Wygląd wydruku

Poniższy dokument składa się z opisu trzech części składających się na wygląd wydruku:

 • Atrybuty zawężające
 • Selektory
 • Reguły

Dostosowanie wygląd wydruku możliwe jest poprzez plik Styles.xml. Głównym elementem pliku jest style, który zawiera elementy określające wygląd poszczególnych elementów wydruku zdefiniowanych w pliku Layout.xml.

Jednym z elementów podrzędnych elementu style jest element fonts, który określa wszystkie fonty, które zostaną wykorzystane w wydruku. Może on zawierać, jeden lub więcej elementów font, który definiuje krój, wielkość, wygląd oraz styl fontu.

Przykład
<font name=”title” face=”Arial” size=”20″ color=”#9fc54c”/>

Atrybuty elementu font to:

 • name – określa nazwę fontu, przez którą możemy się do niego odwołać
 • face – nazwa kroju fontu
 • size – rozmiar w punktach
 • color – kolor
 • style – style fontu. Może zawierać jedną (lub więcej wartości oddzielonych znakiem spacji) z wartości bold, italic, underline.

Wewnątrz elementu fonts powinien znaleźć się także jeden element font z pominiętym atrybutem name. Font ten będzie stosowany jako font domyślny dla wydruku.

Przykład
<fonts>
<font face=”Trebuchet MS” size=”10″/>
<font name=”title” face=”Arial” size=”20″ color=”#9fc54c”/>
<font name=”header” face=”Tahoma” size=”8″ color=”#999999″/>
<font name=”summary_value” face=”Trebuchet MS” size=”15″ color=”#9fc54c” style=”bold”/>
</fonts>

 

Oprócz elementu fonts w pliku Styles.xml mogą znajdować się elementy w schemacie:

<selektor>
<reguła/>
<reguła/>
[...]
</selektor>

Gdzie selektor decyduje o tym, czy podległe mu reguły zostaną zastosowane dla danego elementu. Większość selektorów ma taką samą nazwę jak element, który stylują. Np. w celu ostylowania paragrafu (element p w pliku Layout.xml ) należy zastosować selektor p.

 

Przykład
<p>
<margin top=”5″/>
</p>

Powyższy przykład wszystkim paragrafom wydruku ustawi margines górny na 5 punktów. Selektor może wybrać do ostylowania tylko wybrane elementy danego typu. W tym celu do elementu w pliku Layout.xml oraz selektora w pliku Styles.xml należy dodać atrybut class. Selektor wybierze wtedy tylko te elementy, które mają identyczną wartość atrybutu class.

 

Przykład
<p>
<text font=”normal”/>
</p>
<p class=”title”>
<text font=”title”/>
</p>

Powyższy przykład ustawi font wszystkich paragrafów na normal ale te, których atrybut class to title zostanie ustawiony font title. Dokładny opis innych atrybutów selektorów oraz spis reguł stylujących znajduje się w sekcji Wygląd. Lista selektorów oraz reguł, które można zastosować dla danego elementu znajduje się w opisie poszczególnych elementów w sekcji Układ. Reguły z pliku Styles.xml stosowane są od góry do dołu tzn. jeżeli dwa selektory dopasują ten sam element i zawierają one takie same reguły z innymi wartościami to zostanie zastosowana wartość występująca później.

 

Atrybuty zawężające

Opis każdego selektora zawiera listę elementów, które styluje oraz listę reguł, jakie można w nim umieścić. Opis każdej reguły zawiera listę atrybutów jakie można w niej zastosować.

Każdy selektor może zostać zawężony poprzez atrybut class. Dodatkowo selektory elementów związane z tabelami mogą zostać zawężone poprzez atrybut index, który może zawierać liczbę całkowitą lub wyrażenie postaci An+B, gdzie A oraz B to liczby całkowite. Selektor taki dopasuje element, jeżeli zgadza się on z indeksem wiersza tabeli (wiersze tabeli numerowane są od 0 z góry na dół).

