Logistyka

Spis treści

Transakcje międzyfirmowe

Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

W konfiguracjach wielofirmowych często może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy spółkami zdefiniowanymi w ramach jednej struktury. Dzięki funkcjonalności Transakcje międzyfirmowe, odpowiednie dokumenty przeciwne w firmie docelowej generowane są automatycznie:

 • FS → FZ
 • KIFS → KIFZ
 • WZ → PZ
 • KIPZ → KIWZ

Włączenie funkcji transakcji międzyfirmowych jest możliwe z poziomu okna edycji firmy lub firmy głównej. Aktywacja wymaga określenie roli edytowanej firmy w charakterze:

 • Sprzedawcy
 • Nabywcy
 • Sprzedawcy i nabywcy

Po wybraniu przynajmniej jednej opcji oraz wskazaniu kontrahenta wewnętrznego, pojawia się dodatkowa zakładka Transakcje międzyfirmowe.

Uwaga
Funkcjonalność transakcji międzyfirmowych dostępna jest na bazach z wybraną metodą kolejkowania FIFO lub LIFO.
Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

Zakładka Transakcje międzyfirmowe pozwala na wskazanie, w kontekście którego centrum automatycznie tworzony będzie dokument przeciwny:

 • Zgodnie z centrum kontrahenta – dzięki umożliwieniu powiązania kontrahenta z centrum podlegającym firmie z aktywną obsługą transakcji między firmowych, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z Odbiorcą wskazanym na dokumencie źródłowym
 • Wskazana firma/centrum dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie odbiorcy dokumentu źródłowego z firmą/centrum

Dedykowane pola na dokumentach obsługujących transakcje międzyfirmowe (FS, WZ, FZ, PZ)

Na nagłówku dokumentów udostępnione zostały pola:

 • Magazyn odbiorcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny. Domyślnie pole uzupełniane jest magazynem domyślnym dla dokumentu przeciwnego w firmie będącej nabywcą.
 • Magazyn dostawcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny.
Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które biorą udział w transakcjach międzyfirmowych:

 • Firma ABC z kontrahentem wewnętrznym Sklep ABC zdefiniowanym jako sprzedawca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
 • Firma TWZ z kontrahentem wewnętrznym Impax zdefiniowanym jako nabywca w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

 1. W firmie ABC wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest Impax, a jako magazyn odbiorcy – magazyn IPX (domyślny dla dokumentów w firmie TWX).
 2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego FZ w firmie TWX na magazyn IPX.
 3. Następnie w firmie ABC z dokumentu FS wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu PZ w firmie TWX.
Uwaga
Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego. Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi.

Magazyny pośrednie i zmiany na dokumentach MM-/+

W celu pełnego wykorzystania funkcji transakcji międzyfimowych, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO udostępniona została możliwość definiowania magazynów pośrednich. Są one ustawiane automatycznie na nagłówku dokumentu, w ścieżkach:

 • Przyjęcia pośredniego, jako m.in.:
  • magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  • magazyn na korektach FZ/PZ biorących udział w transakcjach międzyfirmowych
  • magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ → PZ → MM-
 • Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako m.in.:
  • magazyn pośredni na dokumencie MM-, czyli magazyn na który przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów w firmie źródłowej
  • magazyn na dokumencie WZ/PZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną: wydane zasoby w firmie źródłowej oraz przyjęte zasoby w firmie docelowej)
  • magazyn KIPZ/KIWZ oraz RW/PW w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako Realizuj zwrot

Aby sparametryzować obsługę scenariuszy z wykorzystaniem magazynów pośrednich, na formularzach magazynów lokalnych dodano parametr Przyjęcie w procesach międzyfirmowych. Parametr ten dostępny jest na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli Nabywcy. Za jego pomocą można określić, czy generowanie dokumentów przeciwnych odbywać się będzie:

 • bezpośrednio – z pominięciem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ)
 • pośrednio – z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ → MM-/+)

Dodatkowo, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych, na których jako magazyn docelowy wybrany został magazyn należący do innej firmy, udostępnione zostały następujące parametry:

 • Magazyn pośredni – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, na który zasoby są automatycznie przesuwane i rozchodowywane
 • Kontrahent wewnętrzny – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy
 • Operacja międzyfirmowa – parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku, gdy MM- inicjuje operacje międzyfirmową
 • Realizuj zwrot – w zależności od wartości parametru:
  • zaznaczony – z MM+ mogą powstać dokumenty KIPZ/RW (oraz WZ/PW w firmie przeciwnej)
  • odznaczony – z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ oraz PZ w firmie docelowej
Uwaga
Parametr Realizuj zwrot jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących jedynie rolę nabywcy.
 • Magazyn dostawcy – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
  • w ścieżce: WZ → PZ → MM-/MM+ jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
  • w ścieżce: MM1-/MM1+ → KIPZ/WZ/RW → KIWZ/PZ/PW → MM-/MM+ jest to magazyn źródłowy z MM1-
Uwaga
Aby istniała możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności transakcji międzyfirmowych dla dokumentów pochodzących z POS oraz WMS, konieczne jest opublikowanie na bazie procesów BPM opisanych w rozdziale Obsługa transakcji międzyfirmowych w artykule Zarządzanie procesami biznesowymi.
Przykład

Przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:

 1. W firmie pełniącej rolę sprzedawcy wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy
 2. Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja pośredniego przyjęcia w procesach międzyfimowych
 3. Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie zatwierdzonym. Dokument został utworzony na magazyn pośredni odbiorcy.
 4. Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
  • magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
  • magazynem dostawcy jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ

Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

W przypadku konieczności zarejestrowania zwrotu zasobu przyjętego:

 • dokumentem PW na kontrahenta zdefiniowanego jako międzyfirmowy sprzedawca
 • następnie przesuniętego dokumentami MM-/+

utworzony zostanie dokument RW w firmie nabywcy i dokument PW w firmie sprzedawcy.

Dokumenty te:

 • generowane są na magazyn pośredni w filmie źródłowej, a w polu Kontrahent uzupełniany jest kontrahent wewnętrzny z dokumentu MM+
 • na nagłówku dostępne jest dodatkowe pole Numer źródłowy, które uzupełniane jest numerem dokumentu MM- inicjującego przesunięcie międzyfirmowe

Zmiany w obszarze rabatów

Parametr Karta lojalnościowa

W odpowiedzi na wymagania Klientów dotyczące parametryzacji naliczania rabatów w zależności od zarejestrowanej na dokumencie informacji o karcie lojalnościowej, na formularzu rabatów:

 • towarowych
 • promocji pakietowych
 • nagłówka od wartości transakcji

dodany został parametr Karta lojalnościowa. Po jego zaznaczeniu dany rabat będzie naliczony wyłącznie, gdy podczas transakcji zostanie wskazana karta lojalnościowa na nagłówku dokumentu.

Uwaga
Rabaty z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.

Parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji

W celu umożliwienia naliczania rabatu wyłącznie na nierabatowane pozycje lub wzmocnienia naliczonego już rabatu po osiągnieciu określonego progu wartościowego/procentowego, na formularzach rabatów dodany został parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji. Jest on dostępny dla rabatów:

 • nabywcy/ grupy nabywców na artykuł/grupę artykułów
 • progowych
 • nagłówka od wartości transakcji

Po zaznaczeniu parametru prezentowane są dodatkowe pola, które pozwalają określić rodzaj rabatu (procentowy/wartościowy) oraz jego wysokość.

Parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji
Uwaga
Rabaty z zaznaczonym parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.

