Konfiguracja przycisków w aplikacji

1. Konfiguracja przycisków w aplikacji

W aplikacji Comarch WMS Magazynier zostały rozbudowane możliwości konfiguracji przycisków oraz procesów. Umożliwiono między innymi dowolność:

  • dostępnych procesów (operacji) po naciśnięciu przycisku,
  • położenia opcji:
   • szerokości oraz dokładnego położenia przycisku na kolektorze w menu głównym,
   • kolejności wywoływanych operacji z „Menu na skróty”,
  • Wyglądu przycisków – w zakresie ich:
   • koloru,
   • ikony,
   • wyświetlanej nazwy,
 • dostępności przycisków – uzależnienia skorzystania z danej opcji od:
  • operatora,
  • magazynu,
  • zdefiniowanego warunku.

Nowa funkcjonalność umożliwia elastyczne dopasowanie dostępnych opcji i procesów do potrzeb Klienta –skonfigurowanie spersonalizowanego interfejsu aplikacji zgodnie z nazewnictwem oraz wykorzystywanymi procesami biznesowymi w jego magazynie (rys. poniżej).

rys.1._5.9_konf rys.2._5.9_konf
Przypisywanie kilku procesów do danego przycisku

Dla danego przycisku umożliwiono przypisanie jednego lub kilku procesów, które mogą być dostępne na każdym magazynie, lecz po wyborze konkretnej operacji (np. wydanie z magazynu głównego) powodują automatyczne przelogowanie na odpowiedni magazyn oraz utworzenie dyspozycji wydania. Do przycisku można także przypiąć proces wyświetlenia listy dyspozycji z określonymi warunkami.
Podczas przypisywania procesów do danych przycisków również dostępne jest nadawanie im dowolnych nazw (używanych u danego Klienta) oraz uzależnienie od warunków (np. magazynu, operatora).

Uwaga
Do przycisku może być przypisany zarówno proces poprzez RunProcess, jak i wybrana, predefiniowana akcja.
Dodawanie nowego przycisku w aplikacji

Funkcjonalność dodawania lub edycji przycisków dostępna jest z poziomu bazy danych. Na początku należy dodać nowy wpis w tabeli WMS.Buttons określając:

 • Label – wyświetlana nazwa przycisku w aplikacji WMS Magazynier,
 • InternalName – wewnętrzna nazwa przycisku (musi być unikalna),
 • ButtonType – typ przycisku, dostępne wartości:
  • 1 – przycisk w widoku głównym aplikacji,
  • 2 – przycisk dostępny z poziomu Menu głównego,
 • ButtonImageId – Id obrazka (z tabeli WMS.ButtonImages), który chcemy wyświetlić w aplikacji,
 • ViewStyle – umożliwia uruchomienie konkretnej funkcjonalności z określonym ViewStyle’m. Przykładowo jeden przycisk może uruchamiać artykuły z pokazaniem ilości, a drugi bez,
 • IsAvailableExpression – dostępność przycisku:
  • 1 – przycisk dostępny,
  • 2 – przycisk niedostępny,
 • ButtonPosition – dostępne dla przycisków dostępnych w widoku głównym aplikacji – określa wielkość
  i położenie przycisku:

  • x – pojedynczy przycisk w lokalizacji odpowiadającej numerowi,
  • x,y – przycisk odpowiadający 2 małym przyciskom w lokalizacji odpowiadającej numerom, np. 7,8,
  • x,y,z – przycisk odpowiadający 3 małym przyciskom, jeśli obok znajduje się mały przycisk lub zajmujący całą szerokość aplikacji (gdy obok nie ma małego przycisku),
  • w,x,y,z – przycisk zajmujący całą szerokość aplikacji.

