Podstawowe obszary oraz elementy dokumentu

Okna wystawianych lub generowanych dokumentów składają się z sekcji, które są wspólne dla większości typów dokumentów.

Nowy paragon

Wspólne obszary dla wystawianych/generowanych dokumentów:

  1. Pole Wyszukaj artykuł – pozwala wyszukać oraz dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować za pomocą czytnika kodów kreskowych kod artykułu, a także również ręcznie wpisać kod/EAN artykułu/partii lub szukaną frazę, potwierdzając wprowadzoną wartość za pomocą przycisku <Enter>. W przypadku, gdy artykuł zostanie jednoznacznie zidentyfikowany, system automatycznie wprowadzi go na dokument jako nową pozycję. W przeciwnym razie aplikacja otworzy listę artykułów przefiltrowaną zgodnie z wprowadzoną frazą. W celu dodania artykułu należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Można również przejść do wyboru artykułu z listy artykułów naciskając przycisk [Dodaj] lub wybierając <Enter>, bez konieczności wprowadzania frazy w polu Wyszukaj artykuł.
  2. Pole Obsługujący
  3. Lista pozycji dokumentu – prezentuje podstawowe informacje dotyczące pozycji dodanych na dokument, przykładowo: nazwa, ilość. Dodatkowo po nadaniu rabatu na dany artykuł prezentowana jest informacja o rabacie lub narzucie procentowym, wartości o jaką zmieniona została cena i wyliczonej wartości pozycji. Użytkownik ma możliwość zmiany ilości, jednostki, ceny początkowej, ceny lub wartości pozycji (zmiana ceny oraz wartości dotyczy nadania rabatu nagłówka lub rabatu użytkownika). W tym celu należy wybrać zmienianą wartość i wprowadzić nową w osobnym oknie.

   Zmiana ilości z poziomu listy elementów dokumentu MM-
   Zmiana ilości z poziomu listy elementów dokumentu MM-
  4. Łączna ilość – prezentuje sumę ilości elementów dodanych na dokument:
   • niezależnie od ich jednostki miary
   • z największą precyzją jednostki spośród dodanych pozycji
   • nie uwzględniając artykułów typu Usługa
   • nie uwzględniając ujemnych ilości – w przypadku artykułów podlegających skupowi
   • nie uwzględniając skorygowanych/zwróconych artykułów (dotyczy dokumentów handlowych wynikających z procesu wymiany)

   Jest ona widoczna na poszczególnych typach dokumentów:

   • PAR, FS, ZS, OS, dokumenty wynikające z procesu wymiany
   • korekty ilościowe (również ręczne)

   Przykład

   Na paragonie zostały dodane następujące pozycje:

   • 1 szt. czekolady mlecznej
   • 1,5 l soku jabłkowego
   • 2,2 kg truskawek

   W polu Łączna ilość prezentowana jest wartość: 4,7000.

   Łączna ilość na paragonie

  5. Pole Obsługa pozycji (obszar roboczy) – widoczne są dane pracownika obsługującego transakcję zaznaczonej na liście pozycji. Naciskając na przycisk można zmienić pracownika, analogicznie jak dla pola Obsługujący.
  6. Szczegóły pozycji (obszar roboczy) – szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu. Użytkownik poprzez modyfikację widoku ma możliwość prezentacji ceny początkowej, bazowej, a także zmiany widoczności wybranych atrybutów i cech. Dostępne przyciski:
   • [Ilość] – umożliwia zmianę jednostki oraz ilości artykułu dodanego na dokument. Ilość można wprowadzić ręcznie, ustalić przyciskami [+] i [] lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej rozwijanej po wybraniu przycisku znajdującego się po lewej stronie pola. W przypadku wprowadzania ilości elementu w jednostce pomocniczej, aplikacja weryfikuje zgodność z precyzją jednostki podstawowej danego artykułu.
   • [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji z dokumentu
   • [Zmień rabat] – umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
    • Rabat procentowy – rabat określonej wartości procentowej
    • Cena – rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu
   • [Rabat nagłówka] – umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
    • Rabat procentowy – umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
    • Rabat wartościowy – umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument
   • Dedykowane przyciski dla danego typu dokumentu

Przykład

Artykuł Ceramiczna płytka ścienna ma zdefiniowane następujące jednostki miary:

 • jednostka podstawowa – sztuka (szt.) z precyzją 0
 • jednostka pomocnicza – metr kwadratowy (m. kw.) z przeliczeniem: 1 szt. = 0,37 m.kw

Na stanowisku POS klient zgłasza zapotrzebowanie na 11,0 m.kw. Po wprowadzeniu na dokument ilości 11,0 m. kw. dla artykułu Ceramiczna płytka ścienna aplikacja automatycznie przeliczy ilość na 11,1 m. kw., czyli 30 sztuk.

Pod przyciskami prezentowane są: nazwa, kod EAN, cena początkowa, cechy partii i atrybuty zaznaczonego artykułu,  a także miniatura głównego zdjęcia artykułu. Przycisk [Wybierz właściwości] pozwala na wybór cechy danego artykułu. Po naciśnięciu na zdjęcie aplikacja wyświetla okno pozwalające na przeglądanie wszystkich zdjęć artykułu.

Uwaga
Dla artykułów, które nie mają zdefiniowanych zdjęć, wyświetlona zostanie ikona aparatu fotograficznego.

Jeżeli towar posiada zdefiniowane artykuły powiązane, są one prezentowane w wierszu poniżej informacji dotyczących tego towaru.

7. Atrybuty – prezentowane są atrybuty przypisane do danego typu dokumentu.

Lista zawiera następujące przyciski:

 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Parkuj] – zapisuje dokument w stanie niezatwierdzonym
 • [Zamknij] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmianZmiana ceny początkowej na dokumencie

Operator ma możliwość zmiany ceny początkowej na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS). Funkcjonalność ta umożliwia rozwiązanie sytuacji, gdy pojawia się rozbieżność między ceną prezentowaną w aplikacji, a ceną prezentowaną w rzeczywistości w sklepie (przykładowo na etykiecie artykułu).
Zmiana ceny początkowej (procentowo lub wprowadzając wartość nowej ceny) możliwa jest po wybraniu na wartość kolumny Cena początkowa pozycji dokumentu lub za pomocą przycisku [Zmień cenę] (kolumna oraz przycisk są domyślnie ukryte). Taka czynność wymaga od operatora posiadania odpowiedniego uprawnienia.

Uwaga
Nadanie operatorowi uprawnienia do edycji ceny początkowej odbywa się po stronie systemu ERP.

Zmiana ceny początkowej dotyczy pozycji będącej:

Cena początkowa jest ceną brutto lub netto, w zależności od kierunku VAT dokumentu.
Edycja ceny początkowej:

 • nie wynika z nadania rabatu na daną pozycję dokumentu
 • nie jest możliwa na korektach dokumentów, zaliczkach faktur sprzedaży, notach debetowych oraz TAX FREE
 • zostaje nadpisana w przypadku zmiany jednostki pozycji dokumentu lub przeliczenia dokumentu według ustawień kontrahenta

Istnieje możliwość zmiany ceny początkowej pozycji dokumentu, na którą została naliczona promocja pakietowa. Podczas generowania dokumentów, po zmianie ceny początkowej pozycji promocji pakietowej zostanie wyświetlony komunikat: „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Tak – pozycje dokumentu zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – nie zostanie wprowadzona modyfikacja ceny początkowej

Uwaga
Jeżeli parametr Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży definiowany w systemie ERP jest aktywny, to zmiana ilości lub jej skopiowanie z dokumentu źródłowego (ZS) nie wpływa na cenę początkową generowanego PAR/FS.

Uwaga
Cena początkowa nie może przyjmować wartości ujemnej.

W przypadku procentowej zmiany ceny początkowej:

 • generowania dokumentów (ZS → PAR/FS, OS → ZS) – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny przeniesionej z dokumentu źródłowego
 • otwierania zatwierdzonego zamówienia sprzedaży – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny jaką dokument został zatwierdzony

Uwaga
Cena początkowa po procentowej zmianie jest zaokrąglana w dół.

W przypadku wartościowej zmiany ceny początkowej, podczas generowania dokumentów przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Analogiczne działanie ma miejsce dla kontynuacji dokumentu z parkingu, gdzie jest zachowana ręcznie zmodyfikowana cena początkowa.

Przykład

Przy skanowaniu artykułu Dywanik łazienkowy operator zauważa, że cena widniejąca na etykiecie artykułu nie zgadza się z ceną wyświetloną dla pozycji paragonu w aplikacji. Kasjer ma odpowiednie uprawnienia do wykonania zmiany ceny, więc wybiera przycisk Zmień cenę i poprawia jej wartość.
Wybór kontrahenta (nabywcy/odbiorcy) na dokumencie

Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór kontrahenta z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent Nieokreślony.

Przycisk [Kontrahent] na paragonie
Opcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Kontrahent] na paragonie
Po wyborze przycisku [Kontrahent] z poziomu wystawianego dokumentu dostępne są opcje:

 • Zmień kontrahenta – wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej karty lojalnościowej oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu Zarządzanie widokami może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

Zarządzanie widokami dla paragonu
Zarządzanie widokami dla paragonu

 • Wprowadź numer karty – przycisk dostępny jeżeli w bazie stanowiska POS zarejestrowana jest przynajmniej jedna karta lojalnościowa. Umożliwia ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego).

Funkcje dostępne po ponownym naciśnięciu przycisku [Kontrahent]
Funkcje dostępne po ponownym naciśnięciu przycisku [Kontrahent]
Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku [Kontrahent] wyświetla opcje:

 • [Zmień kontrahenta] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
 • [Wyczyść] – zmienia kontrahenta na Nieokreślony
 • [Edytuj] – otwiera okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego
 • [Zmień adres] – umożliwia zmianę lub dodanie nowego adresu kontrahenta
 • [Wybierz odbiorcę] – umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
 • [Dodaj kartę klienta] – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją Program lojalnościowy z kontrahentem
 • [Podgląd] – otwiera okno Szczegóły kontrahenta
 • [Wprowadź numer karty] – umożliwia ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego)

Funkcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Odbiorca]
Funkcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Odbiorca]
Po wybraniu kafli [Nabywcy] lub [Odbiorcy] wyświetlają się również opcje:

 • [Zmień nabywcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
 • [Zmień odbiorcę] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
 • [Usuń odbiorcę] – umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

 • takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
 • użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnym opcjami:
  1. Tak – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  2. Nie – wartości dokumentu pozostaną bez zmian

Uwaga
Wartości dokumentu przeliczane są również w przypadku usuwania pozycji lub ilości artykułu wchodzącego w skład promocji pakietowej.
Okno płatności (Enterprise, Altum)

Elementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

 • Faktura sprzedaży
 • Faktur zaliczkowych
 • Paragon
 • Korekta
 • TAX FREE

Okno płatności
Okno płatności

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Do zapłaty – kwota wynikająca z transakcji wyświetlona w walucie systemowej
 2. Formy płatności – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
 3. Kwota do przypisania – pole automatycznie uzupełnione kwotą z pola Do zapłaty. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.

Uwaga
Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie ERP.

 • Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę kwoty do przypisania do formy płatności
 • Pozostało/Reszta – kwota wyświetlona w walucie systemowej

Uwaga
Udostępnianie oraz definiowanie form płatności odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe jest przypisanie kwoty do zapłaty:

 • do formy płatności po wybraniu kafla z daną formą płatności
 • kilkukrotnie do tej samej formy płatności
 • w dostępnych walutach

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności prezentowana jest jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Prezentacja różnych walut dla tej samej formy płatności
Prezentacja różnych walut dla tej samej formy płatności

Uwaga
W przypadku kilkukrotnej zapłaty tą samą formą płatności (typu Bank, Czek lub Karta) generują się osobne płatności.

