Uprawnienia operatorów

W miejscu tym znajdują się wszyscy pracownicy lub tylko pracownicy, którzy zostali przypisani do odpowiedniego centrum w strukturze podległościowej. Uzależnione jest to od uprawnień, jakie zostały przypisane na roli operatorowi. Po kliknięciu na danego operatora można przypisać mu określoną rolę (Rys. poniżej). Dostępne są 3 podstawowe role: Brygadzista, Kierownik magazynu, Magazynier. Oprócz tych ról można tworzyć własne.

obap_rys110

Kliknięcie w ikonę obap_iko24 znajdująca się w prawym górnym roku spowoduje otarcie karty z istniejącymi rolami, gdzie można edytować role jak i również tworzyć całkiem nowe.

Uwaga
W przypadku zmiany profilu lub ustawień profilu dla innego użytkownika – zmiany uprawnień będą obowiązywały po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika, któremu uprawnienia zostały zmienione.

Okno umożliwiające tworzenie nowej roli dla operatora zostało podzielone na trzy kolumny: Ogólne, Zarządzanie oraz Magazynier.

 • Ogólne – ustawienie globalne:
  • Nazwa – nazwa roli,
 • Zarządzanie – ustawienia, które dotyczą aplikacji Comarch WMS Zarządzanie:
  • Jednostki logistyczne – ustawienia dotyczące jednostek logistycznych (sekcja dostępna tylko przy włączonej obsłudze jednostek logistycznych):
   • Dodawanie nowego typu – określa czy dany operator może tworzyć nowe typy jednostek logistycznych,
   • Dodawanie nowej jednostki – zezwolenie na dodanie nowej jednostki logistycznej,
  • Dokumenty magazynowe – ustawienia dotyczące dokumentów magazynowych (bez zaznaczenia tych uprawnień dokumenty te nie są wyświetlane):
   • Generowanie z dokumentów handlowych – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych,
   • Generowanie z zamówień – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z zamówień,
   • Generowanie ze zleceń – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych ze zleceń produkcyjnych,
   • Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych – określa czy operator może dodawać i edytować przesunięcia magazynowe z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
   • Edycja sposobu dostawy na dyspozycjach – zaznaczenie opcji umożliwia operatorowi zmianę sposobu dostawy na dyspozycjach z poziomu listy dyspozycji; przy odznaczonej opcji nie ma możliwości modyfikacji sposobu dostawy, ikona obap_iko25 jest wyszarzona,
   • Zatwierdzanie dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera – umożliwia zatwierdzanie dyspozycji przyjęcia z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
   • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.
  • Inwentaryzacja
   • Dodawanie i edycja inwentaryzacji ciągłej – umożliwia wystawianie inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
   • Wybór towarów do ponownego odczytu inwentaryzacyjnego – opcja zaznaczona pozwala na zlecenie ponownego odczytu inwentaryzacyjnego partii towaru lub położenia,
   • Eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku,
   • Import odczytu inwentaryzacyjnego z pliku,
  • Struktura magazynowa – ustawienia umożliwiające zarządzanie elementami magazynu:
   • Definiowanie struktury magazynu – włączenie tego uprawnienia spowoduje, że pracownik, który je posiada będzie mógł budować strukturę magazynową,
   • Edycja elementów struktury magazynu – zezwala na określenie parametrów poszczególnych elementów struktury. Przy braku zaznaczenia nie można edytować parametrów: wygenerowanych położeń, elementów definicji struktury, typów obiektów. Nie można też usuwać ani dodawać nowych typów obiektów magazynu,
  • Inne uprawnienia:
   • Przydzielenie dyspozycji operatorom – umożliwia ręczne rozdzielanie dyspozycji, pozycji oraz nośników na poszczególnych operatorów,
   •  Automatyczne przydzielenie dyspozycji – opcja możliwa do włączenie tylko wówczas, gdy załączone jest prawo „Przydzielenie dyspozycji operatorom”. Umożliwia ona automatyczne przypisywanie przez system dyspozycji na dostępnych operatorów. Przydzielanie to dotyczy dokumentów AWD, ZWM pochodzących z systemu Comarch ERP Altum oraz dokumentów MP wygenerowanych automatycznie na podstawie stanów minimalnych,
   • Definiowanie algorytmów – zezwolenie na dostęp do funkcji opisanych w artykule Algorytmy zarządzania magazynem,
   • Dostęp do modułu ustawień – zablokowano możliwość dokonania modyfikacji w sytuacji gdy:
    • tylko jeden operator jest przypisany do profilu z dostępem do modułu ustawień. Wówczas blokada zmiany profilu na taki bez tego uprawnienia jest niemożliwa,
    • istnieje tylko jeden profil z dostępem do modułu ustawień, do którego przypisani są operatorzy. Występuje blokada zapisania tego profilu bez tego uprawnienia,