Położenie przycisków w aplikacji przedstawia rys. poniżej.

rys.3._5.9_konf

Przykład
Chcąc dodać podwójny przycisk o nazwie Nowy (który będzie zajmował połowę szerokości aplikacji) w lokalizacji obok przycisku Wydania (standardowa pozycja tego przycisku to 5,6,7,8), należy w tabeli WMS.Buttons w kolumnie ButtonPosition ustawić wartość 5,6 dla przycisku Wydania oraz 7,8 dla przycisku Nowy, co przedstawia Rys. 115, wówczas przyciski w widoku głównym aplikacji Comarch WMS Magazynier będą przedstawiały się następująco – rys. poniżej

rys.4._5.9_konf

 • ButtonColor – możliwość określenia koloru przycisku – rys. poniżej.

rys.5._5.9_konf

Wskazówka
Poprawne wartości kolorów przycisków w tabeli WMS.Buttons w kolumnie ButtonColor dostępne są na stronie internetowej: tutaj
 • TextAlign – wyrównanie tekstu przycisku (Rys. 115):
  • 1 – TopLeft – położenie tekstu – góra – lewy,
  • 2 – TopCenter – położenie tekstu – góra – środek,
  • 4 – TopRight – położenie tekstu – góra – prawy,
  • 16 – MiddleLeft – domyślne położenie tekstu – środek – lewy,
  • 32 – MiddleCenter – położenie tekstu – środek – środek,
  • 64 – MiddleRight – domyślne położenie tekstu – środek – prawy,
  • 256 – BottomLeft – położenie tekstu – dół – lewy,
  • 512 – BottomCenter – położenie tekstu – dół – środek,
  • 1024 – BottomRight – położenie tekstu – dół – prawy,
 • ShortcutType – możliwość określenia z jakim skrótem (z menu „Na skróty”) związany jest dany przycisk.

W następnym kroku należy określić akcję, która zostanie wywołana po naciśnięciu danego przycisku (w tabeli WMS.ButtonActions) – rys. poniżej:

 • ButtonId – odwołanie do Id przycisku z tabeli WMS.Buttons – [WMS].[Buttons].[Id]=[WMS].[ButtonActions].[ButtonId]
 • rys.6._5.9_konf

 • ActionName – nazwa akcji wyświetlana w aplikacji – rys. poniżej.
 • rys.7._5.9_konf

 • ButtonAction – w tej kolumnie określamy akcję, która nastąpi po wybraniu danej nazwy akcji (określonej
  w poprzedniej kolumnie). Predefiniowane akcje:
  • OpenArticlesList – otwórz listę artykułów,
  • OpenCustomersList – otwórz listę kontrahentów,
  • Logout – wyloguj,
  • Lock – zablokuj,
  • OpenLocationsList – lista położeń,
  • OpenTodayReleases – wydania na dzisiaj,
  • OpenTodayAcceptances – przyjęcia na dzisiaj,
  • OpenTodayMovements – przesunięcia na dzisiaj,
  • OpenReleasesFilteredView – okno wydań z możliwością ustawienia filtra,
  • OpenAcceptancesFilteredView – okno przyjęć z możliwością ustawienia filtra,
  • OpenMovementsFilteredView – okno przesunięć z możliwością ustawienia filtra,
  • OpenStocktakingList – inwentaryzacje na magazynie,
  • OpenLogisticUnitsBarcodes – okno wydruków kodów kreskowych na paletę,
  • LoadConfigurationsView – okno konfiguracji,
  • OpenFilteredDocuments – okno dokumentu z filtrem – przyjmuje argument DocumentTypeId określający rodzaj dokumentu,
  • LoadArticleView – okno szczegółów artykułu – wyświetlanie artykułu dla argumentu ArticleId,
  • AddNewArticle – dodanie nowego artykułu,
  • OpenMovementsOnDate – otwarcie listy przesunięć na daną datę – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów w tabeli WMS.ButtonActionParameters, takich jak:
   • RealizationType – stan dokumentów:
    • 0 – wszystkie dokumenty,
    • 1 – dokumenty do realizacji,
    • 2 – dokumenty zrealizowane,
   • DateFrom – data od,
   • DateTo – data do,
  • OpenAcceptancesOnDate – otwarcie listy przyjęć na daną datę – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów w tabeli WMS.ButtonActionParameters, takich jak:
   • RealizationType – stan dokumentów:
    • 0 – wszystkie dokumenty,
    • 1 – dokumenty do realizacji,
    • 2 – dokumenty zrealizowane,
   • DateFrom – data od,
   • DateTo – data do,
  • OpenDocumentsList – otwarcie dowolnej lista dokumentów – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów w tabeli WMS.ButtonActionParameters, takich jak:
   • RealizationType – stan dokumentów:
    • 0 – wszystkie dokumenty,
    • 1 – dokumenty do realizacji,
    • 2 – dokumenty zrealizowane,
   • DateFrom – data od,
   • DateTo – data do,
   • DocumentType – typ dokumentu:
    • 1 – przyjęcia,
    • 2 – wydania,
    • 3 – przesunięcia,
  • OpenDocumentPreview – otwarcie dokumentu do poglądu,
  • RunProcess (akcja uruchomienia procesu) + wymagane argumenty:
   • ProcessType – typ procesu,
   • DocumentType – typ dokumentu,
   • WarehouseId – Id magazynu (jak nie zostanie podany, zostanie pobrany z aktualnie zalogowanego),
   • DocumentId (opcjonalnie),
   • PositionId (opcjonalnie).