Przykład

Na stanowisku sprzedaży detalicznej klient chce zapłacić za paragon dwiema formami płatności: kartą płatniczą oraz gotówką. Kwota do zapłaty za dokument wynosi 359,96 PLN.
W oknie płatności operator zmienia kwotę do przypisania z 359,96 PLN na 309,96 PLN. Następnie wybiera formę płatności Karta. Dla pozostałej kwoty 50,00 PLN wybiera formę płatności Gotówka. Na koniec zatwierdza okno płatności.

Okno płatności z przypisanymi formami płatności Gotówka oraz Karta
Okno płatności z przypisanymi formami płatności Gotówka oraz Karta

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie dodane płatności poza dokonanymi już płatnościami kartą. Przycisk jest widoczny, jeżeli kwota została przypisana do formy płatności. Brak widoczności przycisku:
  • dotyczy form płatności typu Karta
  • dotyczy form płatności, które wymagają zewnętrznej walidacji (w integracji z Ingenico)
  • zależy od ustawienia w systemie ERP sposobu czyszczenia rozliczonych płatności dla form z zewnętrzną walidacją
 • [Faktura] – powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej faktury powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
 • [Cofnij] – usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [TAX FREE] – powoduje zatwierdzenie paragonu oraz otwarcie nowego dokumentu TAX FREE powiązanego z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na TF. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [Reszta z bonu] – umożliwia przypisanie reszty z bonu do gotówki lub nowego bonu. Przycisk widoczny tylko w przypadku zapłaty bonem z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty.
 • [Zatwierdź]
 • [Zamknij] powoduje następujące akcje:
  • przy braku płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
  • po dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu Karta. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych płatności (przycisk [Wyczyść]).
  • po zatwierdzeniu całej płatności – w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne.
Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

 • dokument zostaje wydrukowany
 • w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat „Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”.

Jeżeli w systemie ERP jest zaznaczony parametr Automatyczne zamykanie okna płatności oraz zostały skonfigurowane formy płatności, dla których ma następować otwarcie szuflady na stanowisku POS, to:

 • przypisanie kwoty do formy płatności (zarówno do tej formy płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, jak i dla pozostałych) nie spowoduje otwarcia szuflady
 • zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, spowoduje otwarcie szuflady
 • zatwierdzenie okna, rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, nie spowoduje jego automatycznego zamknięcia. Po wybraniu przycisku [Zamknij] następuje weryfikacja, czy szuflada jest zamknięta. Jeżeli szuflada jest zamknięta, to okno płatności zostanie zamknięte. W przeciwnym wypadku okno płatności nadal pozostanie otwarte, a aplikacja wyświetli notyfikację: „Proszę zamknąć szufladę”.

Uwaga
Weryfikacja otwartej szuflady przy zamykaniu okna płatności odbywa się tylko przy integracji z Ingenico.

 • zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której nie powinna zostać otwarta szuflada, powoduje jego automatyczne zamknięcie

Uwaga
W przypadku rozliczenia dokumentu wieloma formami płatności, zachowanie mechanizmu będzie zależeć od tego, czy pośród tych form płatności co najmniej jedna wywołuje otwarcie szuflady.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu Karta powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą terminala płatniczego.

Uwaga
Po pomyślnym zrealizowaniu płatności przycisk [Wyczyść] nie jest widoczny w oknie płatności.

W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: „Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?” z dostępnymi opcjami:

 • Tak – potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
 • Nie – anuluje płatność kartą

Uwaga
W przypadku braku integracji z terminalem płatniczym, taki moduł może zostać zakomentowany w pliku konfiguracyjnym aplikacji (POS2.exe.config):

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” />

Wówczas dla płatności kartą pojawia się komunikat z pytaniem, czy płatność się powiodła.

Płatność bonem

W aplikacji można płacić bonem:

 • własnym
 • zewnętrznym

Formy płatności typu Bon
Formy płatności typu Bon

Wybranie formy płatności typu Bon powoduje otwarcie okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny.

Okno Wczytaj bon zewnętrzny
Okno Wczytaj bon zewnętrzny

Uwaga
Obsługa płatności typu Bon wymaga pracy aplikacji w trybie Online. Dla wybranych rodzajów bonów zewnętrznych z oznaczonym wymaganiem zewnętrznej walidacji, nie jest wymagana praca w trybie online.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Numer bonu – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
 2. Lista bonów – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:
  • Numer
  • Rodzaj
  • Kwota
 3. Pozostało – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów

Uwaga
Definiowanie bonów oraz generowanie bonów typu Własny odbywa się po stronie systemu ERP.

Okno zawiera następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno
 • [Usuń] – usuwa z listy wprowadzony bon
 • [Zatwierdź] – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu Bon

Okno Bon
Okno Bon

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] pojawi się okno Bon składające się z elementów:

 1. Numer wprowadzonego bonu
 2. Kwota – domyślnie kopiowana jest wartość z pola Pozostało, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
 3. Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę pola Kwota
 4. Pozostało – kwota analogiczna jak w przypadku okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny

W przypadku wprowadzenia numeru:

 • bonu (typu Własny) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Bon o tym numerze nie istnieje.”
 • bonu (typu Własny) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bonu].”

Okno płatności z rozliczoną kwotą przy pomocy bonów
Okno płatności z rozliczoną kwotą przy pomocy bonów

Uwaga
Nie ma możliwości wybrania bonów o typie Zewnętrzny przy zwrocie na dokumentach korekt (KIFS, KIPAR). Dla tych dokumentów zwrot płatności można zrealizować jedynie bonami o typie Własny.

Reszta z gotówki

W aplikacji możliwe jest rejestrowanie wydawanej reszty dla formy płatności typu Gotówka, w przypadku dokumentów: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KFSL, korekt ręcznych oraz dokumentów z procesu wymiany.

Uwaga
Włączenie parametru Rejestrowanie reszty odbywa się po stronie systemu ERP.

Przykład
Na stanowisku POS kwota do zapłaty za paragon wynosi 75 PLN. Klient płaci za paragon banknotem 100 PLN.

 • W przypadku wyłączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzy się automatyczne KP na kwotę 75 PLN.
 • W przypadku włączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzą się automatycznie dwa dokumenty kasowe: KP na kwotę 100 PLN oraz KW na kwotę 25 PLN.

Na wydruku dokumentu (w formacie PDF), w sekcji dotyczącej formy płatności prezentowana jest informacja o kwocie przyjętej do kasy oraz kwocie wydanej w formie reszty.

Uwaga
Reszta wydawana jest zawsze w walucie systemowej.

Reszta z bonu

W przypadku płatności bonami jednorazowymi z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty w systemie ERP, istnieje możliwość wydania reszty w postaci gotówki, bądź na kartę podarunkową.
Dla takich bonów, po zatwierdzeniu okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny pojawi się okno umożliwiające przypisanie formy płatności do kwoty prezentowanej w polu Reszta z bonu. Okno to można wywołać również z poziomu okna płatności po wybraniu przycisku [Reszta z bonu].

Reszta z bonu
Reszta z bonu

Po wybraniu:

 • przycisku [Zamknij] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności automatycznie pojawi się okno reszty z bonu.
 • formy płatności [Gotówka] zostanie ponownie wyświetlone okno płatności
 • formy płatności [Bon własny] zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru bonu, który ma zostać uzupełniony o kwotę reszty
 • opcji [Brak reszty] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności nie pojawi się już okno reszty z bonu.

Kwota reszty prezentowana jest na przycisku [Reszta z bonu].

Prezentowana reszta z bonu na przycisku w oknie płatności
Prezentowana reszta z bonu na przycisku w oknie płatności

 

Grupowanie form płatności

Uwaga
Funkcjonalność grupowania form płatności nie jest dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

Z poziomu systemu ERP dla form płatności danego typu można zdefiniować prefiks lub RegEx (parametry schematu numeracji). Dzięki temu formy płatności danego typu mogą być zgrupowane pod jednym kaflem (dokumentów handlowych oraz kasowo-bankowych).

Uwaga
W systemie ERP użytkownik może zdefiniować, które formy płatności danego typu mają być grupowane.

Ponieważ zgrupowane formy płatności danego typu mogą nie mieć określonego prefiksu (parametrów schematów numeracji), to w systemie ERP można zdefiniować, która forma płatności ma być ustawiana domyślnie dla danego typu.
Po wybraniu w oknie płatności zgrupowanego kafla oraz wczytaniu płatności, aplikacja zweryfikuje, która forma płatności została użyta. Następnie, jeżeli:

 • odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności jest aktywna – ta forma płatności zostanie ustawiona w oknie rozliczenia
 • odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności nie jest aktywna – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczenia oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Wybrana forma płatności jest nieaktywna. Została ustawiona domyślna forma płatności.”
 • nie istnieje odpowiadający schemat numeracji dla użytej formy płatności – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczeniaWybór cechy/partii

Na partie składają się zasoby o tych samych kombinacjach wartości poszczególnych cech.
Partie:

 • mogą posiadać osobne kody EAN dla każdej kombinacji wartości cech. W przypadku wprowadzenia kodu EAN partii, na dokument zostaje dodany artykuł o tej partii.
 • są prezentowane jako osobne artykuły na liście artykułów dla każdej kombinacji cech
 • artykułu wchodzącego w skład kompletu (z możliwą modyfikacją pojedynczego elementu na dokumencie) mogą być wybierane lub zmieniane przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości]

Uwaga
Definiowanie partii odbywa się po stronie systemu ERP.

Przycisk [Wybierz właściwości]
Przycisk [Wybierz właściwości]
W oknie wyboru partii prezentowane są:

 • nazwa
 • zdjęcie
 • opis
 • typ
 • stawka VAT
 • wartości cech/partii

Okno wyboru kombinacji wartości cech
Okno wyboru kombinacji wartości cech

Przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa aktualne zaznaczenie wartości partii
 • [Wybierz] – dodaje na dokument cechę/partię artykułu odpowiadającą wybranym wartościom

Przykład

Klient chce zamówić trzy lampki nocne w kolorze białym. Operator dodaje na dokument ZS artykuł Lampka nocna o wartości Biały partii Kolor w ilości 3 sztuki. Po wybraniu punktu odbioru i określeniu daty realizacji, klient zmienia zdanie co do koloru zamawianego produktu. W celu zmiany partii towaru, operator na dokumencie ZS wybiera przycisk [Wybierz właściwości] i informuje, że są cztery możliwe warianty koloru: Biały, Czarny, Beżowy i Brzoskwiniowy. Klient wybiera kolor Beżowy. Po zaznaczeniu nowej wartości partii oraz naciśnięciu przycisku [Wybierz] na dokumencie wyświetlony jest element Lampka nocna o kolorze Beżowy.
Edycja nazwy artykułu na dokumencie niezatwierdzonym

Na stanowisku POS istnieje możliwość zmiany nazwy artykułu na pozycji niezatwierdzonego dokumentu PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej, co daje możliwość określenia dodatkowych parametrów sprzedawanego artykułu.

Uwaga
Edycja nazwy na pozycji dokumentu nie ma wpływu na nazwę na karcie artykułu.

Jeśli z poziomu systemu ERP na karcie wskazanego artykułu został zaznaczony parametr Edycja nazwy, wówczas użytkownik na stanowisku POS może zmienić nazwę artykułu wyświetlaną na dokumencie wybierając w szczegółach zaznaczonej pozycji nazwę artykułu lub ikonę ołówka.

Po wskazaniu nazwy lub ikony wyświetli się okno z polem do modyfikacji.