Zmiany w promocjach pakietowych

Dodana została możliwość parametryzacji miejsca definiowanego rabatu. W tym celu na formularzu rabatu dodane zostały pola:

 • Definiowanie rodzaju rabatu – w zależności od wybranej opcji umożliwia definiowanie rabatu:
  • dla poszczególnych elementów pakietu – Na artykułach/artykułach dodatkowych
  • dla całego pakietu, rozbijając rabat proporcjonalnie na wszystkie elementy – W nagłówku rabatu
Uwaga
Rabaty z wybraną opcją W nagłówku rabatu nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.
 • Naliczaj rabat na – parametr dostępny wyłącznie po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia określnie, czy rabat ma zostać naliczony na:
  • artykuły podstawowe, co determinuje ukrycie sekcji Artykuły dodatkowe/gratisy
  • artykuły dodatkowe/gratisy – elementy dodane w sekcji Artykuły będą stanowić warunki promocji, po spełnieniu których naliczony zostanie rabat na pozycje dodane w sekcji Artykuły dodatkowe/gratisy.
 • Rodzaj rabatu – pole prezentowane po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia wybranie jednego z poniższych rodzajów upustów:
  • Procentowy
  • Wartościowy
  • Stała cena netto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
  • Stała cena brutto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
 • Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – pole aktywowane wyłącznie po wybraniu opcji Na artykułach/artykułach dodatkowych:
  • Brak – rabat na pozycji dokumentu ustalany jest w wysokości określonej na elemencie pakietu
  • Proporcjonalnie – rabat wyliczany jest sumarycznie dla całego pakietu
Uwaga
Dla opcji Rozbijanie rabatu na elementy pakietu: Proporcjonalnie rabaty są naliczane również na pozycje z naliczonym rabatem Stała cena.
Przykład

Zdefiniowany zostaje pakiet stały z proporcjonalnym rozbiciem rabatów na elemencie: ‘Kup produkt z grupy Torebki, produkt z grupy Biżuteria dostaniesz GRATIS’

Na fakturę sprzedaży dodane zostają:

 • 1 szt. artykułu TOR002NAVONE – cena początkowa: 100 PLN
 • 1 szt. artykułu KOL200 – cena początkowa: 90 PLN

Rabat odpowiadający wartości towaru KOL200 zostaje zgodnie z definicją proporcjonalnie rozbity na wszystkie pozycje dokumentu. W efekcie ceny końcowe pozycji prezentują się następująco:

 • TOR002NAVONE – cena końcowa: 52,63 PLN
 • KOL200 – cena końcowa: 47,37 PLN
 • Wprowadzono opcję Najdroższy, która determinuje naliczanie rabatu dla pozycji z najwyższą ceną/wartością.

Parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie

Na bazach wykreowanych w języku francuskim, z poziomu zakładki System Konfiguracja → Handel, dodany został parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie. W zależności od wybranej opcji, zaokrąglenie ceny po rabacie na dokumentach synchronizowanych z POSa:

 • będą przeliczane jak dotychczas, jeżeli w konfiguracji ustawiono Matematycznie
 • będą zaokrąglane w dół, jeżeli w konfiguracji ustawiono Zawsze w dół

Zmiany w obszarze paczek

Podczas dodawania nowego dokumentu paczki należy wskazać typ dodawanej paczki. Istnieje możliwość wskazania:

 • Paczki zewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: WZ, ZS, PAR, FS
Formularz paczki zewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
 • ilości oraz jednostce miary
 • numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi pozycja i jej liczbie porządkowej na tym dokumencie

Podczas dodawania pozycji otwarta zostaje lista dokumentów przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.

 • Paczki wewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: MM-
Formularz paczki wewnętrznej

Lista elementów zawiera informacje o:

 • numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
 • statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (KonfiguracjaSłowniki uniwersalneOgólneStatus realizacji pozycji paczki)
 • powiązanym dokumencie magazynowym MM+

Cele sprzedaży

Dodana została funkcjonalność pozwalająca na ustalenie indywidualnych celów sprzedaży dla sklepu lub pracowników poszczególnych sklepów. Obliczanie wartości sprzedaży realizowane jest za pomocą dedykowanych raportów BI.

Cele sprzedaży można określić z poziomu menu Sprzedaż(Cele) Cele sprzedaży.

Lista celów sprzedaży

Tworzenie nowego celu

Aby dodać nowy cel należy wybrać przycisk [Dodaj].

