Układ wydruku

Zawartość oraz układ wydruku definiowany jest w pliku Layout.xml. Głównym elementem w pliku jest document. Musi zawierać on co najmniej element body, który zawiera główną część wydruku. Dodatkowo w elemencie document może zostać umieszczony element title oraz wiele elementów header oraz footer. Zawartość elementów body, header oraz footer może zostać skomponowana z innych elementów opisanych poniżej. Elementy te mogą być zagnieżdżane.

Elementy

Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane poniżej. Opis każdego elementu zawiera następujące sekcje:

 • Zawartość – opisuje jakie elementy podrzędne można umieścić wewnątrz danego elementu.
 • Parametry – opisuje wszystkie dostępne atrybuty jakie można dodać do elementu i co oznaczają.
 • Elementy stylujące – zawiera listę selektorów, które dopasowują dany element w pliku Styles.xml
 • Elementy podrzędne – opcjonalna sekcja opisująca elementy, które mogą wystąpić tylko wewnątrz danego elementu. Dla każdego elementu podrzędnego zachowany jest układ opisu taki sam jak dla głównego elementu.
 • Przykład – zawiera fragment kodu z przykładowym wykorzystanie opisywanego elementu.

 

Nazwa Barcode
Opis Kod kreskowy
Zawartość Wewnątrz elementu barcode umieszczane są dane tekstowe, które mają być przez ten kod zakodowane
Parametry
 • type – określa typ kodu kreskowego. Możliwe wartości: upc-a, upc-e, upc 2 digit ext., upc 5 digit ext., ean-13, jan-13, ean-8, itf-14, codabar, postnet, bookland/isbn, code 11, code 39, code 39 extended, code 39 mod 43, code 93, logmars, msi, interleaved 2 of 5, standard 2 of 5, code 128, code 128-a, code 128-b, code 128-c, telepen, fim, pharmacode
 • height – wysokość bazowa kody kreskowego w px. Wartość domyślna to 50
Elementy stylujące
 • Barcode
Przykład
<barcode type=”Code 93″><data set=”DocumentHeader” var=”EAN” /></barcode>

 

Nazwa  Body
Opis Główna sekcja wydruku
Zawartość Dowolny element nietekstowy.
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Body
Przykład
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<document>
<title><data set=”DocumentHeader” var=”NumberString” /></title>
<body>
[zawartość wydruku]
</body>
</document>

 

Nazwa Br
Opis Złamanie linii w tekście
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<p>Tekst<br/> w wielu<br/>liniach</p>

 

Nazwa Data
Opis Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów
Parametry
 • set – nazwa zestawu danych
 • var – nazwa kolumny
 • index – indeks wiersza ze źródła danych (wartość domyślna 0)
 • format – todo
Elementy stylujące Brak
Przykład
<barcode type=”Code 93″><data set=”DocumentHeader” var=”EAN” /></barcode>

 

Nazwa Footer
Opis Stopka wydruku
Zawartość Dowolny element nietekstowy.
Parametry
 • page – strona wydruku. Jeżeli nie podamy tego parametru to stopka traktowana jest jako stopka główna. Możliwe wartości: first – pierwsza strona, last – ostatnia strona, even – strona parzysta
Elementy stylujące
 • Footer
Przykład
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<document>
<footer page=”last”>
<p>Stopka ostatniej strony</p>
</footer>
<footer>
<p class=”footer”>Strona <pageNumber/> z <numOfPages/></p>
</footer>
<body>
[…]

 

Nazwa Header
Opis Nagłówek wydruku
Zawartość Dowolny element nietekstowy
Parametry
 • page – strona wydruku. Jeżeli nie podamy tego parametru to nagłówek jest traktowany jako nagłówek główny. Możliwe wartości: first – pierwsza strona, even – strona parzysta
Elementy stylujące
 • Header
Przykład
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<document>
<header>
<p>Nagłówek</p>
</header>
<body>
[…]

 