  Istnieje możliwość określenia dodatkowych parametrów dla akcji w tabeli WMS.ButtonActionParameters
  (Rys. poniżej):

  • ExpressionType – typ wyrażenia:
   • 1 – kiedy zwracana jest stała wartość, np. ParameterName=RealizationType, a ParameterValue=2 (wyrażenie zwróci dokumenty zrealizowane),
   • 2 – dowolne wyrażenie SQL, które zwróci wartość, np. ParameterName=DateFrom, a ParameterValue=GETDATE()-30,
  Przykład
  Ustawiając w tabeli WMS.ButtonActions – akcję ButtonAction= OpenMovementsOnDate (która spowoduje otwarcie listy przesunięć za dany okres), możemy w tabeli WMS.ButtonActionParameters ustawić dodatkowy parametr, np. ParameterName=DateFrom, zaś ParameterValue=GETDATE()-30, wówczas naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie listy przesunięć za okres ostatnich 30 dni od daty bieżącej. Dodatkowo można dodać drugi parametr ParameterName=RealizationType i wartość ParameterValue=2, wtedy naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie listy przesunięć (dyspozycji zrealizowanych) za okres ostatnich 30 dni od daty bieżącej (Rys. poniżej).
  • ParameterName – nazwa przekazywanego parametru,
  • ParameterValue – wartość parametru/wyrażenia (musi zwracać jedną wartość),
  • ButtonActionId – Id akcji z tabeli WMS.ButtonActions, gdzie [WMS].[ButtonActions].[Id]=[WMS].[ButtonActionParameters].[ ButtonActionId]

  rys.8._5.9_konf

  Przykład
  Ustawiając w tabeli WMS.ButtonActions – akcję o nazwie: Nowe wydanie z MAG_GŁÓWNY i ButtonAction= RunProcess (akcja uruchomienia procesu) oraz w tabeli WMS.ButtonActionParameters – parametry akcji (Rys. poniżej): ParameterName=ProcessType (ParameterValue=11), ParameterName=WarehouseId (ParameterValue=1065) i ParameterName=ProcessId (ParameterValue=4), wówczas naciśnięcie przycisku spowoduje rozpoczęcie realizacji nowego dokumentu ZWM (zgodnie z tabelą WMS.Processes – ProcessId=4) na magazynie Id=1065 (Id magazynu z widoku WMS.vWarehouses), nawet jeśli magazynier działał w obrębie innego magazynu, co obrazuje Rys. poniżej

  rys.9._5.9_konf

  rys.10._5.9_konf

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?