Nowości i zmiany

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch WMS w wersji 2018.5

Wstęp
W najnowszej wersji Comarch WMS 2018.5 został postawiony duży nacisk na zwiększenie wydajności oraz ergonomii aplikacji dotyczącej obsługi złożonych procesów magazynowych – szczególnie w zakresie obsługi jednostek logistycznych oraz procesu inwentaryzacji.

Ponadto, jako kolejny etap rozwoju Comarch WMS Zarządzanie dodano możliwość importu/exportu struktury magazynowe oraz anulowania dokumentów.

Aplikacja Comarch WMS została wzbogacona o:

 • Import/export struktury magazynowej z pliku,
 • zmiany w obsłudze braków,
 • usuwanie dokumentów z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
 • moduł synchronizacji,
 • seryjne skanowanie jednostek logistycznych w Comarch WMS Magazynier,
 • rozbudowa interfejsu o język ukraiński,
 • konfiguracja sygnałów dźwiękowych dla operacji na kolektorze,
 • głosowe odczytywanie komend w Comarch WMS Magazynier,
 • anulowanie procesu inwentaryzacji w Comarch WMS Zarządzanie,
 • możliwość podglądu stanu towaru na magazynie WMS z poziomu systemu Comarch ERP XL,
 • obsługę wielocechowości z Comarch ERP XL.

Comarch WMS 2018.5 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2018.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2017.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2018.2 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2017.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2018.2.4.0.
Uwaga
Z dniem 31 grudnia 2016r. zakończyło się całkowicie wsparcie dla aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn Online. W związku z tym po dniu 31.12.2016r. dla wersji Comarch ERP Mobile Magazyn Online nie są:

 • udostępniane kolejne uaktualnienia (HF) mające na celu dostosowanie aplikacji do kolejnych wersji systemu Comarch ERP XL,
 • poprawiane błędy,
 • udostępniane nowe funkcjonalności.

Ostatnią wersją systemu Comarch ERP XL, z którymi aplikacja Mobile Magazyn Online 2013.4 współpracuje, jest wersja 2016.0 oraz jej ewentualne uaktualnienia.

Zachęcamy do migracji Comarch ERP Mobile Magazyn Online do Comarch WMS!

Więcej informacji odnośnie warunków migracji można znaleźć na stronach walidowanych, w dokumencie: Migracja Comarch ERP Mobile Magazyn do Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL.

1. Import/export struktury magazynowej z pliku

W najnowszej wersji dodano możliwość importu oraz exportu struktury magazynowej do pliku xlsx. Funkcjonalność ta pozwala na szybkie przeniesienie struktury magazynowej, z jednego magazynu na drugi. Podczas wdrożeń przenoszenie struktury magazynowej z bazy testowej na produkcyjną będzie możliwe w bardzo prosty sposób.

rys_zmiany201850_1

W ramach importu została dodana możliwość definiowania szeregu parametrów i przeniesienia ich do aplikacji Comarch WMS. Jednak dla ułatwienia wypełniania pliku podczas importu wymagana jest tylko jedna kolumna „kod” położenia, na podstawie którego generowana jest struktura magazynu. Pozostałe wartości w przypadku, gdy użytkownik ich nie uzupełni przyjmują wartości domyślne.

rys_zmiany201850_2

2. Usuwanie dokumentów z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

Kolejną funkcjonalnością rozwiązującą problemy proceduralne jest możliwość usuwania/wycofania dokumentów, które zostały przekazane do WMS, jednak nie mogą być zrealizowane np. konieczność wcześniejszej inwentaryzacji.

rys_zmiany201850_3

Wycofanie dokumentów w Comarch WMS Zarządzanie może być również wykorzystane w przypadku stwierdzenia błędów podczas przyjęcia towaru na kolektorze lub podczas niepotrzebnego dogenerowania dokumentów. Często również dyspozycje przekazane do Comarch WMS blokowały możliwość edycji dokumentów po stronie systemu ERP. Teraz jest możliwość wycofania takich dokumentów do systemu ERP i po zmianach ponownie przekazaniu ich do realizacji w WMS.

rys_zmiany201850_4

Funkcjonalność ta może również okazać się przydatna podczas przygotowań do inwentaryzacji. Ważnym elementem do wykonania przed inwentaryzacją jest zamknięcie niezrealizowanych i niezatwierdzonych dokumentów, które nie będą już realizowane. Kierownik magazynu będzie mógł usunąć stare niezrealizowane dyspozycje.