Formularz celu sprzedaży

Istnieje możliwość określenia:

 • Typu celu Dzienny (domyślny), Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny
 • Sklepu – centrum powiązane ze stanowiskiem POS
 • Przedziału czasu, w którym obowiązuje dany cel
 • Celu dla sklepu – parametr domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu zostanie wyczyszczona i ukryta sekcja Pracownicy
Uwaga
W przypadku gdy parametr Cel dla sklepu nie zostanie zaznaczony istnieje możliwość określenia celu dla pracowników.
Przykład

Definicja celu dziennego:

 • Obowiązuje od: 1.01.2018
 • Obowiązuje do: 30.12.2018
 • Okres: 20.12 – 23.12: Kwota: 6000,00, Priorytet: 1
 • Dni tygodnia: Sobota, Kwota: 4500,00, Priorytet: 2
 • Standardowy dzień, Kwota: 3000,00, Priorytet: 3

Wartość celu stosowana w danym dniu:

 • Poniedziałek, 3.12 (spełniony warunek: dzień standardowy) – 3000,00
 • Sobota, 15.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota) – 4500,00 – priorytet dla opcji Dni Tygodnia jest wyższy niż ten zdefiniowany dla opcji Standardowy
 • Sobota, 22.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota, okres: 20.12-13.12) – 6000,00 – priorytet dla opcji Okres (1) jest wyższy od pozostałych

Informacja o numerze karty lojalnościowej na dokumentach

Na zakładce Kontrahenci na dokumentach OS, ZS, PAR, FS, FSL oraz ich korektach, dodane zostało pole Nr karty. Jest ono uzupełnione automatycznie w przypadku, gdy do wybranego kontrahenta przypisana jest aktywna karta lojalnościowa.

Podczas zmiany kontrahenta na dokumencie następuje ponowna weryfikacja kart przypisanych do kontrahenta:

 • jeżeli w systemie istnieje aktywna karta lojalnościowa, jej numer zostaje automatycznie uzupełniony
 • w przeciwnym wypadku nr karty pozostaje nieuzupełniony

 Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

 • Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
 • Na dokumentach zmieniono nazwę kolumny Cena na Cena netto/Cena brutto w zależności od ustawionego na dokumencie kierunku VAT. Wśród kolumn domyślnie ukrytych do wyboru są kolumny Cena netto/Cena brutto, uzyskując tym samym informacje o cenie z podatkiem/bez podatku dla danej pozycji.
 • Zmieniono ustawienie parametru Pobieraj VAT na FSL/FZL we francuskiej wersji bazy danych – domyślnie parametr jest odznaczony.
 • Dodano możliwość automatycznego wyłączenia tworzenia rezerwacji blokujących wynikających z dokumentu zamówienia sprzedaży na wskazanych magazynach. Parametr możliwy jest do zaznaczenia na definicji dokumentu ZS na zakładce Magazyn. W przypadku gdy w nagłówku dokumentu ZS wskazana została opcja <Wszystkie> podczas dokonywania automatycznej rezerwacji ilości/zasobów pomijany jest magazyn, dla którego zaznaczono parametr Blokada automatycznych rezerwacji.
 • Poprawa ergonomii wyświetlania korekt dokumentów na listach. Jeśli do dokumentu źródłowego została wystawiona korekta, symbol plusa (obok dokumentu źródłowego) będzie czarny; w przypadku braku korekty symbol plusa będzie w kolorze szarym.
 • Na liście dokumentów zamówień sprzedaży dodane zostały dwie nowe kolumny:
  • Magazyn
  • Punkt odbioru
 • Podczas generowania dokumentów wprowadzono przenoszenie informacji o:
  • numerze aktywnej karty lojalnościowej kontrahenta dla generowań w ścieżkach: PAR → FS, PAR/FS → KIPAR/KIFS, OS → ZS oraz ZS → PAR/FS/FSL
  • aktywnej osobie kontaktowej ustawionej na dokumencie źródłowym w momencie generowań: PAR → FS/TF, PAR/FS → KIPAR/KIFS, PAR/FS → KWPAR/KWFS, ZS → PAR/FS/FSL, OS → ZS oraz FSL → KFSL

Poprawiono

Kurs na dokumencie faktury zaliczkowej

Poprawiono pobieranie kursu walut przy zmianie daty na FSL, przy ustawionym pobieraniu kursu na dzień przed datą wystawienia dokumentu.

