Amortyzacja (AM)

Dokument AM rejestrowany jest w systemie w celu naliczenia zamortyzowanej wartości środka trwałego. Amortyzacja jest kosztem związanym ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednak nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Dokument AM może zostać dodany:

Dokument AM generowany jest automatycznie w momencie zapisu środka trwałego o typie Środek trwały lub Wartość niematerialna i prawna, jeżeli uzupełnione zostało pole Odpisy na początek okresu na karcie środka trwałego dla któregokolwiek z torów amortyzacji. Dokument AM utworzony w ten sposób na szczegółach elementu ma ustawioną datę:

  • operacji jako ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego – gdy wszystkie tory powiązane są z rokiem kalendarzowym
  • operacji jako ostatni dzień poprzedzający okres obrachunkowy obejmujący datę fizycznego dodawania środka trwałego – gdy wszystkie tory powiązane są z okresem obrachunkowym
Uwaga
Jeżeli dla danego środka trwałego co najmniej jeden tor jest powiązany z rokiem kalendarzowym, a pozostałe z okresem obrachunkowym, wówczas dokumenty AM zostaną utworzone z datą operacji na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. Użytkownik ma możliwość modyfikacji tych dat z poziomu dokumentu AM.

Wartości wprowadzone na dokumencie AM wpływają na parametry Odpisy na początek okresu, Odpisy amortyzacyjne w br.  karty środka trwałego.

Generowanie odpisów za pomocą przycisku [Amortyzacja/Umorzenie] zostało przedstawione w artykule Amortyzacja oraz plan amortyzacji.

Dokument AM można dodać ręcznie z poziomu:

  • menu Środki trwałe → Dokumenty środków trwałych
  • menu Środki trwałe → Środki trwałe po zaznaczeniu konkretnych środków trwałych
  • zakładki Dokumenty środków trwałych na karcie środka trwałego

Dokument AM można dodać dla środków trwałych, które posiadają dokument OT oraz nie zostały całkowicie zlikwidowane lub zbyte. Aby dodać dokument AM, należy wybrać przycisk [Dodaj dokument], a następnie z listy rozwijanej wskazać typ Amortyzacja. Pojawi się formularz służący do wprowadzenia danych.

Formularz dokumentu AM wygenerowanego automatycznie

Formularz dokumentu AM składa się z elementów:

Panel boczny

Numer – wprowadzany jest przez system automatycznie zgodnie z definicją numeratora

Amortyzacja (bilansowa/podatkowa/MSR) – pola informacyjne, widoczne w zależności od zaznaczonych torów w konfiguracji systemu. Wyświetlają sumę wartości elementów dla poszczególnych torów amortyzacji.

Data wystawienia

Numer obcy – numer wprowadzany przez użytkownika celem dodatkowej identyfikacji dokumentu

Właściciel – domyślnie centrum, do którego zalogowany jest użytkownik wprowadzający dokument. Pole podlega edycji.

Zakładka Elementy

System umożliwia dodawanie pozycji dokumentu na dwa sposoby: bezpośrednio w tabeli lub przez formularz.

Dodawanie elementu dokumentu AM w tabeli

Aby dodać element bezpośrednio w tabeli, należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy Elementy. W tabeli elementów pojawi się dodatkowy wiersz do wprowadzenia danych. Należy wskazać środek trwały oraz wypełnić kolumny: Data operacji, Tor opisu analitycznego, Amortyzacja (bilansowa/podatkowa/MSR), a także Opis i Załącznik środka trwałego (kolumny ukryte).

Dodawanie elementu dokumentu AM przez formularz

W celu dodania elementów AM przez formularz należy wybrać przycisk [Dodaj przez formularz] z grupy Elementy.

Zostanie otwarte okno Szczegóły elementu z następującymi polami:

Panel boczny

Kod – możliwy do wskazania kod z karty środka trwałego

Nazwa – pole uzupełniane automatycznie na podstawie karty środka trwałego. Nazwy środków wyświetlane są w języku, w którym użytkownik loguje się do systemu.

Data operacji – domyślnie przenoszona jest data z nagłówka dokumentu z możliwością zmiany

Tor opisu analitycznego – możliwe do wskazania tory zaznaczone w konfiguracji systemu. Domyślnie aktywowane są tory opisu analitycznego, które zostały zaznaczone na zakładce Opis analityczny karty środka trwałego. W zależności od zaznaczonych opcji użytkownik może opisać analitycznie dokument zgodnie z wartościami dla wskazanego toru amortyzacji.

Amortyzacja (bilansowa/podatkowa/MSR) – opcje dostępne do uzupełnienia w zależności od torów zaznaczonych w konfiguracji systemu oraz na karcie środka trwałego. Wartość wprowadzona po raz pierwszy dla jednego z aktywnych torów jest automatycznie kopiowana na wszystkie pozostałe tory (aktywne i nieaktywne). Zmiana wartości nie jest kopiowana na pozostałe aktywne tory.

Opis – sekcja służąca do wprowadzania dodatkowych informacji dotyczących danego elementu dokumentu. Dla dokumentów AM wygenerowanych za pomocą przycisku [Amortyzacja/Umorzenie] lub po uzupełnieniu parametru Odpisy na początek okresu na karcie środka trwałego, opis jest uzupełniany automatycznie wartością „Automatyczna generacja odpisów amortyzacyjnych za [miesiąc i rok]”.

Zakładki Atrybuty i Załączniki

Szczegółowy opis zakładek Atrybuty i Załączniki znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Opis analityczny

Z poziomu elementu dokumentu, w polu Tory opisu analitycznego użytkownik może określić tor amortyzacji, według którego mogą być uzupełniane wartości opisu analitycznego na dokumentach środków trwałych. Do wyboru dostępne są tory zaznaczone w konfiguracji systemu.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Opis analityczny.

Zakładki Atrybuty, Załączniki i Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek Atrybuty i Załączniki znajduje się w artykule Zakładki Kody rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?