Ikona zmiany nazwy artykułu na paragonie
Ikona zmiany nazwy artykułu na paragonie

Okno Zmień nazwę
Okno Zmień nazwę

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu.

Przykład

Operator skanuje artykuły klienta na stanowisku sprzedaży detalicznej. Operator ten otrzymał wcześniej informację od kierownika, że przyszedł nowy towar należący do grupy artykułów Akcesoria, ale nowe nazwy, ułatwiające rozróżnienie asortymentu, nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu ERP. Jednym ze skanowanych towarów są Kolczyki złote należące do grupy Akcesoria. W związku z tym, operator wybiera ikonę ołówka w szczegółach pozycji dokumentu i zmienia nazwę artykułu z Kolczyki złote na Kolczyki złote z cyrkonią. Tak zmieniona nazwa będzie widnieć na wydrukowanym paragonie oraz na podglądzie dokumentu w aplikacji.
Obsługa bonów

Co to jest bon?

Bony znajdują zastosowanie jako element wsparcia finansowego i motywacji pracowników oraz jako narzędzie budowania lojalności konsumentów. Obecnie obserwuje się rozwój w wykorzystaniu tego nośnika do formy kart lojalnościowych i kart stałego klienta. Bony poza funkcją umożliwiającą dokonanie płatności mogą służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji, usprawniając tym samym procesy biznesowe tj. rejestracja zwrotów, weryfikacja transakcji.
Wiele firm handlowych, szczególnie sieci sklepów odzieżowych, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, proponując zakup bonów i kart podarunkowych, które można wręczyć innej osobie w formie prezentu.
Bon doceniany jest przez pracodawców i pracowników z racji rozległej i zróżnicowanej sieci punktów akceptujących tę formę płatności, obejmującej sklepy odzieżowe, sklepy RTV i AGD, perfumerie, salony jubilerskie, sportowe, spożywcze i wiele innych.
Bon towarowy − dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Bony towarowe emitowane są przez przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zrealizowanie bonu lub przez podmioty pośredniczące, specjalizujące się w obsłudze programów kafeteryjnych dla firm (np. BonCard, SodeXo). Nabywcą bonu może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które następnie przekazuje kupon do osoby finalizującej transakcję poprzez bezgotówkowe nabycie dóbr lub usług u wystawcy bonu.

Na stanowisku POS możliwe są następujące czynności:

 • przyjęcie płatności bonem własnym i zewnętrznym, w przypadku gdy dany rodzaj bonu został przypięty do danego centrum, dla którego zdefiniowane zostało stanowisko POS
 • sprzedaż bonów na dokumentach FS i PAR oraz notach debetowych (DN)
 • wykorzystanie numeru bonu jako identyfikator kontrahenta (karta lojalnościowa)

Uwaga
Do pełnego wykorzystania funkcjonalności obsługi bonów wymagany jest tryb online.

Uwaga
Konfiguracja bonów odbywa się po stronie systemu ERP.

Sprzedaż bonów własnych

Sprzedaż bonów własnych na stanowisku POS, w zależności od konfiguracji rodzaju bonu w systemie ERP, może odbywać się poprzez dokumenty:

 • FS/PAR
 • noty debetowe (DN)

Wprowadzenie bonu na dokument możliwe jest poprzez:

W aplikacji, na dokumentach bony podlegają następującym warunkom:

 • można dodać tylko i wyłącznie jeden bon, bez możliwości zmiany jego ilości
 • bonom o określonej wartości (niezerowej) nie można zmienić ceny początkowej ani naliczyć rabatu użytkownika na pozycję
 • bonom o niezdefiniowanej wartości (zerowej) można zmienić cenę początkową oraz nadać mu cenę przy pomocy przycisku [Zmień rabat]
 • bony nie podlegają rabatom nagłówka

Dokument paragon z dodanym bonem o typie Własny

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z parametrem Sprzedaż przez noty zostają wykonane następujące akcje:

 • aplikacja generuje dokumenty noty debetowej
 • pozycje dokumentu będące bonami są usuwane z dokumentu PAR/FS. Jeżeli na dokumencie jedynym elementem jest bon, to nie zostaje utworzony dokument PAR/FS.

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z odznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty, zostaje on na stałe zapisany jako element PAR/FS.

Zarówno dokumenty PAR/FS, jak i dokumenty not debetowych rejestrujące sprzedaż bonów dostępne są z poziomu listy dokumentów handlowych.

Uwaga
Na stanowisku POS nie ma możliwości korygowania lub anulowania not debetowych.

Bon nie może zostać dodany na dokument korekty ręcznej.

Obsługa na dokumentach MM-

Dzięki powiązaniu artykułu typu Bon z odpowiadającym mu rodzajem bonu możliwe jest kontrolowanie ilości bonów na magazynie, poprzez ich ewidencje na dokumentach MM- oraz MM+.
Na MM- możliwe jest dodanie tylko jednego bonu, poprzez wprowadzenie numeru bonu.

Bon na dokumencie MM-

Uwaga
Nie ma możliwości dwukrotnego dodania pozycji o tym samym numerze bonu na dokumencie MM-.

Płatność bonem

Szczegółowy opis płatności bonem w oknie płatności opisany jest tutaj.

Dokument korygujący

Realizacja zapłaty za korektę możliwa jest poprzez:

 • doładowanie bonu własnego wielokrotnego użycia
 • wydanie nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Podczas dokonywania zwrotu na nieaktywny bon własny wielokrotnego użycia, taki bon zostaje aktywowany i zasilony kwotą wynikającą ze zwrotu.

Uwaga
Nie ma możliwości wskazania bonów zewnętrznych lub bonów jednorazowych przy zwrocie na dokumentach korekt KIFS oraz KIPAR.

Dokument KP

Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wpłaty za pomocą bonu. Taka sytuacja może być wykorzystana w przypadku wskazania przez kasjera błędnej formy płatności. W tym celu należy wystawić dokument KP.

Po wybraniu na formularzu KP formy płatności:

 • bon zewnętrzny – otwarte zostaje okno, w którym operator określa numer bonu oraz jego wartość.
 • bon własny – pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Dokument KP uwzgledniający formy płatności typu Bon

Po zatwierdzeniu okna wprowadzania numeru bonu oraz zatwierdzeniu dokumentu KP wartość wynikająca z dokumentu zostaje uwzględniona w podsumowaniu dnia.

Dokument KW
Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wypłaty za pomocą bonu. W tym celu, należy wystawić dokument KW.

Dokument KW dla bonów własnych jest tworzony w przypadku:

 • doładowania bonu własnego wielokrotnego użycia
 • wydania nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Po wybraniu na formularzu KW formy płatności:

 • bon zewnętrzny – otwarte zostaje okno, w którym operator określa jego wartość
 • bon własny – pojawi się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Wpływ do kasy odnotowany przez takie KW jest widoczny w polu prezentującym odpowiednią formę płatności.

Obsługa różnicy stanu kasy dla bonów wewnętrznych  (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Różnica stanu dla bonów wewnętrznych dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Wprowadzona została możliwość wygenerowania dokumentów KP/KW na początku/końcu dnia bądź zmiany dla bonów wewnętrzFunkcjonalność ta jest dostępna po aktywacji odpowiedniego parametru w systemie ERP.

 

Przykład
Na koniec dnia kasjer zlicza bony wewnętrzne i zauważa różnicę w wysokości +20 PLN. Po zatwierdzeniu zamknięcia dnia, zostanie automatycznie wygenerowany dokument KP dla formy płatności bon wewnętrzny. Dotychczas różnica powstawała w formie płatności typu gotówka, ze względu na wymagania rynku polskiego.

Zmiana wyświetlania ilości bonów na liście artykułów  (Enterprise, Altum)

Do tej pory na liście artykułów każdy bon wyświetlany był oddzielnie, co sprawiało, że w przypadku dużej ilości bonów, lista się wydłużała. W celu poprawy ergonomii pracy i ułatwienia w przeszukiwaniu listy artykułów została wprowadzona zmiana związana z wyświetlaniem bonów. Nie będzie możliwe posiadanie dwóch lub więcej bonów o tej samej ilości lub o ilości mniejszej niż zero.

Wyświetlanie bonów na liście artykułów 
Obsługa kompletów

Komplet jest zestawem dwóch lub więcej artykułów, sprzedawanych klientowi jako jeden produkt.
Artykuły o typie Komplet są dostępne na dokumentach handlowych oraz magazynowych. Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów – z zaznaczonym bądź też odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Uwaga
Definiowanie kompletów odbywa się po stronie systemu ERP.

Komplet pobierający składniki na dokument

Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument jest prezentowany na dokumentach w sposób pogrupowany.

Prezentacja kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR
Prezentacja kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR

W zależności od definicji kompletu, zmiana ilości elementu kompletu na stanowisku POS może być:

 • Blokowana – przy próbie zmiany ilości lub jednostki pojawi się komunikat: „Nie można edytować elementu kompletu.”. Natomiast przy próbie usunięcia elementu kompletu pojawi się pytanie: „Element jest składnikiem kompletu. Usunięcie jednego składnika kompletu spowoduje usunięcie wszystkich jego elementów. Czy chcesz kontynuować?” z opcjami do wyboru Tak/Nie.
 • Możliwa – zmiana ilości rozbije komplet

Pobierane na dokumencie elementy kompletu nie mają wskazanej partii. Przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości], operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

Uwaga
W przypadku dokumentu MM-, nie ma możliwości dodania artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety nie zawierają informacji o cenie, stawce VAT, ilości oraz walucie.

Komplet pobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów
Komplet pobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów

Komplet niepobierający składniki na dokument

Artykuł typu Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument wyświetlany jest na dokumencie jako jedna pozycja typu Towar.

Prezentacja kompletu z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR
Prezentacja kompletu z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument na PAR

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety z odznaczonym parametrem nie zawierają informacji o ilości.

Komplet niepobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów
Komplet niepobierający składniki na dokument prezentowany na liście artykułów

Komplet a rabat

Jeżeli operator zmieniając ilości elementów kompletu pobierającego składniki na dokument rozbije komplet oraz włączona jest opcja automatycznego naliczania promocji, to elementy kompletu mogą stać się częścią pakietu promocyjnego. Natomiast rabat nagłówka naliczany jest dla elementów kompletu pobierającego składniki na dokument lub na sam komplet niepobierający składników na dokument.
Weryfikacja czeków

W aplikacji możliwe jest wprowadzanie numeru czeku oraz weryfikacja jego poprawności.

Uwaga
Uruchomienie funkcjonalności wprowadzania numeru czeku oraz walidacji jego poprawności odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy włączonej funkcjonalności, po wybraniu czeku w oknie płatności wyświetla się okno umożliwiające wprowadzenie jego numeru.

Walidacja czeku
Walidacja czeku

Okno składa się z pól:

 • Numer – dla ułatwienia wprowadzania wartości podzielony jest na trzy człony
 • Data realizacji

Po wprowadzeniu numeru czeku aplikacja wylicza liczbę RLMC i na jej podstawie weryfikuje jego poprawność. Jeżeli zostanie wykryta nieprawidłowość numeru, operator może zadecydować, czy wycofuje przyjęcie takiej płatności. W przypadku przyjęcia takiej płatności, zostanie ona oznaczona jako Wymuszona.
Przy uruchomionej integracji z Ingenico oraz komponentem C3 driver, po wstępnej weryfikacji prawidłowości numeru czeku następuje kolejna weryfikacja umożliwiająca sprawdzenie czy dany czek nie został już użyty. Dodatkowo w oknie Walidacja czeku prezentowane jest dodatkowe pole RLMC.
Rabaty (Enterprise, Altum)

Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie mogą zostać naliczone na pozycje dokumentów, takich jak paragon, faktura, zamówienie i oferta sprzedaży oraz ich korektach.