Przykłady:

 • index=”0″ – dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
 • index=”first” – dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
 • index=”last” – dopasuje ostatni wiersz w tabeli
 • index=”5″ – dopasuje szósty wiersz w tabeli
 • index=”2n” – dopasuje parzyste wiersze tabeli tzn. z indeksem równym 0,2,4… czyli wiersze pierwszy, trzeci, piąty…
 • index=”3n+1″ – dopasuje wiersze z indeksem 1, 4, 7…
 • index=”3n+2″ – dopasuje wiersze z indeksem 2, 5, 8…

 

Selektory

 

Nazwa Barcode
Opis Selektor dla kodu kreskowego
Elementy stylowane
 • Barcode
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • fit

 

Nazwa Body
Opis Selektor dla głównego elementu wydruku
Elementy stylowane
 • Body
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • page
 • margin

 

Nazwa Cell
Opis Selektor dla komórki w tabeli statycznej
Elementy stylowane
 • Cell
Parametry zawężające
 • class
 • index
Reguły
 • border
 • background
 • text

 

Nazwa DataCell
Opis Selektor dla komórki w tabeli dynamicznej
Elementy stylowane
 • Column
Parametry zawężające
 • class
 • index
Reguły
 • border
 • background
 • text

 

Nazwa Footer
Opis Selektor dla stopki dokumentu
Elementy stylowane
 • Footer
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text

 

Nazwa HeadCell
Opis Selektor dla komórki nagłówka w tabeli dynamicznej
Elementy stylowane
 • Column
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border
 • background
 • text

 

Nazwa Header
Opis Selektor dla nagłówka dokumentu
Elementy stylowane
 • Header
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text
 • border
 • background

 

Nazwa Hr
Opis Selektor dla linii poziomej
Elementy stylowane
 • Hr
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border

 

Nazwa Image
Opis Selektor dla obrazka
Elementy stylowane
 • Image
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • fit

 

Nazwa P
Opis Selektor dla paragrafu
Elementy stylowane
 • P
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • margin
 • text
 • border
 • background

 

Nazwa Section
Opis Selektor dla sekcji
Elementy stylowane
 • Section
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • border
 • background
 • text

 

Nazwa StaticTable
Opis Selektor dla tabeli statycznej
Elementy stylowane
 • StaticTable
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • width
 • border
 • background
 • text

 

Nazwa Table
Opis Selektor dla tabeli dynamicznej
Elementy stylowane
 • Table
Parametry zawężające
 • class
Reguły
 • width
 • border
 • background
 • text

 

Reguły

 

Nazwa Background
Opis Reguła określająca tło elementu
Atrybuty
 • color – kolor tła elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub
  0xAARRGGBB

 

Nazwa Border
Opis Reguła określająca obramowanie elementu
Atrybuty
 • left – szerokość lewego obramowania.
 • right – szerokość prawego obramowania.
 • top – szerokość górnego obramowania.
 • bottom – szerokość dolnego obramowania.
 • color – kolor obramowania elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub
  0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB
 • borderStyle – styl obramowania. Może przyjmować jedną z wartości:
  o dashdot
  o dashdotdot
  o dashlargegap
  o dashsmallgap
  o dot
  o none
  o single
Uwagi Szerokość obramowania może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Domyślną jednostką są punkty.

 

Nazwa borderLeft,
borderRight,
borderTop,
borderBottom
Opis Reguły określające poszczególne części obramowania elementu
Atrybuty
 • width – szerokość obramowania
 • color – kolor obramowania
 • borderStyle – styl obramowania

 

Nazwa Fit
Opis Reguła określająca rozmiar elementu
Atrybuty
 • width – szerokość elementu
 • height – wysokość elementu
Uwagi Szerokość i wysokość może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Stylowany
element zachowa swoje proporcje przyjmując mniejszy z podanych wymiarów.

 

Nazwa Margin
Opis Reguła określająca marginesy elementu
Atrybuty
 • left – lewy margines
 • right – prawy margines
 • top – górny margines
 • bottom – dolny margines
Uwagi Szerokość marginesu może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt.

 

Nazwa Text
Opis Reguła określająca styl tekstu
Atrybuty
 • align – wyrównanie tekstu. Przyjmuje jedną z wartości:
  o right – wyrównanie do prawej
  o left – wyrównanie do lewej
  o justify – wyjustowanie tekstu
  o center – wyśrodkowanie tekstu
 • indent – wcięcie pierwszej linii tekstu.
 • leftIndent – wcięcie tekstu z lewej.
 • rightIndent – wcięcie tekstu z prawej.
 • font – nazwa fontu zdefiniowana wcześniej w sekcji fonts .
 • color – kolor tekstu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub
  0xAARRGGBB

 

Nazwa Width
Opis Reguła określająca szerokość elementu
Atrybuty
 • percentage – procentowa szerokość elementu bazująca na szerokości elementu-rodzica

Czy ten artykuł był pomocny?