3. Moduł synchronizacji

Udostępniony został moduł synchronizacji, który ma służyć jako narzędzie do szybkiego wyłapywania błędów w usłudze synchronizacji. Dzięki dodatkowemu uprawnieniu na profilu operatora, użytkownik może mieć dostęp w Comarch WMS Zarządzanie do wpisów, które są realizowane w usłudze synchronizacji.

rys_zmiany201850_5

Dzięki zakładce filtrującej aktualne błędy w usłudze, bardzo łatwo można wyłapać błędy w kolejce synchronizacji. Dzięki możliwości zdefiniowania adresów e-mail na które będą wysyłane wiadomości z komunikatem błędu, użytkownik, może szybko zareagować i przekierować informacje do odpowiednich osób.

rys_zmiany201850_6

Ważnym elementem jest informacja o numerze dokumentu, którego dany wpis dotyczy. Użytkownik może szybko sprawdzić dokument i dotrzeć do źródła problemu.

rys_zmiany201850_7

4. Zmiany w obsłudze braków

O dodatkową funkcjonalność rozbudowana została obsługa braków w aplikacji Comarch WMS. Operator podczas wydania w Comarch WMS Magazynier na dokumencie, dla którego stwierdzono braki może wydać towar z innej partii, jeżeli spełnia on wymagania klienta. Zmiany takiej mogą dokonywać tylko operatorzy z dodatkowymi uprawnieniami nadanymi na profilu w Comarch WMS Zarządzanie.

rys_zmiany201850_8

Jest to dobre rozwiązanie dla sytuacji, w których partia wydawanego towaru nie ma większego znaczenia dla ostatecznego odbiorcy. Użytkownik może wybrać inny towar z partii która np. została wyprodukowana wcześniej.

5. Seryjne skanowanie jednostek logistycznych w Comarch WMS Magazynier

W najnowszej wersji zostały dodane nowe procesy, dzięki którym została dodana możliwość skanowania kilku jednostek logistycznych jednocześnie i przypisania ich do jednego położenia. Proces może być wykorzystany np. podczas przyjmowania kilku jednostek logistycznych z dostawy na jedną lokalizację magazynową.

rys_zmiany201850_9

Oznaczone pozycje na zielono informują, że dana jednostka logistyczna została zeskanowana i dla tak oznaczonych jednostek można wskazać miejsce docelowe. Wskazanie miejsca docelowego spowoduje przypisanie wszystkich oznaczonych na zielono (zeskanowanych) pozycji do wybranej lokalizacji.

Przykład
Magazynier przyjął dwie euro palety i dzięki wykorzystaniu długich wideł jest w stanie jednocześnie przewieźć je w pole odkładcze. Skanuje kod położenia i wraca do dalszej realizacji przyjęcia.

rys_zmiany201850_10

6. Rozwój algorytmów zarządzania magazynem o metodykę ABC/XYZ (przy współpracy z Comarch ERP XL)

Rozwinięto algorytmy zarządzania magazynem, poprzez dodanie algorytmu uwzględniającą metodę ABC oraz XYZ. Użytkownik może zdefiniować w Comarch ERP XL dla towarów odpowiednie kategorie według rotacyjności i wartości, które są brane pod uwagę podczas wskazywania odpowiednich lokalizacji na magazynie. Algorytm ten jest uruchamiany na przyjęciu.

rys_zmiany201850_11

Dodano również możliwość definiowania macierzy ABC/XYZ, odpowiednio zdefiniowana pozwala na zarządzanie, jak algorytm powinien postąpić w przypadku braku idealnego dopasowania np. dla towaru AY, nie ma wolnej lokalizacji z kategorią AY.

