Parametr JPK_FA na fakturze VAT

Obowiązkowe pola dla pliku JPK_FA (Faktury VAT)

Struktura pliku JPK_FA wymaga bardzo szczegółowych danych odnośnie rodzaju transakcji.

W pliku należy odpowiednio wykazać faktury dla:

Metody kasowej

 • Samofakturowania
 • Odwrotnego obciążenia
 • Przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy (organ egzekucyjny lub komornik sądowy)
 • Przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego
 • Przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża
 • Przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura – w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 – powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy “procedura marży dla biur podróży”, Marży biur podróży

W pliku należy wskazać wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne:

 • W przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że:

 • Jeżeli faktura jest wystawiona przez organ egzekucyjny lub komornika sądowego, to w pliku musi być nazwa i adres tego organu lub komornika sądowego
 • Jeżeli faktura jest wystawiona przez przedstawiciela podatkowego, to pliku musi być jego nazwa, adres
  i numer
 • Jeżeli na fakturze jest zwolnienie z VAT, to musi być wskazana przyczyna zwolnienia
 • Jeżeli jest to faktura korygująca, to należy wskazać przyczynę korekty, numer faktury korygowanej dla korekt ręcznych
 • Jeżeli jest to faktura dotycząca dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
  i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, to należy wskazać: „procedura marży – towary używane” lub “procedura marży – dzieła sztuki” lub “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

Kolejne dane obowiązkowe, które powinny zostać wykazane w pliku JPK_FA dotyczą nowego środka transportu:

 • Data dopuszczenia nowego środka transportu
 • Przebieg pojazdu
 • Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu

Uwaga
Aby powyższe transakcje zostały w pliku właściwie wykazane należy od 1 lipca 2016 właściwie cechować dokumenty poprzez przypisanie do nagłówka właściwych atrybutów.

Rodzaje transakcji: metoda kasowa, samofakturowanie, faktury VAT marża dla biur podróży, wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną – drugi w kolejności podatnik

W systemie Comarch ERP Altum mogą to być dowolnie nazwane atrybuty zdefiniowane przez użytkownika.
Zalecane jest, aby dla atrybutów związanych z metodą kasową, samofakturowaniem, wewnątrzwspólnotową transakcją trójstronną – drugi w kolejności podatnik oraz fakturą VAT marża dla biur podróży, ustalić typ: wartość logiczna.

Atrybut typu wartość logiczna

Faktury dla komornika lub przedstawiciela podatkowego

Jeżeli użytkownik wystawia faktury dla komornika lub przedstawiciela podatkowego, konieczne jest zdefiniowanie atrybutów, które pozwolą na dokumencie wskazać szczegółowe dane tj.: nazwa komornika, adres komornika, nazwy przedstawiciela podatkowego, adresu przedstawiciela i jego numeru przedstawiciela podatkowego.

W tym celu należy w systemie założyć kartę kontrahenta – komornika/przedstawiciela podatkowego
i uzupełnić wymagane dla JPK dane teleadresowe. Następnie należy utworzyć atrybut o typie kontrahent. Aby prawidłowo oznaczyć fakturę, konieczne będzie dodanie do dokumentu tego atrybutu i wskazanie kontrahenta – komornika/przedstawiciela podatkowego w jego wartości.

Atrybut typu kontrahent

Transakcje, dla których podstawą opodatkowania jest marża

Jeżeli w firmie rejestrowane są faktury dotyczące dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, to należy utworzyć atrybut typu lista z trzema wartościami:

 • „procedura marży – towary używane”
 • „procedura marży – dzieła sztuki”
 • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”
Atrybut typu lista
Lista atrybutów dla procedury marża

Nowe środki transportu

Jeżeli firma ma nowe środki transportu, to powinna zdefiniować następujące atrybuty:

 • Data dopuszczenia nowego środka transportu – atrybut typu data
 • Przebieg pojazdu – atrybut typu tekst
 • Liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu – atrybut typu liczba

Po zdefiniowaniu koniecznych w firmie atrybutów, należy je standardowo przypisać do właściwych typów dokumentów tj. FS czy FZ.

