Tworzenie i edytowanie profilu

image_print

Aby dodać nowy profil, należy wybrać przycisk [Nowy] na wstążce edytora profili. W oknie nowego profilu użytkownik może zdefiniować nazwę nowego profilu.

Definiowanie nazwy nowego profilu

Istnieje możliwość zdefiniowania profilu na podstawie innego profilu istniejącego już w systemie. W tym celu należy zaznaczyć pole Kopia profilu, a następnie z listy dostępnych profili wybrać jedną pozycję. W bazie danych tworzony jest odpowiedni wpis, który łączy nowotworzony profil z profilem, na podstawie którego został on skopiowany. Żeby zmiany dokonane na jednym profilu były uwzględniane na profilach powiązanych, po konwersji należy zaznaczyć opcję Śledzenie zmian.

Uwaga
Jeśli opcja Śledzenie zmian nie zostanie zaznaczona, po konwersji bazy do nowej wersji zmiany uwzględnione dla profilu Standard nie będą mogły zostać uwzględnione na innych profilach za pomocą menadżera konwersji.

Aby zatwierdzić naniesione zmiany, należy wybrać przycisk [OK] – pojawi się wtedy komunikat potwierdzający wykreowanie nowego profilu.

Komunikat potwierdzający wykreowanie profilu

Zakładka MainTabs

Aby dodać zakładki do MainTabs , należy zaznaczyć zakładkę na drzewie na panelu Eksplorator i wybrać przycisk [Dodaj tab]. Otworzy się wtedy okno dodawania zakładki:

Formularz dodawania zakładki

Aby dodać zakładkę, należy wpisać nazwę w języku systemowym – w tym celu należy kliknąć symbol klucza. Otworzy się okno nadawania nazwy zakładce z możliwością definiowania tłumaczeń w innych językach oraz definiowania skrótów klawiszowych. W celu zdefiniowania tłumaczenia, należy wybrać jego język, a następnie wpisać wartość tłumaczenia. Po zdefiniowaniu nazwy zakładki w języku systemowym oraz ewentualnie w pozostałych językach, należy wybrać przycisk [Zatwierdź]. Ustawienie kolejności nie jest wymagane, ale edytor daje użytkownikowi możliwość samodzielnego ustalenia kolejności zakładek w menu.

Do każdej zakładki i przycisku (standardowych i dodanych przez operatora) automatycznie zostaje utworzony skrót klawiaturowy. Na potrzeby skrótu system wybiera pierwszą literę w nazwie zakładki. Jeśli istnieje zakładka lub przycisk z nazwą zaczynającą się tą samą literą, system dobierze kolejną i w razie potrzeby następne, aż skrót każdej zakładki i przycisku będzie unikalny.

Użytkownik może dodać grupę przycisków do zakładki wybierając [Dodaj grupę przycisków]. Otwiera się wtedy formularz dodawania grupy:

Formularz dodawania grupy przycisków

Na formularzu dodawania grupy przycisków definiowanie nazwy grupy przebiega na tych samych zasadach jak w przypadku dodawania nazwy zakładki:

 • Tłumaczenie – nazwa grupy w danym języku
 • Komenda opcji – w tym polu użytkownik może wpisać komendę
 • Identyfikator – zawiera informacje identyfikujące grupę
 • Układ elementów – możliwość wyboru poziomego bądź pionowego układu grupy przycisków
 • Ważność – im większa liczba naturalna w polu ważność, tym później grupa zawierająca przyciski chowa się w przypadku zwężenia okna aplikacji
 • Kolejność – kolejność przycisku na liście
 • Duża ikona – możliwość wyboru ikony z listy lub ręcznego wpisania jej adresu

Dodawanie elementów (przycisków) do grupy polega na zaznaczeniu w panelu Eksplorator odpowiedniej grupy przycisków, do której ma być dodany przycisk wybrany z panelu Biblioteka przycisków . Po zaznaczeniu właściwego przycisku należy z menu głównego (zakładka Elementy ) wybrać przycisk [Dołącz przycisk]. Otwiera się wówczas formularz dodawania elementu/przycisku, na którym użytkownik ma możliwość zdefiniowania docelowego wyglądu przycisku w menu głównym.

Formularz dodawania przycisku do grupy

Na formularzu dodawania przycisku do grupy przycisków znajdują się następujące pozycje:

 • Tłumaczenie – nazwa przycisku, która będzie wyświetlana w menu głównym w danym języku. Definiowanie nazwy w całym edytorze profili odbywa się w ten sam sposób (patrz: zakładka MainTabs powyżej)
 • Uruchamiany kontekst – pozwala wybrać z listy kontekstów ten, który ma być wywoływany przez kliknięcie przycisku
 • Komenda – komenda uruchamiająca przycisk
 • Tryb wyświetlania – sposób prezentowania przycisku: Ikona + tekst, Tylko ikona, Tylko tekst
 • Rozmiar ikony – wielkość ikony przycisku, do wyboru: Duża, Mała
 • Położenie tekstu – położenie tekstu względem ikony, do wyboru: Lewo, Prawo, Poniżej
 • Styl zwijania – sposób zwijania, dostępne opcje: Brak, Integralny, Oddzielny
 • Kolejność – kolejność przycisku w danej grupie przycisków
 • Rozciągnięcie – przy zaznaczonej opcji nazwa przycisku zostanie rozciągnięta
 • Widoczność – decyduje, czy przycisk będzie widoczny w trybie listy, wyboru czy zawsze. Mechanizm parametru Widoczność polega na tym, że dla wybranych list można automatycznie włączyć tryb wyboru. Wybrane listy są obsługiwane przez jedną grupę zakładek, natomiast przyciski [Wybierz] oraz [Zamknij] są dodawane automatycznie. Za pomocą opcji Widoczność użytkownik może decydować czy pozostałe przyciski będą widoczne dla obu trybów czy tylko dla jednego z nich.
 • Panel ergonomiczny – występuje tylko w grupie ContextMenus. Gdy opcja ta jest zaznaczona, ikona przycisku pojawi się w panelu ergonomicznym. Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania kolejności ikony na panelu.

