Definiowanie banku

Aby dodać nowy bank, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą banków. Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego banku.

Po lewej stronie widoku znajduje się nagłówek formularza banku zawierający następujące pola i parametry:

 • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że bank może być używany w systemie
 • Kod – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji banku (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 10 znaków (liter i/lub cyfr). Kody banków muszą być unikalne
 • Numer rozliczeniowy – pole obowiązkowe, numer identyfikujący dany bank. Liczba cyfr możliwa do wpisania w polu różni się w zależności od wybranego typu numeru rachunku (NRB – 8 cyfr, IBAN, inne – 12 cyfr).
 • Typ numeru rachunków – lista rozwijana, do wyboru są następujące wartości
  • Inne
  • IBAN – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego używany w operacjach międzynarodowych
  • NRB – Numer Rachunku Bankowego używany w operacjach krajowych
 • URL – strona WWW banku

Pola Adres, Telefon i E-mail są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki Adres na formularzu definicji banku.

Nagłówek formularza banku 

Ponadto formularz banku podzielony jest na zakładki: Adresy, Księgowe, Adres, Atrybuty, Załączniki.

Zakładka Adresy – umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) banku.

Zakładka Adresy

Adresy banków można definiować również za pomocą przycisków dostępnych w menu głównym, w grupie przycisków Adresy.

Opcje definiowania adresów w menu głównym

Zakładka Księgowe prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego banku.

Zakładki Atrybuty i Załączniki zostały szczegółowo opisane w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian. 

Czy ten artykuł był pomocny?