   • Dostęp do modułu raportów – włączenie opcji umożliwia dostęp do modułu raportów; wyłączenie opcji powoduje ukrycie modułu Raporty w menu głównym aplikacji,
   • Modyfikacja ustawień towaru – dotyczy ustawień normatywów (np. stany minimalne na położeniach, położenia domyślne dla towarów). Bez tego uprawnienia nie ma możliwości edycji, dodawania oraz usuwania zarówno stanów minimalnych/maksymalnych jak i również położeń domyślnych,
   • Modyfikacja konfiguracji spedycji – po włączeniu opcji w menu Ustawienia dostępny będzie kafel „Konfiguracja spedycji”.
 • Magazynier – ustawienia dotyczące aplikacji Comarch WMS Magazynier:
  • Towary:
   • Dodawanie nowego towaru – parametr zezwalający magazynierowi z poziomu kolektora na założenie nowej karty towarowej,
   • Dodawanie nowego EANu na karcie towaru – parametr odpowiadający za umożliwienie dodawanie dodatkowych kodów EAN na karcie towaru z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier,
   • Edycja EANu na karcie towaru – parametr umożliwiający edytowanie kodów EAN przypisanych do towaru,
  • Dostęp do modułów – załączenie spowoduje udostępnienie poniższych modułów w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • Przyjęcia,
   • Wydania,
   • Przesunięcia,
   • Zamówienia wewnętrzne,
   • Inwentaryzacja,
   • Lista kontrahentów,
  • Zapis dokumentów:
   • Zapis do bufora – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do bufora,
   • Zatwierdzenie – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do systemu ERP jako zatwierdzony,
   • Wybór operatora – pracownika po skończonej pracy z dokumentem ma możliwość zapisu do bufora bądź też może go od razu zatwierdzić. Wyboru dokonuje w wyświetlonym oknie (zapisz lub zatwierdź),
   • Uwaga
    Jeżeli na profilu operatora w menu Ustawienia ->Ustawienia Operatorów ustawiono inne uprawnienie do zapisu dokumentu niż na danym procesie w menu Ustawienia -> Procesy wówczas pod uwagę brane jest zawsze uprawnienie bardziej restrykcyjne.
    Przykład
    Na procesie wydania ustawiono “Zapis dokumentu: wybór operatora”, natomiast w Ustawieniach Operatorów ustawiono “Zapis dokumentu: zapis do bufora”. Operator realizaując dyspozycję zapisze ją do bufora.
  • Dokumenty magazynowe:
   • Realizacja dyspozycji – parametr odpowiedzialny za dostęp do realizacji dyspozycji swoich jak i również wszystkich dostępnych dyspozycji:
    • Przypisanych do operatora – operator widzi tylko dyspozycje do niego przypisane,
    • Wszystkich dostępnych – operator widzi wszystkie dyspozycje przydzielone do niego oraz te, które nie zostały do nikogo przypisane,
   • Generowanie z dokumentów handlowych,
   • Generowanie z zamówień – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Generowanie ze zleceń – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Magazynier.
  • Możliwość dodania dokumentu z ręki – uprawnienie do ręcznego wystawienia dokumentu w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • AWD,
   • ZWM,
   • MP,
   • ZWE,
   • MM-,
  • Nadrealizacja:
   • Na przyjęciach – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawi się suwak umożliwiający wybranie jednej z dwóch opcji:
    • Realizowana dyspozycja,
    • Nowa dyspozycja – umożliwia wskazanie magazynu, na który ma trafić nadwyżka. Nadwyżka pochodząca z dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu handlowego zawsze trafia na nową dyspozycję,
   • Na wydaniach – parametr umożliwiający wydanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
   • Na przesunięciach między magazynami – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
  • Jednostki logistyczne:
   • Dodawanie nowej jednostki logistycznej,
  • Inwentaryzacja:
   • Zatwierdzanie arkusza – opcja umożliwia operatorowi zatwierdzenie arkusza po zamknięciu wszystkich odczytów inwentaryzacyjnych,
  • Inne uprawnienia:
   • Zmiana położenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument wystawiany jest z ręki
   • w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Wówczas to uprawnienie nie jest sprawdzane,

   • Zmiana zasobu. Uprawnienie sprawdzane tylko przy wydaniach pochodzących z systemu Comarch ERP Altum.
  Uwaga
  W przypadku komunikatu „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek” należy sprawdzić w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie czy dany pracownik ma włączone uprawnienie nadrealizacji na przyjęciach. W przypadku wybrania tam konkretnego magazynu należy pamiętać by ten sam magazyn był dostępny dla tego operatora w Comarch ERP Altum.

  Czy ten artykuł był pomocny?