rys_zmiany201850_12

Dodano również możliwość definiowania w strukturze magazynu na elementach kategorii lokalizacji. Na podstawie kategorii położenia oraz kategorii towaru, wskazywane jest preferowane położenie dla towaru.

rys_zmiany201850_13

Przykład
Magazynier przyjmuje towar T1, który ma kategorię BX. Brakuje miejsc z kategorią BX. Według kolejności ustawionej w macierzy (rysunek powyżej) pod uwagę brane są położenia z oznaczeniem AY. Tam też kierowany jest magazynier, bo lokalizacja jest dostępna.

7. Dodanie język ukraińskiego do Comarch WMS

W najnowszej wersji udostępniono możliwość zmiany języka na ukraiński. Ciągłe zmiany na rynku pracy doprowadziły do sytuacji, gdzie często zatrudniani są obcokrajowcy. Do listy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i polskiego dołączył język ukraiński.

rys_zmiany201850_14

Uwaga
Konfiguracyjnie jest możliwość ustawienia języka domyślnego. Domyślnie wybierany jest język, który wykorzystuje aktualnie system urządzenia na którym uruchamiany jest Comarch WMS Magazynier.

8. Dźwięki i komunikaty głosowe w aplikacji Comarch WMS Magazynier

rys_zmiany201850_15

Komunikaty dźwiękowe pozwalają na pracę użytkownika bez konieczności spoglądania na kolektor. Użytkownik na każdym z kolejnych kroków informowany jest co ma zrobić. Dzięki połączeniu tej funkcjonalności i wykorzystaniu skanerów na rękę można uwolnić obie ręce oraz wzrok pracownika od skanera.

rys_zmiany201850_16

Jest również możliwość powtórzenia komunikatu przy wykorzystaniu ikony umieszczonej na każdym kroku podczas realizacji procesu.

W aplikacji obsłużono również sygnalizacje dźwięków, które uruchamiane są odpowiednio przy określonych grupach czynności np. poprawnym zeskanowaniu jednostki logistycznej. Domyślnie dodano kilka dźwięków systemowych, jednak jest możliwość ich zmiany lub wyłączenia. Dźwięk można uruchomić np. tylko dla błędów, które mogą być spowodowane zeskanowaniem niepoprawnego kodu kreskowego. Zmiana ustawień jest dostępna bezpośrednio w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

rys_zmiany201850_17

9. Rozwój inwentaryzacji

9.1 Zmiany w obsłudze artykułów oznaczonych parametrami: identyfikator dostawy i oznacz dostawę kodem EAN towaru
W dalszym ciągu rozwijana jest inwentaryzacja w Comarch WMS generowana z systemu ERP oraz inicjowana w Comarch WMS Zarządzanie. Rozwinięto algorytm rozdzielający towary, które zostały oznaczone identyfikatorem i/lub kodem EAN towary przy współpracy z Comarch ERP XL.

rys_zmiany201850_18

Użytkownik podczas inwentaryzacji w Comarch WMS Magazynier często nie jest w stanie odczytać/podawać dodatkowych parametrów. Rozdzielenie towarów według dodatkowych identyfikatorów oznaczonych na karcie towaru w Comarch ERP XL następuje automatycznie na podstawie zgodności pozostałych danych zeskanowanych przez użytkownika.