W aplikacji Retail POS obsługiwane są rabaty typu:

 • Rabat użytkownika oraz rabat nagłówka
 • Promocje pakietowe: Pakiet stały, Pakiet Elastyczny
 • Rabat nabywcy na artykuł
 • Rabat nabywcy na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat grupy nabywców na artykuł
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
 • Rabat progowy na artykuł
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji – rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu

Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się w systemie ERP.

Po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji oraz wybraniu kontrahenta, dla którego promocja ta obowiązuje, rabat zostanie naliczony na pozycję dokumentu.

Prezentacja naliczonego rabatu na paragonie
Prezentacja naliczonego rabatu na paragonie

Zaawansowany rabat procentowy

Uwaga
Funkcjonalność zaawansowanego rabatu procentowego dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Aplikacja obsługuje rabaty z wybraną opcją Procent (zaawansowane). Funkcjonalność umożliwia określenie następujących pól:

 • Mnożnik – wartość przez którą jest mnożona cena, w celu ustalenia wartości rabatu
 • Metoda zaokrąglania – metody zaokrąglania wartości nadawanego rabatu:
  • Bez zaokrąglania
  • W górę
  • W dół
  • Matematyczna
 • Minimalny rabat – jeżeli wyliczona wartość rabatu na dokumencie jest mniejsza niż wartość pola, w zależności od konfiguracji, rabat może zostać:
  • nienaliczony
  • naliczony zgodnie z wartością pola
 • Maksymalny rabat – jeżeli wyliczona wartość rabatu na dokumencie jest większa niż wartość pola, w zależności od konfiguracji, rabat może zostać:
  • nienaliczony
  • naliczony zgodnie z wartością pola

Wartość rabatu wyliczana jest na podstawie:

 • regularnej ceny pozycji dokumentu, jeżeli artykuł ma zaznaczony parametr Rabat od ceny
 • wartości pozycji dokumentu, jeżeli artykuł ma odznaczony parametr Rabat od ceny

Naliczaj w zależności od rabatu pozycji

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji umożliwia określenie, czy rabat ma być naliczany tylko na:

 • nieprzecenione pozycje dokumentu (rabat procentowy oraz wartościowy jest równy zero)
 • pozycje przecenione o kwotę mieszczącą się w ramach określonych warunków z definicji rabatu (warunków: >, >=, =, <, <=, od wartości procentowej lub wartościowej)

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie zostanie naliczony na pozycję dokumentu, jeśli:

 • pozycja została już przeceniona o kwotę przekraczającą warunki określone na definicji rabatu
 • waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą warunków z definicji rabatów
 • parametr Podlega rabatom na artykule jest odznaczony
 • odpowiada artykułowi typu Skup lub Bon

Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

 • Rabat -20% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
 • Rabat pracowniczy -10% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany automatycznie.

oraz trzy artykuły:

 • Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
 • Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
 • Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów, prezentowane są następujące rabaty dla artykułu:

 • Błyszczyk – cena 8 EUR (naliczony rabat -20% na grupę Kosmetyki)
 • Kolczyki – cena 4,50 EUR (naliczony rabat pracowniczy -10%)
 • Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)

Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

 • Rabat -10% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
 • Rabat pracowniczy -20% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany ręcznie.

oraz trzy artykuły:

 • Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
 • Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
 • Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów oraz naliczeniu rabatu ręcznego, prezentowane są następujące ceny:

 • Błyszczyk – cena 7,2 EUR (naliczony rabat -10% na Kosmetyki, a następnie rabat pracowniczy -20%)
 • Kolczyki – cena 4 EUR (naliczony rabat pracowniczy -20%)
 • Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)

Program lojalnościowy

Rabat z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa może zostać naliczony na dokumencie:

 • dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
 • po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżkę na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta podania dowolnego typu karty lojalnościowej, w związku z tym, na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa.

Na stanowisku POS, operator na nowo wystawianym paragonie:

 • dodaje kosmetyk Odżywka do blond włosów
 • wybiera kontrahenta Ewelina Boroń
 • nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
 • dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Następnie wybiera typ karty Fizyczna. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty, na dokumencie zostanie naliczony 10% rabat.

Jeżeli na dokumencie został naliczony rabat oznaczony parametrem Karta lojalnościowa, to zmiana kontrahenta na dokumencie lub zeskanowanie (w przypadku skanowania kontekstowego) innej karty lojalnościowej spowoduje wyświetlenie komunikatu o przeliczeniu dokumentu z możliwymi do wyboru opcjami:

 • Tak – dokument zostanie ponownie przeliczony
 • Nie – jeżeli nowo wybrany kontrahent:
  • nie posiada karty lojalnościowej – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową innego typu – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową tego samego typu lub zostało dla niego wysłane żądanie o wygenerowanie wirtualnej karty lojalnościowej – rabat pozostanie na dokumencie bez przeliczania

Podsumowanie rabatów

W oknie dokumentów: ZS, OS, PAR, FS i KIPAR, KIFS (dla opcji wymiany) dostępna jest opcja [Podsumowanie rabatów], po uprzednim udostępnieniu przycisku poprzez modyfikacje widoku.

Przycisk [Podsumowanie rabatów] w oknie paragonu
Po wybraniu przycisku [Podsumowanie rabatów] otwiera się okno Szczegóły rabatów, w przypadku gdy na dokumencie zastosowany został co najmniej jeden rabat.

Okno podsumowania rabatów

 

W oknie Szczegóły rabatów przedstawione są szczegółowe informacje o wysokości rabatów z podziałem na sekcje wg rodzaju rabatu:

 • rabaty towarowe – suma rabatów i promocji pakietowych, podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
 • rabaty nagłówka od wartości transakcji – suma wartości rabatów nagłówka podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
 • rabaty użytkownika – suma rabatów udzielonych ręcznie przez użytkownika dla pozycji oraz nagłówka dokumentu

Uwaga
Dodatkowo w ramach powyższych grup rabaty mogą być grupowane w ramach grupy przypisanej do rabatu ze słownika uniwersalnego.

Przykład

W systemie zdefiniowane są dwie wartości słownikowe rabatów ustawione dla parametru Grupa rabatów:

 • Oferta Halloween: 20,00 PLN
 • Oferta specjalna dla klientów: 5,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą w sekcji rabaty towarowe obie wartości słownikowe, a także pozostałe rabaty, dla których nie jest zdefiniowana wartość dla parametru Grupa rabatów.

Na dokumencie zostały naliczone poniższe promocje:

 • Promocja pakietowa: 15,00 PLN
 • Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
 • Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
 • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą wszystkie rabaty pogrupowane wg sekcji:

Wartość dokumentu bez rabatu: 300,00 PLN

Rabaty towarowe: 55,00 PLN

 • Rabaty dedykowane nabywcy: 25,00 PLN
  • Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
  • Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
 • Pozostałe: 30,00 PLN
  • Promocja pakietowa: 15,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN

Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Wartość po uwzględnieniu rabatu: 225,00 PLN
Rabaty użytkownika oraz nagłówka

W aplikacji istnieje możliwość udzielenia rabatu przez operatora podczas wystawiania przez niego dokumentu sprzedaży. Operator sam decyduje, czy udzielić kontrahentowi dodatkowy upust oraz jaka ma być jego wysokość. Jednakże użytkownik nie może udzielić jednorazowo (na jednym dokumencie) większego upustu od tego, jaki został mu przypisany w systemie ERP.
Na dokumentach PAR, FS, ZS i OS możliwe jest naliczenie rabatów użytkownika:

 • na pozycje
 • na cały dokument jako rabat nagłówka

Podczas nadawania rabatu użytkownika aplikacja weryfikuje, czy operator ma wystarczające uprawnienia do nadania rabatu o określonej wartości lub procencie. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: „Przekroczono dopuszczalny rabat użytkownika. Rabat pozycji został zmniejszony [maksymalna wartość dopuszczalnego rabatu procentowego dla danego operatora]”.

Przyciski dla rabatu użytkownika oraz nagłówka
Przyciski dla rabatu użytkownika oraz nagłówka

W obszarze roboczym dokumentu dostępne są przyciski (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym przyciskom na zrzucie ekranu):

 1. [Zmień rabat] – umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
  • Rabat procentowy – rabat o określonej wartości procentowej
  • Cena – rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu

  Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:

  • klawiatury
  • przycisków [+] i [-]
  • ekranowej klawiatury numerycznej

  Okno określania rabatu użytkownika
  Okno określania rabatu użytkownika

  Na zakładce Rabat procentowy prezentowane są elementy:

  • Rabat procentowy – suma wszystkich rabatów naliczonych na pozycję dokumentu
  • Rabat użytkownika – sumaryczny rabat nadany przez użytkownika

  Zakładka Rabat procentowy
  Zakładka Rabat procentowy

  Uwaga
  Również po naciśnięciu wartości w kolumnie Cena na liście pozycji dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu użytkownika.
 2. [Rabat nagłówka] – umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
  • Rabat procentowy – umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
  • Rabat wartościowy – umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument

  Okno określania rabatu nagłówka
  Okno określania rabatu nagłówka

  Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:

  • klawiatury
  • przycisków [+] i [-]
  • ekranowej klawiatury numerycznej

Uwaga
Również po naciśnięciu wartości z kolumny Wartość na liście elementów dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu nagłówka.

Przykład

W sklepie XYZ pracownicy mają możliwość udzielania 10% rabatu na dokumencie sprzedażowym.
Klient jest zdecydowany na kupno lampki nocnej. Jednak opakowanie ostatniej sztuki interesującego go artykułu jest uszkodzone. Klient podchodzi do stanowiska sprzedażowego z produktem i pokazuje wadę opakowania żądając obniżki ceny. Operator po zweryfikowaniu towaru oraz ustaleniu, że sama lampka nocna nie jest uszkodzona oferuje 10% zniżkę. Po zaakceptowaniu takiej oferty użytkownik wystawia paragon, skanuje artykuł, a następnie wybiera przycisk [Zmień rabat]. Na zakładce Rabat procentowy wprowadza wartość 10%. Dla wskazanego produktu zostaje naliczony 10% rabat.
Definiowane rabaty ręczne

W aplikacji obsłużone są dwa sposoby naliczania rabatu na dokumencie:

 • automatyczny – naliczenie rabatu na pozycji po spełnieniu warunków określonych na jego definicji
 • ręczny – rabat naliczany na pozycji dokumentu przez użytkownika po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne] (domyślnie ukryty) lub [Nalicz promocję] (w przypadku promocji pakietowych), jeżeli zostały spełnione warunki określone na jego definicji

Uwaga
Definiowanie rabatów odbywa się po stronie systemu ERP.

Ręczne naliczanie rabatów umożliwia:

 • definiowanie konkretnych warunków rabatom przyznawanym przez użytkownika
 • weryfikację nadanych rabatów z poziomu systemu ERP
 • wprowadzenie autoryzacji dla konkretnych rabatów/wartości rabatów

Ręczne naliczenie rabatu

Na dokumentach OS, ZS, PAR, FS oraz PAR/FS wynikających z procesu wymiany istnieje możliwość zmiany widoczności przycisku [Rabaty ręczne].

Uwaga
Przycisk nie jest dostępny dla artykułów o typie Bon oraz Skup.

Po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne]:

 • pojawi się okno Rabaty ręczne, jeżeli istnieje co najmniej jeden aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji
 • pojawi się komunikat: „Dla wybranego elementu rabat nie jest dostępny.”, jeżeli nie istnieje aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji

Uwaga
Dla zgrupowanych promocji możliwe jest wybranie tylko jednej wartości.

