Lista dokumentów bilansu otwarcia

Dokumenty bilansu otwarcia określają stany początkowe na kontach w danym okresie obrachunkowym. Rozpoczynając pracę w systemie bilans otwarcia należy wprowadzić ręcznie, natomiast w kolejnych okresach obrachunkowych bilans otwarcia może być przenoszony na podstawie sald końcowych kont z poprzedniego okresu obrachunkowego.

Lista dokumentów bilansu otwarcia dostępna jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Bilans otwarcia].

Lista Dokumenty bilansu otwarcia

Na liście znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie ręcznego dokumentu bilansu otwarcia. Funkcjonalność zapewnia generowanie płatności dla pozycji dokumentu wprowadzonych na słownikowe konta rozrachunkowe powiązane z konkretnym podmiotem.
 • [Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego] – umożliwia dodanie dokumentu bilansu otwarcia na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego. Dokument można dodać, jeżeli wszystkie dokumenty bilansu otwarcia automatycznego (BOA) i jego korekty (KBOA) w danym okresie obrachunkowym firmy są zatwierdzone.
Uwaga
Automatyczny bilans otwarcia (BOA) i jego korekta (KBOA) uwzględniają wyłącznie zatwierdzone zapisy księgowe (przeniesione do księgi głównej). Jeżeli w poprzednim okresie obrachunkowym istnieją zapisy w buforze, utworzony bilans otwarcia może być niekompletny.
 • [Dodaj korektę bilansu otwarcia] – umożliwia dodanie ręcznej korekty bilansu otwarcia. Utworzenie automatycznej korekty bilansu otwarcia odbywa się poprzez ponowne wybranie przycisku [Dodaj na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego].

Szczegółowy opis dodawania dokumentów BO dostępny jest w artykule Dodawanie bilansu otwarcia.

W oknie dokumentów bilansu otwarcia widoczne jest pole Bieżący okres obrachunkowy (pole nieedytowalne). W nawiasie podany jest status okresu obrachunkowegoZamknięty lub Otwarty.

Lista dokumentów bilansu otwarcia składa się z kolumn:

 • Numer
 • Data wystawienia
 • Kwota Wn
 • Kwota Ma
 • Typ dokumentu – kolumna przyjmuje wartości Manualny (dla dokumentów dodanych ręcznie lub zaimportowanych) lub Automatyczny (dla dokumentów utworzonych na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego).
 • Opis (domyślnie ukryta)
 • Waluta (domyślnie ukryta)
 • Właściciel (domyślnie ukryta)

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodatkowo listę można filtrować według opcji:

 • Status dokumentu – dostępne opcje: Wszystkie, W buforze, Zatwierdzone oraz Korekty. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować ani usunąć. W przypadku konieczności modyfikacji danych należy wygenerować jego korektę.
 • Rodzaje i typy dokumentów – dostępne opcje:
  • BO – dokument bilansu otwarcia dodany ręcznie
  • BOA – dokument bilansu otwarcia utworzony automatycznie na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego
  • KBO – korekta bilansu otwarcia dodana ręcznie
  • KBOA – korekta bilansu otwarcia utworzona automatycznie na podstawie poprzedniego okresu obrachunkowego. Zawiera zapisy będące różnicą między saldem końcowym poprzedniego okresu obrachunkowego a saldem początkowym bieżącego okresu obrachunkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?