9.2 Anulowanie inwentaryzacji
Dodano również możliwość anulowania inwentaryzacji pochodzącej z systemu ERP. Operator w Comarch WMS Zarządzanie może wycofać inwentaryzację, jeżeli okaże się że nie można ona zostać przeprowadzona danego dnia. Daje to możliwość odblokowania magazynu/położeń/towarów dla których zlecona była inwentaryzacja.

rys_zmiany201850_19

Inwentaryzacja, jako jeden z ważniejszych procesów w przedsiębiorstwie musi być odpowiednio kontrolowana. Anulowanie przez użytkownika inwentaryzacji nie pozostaje bez śladu. Na nagłówku anulowanego arkusza inwentaryzacyjnego zapisywana jest informacja o użytkowniku, który wycofał inwentaryzację oraz o powodzie jej wycofania.

rys_zmiany201850_20

10. Obsługa wielocechowości w Comarch WMS Magazynier

W Comarch WMS Magazynier dodano nowy krok, który usprawnia pracę operatora podczas przyjęć/wydań towarów posiadających wiele cechy w Comarch ERP XL. Użytkownik wprowadza tylko wartości dla cech, które są zdefiniowane dla danego towaru. Funkcjonalność ta eliminuje konieczność wprowadzania klasy cechy, co zmniejsza ilość kroków dla cech o połowę.

rys_zmiany201850_21

Uwaga
Funkcjonalność była już dostępna w poprzednich wersjach Comarch WMS przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

11. Poprawiono/Zmieniono

 • Poprawiono przesunięcia towarów pomiędzy położeniami współdzielonymi generowane z poziomu Comarch WMS Zarządzanie
 • Poprawiono grupowanie dyspozycji w Comarch WMS Magazynier dla procesu Jednoczesnej realizacji wielu dyspozycji
 • Poprawiono błąd podczas podawania nazwy magazynu podczas wystawania dokumentu MMW z poziomu Comarch WMS Magazynier
 • Zmieniono generowanie dokumentu ZWM z ZS w Comarch WMS Magazynier dla dyspozycji na których występują pozycje typu „koszt”
 • Poprawiono działanie blokady „jednoczesnej edycji przez wielu operatorów”
 • Poprawiono błąd potwierdzania pozycji kodem EAN jednostki pomocniczej

12. Hotfix 2018.5.1

W uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2018.5.1 został postawiony duży nacisk na poprawę zgłaszanych błędów w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy oraz zmiany w zakresie wymagań, jak i wprowadzone funkcjonalności zostały opisane w niniejszym dokumencie.
Comarch WMS 2018.5.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2017.2.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2018.2.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2017.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2018.2.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2018.7.1.0.

Do podniesienia wersji Comarch WMS 2018.5.1 wymagana jest wersja Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2018.2.3480.1.

Zrealizowane zgłoszenia:

 • Zgłoszenie 360426
  Błąd generowania nadmiarowej ilości dokumentów PW/RW podczas inwentaryzacji towarów oznaczonych ID dostawy, dla inwentaryzacji utworzonej z poziomu Comarch ERP XL.
 • Zgłoszenie 364934
  Brak blokady funkcjonalności wycofania dyspozycji AWD z pierwszego etapu, gdy drugi etap jest w trakcie realizacji.
 • Zgłoszenie 366875
  Błąd wyświetlania dostępnej ilości na kroku z wartością cechy, podczas realizacji przesunięcia towaru zarezerwowanego przy współpracy z Comarch ERP Altum 2018.2.
 • Zgłoszenie 367111
  Brak dostępności zasobu na podsumowaniu odczytów, który zostały zdjęty z niejednorodnej jednostki logistycznej podczas inwentaryzacji.
 • Zgłoszenie 367134
  Błąd podczas przełączania filtrów w Comarch WMS Magazynier na liście jednostek logistycznych.
 • Zgłoszenie 367303
  Po wyłączeniu parametru „sztuka po sztuce” na procesie przyjęcia, pozycje realizowane są krokowo, ale przy zatwierdzaniu dyspozycji pojawia się dodatkowy krok wskazania położenia docelowego dla wszystkich pozycji.
 • Zgłoszenie 367859
  Brak podpowiedzi położenia domyślnego podczas realizacji dyspozycji AWD utworzonej na kolektorze na magazynie wirtualnym.
 • Zgłoszenie 368408
  Błąd synchronizacji dokumentu zgrupowanego, gdy operator posiada zdefiniowanych kilka centrów w Comarch ERP Altum, a pozycje dokumentu wystawione są na różne centra.
 • Zgłoszenie 368621
  Błąd wydruku z poziomu dokumentu, w przypadku zdefiniowania pomijanego dodatkowego kroku nagłówka po kroku z pozycjami.
 • Zgłoszenie 368680
  Błąd wyświetlania dodatkowej pozycji podczas realizacji towaru z klasą cechy <nieokreślono> i wartością cechy <nieokreślono>. Przy częściowym wydaniu na liście pozycji duplikowana jest wartość, której realizacja nie jest możliwa – błąd „brak pozycji spełniających podane kryteria”.
 • Zgłoszenie 368705
  Blokada wydania towaru z jednostki logistycznej, gdy jeden z zasobów jest zarezerwowany – brak możliwości wydania pozostałego towaru znajdującego się na tej jednostce.
 • Zgłoszenie 368708
  Brak możliwości realizacji pozycji procesem „sztuka po sztuce”, gdy wykorzystywany jest kod obcy towaru.
 • Zgłoszenie 368745
  Błąd podczas próby wydania towaru, któremu zmieniono parametr „oznacz dostawę kodem EAN towaru” w trakcie obrotu towarem.
 • Zgłoszenie 368759
  Błąd w usłudze synchronizacji po anulowaniu inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie utworzonej w Comarch ERP XL.
 • Zgłoszenie 368765
  Brak możliwości realizacji kolejnych pozycji, podczas wydania procesem „sztuka po sztuce”, gdy dla towaru została skonfigurowana data ważności.
 • Zgłoszenie 368782
  Zmiana parametru „Model rezerwacji” w ustawieniach w Comarch WMS Zarządzanie aktualizowała się dopiero po restarcie usługi synchronizacji.
 • Zgłoszenie 369242
  Błąd podczas importowania arkusza inwentaryzacyjnego z pliku, gdy występują różnice położenia systemowego oraz odczytu, błędnie przypisywane są partie.
 • Zgłoszenie 369386
  Wycofanie z realizacji dokumentu AWD/ZWM w Comarch WMS Zarządzanie powoduje zablokowanie do edycji pozycji towarowych w Comarch ERP XL.
 • Zgłoszenie 369429
  Błąd blokady realizacji towarów, dla których została ustawiona akceptowalna data ważności podczas realizacji procesem „sztuka po sztuce”. Wybór opcji „Nie”, po otrzymaniu pytania „Wybrano zasoby z nieakceptowalną datą ważności. Czy na pewno chcesz kontynuować?”, powoduje dodanie realizacji pozycji.
 • Zgłoszenie 369431
  Blokada możliwości utworzenia magazynu zbiorczego, gdy na którymś z magazynów składowych zostały anulowane dyspozycje. W Comarch WMS Zarządzanie pojawiał się komunikat: „Nie można dodać magazynów składowych MAG1, MAG2. Istnieją nieprzesynchronizowane lub niezatwierdzone dokumenty.”
 • Zgłoszenie 369687
  Błąd podczas próby przekazania do ponownego odczytu pozycji z arkusza inwentaryzacyjnego, która została oznaczona ID dostawy. Inwentaryzacji utworzona w Comarch WMS Zarządzanie – inwentaryzacja ciągła.
 • Zgłoszenie 369752
  Brak logowania akcji z aplikacji Comarch WMS Magazynier, w przypadku, gdy aplikacja zostanie uruchomiona w języku ukraińskim.
 • Zgłoszenie 369792
  Brak artykułów na liście pozycji dokumentów ZWM wygenerowanego z ręki, gdy dyspozycja zostanie zapisana po wyjściu z niej i ponownym uruchomieniu.
 • Zgłoszenie 369795
  Po wycofaniu z realizacji dyspozycji z drugiego etapu realizowanej procesem „Kompletacja i wydanie”, brak możliwości ponownego przekazania do realizacji 2 etapu.
 • Zgłoszenie 369843
  Błąd wyświetlanej ilości podczas realizacji pozycji wielocechowej. Rozbijanie pozycji następuje przy pierwszej cesze, która jest identyczna dla obydwu pozycji i ich jednoznacznie nie identyfikuje. Rozbicie powinno następować dopiero dla różnych wartości cech towaru.