W oknie Ręczne rabaty:

 • prezentowane są rabaty dostępne dla centrum, do którego przypięte jest dane stanowisko POS
 • prezentowane są rabaty dostępne dla zaznaczonej pozycji dokumentu
 • po lewej stronie wyświetlana jest lista dostępnych pojedynczych promocji lub zgrupowanych promocji
 • po prawej stronie wyświetlane są wartości wskazanej promocji/zgrupowanej promocji

W przypadku, gdy wybrane rabaty ręczne (jeden lub więcej) nie mogą być naliczone, dla każdego takiego rabatu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Niemniej, wybrane rabaty wciąż będą zaznaczone i zostaną automatycznie nadane, jeśli użytkownik wprowadzi na dokumencie zmiany, dzięki którym warunki tych rabatów zostaną spełnione.
Zatwierdzenie okna wyboru rabatów ręcznych po odznaczeniu naliczonego rabatu powoduje jego usunięcie z pozycji dokumentu.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są cztery rabaty ręczne:

 • Ubrania – 20%
 • Obuwie – 15%
 • Akcesoria – 10%
 • Sport – 5%/Nieokreślony

Pierwsze trzy rabaty są ze sobą powiązane atrybutem grupującym Outlet. Artykuł Buty sportowe w ilości 1 sztuka spełnia warunki tylko rabatu Sport – 5%/Nieokreślony.
Na stanowisku POS, na paragonie zostaje dodany artykuł Buty sportowe w ilości 1 sztuka (należąca do grupy produktowej Sport) oraz wybrany rabat ręczny Outlet o wartości 15,00%.

Zaznaczony rabat ręczny Outlet (15%)
Zaznaczony rabat ręczny Outlet (15%)

Artykuł Buty sportowe nie spełnia warunków rabatu Outlet 15,00%. Rabat nie zostaje naliczony i operator otrzymuje powiadomienie: „Rabat Outlet (15,00%) nie został naliczony. Warunki udzielenia rabatu nie zostały spełnione”.
Po ponownym wybraniu rabatu ręcznego oraz wskazaniu Sport – 5%/Nieokreślony zostaje on naliczony.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat ręczny Obuwie sportowe – 15%. Artykuł Buty sportowe spełnia warunki rabatu Obuwie sportowe – 15%.
Na stanowisku POS, na paragonie zostaje dodany artykuł Buty trekkingowe niskie oraz wybrany rabat ręczny Obuwie sportowe – 15%.
Artykuł Buty trekkingowe niskie nie spełnia warunków rabatu Obuwie sportowe – 15%. Rabat nie zostaje naliczony, a operator otrzymuje powiadomienie: „Rabat Obuwie sportowe – 15% nie został naliczony. Warunki udzielenia rabatu nie zostały spełnione”.
Po zmianie artykułu z Buty trekkingowe niskie na Buty sportowe rabat ręczny Obuwie sportowe – 15% zostaje naliczony automatycznie bez potrzeby ponownego przechodzenia do listy rabatów ręcznych.

Autoryzacja

Podczas ręcznego nadawania rabatu aplikacja weryfikuje, czy nie są wymagane odpowiednie uprawnienia operatora, które określane są na definicji rabatu w systemie ERP. W przypadku braku wymaganych uprawnień, dla danej wartości rabatu prezentowana jest ikona kłódki.

Okno Rabaty ręczne z prezentacją ikony kłódki
Okno Rabaty ręczne z prezentacją ikony kłódki

Po wybraniu wartości rabatu, dla której użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, pojawi się okno autoryzacji.

Okno autoryzacji
Okno autoryzacji

Ponowne przeliczenie oraz proces generowania dokumentów

W przypadku:

 • zmiany kontrahenta i przeliczenia dokumentu zgodnie z jego ustawieniami, prekonfigurowane rabaty ręczne są usuwane
 • gdy na pozycji został naliczony rabat ręczny, a następnie naliczono ręcznie promocję pakietową, rabat ręczny powinien zostać usunięty
 • usunięcia wszystkich pozycji z dokumentu, zostają również usunięte wybrane/naliczone rabaty ręczne
 • naliczenia odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, ręcznie nadane rabaty zostają ponownie przeliczone

Promocje pakietowe nie łączą się ze zdefiniowanymi rabatami ręcznymi. Wyjątek stanowi łączenie promocji pakietowej z rabatem typu Rabat nagłówka od wartości transakcji.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są rabaty:

 • Promocja A typu pakiet stały
 • Promocja B typu kontrahent na artykuł z ręcznym sposobem naliczania

Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony rabat B, a następnie ręcznie promocja A. W efekcie rabat B zostanie usunięty.

Podczas generowania dokumentów:

 • ZS -> FSL, PAR -> FS – nie ma możliwości modyfikacji ręcznie nadanego rabatu
 • OS -> ZS, ZS -> PAR/FS – zatwierdzenie okna Rabaty ręczne ze wskazaniem innego zdefiniowanego rabatu ręcznego niż był nadany na dokumencie źródłowym spowoduje ponowne naliczenie dostępnych rabatów w obrębie danego centrumPromocje pakietowe

Czym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub ich wartości. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczyć rabat na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu.
Dostępne są dwa rodzaje promocji:

 • Pakiet stały – klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
 • Pakiet elastyczny – klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, ale rabat zostanie naliczony tylko po osiągnięciu określonego progu (ilościowego lub wartościowego) dla pozycji dokumentu.

Uwaga
Definiowanie promocji pakietowych odbywa się w systemie ERP.

Dla promocji pakietowych można w systemie ERP określić parametry:

 • Definiowanie rodzaju rabatu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • W nagłówku rabatu
  • Na artykułach/artykułach dodatkowych
 • Naliczaj rabat na – dostępny przy wybranej wartości W nagłówku rabatu parametru Definiowanie rodzaju rabatu, z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Artykuły podstawowe
  • Artykuły dodatkowe/Gratisy
 • Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Brak – naliczanie rabatu w ramach promocji pakietowej
  • Proporcjonalnie – obliczanie ogólnego rabatu dla całego pakietu oraz rozbijanie go na poszczególne pozycje dokumentu, proporcjonalnie do ich udziału w pakiecie

Przykład

W systemie ERP została zdefiniowana promocja pakietowa PROM12:

 • Pakiet stały
 • Nazwa promocji: PROM12
 • Waluta: EUR
 • Rabat definiowany jest: W nagłówku rabatu
 • Rabat rozbijany jest na elementy: Łączna cena pakietu: 400 EUR
 • Rabat jest naliczany na: Artykuły podstawowe
 • Elementy: 1 szt. Kurtka oraz 2 szt. Spodnie

oraz artykuły o cenie brutto:

 • Spodnie – 285,95 EUR
 • Kurtka – 99,99 EUR
 • Torebka – 49.99 EUR

Na paragonie, na stanowisku POS prezentowany jest rabat:

Promocja Artykuł Ilość Cena regularna Wartość regularna Rabat Przeceniona wartość
PROM12 Spodnie 2 99,99 199,98 18% 164,62
PROM12 Kurtka 1 285,95 285,95 18% 235,38
Torebka 1 49,99 49,99 0% 49,99

 • Sposób łączenia z poprzednim – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Dodaj
  • Mnóż
 • Uwzględniaj rabaty nagłówka – umożliwia naliczanie rabatów nagłówka na elementy pakietu oraz nagłówka od wartości transakcji

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS, OS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

 • Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu
 • Ręczny – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]
 • Brak naliczania

Przycisk [Nalicz promocje]
Przycisk [Nalicz promocje]

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

 • nieaktywny (ikona wyszarzona) – na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
 • aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa

Wyszarzona ikona koniczyny pozycji dokumentu ZS
Wyszarzona ikona koniczyny pozycji dokumentu ZS

Po wskazaniu kursorem myszy na:

 • nieaktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, które mogą zostać naliczone na pozycje
 • aktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona na promocję

Lista prezentująca naliczone promocje pakietowe na pozycji dokumentu
Lista prezentująca naliczone promocje pakietowe na pozycji dokumentu

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

 • uniemożliwia naliczenie wszelkich innych rabatów oprócz rabatu nagłówka i nagłówka od wartości transakcji
 • nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową
 • w zależności od konfiguracji umożliwia również naliczenie rabatu nagłówka na te pozycje

Uwaga
Funkcjonalność naliczania rabatu nagłówka również na artykuły dodatkowe/gratisy promocji pakietowej nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Przykład

W systemie ERP została dodana promocja pakietowa:

 • Typ Pakiet stały
 • Nazwa Kup dwie sztuki, trzecia za pół ceny
 • Grupy artykułówTorebki
 • KontrahentNieokreślony
 • 50% rabatu dla najtańszej torebki
 • Próg ilościowy – 3

Na stanowisku POS, przy automatycznym naliczaniu promocji pakietowych, po dodaniu na paragon artykułów:

 • Kopertówka biała za 60 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
 • Kopertówka czarna za 75 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
 • Torebka z łańcuszkiem za 50 PLN (należy do grupy artykułów Torebki)

zostanie naliczony rabat 50% na artykuł Torebka z łańcuszkiem.

Ręczne naliczanie

Uwaga
Opcja ręcznego naliczania rabatów pakietowych jest konfigurowana w systemie ERP.

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest na dokumencie za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

 • [Nalicz promocje] – ponownie przelicza promocje pakietowe
 • [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu

Przycisk [Promocje] na dokumencie ZS
Przycisk [Promocje] na dokumencie ZS
Uwaga
Przycisk [Promocje] jest widoczny, jeżeli na dokumencie jest naliczona promocja pakietowa.

Korekta elementów promocji pakietowej

Dla dokumentów korygujących (KIFS oraz KIPAR) można określić sposób korygowania elementów rabatów pakietowych:

 • Dozwolone – elementy rabatu pakietowego mogą być korygowane
 • Ostrzeżenie – opcja domyślna, w przypadku korygowania elementu rabatu pakietowego pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie
 • Blokada – uniemożliwia korygowanie elementów rabatów pakietowych, możliwy jest zwrot tylko całego pakietu

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów OS → ZS lub ZS → PAR/FS:

 • dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
 • nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
 • nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycje generowanego dokumentu należące do pakietu promocyjnego.

W przypadku generowania dokumentu OS → ZS istnieje możliwość ręcznego zwiększenia ilości elementów promocji pakietowej, przy czym taka modyfikacja powoduje usunięcie promocji pakietowej: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”.
Rabat nagłówka od wartości transakcji (Enterprise, Altum)

Rabat nagłówka od wartości transakcji (Enterprise, Altum)

Rabat nagłówka od wartości transakcji, to rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu.

Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Występują dwa rodzaje rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • procentowy
 • wartościowy

Dla każdego rodzaju należy określić wartości progowe i przypisane im wartości rabatu.
Z poziomu systemu ERP można zdecydować, czy przy weryfikacji progu rabatu mają być uwzględniane:

 • elementy promocji pakietowych, które nie mają uruchomionej funkcji uwzględniania rabatów nagłówka
 • artykuły, które nie podlegają rabatowaniu

Wykluczanie lub łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka od wartości transakcji na dokumencie zależy od parametru promocji pakietowej decydującego, czy promocja podlega rabatom nagłówka.
W przypadku automatycznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu pozycji), rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

W przypadku ręcznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu) rabat zostaje usunięty
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

Uwaga
Zmiana ceny końcowej jest naliczana jako rabat procentowy użytkownika na pozycji i nie powoduje przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji.

Uwaga
Rabat nagłówka od wartości transakcji nie jest wliczany do weryfikacji przekroczenia maksymalnego rabatu użytkownika.