Menu kontekstowe ContextMenus

Menu kontekstowe w systemie wykorzystywane są na wszystkich listach dokumentów/elementów. Prezentowane jest ono w postaci menu rozwijanego, gdy na liście elementów zostanie kliknięty prawy przycisk myszy bądź w postaci paska szybkiego dostępu znajdującego się nad listą elementów. Aby dodać nowe menu kontekstowe, należy wybrać [Dodaj menu] po zaznaczeniu ContextMenus na drzewie. Otwiera się wówczas formularz dodawania kontekstu, w którym będą grupowane przyciski.

Formularz dodawania menu kontekstowego

Na formularzu znajdują się następujące pozycje:

 • Tłumaczenie – nazwa menu w danym języku
 • Grupa kontekstowa – pozwala na wybranie kontekstu z listy
 • Kontekst – komenda odnosząca się do odpowiedniego kontekstu w systemie

Dodawanie przycisków do menu kontekstowego odbywa się analogicznie jak ma to miejsce w przypadku zakładki MainTabs.

Zakładki kontekstowe ContextTabGroups

Aby dodać nową grupę zakładek, po zaznaczeniu ContextTabGroups na drzewie struktury należy wcisnąć przycisk [Dodaj grupę tabów]. Otwiera się wówczas formularz:

Formularz dodawania grupy zakładek

Na formularzu znajdują się następujące pozycje:

 • Nazwa – nazwa grupy zakładek
 • Kontekst – nazwa kontekstu
 • Kolor – ustawienie koloru grupy zakładek

Aby dodać nową zakładkę, po zaznaczeniu grupy zakładek na drzewie struktury należy wcisnąć przycisk [Dodaj tab]. Otwiera się wówczas formularz:

Dodawanie zakładek

Aby dodać nową grupę przycisków, po zaznaczeniu zakładki na drzewie struktury należy wcisnąć przycisk [Dodaj grupę przycisków]. Otwiera się wówczas formularz:

Dodawanie grupy przycisków

Dodawanie grupy przycisków oraz dodawanie przycisków do menu kontekstowego odbywa się analogicznie jak to ma miejsce w przypadku zakładki MainTabs.

Skróty na pulpicie DesktopButtons

Comarch ERP Altum umożliwia dodawanie ikon będących skrótami do wybranych miejsc w systemie. Możliwość ta została udostępniona tylko dla przycisków znajdujących się w sekcji MainTabs.

W celu dodania ikony przycisku na pulpit w systemie można wykorzystać opcję Dodaj na pulpit zawartą w menu rozwijanym po wybraniu przycisku [Dodaj] w obszarze pod nagłówkiem panelu Eksplorator. Opcja ta jest aktywna jeśli w eksploratorze zaznaczony jest element drzewa najniżej położony w sekcji MainTabs, czyli przycisk. Po wybraniu tejże opcji oraz zapisaniu zmian w sekcji DesktopButtons wpis dla danego przycisku zostanie powielony.

Dodawanie ikony do sekcji DesktopButtons

Przycisk pojawi się na pulpicie po ponownym uruchomieniu systemu.

Ikony na pulpicie

Po dodaniu ikony przycisku na pulpit użytkownik ma możliwość:

 • Dowolnego rozmieszczania ikon na całym pulpicie systemu, na tej samej zasadzie jak to się odbywa w systemach operacyjnych firmy Microsoft
 • Aktywowania funkcjonalności za pomocą dwukrotnego kliknięcia w ikonę, która jest z tą funkcjonalnością związana
 • Aktywowania menu kontekstowego dla pulpitu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Menu kontekstowe pulpitu zawiera następujące opcje:
  • [Pokaż duże/małe ikony] – ta opcja zmienia wielkość ikon wyświetlanych na pulpicie
  • [Usuń wszystkie skróty] – wszystkie ikony zostają usunięte z pulpitu
  • [Wyrównaj ikony do siatki] – ikony zostają rozmieszczone według siatki
  • [Sortuj wg nazwy] – ikony zostają posortowane alfabetycznie i rozłożone pod sobą zaczynając od lewego górnego rogu
  • [Przywróć domyślny] – po wybraniu tej opcji przywracany jest domyślny układ ikon na pulpicie
  • [Pokaż pasek WWW] – pokazuje pasek zawierający odnośniki do portali społecznościowych

 • Aktywowania menu kontekstowego dla danego przycisku poprzez wybranie go prawym przyciskiem myszy. Menu kontekstowe przycisku zawiera następujące opcje:
  • [Otwórz] – pozwala otworzyć odnośnik
  • [Usuń] – pozwala usunąć skrót
  • [Właściwości] – otwiera okno właściwości przycisku. Z poziomu otwartego okna można wprowadzić tłumaczenie dla różnych wersji językowych oraz zmienić ikonę
Menu kontekstowe aktywowane dla przycisku

Czy ten artykuł był pomocny?