13. Hotfix 2018.5.2

W uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2018.5.2 został postawiony duży nacisk na poprawę zgłaszanych błędów w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy oraz zmiany w zakresie wymagań, jak i wprowadzone funkcjonalności zostały opisane w niniejszym dokumencie.
Comarch WMS 2018.5.2 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2017.2.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2018.2.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2017.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2018.2.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2018.7.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2018.5.2 wymagany jest Comarch ERP Auto Update co najmniej w wersji 2018.2.3480.1.

Zrealizowane zgłoszenia:

 • Zgłoszenie 370351
  Przy realizacji w Magazynierze tylko wybranych pozycji z dyspozycji AWD pozycje niezrealizowane nie są usuwane z dokumentu przychodowego w Comarch ERP Altum.
 • Zgłoszenie 370397
  Błąd podczas synchronizacji dogenerowanej dyspozycji AWD po uprzedniej realizacji tylko wybranych pozycji z dokumentu przychodowego wystawionego w Comarch ERP Altum, na którym znajdowały się pozycje towarowe z cechami ustawionymi jako wymagane przy zakupie.
 • Zgłoszenie 370477
  Przy próbie realizacji dyspozycji procesem sztuka po sztuce gdy na pozycji znajdował się towar, dla którego określono wymagalność cechy lecz na dokumencie pochodzącym z Comarch ERP XL nie została ona podana pojawiał się błąd po zeskanowaniu kodu tego towaru.
 • Zgłoszenie 370502
  W przypadku skomplikowanej struktury centrów w Comarch ERP Altum występował problem przy usuwaniu dyspozycji w WMS po odznaczeniu opcji „Realizuj w WMS” na dokumencie.
 • Zgłoszenie 370827
  Przy próbie realizacji dyspozycji procesem sztuka po sztuce gdy w Comarch ERP XL zdefiniowano atrybut wymagany dla pozycji dokumentu lecz bez ustawiania jego wartości domyślnej pojawiał się błąd.
 • Zgłoszenie 370848
  Podczas realizacji drugiego etapu procesu przyjęcia pojawiał się błąd na kroku z określeniem położenia docelowego w przypadku gdy etap ten dotyczył przesunięcia całej jednostki logistycznej.
 • Zgłoszenie 370863
  Dodanie pozycji nadrealizacyjnej na dyspozycję AWD powodowało problem podczas synchronizacji do dokumentu magazynowego z Comarch ERP Altum.

14. Hotfix 2018.5.3

W najnowszym uaktualnieniu do wersji Comarch WMS 2018.5.3 został postawiony duży nacisk na poprawę zgłaszanych błędów w aplikacji. Najważniejsze rozwiązane problemy oraz zmiany w zakresie wymagań, jak i wprowadzone funkcjonalności zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Comarch WMS 2018.5.3 współpracuje z:

 • Comarch ERP XL 2018.2.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL 2019.0.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP XL Start C8 – aplikacja Comarch WMS Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2017.5.1 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Altum 2018.5.0 – aplikacje Comarch WMS Zarządzanie oraz Magazynier,
 • Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.0.

W celu zaktualizowania aplikacji do wersji Comarch WMS 2018.5.3 wymagany jest Comarch ERP Auto Update
co najmniej w wersji 2018.5.3665.

Uwaga

Z dniem 31 grudnia 2016r. zakończyło się całkowicie wsparcie dla aplikacji Comarch ERP Mobile Magazyn Online. W związku z tym po dniu 31.12.2016r. dla wersji Comarch ERP Mobile Magazyn Online nie są:

 • udostępniane kolejne uaktualnienia (HF) mające na celu dostosowanie aplikacji do kolejnych wersji systemu Comarch ERP XL,
 • poprawiane błędy,
 • udostępniane nowe funkcjonalności.

