://bipoint.comarch.pl/. Adres można zmienić w tabeli stanowiska POS Configuration.Settings, w wierszu o nazwie BIPointUrl.

Szczegółowe omówienie instalacji produktów znajduje się w sekcji Comarch ERP Altum Auto Update.