Podczas generowania dokumentów (OS -> ZS, ZS -> PAR/FS) rabaty nagłówka od wartości transakcji zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie aktualne rabaty zostaną nadane wyłącznie na tę pozycję. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS) lub usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
 • Nie – modyfikacja (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji) nie zostaje wprowadzona na dokumencie. Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającego rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez przeliczenia tej wartości.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS na generowanym dokumencie wprowadzenie ilości na pozycji nie wywołuje ponownego przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji. Takie ustawienie umożliwia częściową realizację zamówienia poprzez zeskanowanie mniejszej ilości artykułu.
Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat nagłówka od wartości transakcji. Przy próbie zwiększenia ilości pojawia się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są rabaty:

 • Promocja A typu Pakiet stały uwzględniająca rabaty nagłówka
 • Promocja B typu Pakiet stały nieuwzględniająca rabatów nagłówka
 • Rabat C typu Rabat nagłówka od wartości transakcji dla wartości równej 100 zł

Na stanowiskach POS mogą wystąpić następujące przypadki:

 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony rabat C, a następnie ręcznie promocja A. W efekcie rabat C zostanie ponownie przeliczony.
 • Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja A, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony na wszystkie pozycje dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony automatycznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty z pozycji wchodzących w skład promocji pakietowej oraz ponownie przeliczony na pozostałych pozycjach dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony ręcznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty ze wszystkich pozycji dokumentu.
 • Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja B, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony tylko na pozycje nie wchodzące w skład promocji pakietowej.

Uwaga
Funkcjonalność wpływu grupy artykułów na naliczenie rabatu nagłówka od wartości transakcji nie jest dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

W systemie ERP można określić, czy grupy artykułów mają mieć wpływ na naliczenie rabatu nagłówka od wartości transakcji. Jeżeli na definicji rabatu:

 • nie została określona żadna grupa artykułów – naliczenie rabatu nie będzie zależeć od grupy artykułów, do której należy artykuł dodany na dokument
 • została określona grupa artykułów – rabat zostanie naliczony tylko na artykuły należące do tej grupy artykułów; rabat weryfikuje próg tylko na podstawie artykułów należących do wskazanej grupy artykułów

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat typu Rabat nagłówka od wartości transakcji:

 • 10 % rabatu przy zakupach powyżej 100 PLN
 • Dotyczy tylko artykułów należących do grupy Obuwie

Na stanowisku POS na generowany paragon zostały dodane dwa razy Szpilki, raz Baleriny oraz Apaszka. Na formularzu dokumentu prezentowane są pozycje:

 • Szpilki – 2 pary, w cenie 30 PLN za parę, należąca do grupy artykułów Obuwie
 • Baleriny – 1 para, w cenie 60 PLN, należąca do grupy artykułów Obuwie
 • Apaszka – 1 sztuka, w cenie 15 PLN, należąca do grupy artykułów Akcesoria

Na dokument został automatycznie naliczony 10 – procentowy rabat nagłówka, ponieważ suma wartości artykułów należących do grupy Obuwie (Szpilki oraz Baleriny) wynosiła 120 PLN i była większa niż 100 PLN. Po nadaniu rabatu pozycje dokumentu prezentowane są następująco:

 • Szpilki – 2 pary, 54 PLN za obie pary po odjęciu rabatu 10%
 • Baleriny – 1 para, 54 PLN za parę po odjęciu rabatu 10%
 • Apaszka – 1 sztuka, 10 PLN za sztukę, rabat nie został naliczony

Rabat nagłówka od wartości transakcji (basket) z gratisem (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Rabat nagłówka od wartości transakcji (basket) z gratisem.

Rozszerzona definicja Rabatu nagłówka od wartości transakcji umożliwia naliczenie gratisu w przypadku osiągnięcia właściwego progu transakcji. Pozycja będąca gratisem może zostać zdefiniowana wyłącznie jako rabat typu stała cena. Definicja pozwala na naliczenie rabatu na:

 • konkretny artykuł lub artykuł ze wskazanej grupy definicji
 • najtańszy artykuł
 • najdroższy artykuł

Rabat może być zastosowany wyłącznie na towar, który zostanie dodany na dokument w ilości zgodnej z tą określoną w definicji. Oznacza to, że pozycje nie zostaną rozbite w celu naliczenia rabatu na konkretną ilość, tak jak to ma miejsce w przypadku pakietów. Gratis nie zostanie naliczony na pozycję która już jest gratisem wynikającym z innego rabatu np. innego basketa lub promocji pakietowej. W przypadku naliczenia kilku rabatów tego typu przy weryfikacji progu kolejnego gratisu uwzględniana jest wartość dokumentu po pomniejszeniu o już naliczony wcześniej gratis.

Przykład
W systemie ERP zdefiniowano dwa rabaty typu Gratis od wartości transakcji uruchamiane kuponami:

 • Wydaj 20 PLN i otrzymaj Notatnik za darmo (artykuł gratis jako stała cena 0,00PLN)
 • Wydaj 30 PLN, a za najdroższy artykuł zapłać 3 PLN (grupa artykułów jako cena stała 3,00PLN)

Zeskanowano oba kupony, a poniższe artykuły zostały dodane do dokumentu sprzedaży:

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN

Wartość dokumentu to 28,00 PLN (Ponad 20,00 PLN), więc dodawany jest Notatnik z ceną 0,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Teraz wartość dokumentu to 29,00 PLN, ponieważ weryfikacja progu powinna uwzględniać wartość artykułu wcześniej dodanego jako gratis.

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

 • Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

Wartość dokumentu to 31,00 PLN (ponad 30,00 PLN), więc dodatkowo najdroższy artykuł kosztuje 3,00 PLN.

 • Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
 • Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN – 3,00 PLN
 • Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
 • Kredki 1 szt. – 6,00 PLN
 • Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

 
Rabat progowy na artykuł

W definicji rabatu progowego ustalane są progi dotyczące ilości kupowanych przez kontrahenta artykułów oraz wysokość rabatu dla każdego progu i dla wybranej waluty. Progi rabatu weryfikowane są po zliczeniu sumy ilości danego artykułu na wszystkich pozycjach dokumentu.

Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy weryfikacji warunków rabatu progowego brane są pod uwagę następujące dane:

 • zgodność waluty dokumentu z walutą wybraną na definicji rabatu progowego
 • zgodność ceny początkowej z ceną określoną na definicji rabatu progowego
 • zgodność jednostki miary pozycji dokumentu z jednostkami miary wybranymi na definicji rabatu progowego
 • czy artykuł podlega rabatowaniu
 • czy artykuł nie jest typu Skup lub Bon

Rabat progowy obliczany jest na podstawie ceny początkowej artykułu.

Jeśli na dokumencie zostanie wprowadzona zmiana:

 • ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie ilościowego rabatu progowego
 • ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie cenowego rabatu progowego, jeśli na skutek wykonanej modyfikacja zostanie zmieniona cena artykułu
 • jednostki miary artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego
 • kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli użytkownik wybierze opcję Tak dla komunikatu: „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?”
 • kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli w systemie ERP została uruchomiona opcja automatycznego przeliczania ustawień kontrahenta

Rabat progowy nie może być łączony z promocją pakietową. Ilość artykułów z naliczoną promocją pakietową nie jest brana pod uwagę przy weryfikacji warunków rabatu progowego.

W przypadku kontynuacji realizacji zaparkowanego dokumentu lub otwarcia zamówienia sprzedaży, rabaty progowe nie są ponownie przeliczane. Dopiero modyfikacja takiego dokumentu (przykładowo zmiana ilości pozycji dokumentu) wywołuje ponowne przeliczenie rabatu.

Podczas generowania dokumentów:

 • ZS → FSL, PAR → FS – rabaty progowe nie podlegają modyfikacji
 • OS → ZS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. Zmniejszenie ilości, zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie dostępnych rabatów bez wyświetlania komunikatu.
 • ZS → PAR/FS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie, wyłącznie na nią zostaną nadane aktualne rabaty. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS), zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:
  • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
  • Nie – nie zostaje wprowadzona modyfikacja na dokumencie (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji). Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającemu rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez jej przeliczenia.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS, na generowanym dokumencie zmiana ceny regularnej artykułu lub usunięcie pozycji spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami do wyboru Tak, Nie.

Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat progowy na artykuł. Przy próbie zwiększenia ilości pojawi się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat progowy:

 • 5% rabatu od dwóch sztuk artykułu
 • 10% rabatu od trzech sztuk artykułu
 • dotyczy artykułów o kodzie APA252 oraz ABA200

Na stanowisku POS na paragon zostaje zeskanowany dwa razy artykuł APA252 oraz raz artykuł ABA200. Rabat na dokumencie zostanie naliczony w następujący sposób:

 • APA252 – 5% rabat
 • APA252 – 5% rabat
 • ABA200 – rabat nienaliczony
Kupon rabatowy

Kupon rabatowy uprawnia do naliczenia powiązanego z nim rabatu.

Uwaga
Sam obiekt kuponu rabatowego nie nalicza promocji na dokumencie, umożliwia on naliczenie powiązanego z nim rabatu.

Uwaga
Definiowanie rabatów oraz kuponów rabatowych odbywa się po stronie systemu ERP.

Rabaty powiązane z kuponem rabatowym nie są naliczane automatycznie. Taka promocja kuponowa zostanie naliczona dopiero po zeskanowaniu kodu rabatowego lub po wskazaniu jej na dokumencie handlowym przy pomocy przycisku [Kupony]. Przycisk:

 • dostępny jest na dokumentach ZS, PAR, FS oraz na dokumentach KIPAR/KIFS wynikających z procesu wymiany
 • widoczny jest, jeżeli istnieją aktywne kupony rabatowe dostępne w ramach danego stanowiska POS

Przycisk [Kupony] na paragonie
Przycisk [Kupony] na paragonie
Po wybraniu przycisku [Kupony] pojawi się okno Wybierz kupon prezentujące aktywne oraz dostępne do wykorzystania kody kuponów rabatowych dla wskazanego na dokumencie nabywcy. Dla każdego kuponu prezentowane są:

 • Wartość pola Etykieta, wartość powiązanego rabatu lub nazwa powiązanego rabatu (pola definiowane z poziomu systemu ERP)
 • Kod kuponu (z poziomu okna Zarządzanie widokiem użytkownik ma możliwość zmiany na prezentację nazwy kuponu)
 • Data ważności

Okno Wybierz kupon
Okno Wybierz kupon

Wyświetlane kupony sortowane są rosnąco po dacie ważności. Wyszukiwanie kuponów w filtrze tekstowym odbywa się po jego kodzie oraz nazwie.
Zatwierdzenie okna dla wybranego kuponu powoduje wywołanie powiązanego z nim rabatu. Jeżeli pozycje dodane na dokumencie nie spełniają warunków powiązanego z kuponem rabatu, to rabat nie jest naliczany (mimo wskazania kuponu) i kod kuponu nie zostaje zużyty.

Naliczony rabat powiązany z kuponem rabatowym
Naliczony rabat powiązany z kuponem rabatowym

Po ponownym otworzeniu okna Wybór kuponu, w pierwszej kolejności wyświetlane są wybrane kupony (sortowane zgodnie z datą ważności).
Na dokumencie:

 • nie ma możliwości wskazania kilku kodów kuponów rabatowych powiązanych z tym samym rabatem
 • zmiana ceny początkowej pozycji dokumentu powoduje przeliczenie nadanej promocji kuponowej, za wyjątkiem kuponów powiązanych z promocjami pakietowymi, dla których zablokowana jest możliwość edycji ceny/rabatu operatora.
 • dodanie kolejnego elementu spełniającego warunki powiązanego z kuponem rabatu spowoduje naliczenie rabatu również na tę pozycję
 • zmiana kontrahenta z ponownym przeliczeniem warunków dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie rabatu na pozycjach dokumentu

Wykorzystanie kodu kuponu rabatowego w trybie offline zależy od ustawień na definicji kuponu w systemie ERP. Jeśli dla danego kuponu opcja Zezwalaj na dodawanie w trybie ’Offline’ jest:

 • włączona – kupon może być użyty mimo braku możliwości weryfikacji limitu jego użycia
 • wyłączona – kupon nie może być użyty w przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych

Weryfikacja kodów w trybie online odbywa się podczas:

 • dodawania kodów rabatowych na dokument handlowy
 • przejścia na okno płatności

Natomiast zużywanie kodu kuponu rabatowego następuje w momencie finalnego zatwierdzania dokumentu handlowego.

