Atrybuty

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w aplikacji Comarch Retail POS, takich jak:

Uwaga
Definiowanie atrybutów oraz konfiguracja ich widoczności dla stanowiska POS odbywa się po stronie systemu ERP.

Na stanowisku POS obsługiwane są atrybuty typu:

 • Tekst
 • Liczba
 • Lista
 • Data
 • Wartość logiczna
 • Słownik

Uwaga
Na stanowisku POS nie są obsługiwane atrybuty przyjmujące na obiekcie wiele wartości (atrybuty wielowartościowe).

W zależności od konfiguracji w systemie ERP, atrybuty mogą być edytowalne lub nieedytowalne. Wartości atrybutów synchronizowane do systemu ERP są widoczne przy podglądzie danego obiektu.

W przypadku użycia na obiekcie atrybutów oznaczonych jako wymagane, należy określić ich wartości. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości zatwierdzenia dodawania obiektu. Aplikacja wyświetli wówczas jeden z poniższych komunikatów:

 • „Uzupełnij pole „[nazwa_atrybutu]”
 • „Pole [nazwa_atrybutu] nie może być puste”

Wymagalność danego atrybutu można określić z poziomu modyfikacji widoku.

Wymagalność atrybutów na formularzu kontrahenta
Wymagalność atrybutów na formularzu kontrahenta

Z poziomu systemu ERP można określić, czy dany atrybut (typu: Tekst, Liczba, Słownik, Wartość logiczna, Data) ma być widoczny na liście obiektów jako kolumna.

Artykuł

Atrybuty prezentowane są na podglądzie karty artykułu, w zakładce Właściwości.

Atrybuty na podglądzie karty artykułu
Atrybuty na podglądzie karty artykułu

Na karcie artykułu atrybuty nie są możliwe do edycji.

Kontrahent

Atrybuty prezentowane są w dwóch miejscach:

 • Na podglądzie karty kontrahenta – tylko atrybuty z ustaloną wartością, które są przypisane do obiektu Kontrahent. Nie ma tu możliwości edycji wartości atrybutów.

Atrybuty prezentowane w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego
Atrybuty prezentowane w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego

 • Z poziomu dodawania/edycji szczegółów kontrahenta – wszystkie atrybuty przypisane do obiektu Kontrahent. Istnieje tu możliwość edycji wartości atrybutów.

Atrybuty w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Atrybuty w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

Dokument

Atrybuty prezentowane są w oknie podglądu/dodawania dokumentu.

Atrybuty na dodawanej reklamacji sprzedaży
Atrybuty na dodawanej reklamacji sprzedaży

Dla atrybutów typu Lista możliwe jest wyszukiwanie wartości. Pole wartości jest edytowalne:

 • jeśli wprowadzona wartość jest zgodna z istniejącymi na liście wartościami, to zostanie ustawiona najbardziej pasująca wartość
 • jeśli wprowadzona wartość nie jest zgodna z istniejącymi na liście wartościami, (użytkownik doda nowy znak, który nie odpowiada żadnej wartości), to całość pola zostanie
  wyczyszczona

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany atrybut typu Lista, o nazwie Opiekun kontrahenta, o wartościach:

 • Kowalski
 • Kowalczyk
 • Nowak

Atrybut został przypisany do paragonu.

Na stanowisku POS, na paragonie, po wprowadzeniu dla atrybutu Opiekun kontrahenta wyrażenia „Kowal”, dopisze się najbardziej pasująca wartość – Kowalski. Sam nadal znajduje się po literze „l”: Kowal|ski. Po dopisaniu kolejnej litery „d”, wprowadzone wyrażenie („Kowald”) zostanie wymazane.

Przenoszenie wartości atrybutów z karty kontrahenta na dokument

Konieczne jest przypisanie w systemie ERP tych samych klas atrybutów zarówno do karty kontrahenta, jak i dokumentu. Przepisanie wartości określonej dla atrybutu na karcie kontrahenta nastąpi w momencie wskazania tego kontrahenta na dokumencie. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej wypełnił wartości tych atrybutów na dokumencie, następnie zmieni kontrahenta i zdecyduje się na aktualizację tych danych, wartości wspólnych atrybutów zostaną zmienione na te określone na karcie kontrahenta. Pozostałe wartości atrybutów dokumentu nie zostaną zmienione.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut typu Lista o nazwie Czy posiada kartę Stałego Klienta?.
Atrybut jest możliwy do podglądu na stanowisku POS i jest podpięty do obiektów Kontrahent oraz Paragon. Kontrahent Laneco Lab ma ustaloną wartość Posiada.
Operator stanowiska POS, wybierając na paragonie kontrahenta Laneco Lab, widzi w atrybutach dokumentu, że transakcja dotyczy stałego klienta. Zgodnie z procedurami, które obowiązują w sklepie, przed zatwierdzeniem dokumentu operator informuje klienta o promocjach dostępnych tylko dla członków programu lojalnościowego.

Przenoszenie wartości atrybutu z karty kontrahenta na dokument
Przenoszenie wartości atrybutu z karty kontrahenta na dokument

Przenoszenie wartości atrybutów z karty artykułu na element dokumentu

Konieczne jest przypisanie w systemie ERP tych samych klas atrybutów i określenia dla nich wartości zarówno do kart artykułu, jak i do elementu dokumentu. Przeniesienie wartości nastąpi w momencie dodania artykułu na pozycję dokumentu.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut typu Wartość logiczna o nazwie Nowość.
Atrybut jest możliwy do podglądu na stanowisku POS i jest podpięty do obiektów Artykuł oraz Element paragonu. Artykuł Perfumy Lady ma ustaloną wartość Tak.
Operator stanowiska POS, dodając na paragon artykuł Perfumy Lady, widzi w atrybutach pozycji dokumentu, że produkt jest nowością.
Firma XYZ wykorzystuje taką informację do raportów dotyczących sprzedaży nowych produktów w pierwszych tygodniach ich dystrybucji i wpływu danej strategii marketingowej.

Przeniesienie wartości atrybutu z karty towaru na pozycje paragonu
Przeniesienie wartości atrybutu z karty towaru na pozycje paragonu

Uwaga
Wartości atrybutów przeniesione na dokument z karty kontrahenta/artykułu nie podlegają edycji.

Funkcja przenoszenia atrybutów jest dostępna także dla generowania dokumentów.
Wartości atrybutów przenoszone są z dokumentu źródłowego i jego elementów na dokument generowany i jego elementy tylko dla klas atrybutów przypisanych (w systemie ERP) do obydwu typów dokumentów lub elementów dokumentów.

Uwaga
Wartości atrybutów przeniesione na dokument docelowy nie podlegają edycji.