Serie

image_print

Serie numeracji mogą stanowić część numeratora dokumentu i pozwalają na zachowanie unikalnej numeracji dokumentów. Jest to np. szczególnie ważne, gdy w strukturze praw dołączone jest więcej stanowisk sprzedaży POS. W takim przypadku każde stanowisko powinno mieć swoją serię w celu ułatwienia sprawdzenia, gdzie został wystawiony dany dokument. Aby przejść do listy serii, należy z menu Konfiguracja z grupy przycisków Dokumenty wybrać przycisk [Serie].

Menu listy serii 

Menu listy serii zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/usuwanie i zapisywanie/odświeżanie pozycji na liście.

Lista serii numeracji
  • Kod – kod serii numeracji, jest on widoczny w numeratorze zawierającym serię
  • Nazwa – nazwa serii numeracji
  • Typ – lista rozwijana pozwalająca na określenie typu serii numeracji, dostępne wartości to: Lokalny i Odległy
  • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że seria może być użyta na dokumencie
  • Zastosowanie – lista rozwijana pozwalająca na określenie, czy seria ma być stosowana w systemie, czy jako seria identyfikująca stanowisko sprzedaży POS. Dostępne wartości to: Comarch ERP Altum i POS

Definiowanie serii

Aby zdefiniować nową serię numeracji, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub bezpośrednio nad listą numeracji. Spowoduje to pojawienie się nowego, pustego wiersza na liście serii. Pola Kod i Nazwa są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Wartość kodu musi być unikalna. Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony i może być odznaczany/zaznaczany w dowolnym momencie pracy z systemem. Pole Zastosowanie jest edytowalne do momentu zapisania serii.

Dołączanie serii do centrów struktury firmy

Lista serii numeracji dołączonych do centrum

Aby dołączyć serię do wielu typów dokumentów w obrębie wybranego centrum, należy przejść do menu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów. Następnie należy na liście Struktura praw zaznaczyć dane centrum, a na Liście obiektów pozycję Serie. Wówczas po prawej stronie zostanie wyświetlona lista serii numeracji, do której a pomocą przycisków dostępnych w menu głównym lub nad listą można dołączać/odłączać wybrane serie. W formularzu edycji serii (przycisk [Edytuj] w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą serii) istnieje możliwość wyboru dokumentów, dla których dana seria ma być stosowana.

Serie mogą być przypisywane także do poszczególnych typów dokumentów w obrębie danego centrum. W tym celu należy przejść do menu Konfiguracja Struktura firmy → Struktura praw → formularz edycji wybranego centrum.

Zakładka Dokumenty na formularzu edycji centrum

Aby przypisać serię do wybranego typu dokumentu, należy przejść do zakładki Dokumenty, a następnie do formularza  wybranego typu dokumentu, gdzie dostępna jest zakładka Serie, na której, za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] dostępnych w menu głównym lub nad lista serii, można dołączać i odłączać zdefiniowane w systemie serie numeracji dokumentów.

Zakładka Serie typu dokumentu

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?