Ostatnią wersją systemu Comarch ERP XL, z którymi aplikacja Mobile Magazyn Online 2013.4 współpracuje, jest wersja 2016.0 oraz jej ewentualne uaktualnienia.
Zachęcamy do migracji Comarch ERP Mobile Magazyn Online do Comarch WMS! Więcej informacji odnośnie warunków migracji można znaleźć na stronach walidowanych, w dokumencie: Migracja Comarch ERP Mobile Magazyn do Comarch WMS we współpracy z Comarch ERP XL.

Zrealizowane zgłoszenia

 • Zgłoszenie 374983
  Brak możliwości edycji pozycji na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego utworzonego na kolektorze w Comarch WMS Magazynier
 • Zgłoszenie 375276
  Błąd podczas synchronizacji na dokumencie z Comarch ERP XL do Comarch WMS cechy wydania. Problem występował przy braku konfiguracji wielocechowości.
 • Zgłoszenie 375668
  Błąd podczas synchronizacji dokumentów PZ z Comarch WMS do Comarch ERP Altum. Występował, gdy podczas wystawiania i realizacji wykorzystywana była jednostka pomocnicza.
 • Zgłoszenie 376141
  Inwentaryzacja porównawcza z Comarch ERP XL. Brak możliwości wprowadzenia wartości zerowej na odczycie w Comarch WMS Magazynier, w przypadku fizycznego braku towaru na półce.
 • Zgłoszenie 388652
  Wycofanie z realizacji procesu wieloetapowego, a następnie zapisanie do po stronie systemu ERP powoduje wielokrotną synchronizację dokumentu do Comarch WMS.
 • Zgłoszenie 388725
  Błąd podczas zatwierdzania odczytów dla artykułów oznaczonych ID dostawy, które został zaimportowany w Comarch WMS Zarządzanie z pliku w ilościach większych niż systemowe.
 • Zgłoszenie 388834
  Po wycofaniu z realizacji dokumentu ZWM z systemu ERP generowany jest MP. Przy włączonym dzieleniu pozycji na tym MP dodają się zasoby, które nie zostały zrealizowane na źródłowym dokumencie ZWM.
 • Zgłoszenie 389127
  Niepoprawne dane przenoszone podczas synchronizacji dotyczące artykułu typu usługa na KIPZ w Comarch ERP Altum. Korekta uwzględniała tylko artykuły, bez usługi.
 • Zgłoszenie 389155
  Niepoprawna ilość na dokumencie magazynowym w przypadku częściowej realizacji pozycji w Comarch WMS, która posiadała jednostkę pomocniczą.
 • Zgłoszenie 389453
  Brak komunikatów typu toast w przypadku próby przesunięcia towarów zarezerwowanych.
 • Zgłoszenie 389454
  Błędnie przypisywane położenie nieokreślone w ramach magazynu wirtualnego, w przypadku przyjęcia dodatkowych pozycji z nadrealizacji bez wskazania położenia docelowego.
 • Zgłoszenie 389455
  Odblokowanie pola do skanowania cechy, nawet gdy brak jest możliwości zmiany zasobu np. AWD wygenerowane do FZ przy ilościowo oraz zasobowej kontroli na magazynie. Należy pozwalać na skanowanie wartości, ale nie pozwalać na jej zmianę w stosunku do tej przekazanej z dokumentu handlowego.
 • Zgłoszenie 389456
  Krok z cechą nie pojawia się zarówno dla towarów z cechą jak i dla tych bez cechy, podczas przyjęcia towaru. Błąd występuje, pomimo poprawnie ustawionego warunku dla kroku z cechą.
 • Zgłoszenie 389457
  Przesuwanie zarezerwowanych zasobów na inne magazyny składowe. W ramach zgłoszenia zrealizowano takie
  scenariusze przesuwania zasobów zarezerwowanych:
  – przesuwanie zasobów z dokumentów niezgrupowanych,
  – przesuwanie zasobów z dokumentów zgrupowanych,
  – wycofanie dokumentu MP na zarezerwowany zasób.

Czy ten artykuł był pomocny?