Migrator. Import ZS w walucie obcej.

Poprawiono problem z wartością dokumentów ZS w walucie obcej, importowanych migratorem, polegający na zbędnym przeliczaniu wartości elementów.

Generowanie KK dla zdeprecjonowanego zasobu

Poprawiono przeliczanie wartości zdeprecjonowanego zasobu po anulowaniu MM-. Przed poprawą system generował KK odwołując się do wartości sprzed deprecjacji.

Opis adresu na karcie kontrahenta         

Poprawiono przenoszenie opisu adresu z karty kontrahenta na dokument ZS.

Filtrowanie danych na karcie artykułu na zakładce: Ceny wg cech

Usprawniono mechanizm filtrowania danych w lokatorze, na zakładce: Ceny wg cech artykułu.

Zmiana jednostki dla elementu na dokumencie FS wygenerowanym z ZS   

Umożliwiono zmianę jednostki nowododanego elementu na FS wygenerowanej z ZS.

Generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z usługą

Poprawiono generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z towarem i usługą. Wcześniej generowane były dwa dokumenty KIWZ, jeden z towarem, drugi z usługą, obecnie towar i usługa znajduje się na jednym dokumencie korekty.

Przenoszenie cech na skopiowanym ZZ

Poprawiono mechanizm przenoszenia cech na skopiowanym dokumencie ZZ

Wartość korekty dokumentu KWWZ       

Poprawiono mechanizm automatycznego generowania KWWZ przy istniejących już korektach.

Reklamacje. Pole Opis na akcji reklamacyjnej 

Dla etapu realizacji reklamacji, wprowadzono komunikat informujący o przekroczeniu ilości znaków w opisie.

Zmiana statusu dokumentu ZWE po realizacji dokumentem MM         

Poprawiono zmianę statusu dokumentu ZWE, w sytuacji realizacji zamówienia dokumentami MM-/MM+ na stanowisku POS.

Data wydania na dokumencie WZ

Poprawiono zapamiętywanie daty wydania na dokumencie WZ, przy zmianie zmiany.

Korekta ilościowa faktury sprzedaży      

Skorygowano mechanizm generowania dokumentu KIFS (zwrot całości) do dokumentu FS generowanego z WZ, do której wcześniej anulowano dokument KIWZ.

Duplikacja LP powiązań artykułów

Poprawiono mechanizm numeracji artykułów powiązanych, w przypadku importu z arkusza, gdy istnieją już dodane pozycje.

Tłumaczenia na karcie artykułu, zakładka: Aplikacje

Poprawiono zapisywanie tłumaczeń dla słów kluczowych oraz opisu krótkiego na karcie artykułu, na zakładce Aplikacje, dla pól z sekcji Pozycjonowanie

Powiązania dokumentów przy wykorzystaniu procesu BPM dla transakcji międzyfirmowych

Umożliwiono fakturowanie PZ przez FZ, powstałe na podstawie dokumentów sprzedażowych generowanych przez powiązaną firmę

Generowanie WZ do ZS

Poprawiono mechanizm generowania WZ do ZS, w sytuacji gdy już istnieje anulowane WZ.

Agregowanie elementów przy generowaniu z dwóch PZ -> FZ

Poprawiono mechanizm pobierania cen na FZ wygenerowanej z kilku PZ w obcej walucie, przy włączonej agregacji elementów.

JPK_Fa – pobieranie wartości pola P_7

Poprawiono mechanizm pobierania wartości pola P_7 do JPK_F.

Widoczność kategorii podziału dla obiektu Grupy kontrahentów        

Poprawiono mechanizm wyświetlania nowododanej kategorii podziału dla grup kontrahentów z poziomu zakładki: Dostępność obiektów

Dzielenie ekranu. Zmiana focusa dla zakładki.

Poprawiono działanie systemu dla operacji wykonywanych w kontekście danej listy, przy dzielonym ekranie.

Czy ten artykuł był pomocny?