Uwaga
Na podglądzie dokumentu handlowego, w oknie kuponów prezentowane są naliczone na danym dokumencie kupony.

Okno Wybierz kupon na podglądzie dokumentu
Okno Wybierz kupon na podglądzie dokumentu

W przypadku generowania dokumentów ZS ->PAR/FS/FSL lub PAR -> FS:

 • promocje kuponowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego
 • aktualne kupony są naliczane wyłącznie na nowe pozycje generowanego dokumentu

Przykład

W sklepie XYZ został zdefiniowany 5% rabat na biżuterię. Rabat można naliczyć na dokument tylko jeśli są spełnione następujące warunki:

 • przynajmniej jeden artykuł należy do grupy artykułów Biżuteria
 • kontrahent okazuje jednorazowy kupon rabatowy

Stali klienci sklepu XYZ otrzymali swój unikatowy kod kuponu e-mailem.
Operator na stanowisku sprzedaży detalicznej w trybie pracy online skanuje artykuły:

 • Szminka – z grupy towarowej Makijaż
 • Bransoletka z zielonego rzemyka – z grupy towarowej Biżuteria

Następnie określa kontrahenta na dokumencie oraz wybiera przycisk [Kupony]. W oknie Wybierz kupon skanuje okazany przez klienta kod kuponu. Po zatwierdzeniu na dokumencie zostaje naliczony 5% rabat na pozycję Bransoletka z zielonego rzemyka.
Happy hours

Stanowisko POS umożliwia obsługę harmonogramów, dzięki czemu można ustalić czas promocji obowiązujących w wybranych godzinach, tzw. Happy hours, lub obowiązujących w wyznaczonych dniach, np. w ostatni weekend miesiąca.

Uwaga
Definiowanie harmonogramów odbywa się po stronie systemu ERP.

Harmonogramy dotyczą obiektów:

Uwaga
Z poziomu interfejsu aplikacji harmonogramy nie są prezentowane.

Obsłużone typy harmonogramu:

 • Dzienny
 • Tygodniowy
 • Miesięczny

Harmonogramy nie wpływają na działanie obiektów, do których są przypisane. Wpływają tylko na czas ich obowiązywania.

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat, który obowiązuje w miesiącu Lipiec. Został również zdefiniowany harmonogram dla tego rabatu:

 • Obowiązujący od 01.07.2019 r. do 31.07.2019r.
 • Wykonywany co dwa dni, w godzinach 10:00-19:30
 • Wykonywany co tydzień, w godzinach 10:00- 20:30
 • Nieobowiązujący przez całą dobę
 • Nieobowiązujący w weekendy

Wówczas tak zdefiniowany rabat obowiązuje przykładowo:

 • 05.07.2019 r. o godzinie 14:00
 • 15.07.2019 r. o godzinie 14:00

Natomiast nie obowiązuje:

 • 09.07.2019 r. o godzinie 20:00
 • 14.07.2019 r. o godzinie 14:00Obsługa skupu

Aplikacja Comarch Retail POS pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów.

Uwaga
Uruchomienie funkcjonalności obsługi skupu oraz zaznaczenie parametru Skup na karcie artykułu odbywa się po stronie systemu ERP.

Artykuły skupowane wprowadzane są przez użytkownika na dokument handlowy. Pozycja dotycząca skupu pomniejsza kwotę płatności dla transakcji rejestrowanej na dokumencie.

Element z parametrem Skup na paragonie
Element z parametrem Skup na paragonie

W momencie zatwierdzenia dokumentu artykuły podlegające skupowi zostają przeniesione na automatycznie wygenerowany dokument ręcznej korekty ilościowej. W efekcie wystawiony paragon/faktura nie zawiera pozycji związanych ze skupem. Płatności obu dokumentów są kompensowane po synchronizacji tych dokumentów do systemu ERP.
Element typu Skup:

Uwaga
W systemie ERP można nadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu Skup.

Przykład

W firmie prowadzącej sprzedaż odzieży została wprowadzona zniżka na nową koszulę za przyniesienie starej koszuli. Sprzedawca na podstawie stanu starej koszuli może nadać zniżkę 10 PLN lub 20 PLN.
Do systemu zostały dodane artykuły:

 • Koszula nie podlegająca skupowi w cenie 100 PLN
 • Stara Koszula 10 podlegająca skupowi w cenie 10 PLN
 • Stara Koszula 20 podlegająca skupowi w cenie 20 PLN

Sprzedawca przyjmując starą koszulę przyznaje 20 PLN zniżki i dodaje na dokument handlowy artykuł Stara Koszula 20 oraz artykuł Koszula. Klient do zapłaty ma kwotę 80 PLN. Po zatwierdzeniu okna płatności zostaje wygenerowany paragon na kwotę 100 PLN oraz ręczna korekta ilościowa na kwotę 20 PLN.
Grupowanie artykułów na dokumentach

Na stanowisku POS istnieje możliwość grupowania artykułów według wybranej kolumny oraz agregowania według wartości wskazanej kolumny.
W tym celu należy wybrać kafel [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami], a następnie dla wybranego widoku:
• dla pola Nazwa kontrolki wskazać wartość DataGrid
• dla pola Grupuj po znajdującego się w sekcji Ogólne wskazać wartość, po której ma odbywać się grupowanie
• dla opcji Agregacja wybrać wartość, która będzie agregowana oraz sposób agregacji

Okno Zarządzanie widokami dla grupowania oraz agregacji artykułów na paragonie
Okno Zarządzanie widokami dla grupowania oraz agregacji artykułów na paragonie

Uwaga
Aby móc agregować po danej kolumnie, należy w pierwszej kolejności ustawić widoczność takiej kolumny na danym dokumencie.

Po zapisaniu zmian artykuły na dokumencie zostaną pogrupowane według wybranej kolumny. Jeśli dodatkowo została wybrana agregacja po innej kolumnie, to wynik tej agregacji zostanie wyświetlony w prawej części nagłówka grupy.

Możliwość grupowania elementów dokumentu według kolumny oraz agregacji według wartości kolumny
Możliwość grupowania elementów dokumentu według kolumny oraz agregacji według wartości kolumny

W celu uproszczenia przeglądania listy z wieloma grupami, operator ma możliwość rozwinięcia lub zwinięcia danej grupy.
Agregować można po więcej niż jednej kolumnie. Operator ma do wyboru następujące rodzaje agregacji:

 • Suma
 • Średnia
 • Maksimum
 • Minimum

Uwaga
Grupowanie elementów na dokumentach nie ma wpływu na naliczanie się promocji pakietowych. Artykuły będące elementami promocji pakietowych mogą znajdować się w różnych grupach.

Przykład

W celu ułatwienia przeglądania dokumentów sprzedażowych, w sklepie XYZ planowane jest wprowadzenie grupowania artykułów na paragonach po wartościach atrybutu Grupa towarowa oraz agregacji elementów dokumentu według wartości kolumny Ilość.
W pierwszym kroku należy z poziomu systemu ERP zdefiniować atrybut Grupa towarowa:

 • Z zaznaczoną opcją Podgląd dla Retail POS
 • powiązany z obiektami: Artykuł, Element paragonu

Następnie należy wprowadzić następujące zmiany na stanowisku POS z poziomu okna Zarządzanie widokami:
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid_AttributeClass (Grupa towarowa), dla właściwości Ogólne wybrać Widoczny dla Widoczność
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, dla właściwości Ogólne wybrać atrybut Grupa towarowa dla Grupuj po
• Dla Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, dla właściwości Agregacja wybrać wartości Ilość oraz Suma
Na sam koniec należy zapisać zmiany dla wybranego lub nowego motywu.
Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie to procedura przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Uwaga
W Polsce od 01.11.2019r. odwrotne obciążenie zastąpione jest mechanizmem podzielonej płatności.

Konfiguracja i uruchomienie obsługi odwrotnego obciążenia odbywa się w systemie ERP.

Na stanowisku POS parametr Odwrotne obciążenie jest dostępny na:

 • Karcie artykułu – nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP

Wartość parametru Odwrotne obciążenie na podglądzie karty artykułu
Wartość parametru Odwrotne obciążenie na podglądzie karty artykułu

Parametr Odwrotne obciążenie w oknie Edycja kontrahenta biznesowego
Parametr Odwrotne obciążenie w oknie Edycja kontrahenta biznesowego

 • Dokumencie (OS, ZS, FSL, FS, KFSL i KIFS) – dla transakcji krajowych, parametr podlega edycji tylko na niezatwierdzonych dokumentach lub otwartych zamówieniach sprzedaży. Wartość parametru jest przenoszona z karty kontrahenta.
 • Pozycji dokumentu – podlega edycji, o ile na wystawianym dokumencie jest zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie. Domyślna wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zaznaczenie parametru na pozycji dokumentu powoduje automatyczną zmianę stawki VAT.

Parametr Odwrotne obciążenie na dokumencie FS oraz dla pozycji dokumentu
Parametr Odwrotne obciążenie na dokumencie FS oraz dla pozycji dokumentu

Podczas generowania:

 • dokumentu PAR z dokumentu ZS, na którym zastosowano odwrotne obciążenie pojawi się komunikat blokujący: „Nie można wystawić paragonu, na zamówieniu zastosowano odwrotne obciążenie. Czy chcesz wystawić fakturę sprzedaży?”.
 • OS -> ZS lub ZS -> FS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego z możliwością modyfikacji
 • FSL oraz korekt FS/FSL wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany
 • FS generowanej z PAR nie ma możliwości zaznaczenia parametru Odwrotne obciążenie

Na dokumencie WZ wygenerowanym w systemie ERP do faktury sprzedaży wystawionej na stanowisku POS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany.
W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie niezależnie od odpowiedzi na pytanie „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” wartość parametru Odwrotne obciążenie jest zawsze aktualizowana. Aktualizacja przebiega zgodnie z ustawieniami na karcie wybranego kontrahenta.
Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności

Aplikacja umożliwia obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastępuje od 01.11.2019r. obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.
Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nim płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN.
Korzystanie z funkcjonalności na stanowiskach POS możliwe jest po wybraniu w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich.

Uwaga
Uruchomienie obsługi MPP wyłącza obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach.

Zmiana w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu na opcję W księgowości dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich:

 • dezaktywuje w aplikacji mechanizmy dotyczące MPP
 • przy włączonej obsłudze odwrotnego obciążenia, ponownie ją aktywuje

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

Parametr Podzielona płatność na podglądzie karty artykułu
Parametr Podzielona płatność na podglądzie karty artykułu

Uwaga
Na karcie artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument nie jest prezentowana wartość dla właściwości Podzielona płatność.

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Uwaga
Mechanizm MPP nie wpływa na stawkę VAT pobieraną na dokument.