Nazwa Horizontal
Opis Podział na sekcje ułożone poziomo
Zawartość Jeden lub więcej elementów section
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Elementy podrzędne
 • Section

 

Nazwa Horizontal: Section
Opis Sekcja
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe
Parametry
 • weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1.
Elementy stylujące
 • Section
Przykład
<horizontal>
<section><p class=”sign”>Dokument wystawił</p></section>
<section weight=”0,1″></section>
<section><p class=”sign”>Towar wydał</p></section>
<section weight=”0,1″></section>
<section><p class=”sign”>Data odbioru</p></section>
<section weight=”0,1″></section>
<section><p class=”sign”>Towar odebrał</p><p class=”footer”>Strona <pageNumber/> z <numOfPages/></p></section>
</horizontal>

 

Nazwa Hr
Opis Linia pozioma
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Hr
Przykład
<p>tekst1</p>
<hr />
<p>tekst2</p>

 

Nazwa If
Opis Element testowy pozwalający na układ wydruku zależny od dowolnych warunków
Zawartość Element test oraz co najmniej jeden z elementów true i false
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Elementy podrzędne
 • Test
 • True
 • False

 

Nazwa If: Test
Opis Element zawierający warunek decydujący o tym czy do wydruku zostaną dodane elementy z sekcji true czy false . Warunek może być dowolnym wyrażeniem logicznym zawierającym podstawowe operacje matematyczne, porównania. Może on także zawierać nawiasy.
Zawartość Dowolne elementy tekstowe
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa If: True
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test zostanie spełniony.
Zawartość Dowolne elementy, które mogą zostać umieszone w rodzicu elementu test
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa If: False
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test nie zostanie spełniony.
Zawartość Dowolne elementy, które mogą zostać umieszone w rodzicu elementu test
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<if>
<test><data set=”DocumentsPositions” var=”Id” /> < 3123</test>
<true>
<horizontal>
<section weight=”2″>
<p><data set=”DocumentsPositions” var=”Name” /></p>
<p><data set=”DocumentsPositions” var=”Barcode” /></p>
</section>
<section weight=”3″>
<p><data set=”DocumentsPositions” var=”Name” /></p>
<p><data set=”DocumentsPositions” var=”Barcode” /></p>
</section>
</horizontal>
</true>
<false>
<p><data set=”Header” var=”CompanyName” /></p>
</false>
</if>

 

Nazwa Image
Opis Obraz z bazy lub z dysku.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry
 • path – ścieżka do pliku względnie do katalogu głównego definicji wydruku. Jeżeli ustawiamy parametr path pozostałe parametry będą ignorowane.
 • set – Nazwa źródła danych
 • var – Nazwa kolumny w źródle danych
 • index – Indeks wiersza w źródle danych
Elementy stylujące
 • Image
Przykład
<image path=”logowms.png” />
<image set=”Header” var=”Logo” />

 

Nazwa PageNumber
Opis Numer aktualnej strony.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<footer>
<p class=”footer”>Strona <pageNumber/> z <numOfPages/></p>
</footer>

 

Nazwa P
Opis Paragraf
Zawartość Dowolny element tekstowy
Parametry Brak
Elementy stylujące P
Przykład
<p class=”date”>Data wystawienia:&#160;<data set=”DocumentHeader” var=”DocumentCreationDate” /></p>

 

Nazwa RowNumber
Opis Numer aktualnego wiersza tabeli
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<table set=”DocumentPositions”>
<column weight=”2″ description=”Lp.” class=”number”>
<rowNumber />
</column>
<column weight=”12″ description=”[Kod] Nazwa towaru”>
[<tableData var=”Code” />] <tableData var=”Name” />
</column>
</table>

 

Nazwa StaticTable
Opis Tabela statyczna o ustalonej liczbie kolumn oraz wierszy
Zawartość Element head oraz jeden lub więcej elementów row
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • StaticTable
Elementy podrzędne
 • Head
 • Column
 • Row
 • Cell

