Eksport danych do eBilanz

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna dla wersji 2019.5.2 z zainstalowaną poprawką QF2019520.20210426.04.
Uwaga
Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której użytkownik jest zalogowany wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn.  jeżeli na formularzu firmy w polu Grupa stawek VAT wskazano wartość DE).

Firmy działające na rynku niemieckim są zobligowane do przekazywania w formie elektronicznej swoich sprawozdań finansowych.  Dane pomocne przy przygotowaniu takiego sprawozdania mogą zostać wyeksportowane z systemu Comarch ERP Altum. Wygenerowane pliki, zawierające dwie grupy informacji:

 • salda kont księgowych
 • dane dotyczące środków trwałych

można następnie zaimportować do aplikacji Comarch eBilanz w celu wykorzystania ich przy budowie sprawozdania .

Konfiguracja funkcjonalności

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności należy przeprowadzić konfigurację:

 • zaznaczyć parametr Eksport do eBilanz dostępny w sekcji Księgowość na formularzu firmy
Rysunek 1 Parametr Eksport do eBilanz na formularzu firmy
 • przypisać wartość atrybutu Firma (atrybut typu Tekst automatycznie dołączony do obiektu Centrum struktury firmy) do odpowiedniej firmy
 • przypisać wartości atrybutów Gruppe 1 i Gruppe 2 (atrybuty typu Lista automatycznie dołączone do obiektu Konto analityczne) do odpowiednich kont księgowych

Funkcjonalność wykorzystuje także:

 • predefiniowany słownik uniwersalny Taxonomie, który zawiera klasyfikację wymaganą dla potrzeb ocechowania zapisów księgowych i wykorzystywaną w aplikacji Comarch eBilanz
 • atrybut Taxonomie typu Słownik, przypisany automatycznie do obiektu Dekret. Zakres używania atrybutu został opisany w części dotyczącej eksportu środków trwałych.
Rysunek 2 Atrybut Taxonomie z listą wartości

Eksport sald

Na bazie wyliczonego zestawienia obrotów i sald istnieje możliwość utworzenia pliku zawierającego informacje o saldach wyświetlanych kont. W tym celu należy:

 • przejść do Księgowość → Obroty i salda
 • ustawić odpowiednie parametry w filtrze, a następnie wybrać przycisk [Przelicz]
 • wybrać przycisk [Eksport do eBilanz] a w jego ramach jedną z dwóch opcji, decydujących o zakresie eksportowanych danych:
  • [Salda] – eksportowane są: wartość atrybutu Firma, numer konta, nazwa konta, saldo konta, typ salda
  • [Salda rozszerzone] – eksportowane są dane dla opcji Salda oraz dodatkowo: wartości atrybutów Gruppe 1 i Gruppe 2, informacja o grupie 1 i 2, opis konta.
Rysunek 3 Przycisk [Eksport do eBilanz]
Niezależnie od wybranej opcji, zostanie otwarte okno dialogowe, w którym należy wskazać nazwę i lokalizację pliku. Po wybraniu przycisku [Zapisz] we wskazanej wcześniej lokalizacji zostanie utworzony plik z rozszerzeniem .csv.

Uwaga
Jeżeli do firmy z poziomu której dokonywany jest eksport nie zostanie przypisana wartość atrybutu Firma to plik zostanie wyeksportowany z pustą wartością w tej kolumnie (użytkownik może uzupełnić ją ręcznie), a podczas eksportu zostanie wyświetlone ostrzeżenie „Nie została przypisana wartość atrybutu: Firma”.

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące eksportowanych danych:

KolumnaPrezentowane dane
FirmaWartość atrybutu Firma przypisana do firmy, z poziomu której dokonywany jest eksport
KontoNumer konta księgowego
KontobezeichnungNazwa konta
SaldoWartość bezwzględna kwoty persalda konta
SaldokennungDla persalda dodatniego wyświetlana jest wartość „H”
Dla persalda ujemnego wyświetlana jest wartość „S”
Gruppe 1Wartość atrybutu Gruppe 1 przypisana do konta
Info zu Gruppe 1-
Gruppe2Wartość atrybutu Gruppe 2 przypisana do konta
Info zu Gruppe 2-
Erlauterung zu KontoOpis konta
Rysunek 4 Plik z wyeksportowanymi saldami kont wraz z przypisanymi wartościami atrybutów

Eksport środków trwałych

Eksport danych dotyczących środków trwałych odbywa się na podstawie zestawienia księgowego wykorzystującego predefiniowany atrybut Taxonomie. W celu dokonania eksportu należy wykonać następujące kroki:

 • przypisać wartości atrybutu Taxonomie do dekretów księgowych. Takie przypisanie może zostać zrobione seryjnie, po uprzedniej identyfikacji dekretów dotyczących tych samych rodzajów operacji gospodarczych (np. na podstawie konta, opisu, dziennika). Dodatkowo, w oparciu o wartości przypisanego atrybutu Taxonomie, użytkownik ma możliwość filtrowania dekretów z poziomu:
Rysunek 5 Seryjne przypisanie atrybutu Taxonomie do dekretów
Rysunek 6 Przypisanie wartości atrybutu Taxonomie do pozycji zestawienia księgowego
 • przeliczyć zestawienie księgowe (należy wybrać przycisk [Przelicz], a następnie przycisk [Wylicz ponownie])
 • wyeksportować plik za pomocą przycisku [Eksport do eBilanz]. Zostanie wtedy otwarte okno dialogowe, w którym należy wskazać nazwę i lokalizację pliku. Po wybraniu przycisku [Zapisz] we wskazanej wcześniej lokalizacji zostanie utworzony plik z rozszerzeniem .csv.
Rysunek 7 Przycisk [Eksport do eBilanz] podczas wyliczania zestawienia
Uwaga
Jeżeli do pozycji zestawienia nie zostanie przypisana wartość atrybutu Taxonomie to plik zostanie wyeksportowany z pustą wartością w tej kolumnie (użytkownik może uzupełnić ją ręcznie), a podczas eksportu zostanie wyświetlone ostrzeżenie „Nie została przypisana wartość atrybutu: Taksonomia”.

Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące eksportowanych danych:

Kolumna Prezentowane dane
FirmaWartość atrybutu Firma przypisana do firmy, z poziomu której dokonywany jest eksport
KontoKonto Numer konta przypisanego w definicji pozycji zestawienia
KontobezeichnungNazwa konta przypisanego w definicji pozycji zestawienia
Anlage-
Anlagebezeichnung-
Anlageunternummer-
WerttypWartość atrybutu Taxonomie przypisanego w definicji pozycji zestawienia
WerttypbezeichnungOpis atrybutu Taxonomie przypisanego w definicji pozycji zestawienia
WertWartość pozycji zestawienia
Rysunek 8 Plik z wyeksportowanymi pozycjami zestawienia wraz z przypisanymi wartościami atrybutu Taxonomie

Czy ten artykuł był pomocny?