Dokument

Na dokumencie (ZS, FSL, FS, KFSL, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

 • dokument jest niezatwierdzony
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

Parametr Podzielona płatność na fakturze sprzedaży
Parametr Podzielona płatność na fakturze sprzedaży

Uwaga
Modyfikacja wartości parametru Podzielona płatność na dokumencie nie wpływa na ustawienie tego parametru na pozycji dokumentu czy karcie artykułu.

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

 • rodzaj transakcji to Krajowa
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
 • na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony (w przypadku FSL weryfikowane są pozycje z zamówienia sprzedaży, do którego generowana jest zaliczka)
 • wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa bądź równa 15 000 PLN (w przypadku generowanej faktury jest weryfikowana wartość dokumentu po odliczeniu zaliczek)

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:

 • zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.
 • formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN staną się nieaktywne

Okno płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie
Okno płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

Sekcja Forma płatności na wydruku faktury płatności z zastosowaniem MPP
Sekcja Forma płatności na wydruku faktury płatności z zastosowaniem MPP

Kontynuowanie dokumentu

Podczas kontynuacji dokumentu z parkingu ustawienie parametru Podzielona płatność pozostaje takie samo jak w momencie zaparkowania dokumentu. W przypadku wprowadzenia modyfikacji na kontynuowanym dokumencie (dodanie/usunięcie pozycji), na pozycjach dokumentu ustawienie parametru Podzielona płatność jest na nowo pobierane z kart artykułów.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania:

 • ZS → FS, ZS → FSL, ZS → FSL → FS wartość parametru Podzielona płatność jest przenoszona z dokumentu źródłowego (zamówienia sprzedaży) z możliwością modyfikacji. Podczas zatwierdzania dokumentu FS, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt dokumentów FS/FSL parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony z możliwością edycji. Podczas zatwierdzania korekty dokumentu, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt ręcznych (KIFS), mechanizm MPP działa analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej FS
 • FS z PAR parametr Podzielona płatność zawsze jest odznaczony i ukryty
 • OS → ZS oraz realizacji ZS (bez wygenerowanych zaliczek), dla których dokumenty źródłowe mają zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlona notyfikacja: „Wyłączono obsługę odwrotnego obciążenia. Ceny artykułów zostały zaktualizowane.” oraz zamiast parametru Odwrotne obciążenie pojawi się parametr Podzielona płatność z możliwością edycji
 • FS z ZS (z wygenerowanymi zaliczkami), dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, wartość tego parametru zostanie przeniesiona z dokumentu źródłowego
 • ZS → FSL, dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlony komunikat blokujący: „Od 01.11.2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Na zamówieniu zostało zastosowane odwrotne obciążenie. Czy chcesz zarejestrować fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?” z możliwymi do wyboru opcjami:
  • Tak – aplikacja otworzy formularz nowo dodawanej zaliczki z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie
  • Nie – nie zostanie wygenerowany dokument do ZS i użytkownik wróci do listy dokumentów handlowych

W przypadku wyłączenia obsługi MPP w systemie ERP, podczas generowania:

 • Korekt do dokumentów z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie
 • FSL/FS do zamówień sprzedaży z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencieHistoria wydruku

Na stanowisku POS każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

 • PAR
 • FS
 • FSL
 • KIPAR
 • KIFS
 • KFSL
 • korekty ręcznej

jest oznaczana jako duplikat.

Oznaczenie wydruku jako duplikat paragonu
Oznaczenie wydruku jako duplikat paragonu

Uwaga
Funkcja rejestracji wydruków dostępna jest dla baz danych wykreowanych w języku francuskim.

Jeśli parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT jest zaznaczony w systemie ERP, rejestrowana jest również historia duplikatów, dostępna pod przyciskiem [Historia wydruków].

Przycisk [Historia wydruków] na paragonie
Przycisk [Historia wydruków] na paragonie
Na wyświetlonej liście prezentowane są:

 • Id duplikatu
 • Numer wydruku
 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia
 • Ilość wydruków niezatwierdzonych
 • Ilość wydruków zatwierdzonych

Lista historii wydruków paragonu
Lista historii wydruków paragonu

Operator ma możliwość zawęzić listę duplikatów przy pomocy filtrów:

 • Kod stanowiska
 • Obsługujący
 • Data utworzenia

W momencie drukowania duplikatów generowany jest również podpis cyfrowy pozwalający na identyfikację każdej kopii wydruku.
Obsługa bonów restauracyjnych (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest we współpracy z Comarch ERP Enterprise

Niektóre firmy jako część wynagrodzenia oferują swoim pracownikom bony obiadowe, najczęściej są one wystawiane na określoną kwotę przyznawaną na każdy dzień. W związku z tym dodana została obsługa bonów z limitem wykorzystania, konfigurowanym w systemie ERP. Obsługiwany jest bon zewnętrzny, wystawiony przez zewnętrznego dostawcę.

W oknie płatności dodana została informacja o płatności bonem z limitem.

Okno płatności

W przypadku bonu zewnętrznego z limitem, po wybraniu przycisku [Bon zewnętrzny] należy w wyświetlonym oknie podać Numer bonu z limitem.

Okno wczytania bonu zewnętrznego z limitem

Ponieważ bony obiadowe są częścią wynagrodzenia, są one wydawane wraz z pensją. Obsługiwane są dwie formy:

 • papierowa
 • cyfrowa, w postaci karty zasilanej co miesiąc

Płatności bonami obiadowymi można dokonać wyłącznie za wybrane artykuły. Na stanowisku POS w podglądzie artykułu pojawiła się informacja pobierana z systemu ERP o tym, czy za produkt można płacić bonem obiadowym.

Informacje o możliwości płatności bonem w oknie podglądu artykułu
Cyfrowe wydruki dokumentów (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność Cyfrowe wydruki dokumentów dostępna jest we współpracy z systemem Comarch ERP Enterprise.

Funkcjonalność wysyłania wydruków cyfrowych umożliwia operatorowi stanowiska POS decydować, czy potwierdzony dokument ma zostać wydrukowany na drukarce, czy wysyłany do klienta za pomocą poczty e-mail.

Opcja cyfrowego wysłania wydruku jest dostępna:

 • po zatwierdzeniu dokumentu/płatności
 • po wybraniu przycisku [Drukuj] po zaznaczeniu na liście dokumentu, także w przypadku wcześniej wygenerowanego pliku pdf

W oknie Wydruk cyfrowy, po wybraniu przycisku [Drukuj] istnieje możliwość:

 • wprowadzenia adresu e-mail kontrahenta
 • zapisania adresu e-mail jako domyślnego na karcie kontrahenta
 • wydrukowania dokumentu
 • wysłania dokumentu na wskazany adres
 • wydrukowania i wysłania dokumentu

Okno wydruk cyfrowy
Zarządzanie pracownikami (Enterprise)

Zarządzanie pracownikami (Enterprise)

Uwaga
Funkcjonalność dostępna we współpracy z Comarch ERP Enterprise.

Funkcjonalność Zarządzanie pracownikami ułatwia proces tworzenia konta nowego pracownika. Ma ona na celu umożliwienie menadżerowi (uprawnionemu użytkownikowi) sklepu rejestrację nowych pracowników. Oprócz rejestracji, czyli wprowadzenia podstawowych danych, możliwe jest ustawienie roli i hasła nowego pracownika. Operator może przyporządkować pracownika do wybranych centrów w danej firmie (z ograniczeniami dla centrum, w którym operator rejestrujący pełni rolę kierownika).

Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest w momencie nadania uprawnień Zarządzanie pracownikami i Zmiany hasła pracownika w systemie ERP.

Pracownicy

Kafel [Pracownicy] (domyślnie ukryty) dostępny jest z poziomu głównego menu po jego aktywowaniu w modyfikacji widoku.

Kafel [Pracownicy]
Proces dodawania pracownika wymaga połączenia z systemem ERP. W przeciwnym razie na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat błędu.

Komunikat błędu dotyczący braku połączenia z serwisem danych

 

W oknie Pracownicy prezentowana jest lista dodanych pracowników. Opcja wyszukiwania online pozwala na wyświetlanie pracowników innych centrów na podstawie danych pobranych z systemu ERP.

Lista pracowników

Lista pracowników składa się z następujących kolumn:

 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer karty – numer karty pracownika
 • Status hasła – możliwe statusy:
  • Wygasłe – jeżeli bieżąca data jest późniejsza niż data zmiany hasła
  • Ważne do – jeżeli hasło ma określoną datę wygaśnięcia, to data ta zostanie wyświetlona obok statusu, sformatowana zgodnie z ustawieniami regionalnymi
 • Centra powiązane (Role) – nazwa centrum wraz z rolą, na przykład: Kraków (Asystent)
 • Data zakończenia – data zakończenia zatrudnienia, w przypadku terminowych umów o pracę
 • Aktywny – informacja, czy konto pracownika jest aktywne w systemie

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiającego przeszukiwanie listy pracowników na podstawie imienia bądź nazwiska. Sortowanie może odbywać się według wszystkich dostępnych kolumn. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijanych filtrów:

 • Role
 • Aktywny
 • Centra

Na liście pracowników dostępne są następujące przyciski:

 • [Dodaj] – otwiera okno dodania nowego pracownika
 • [Pogląd] – wyświetla do podglądu dane pracownika
 • [Odśwież] – odświeża listę pracowników
 • [Przypisz centrum] – otwiera okno wyboru centrum
 • [Aktywuj/Dezaktywuj] – zmienia status aktywności wybranego pracownika. Dezaktywacja możliwa jest wyłącznie, gdy wybrany został pracownik z przypisanym centrum, w którym operator wykonujący zmianę statusu aktywności pełni rolę kierowniczą.
 • [Zmień hasło] – otwarcie okna zmiany hasła wybranego pracownika. Hasło może zmienić operator z odpowiednim do tego uprawnieniem.
 • [Zamknij] – zamyka listę pracowników

Dodanie nowego pracownika

W celu dodania nowego pracownika na liście pracowników należy wybrać przycisk [Dodaj]. Po wybraniu przycisku zostanie otwarty formularz.

Okno formularza dodania nowego pracownika

Na formularzu znajdują się pola obowiązkowe do wypełnienia:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Nazwa użytkownika
 • Hasło
 • Powtórz hasło

A także pola dodatkowe:

 • Tytuł
 • Numer karty
 • Data rozpoczęcia – domyślnie ustawiona aktualna data
 • Data zakończenia
 • Aktywność

 

Na formularzu dostępne są następujące przyciski:

 • [Przypisz centrum] – otwiera okno wyboru centrum, wybranie przypisanego centrum jest obowiązkowe.
 • [Usuń powiązanie] – przycisk aktywny w momencie przypisania przynajmniej jednego centrum, akcja usuwa powiązanie pracownika z centrum
 • [Zapisz] – weryfikuje wpisy w obowiązkowych polach i w przypadku ich poprawnego wypełnienia następuję zapisanie nowego pracownika

Przypisz centrum

Po wybraniu kafla przypisania centrum zostaje otwarte okno Powiązania z centrum.

W oknie znajdują się dwie sekcje:

 • Role – zawiera kafle z określonymi rolami zdefiniowanymi w systemie ERP
 • Centra – zawiera kafle z centrami, w których operator dodający pracownika pełni rolę menadżera

Okno powiązania z centrum

Należy wybrać rolę dla dodawanego pracownika, a także przypisać go przynajmniej do jednego centrum, aby potwierdzić wybór, należy wybrać przycisk [Zatwierdź].

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła wybranego pracownika należy wybrać przycisk [Zmień hasło], które otwiera okno zmiany hasła.

Okno zmień hasło

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić pola:

 • Nowe hasło
 • Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł, np. można dodać wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery.

Jeżeli nowe hasło zostało prawidłowo ustawione, pojawi się komunikat: Hasło zostało pomyślnie zmienione.