 

Nazwa StaticTable: Head
Opis Element definiujący nagłówek tabeli.
Zawartość Jeden lub więcej elementów column
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa StaticTable: Column
Opis Element definiujący pojedynczą kolumnę tabeli.
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe
Parametry
 • weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące
 • HeadCell

 

Nazwa StaticTable: Row
Opis Element definiujący pojedyńczy wiersz tabeli
Zawartość Jeden lub więcej elementów cell
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa StaticTable: Cell
Opis Element definiujący pojedynczą komórkę wiersza tabeli.
Zawartość Dowolne elementy nietekstowe.
Parametry
 • collspan – parametr mówiący o tym ile kolumn ma zajmować dana komórka (parametr pozwalający na scalanie komórek tabeli).
 • rowspan – parametr mówiący o tym ile wierszy ma zajmować dana komórka (parametr pozwalający na scalanie komórek tabeli).
Elementy stylujące
 • Cell
Przykład
<staticTable class=”customer”>
<head>
<column weight=”1″><p class=”tableHead”>Odbiorca</p></column>
<column weight=”1″><p class=”tableHead”>Nabywca</p></column>
</head>
<row>
<cell>
<p class=”customer”><data set=”DocumentHeader” var=”CustomerName” /><br/>
<data set=”DocumentHeader” var=”Street” /><br/>
<data set=”DocumentHeader” var=”ZipCode” /> <data set=”DocumentHeader” var=”City” /><br/>
NIP: <data set=”DocumentHeader” var=”Tin” /><br/>
</p>
</cell>
<cell>
<p class=”customer”><data set=”DocumentHeader2″ var=”CustomerName” /><br/>
<data set=”DocumentHeader2″ var=”Street” /><br/>
<data set=”DocumentHeader2″ var=”ZipCode” /> <data set=”DocumentHeader2″ var=”City” /><br/>
NIP: <data set=”DocumentHeader2″ var=”Tin” /><br/>
</p>
</cell>
</row>
<row>
<cell collspan=”2″>
<p>…</p>
</cell>
</row>
</staticTable>

 

Nazwa Table
Opis Tabela dynamiczna o ustalonej liczbie kolumn.
Zawartość Jeden lub więcej elementów column
Parametry
 • split – określa czy tabela może zostać podzielona na kilka stron. Parametr może przyjmować wartość true lub false .
 • set – nazwa zestawu danych.
Elementy stylujące
 • Table
Elementy podrzędne
 • Column
 • TableData

 

Nazwa Table: Column
Opis Element definiujący kolumnę tabeli.
Zawartość Dowolne elementy tekstowe
Parametry
 • description – nagłówek kolumny.
 • weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące
 • DataCell
 • HeadCell

 

Nazwa Table: TableData
Opis Element zwracający wartość tekstową ze zbioru danych bazującą na zbiorze danych tabeli,
kolumnie podanej w parametrze var oraz aktualnym wierszu tabeli.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry
 • var – nazwa kolumny ze zbioru danych.
Elementy stylujące Brak
Przykład
<table set=”DocumentPositions”>
<column weight=”2″ description=”Lp.” class=”number”>
<rowNumber />
</column>
<column weight=”12″ description=”[Kod] Nazwa towaru”>
[<tableData var=”Code” />] <tableData var=”Name” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Ilość” class=”number”>
<tableData var=”RealizedQuantity” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Jm. (podstawowa)”>
<tableData var=”BasicUnitSymbol” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Ilość” class=”number”>
<tableData var=”SecondaryQuantityRealized” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Jm. (pomocnicza)”>
<tableData var=”SecondaryUnitSymbol” />
</column>
</table>

 

Nazwa Title
Opis Tytuł dokumentu używany do nazwania pliku PDF.
Zawartość Dowolny element tekstowy.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przykład
<title><data set=”DocumentHeader” var=”NumberString” /></title>

Czy ten artykuł był pomocny?