Dostępność obiektów – Informacje ogólne

image_print

Panel Dostępność obiektów służy do zarządzania dostępnością obiektów dla poszczególnych centrów struktury firmy. Tylko użytkownicy należący do grupy posiadającej uprawnienie Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw mogą korzystać z tej funkcji programu. Przypisywanie uprawnień do grup operatorów jest możliwe z poziomu Konfiguracja → Struktura praw → Grupy operatorów → edycja grupyzakładka Inne uprawnienia.

Zarządzanie dostępnością obiektów w systemie odbywa się:

  • globalnie dla wszystkich centrów w menu Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów
  • lokalnie w ramach konkretnego centrum w menu Konfiguracja → Struktura praw → edycja/dodawanie danego centrumprzycisk [Dostępność obiektów]. Z tego poziomu nie jest dostępne okno struktury praw.

Panel dostępności obiektów składa się z następujących sekcji:

  • Struktura prawdrzewo struktury firmy z opcją dodania domyślnie ukrytych kolumn zawierających informację o typie i aktywności centrum (okno dostępne tylko z poziomu Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów)
  • Lista obiektówobiekty dostępne do przypisania wybranemu centrum. Lista zawiera kolumnę z nazwą obiektu oraz – w przypadku wyboru centrum podrzędnego – parametr Pobierz z nadrzędnego. Zaznaczony parametr powoduje ‘dziedziczenie’ przez centrum podrzędne wartości obiektów z centrum nadrzędnego. Dezaktywacja parametru pozwoli użytkownikowi ręcznie przypisać wartości obiektów do centrum podrzędnego. Kolumną domyślnie ukrytą jest Obszar, wskazujący na kontekst danego obiektu (np. Księgowość, Handel/Magazyn)
  • Lista wartości przypisanych do wskazanego obiektu – dla firmy głównej, centrów typu Firma oraz centrów podrzędnych z odznaczonym parametrem Pobierz z nadrzędnego, w panelu ergonomicznym listy dostępne są przyciski [Dołącz]/[Odłącz]. Pozwalają one na dołączenie/odłączenie konkretnego obiektu do listy wartości. Przycisk [Dołącz] otwiera listę obiektów zdefiniowanych w systemie, z której należy wskazać dany obiekt za pomocą [Wybierz]. Dla niektórych obiektów dostępny jest przycisk [Edytuj], pozwalający na dodatkową konfigurację dołączanych obiektów. Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] umożliwia eksport danych z listy do arkusza kalkulacyjnego.
Panel Dostępność obiektów z listą obiektów firmy głównej
Uwaga
W przypadku centrów Comarch e-Sklep, wszystko.pl i Mobile parametr Pobierz z nadrzędnego jest zablokowany do zaznaczenia dla obiektów, które nie mogą być dziedziczone z centrum nadrzędnego.

Obiekty dodawane do systemu z poziomu dowolnego centrum struktury są automatycznie dodawane do firmy głównej (root), a także do firmy (centrum typu Firma), nadrzędnej w stosunku do danego centrum. Dostępność tych obiektów w pozostałych centrach podrzędnych (w ramach firmy) uzależniona jest od wartości parametru Pobierz z centrum nadrzędnego.

Wszystkie obiekty zdefiniowane w systemie wyświetlone są tylko w firmie głównej (root). Użytkownik zalogowany do centrum podrzędnego ma podgląd listy z obiektami dołączonymi do firmy (centrum typu Firma) nadrzędnej. Ponieważ na liście widoczne są również obiekty, które nie są dołączone bezpośrednio do centrum wyświetlającego listę, ich edycja jest ograniczona np. brak zakładki Zarządzanie stanami dla magazynu niedostępnego w tym centrum.

Czy ten artykuł był pomocny?