Uwaga
Przy czym należy tutaj zauważyć, że opisywanie atrybutami pod kątem JPK jest konieczne również na fakturach wprowadzanych bezpośrednio do rejestrów VAT, jeżeli dotyczą transakcji, które mają być odpowiednio cechowane w pliku JPK.

Przypisanie atrybutu do typu dokumentów

Na definicji pliku JPK_FA został udostępniony Słownik pól, który umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie powiązania dodanych do dokumentów atrybutów z odpowiednimi polami w pliku JPK. Jeżeli wartości atrybutów zostaną poprawnie uzupełnione, to podczas wprowadzania dokumentów będą one automatycznie uwzględnione podczas generowania pliku JPK.

jpk
Słownik pól JPK

Poniżej prezentowane są zalecane typy atrybutów dla określania wartości poszczególnych pól wymaganych w plikach JPK:

Nazwa pola w pliku JPK Rodzaj transakcji /danychTyp atrybutu
P_16Metoda kasowaAtrybut logiczny
P_17SamofakturowanieAtrybut logiczny
P_20Faktura komornikaAtrybut o typie kontrahent
(Jeżeli atrybut o typie kontrahent zostanie przypisany do tego pola, to na podstawie tego atrybutu będą uzupełniane dane w polu P_20A i P_20B )
P_20AImię i nazwisko komornikaUzupełniane na podstawie atrybutu z P_20
P_20BAdres komornikaUzupełniane na podstawie atrybutu z P_20
P_21Przedstawiciel podatkowyAtrybut o typie kontrahent
(Jeżeli atrybut o typie kontrahent zostanie przypisany do tego pola, to na podstawie tego atrybutu będą uzupełniane dane w polu P_21A i P_21B )
P_21AImię i nazwisko przedstawiciela podatkowegoUzupełniane na podstawie atrybutu z P_21
P_21BAdres przedstawiciela podatkowegoUzupełniane na podstawie atrybutu z P_21
P_21CNumer przedstawiciela podatkowegoUzupełniane na podstawie atrybutu z P_21
P_22AData dopuszczenia nowego środka transportuAtrybut o typie data
P_22BPrzebieg pojazduAtrybut o typie tekst
P_22CLiczba godzin roboczych używania nowego środka transportuAtrybut o typie tekst lub liczba
P_23Faktura trójstronna – faktura wystawiana przez drugiego w kolejności podatnikaAtrybut logiczny
P_106E_2Procedura marży dla biur podróżyAtrybut logiczny
P_106E_3Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (Procedura marży)Atrybut typu lista
Wartości atrybutu:
Procedura marży - towary używane
Procedura marży - dzieła sztuki
Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki
P_106E_3ARodzaj dostaw – jedna z niżej wymienionych wartości:Uzupełniane na podstawie atrybutu
„Procedura marży - towary używane" lub " Procedura marży - dzieła sztuki" lub " Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”z P_106E_3
.

Faktury korygujące

W przypadku faktur korygujących sprzedaży i zakupu na dokumencie należy określić dodatkowo przyczynę korekty. Służy do tego pole znajdujące się w nagłówku dokumentu Przyczyna korekty:

Przyczyna korekty

Pole to dostępne jest także na korektach ręcznych. Na takich dokumentach powinien być również uzupełniony numer faktury korygowanej. Numer ten na korektach ręcznych można wprowadzić na zakładce Dokumenty skojarzone.

Numer dokumentu skojarzonego

Zwolnienie z VAT

Jeżeli na fakturze zastosowano stawkę zwolnioną, to w pliku należy wskazać przyczynę zwolnienia.

W tym celu dostępny jest słownik, który może zostać wskazany na dokumencie. Ponieważ opcja ta nie była dostępna w wersjach niższych jak 2016.5, wprowadzono możliwość wskazania przyczyny zwolnienia na dokumentach zatwierdzonych i zaksięgowanych. Uprawnienie związane z możliwością modyfikacji takich dokumentów dostępne jest z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia. W obszarze Handel/Magazyn jest to parametr o nazwie Zmiana przyczyny zwolnienia z podatku VAT na zatwierdzonym dokumencie. Po aktualizacji do wersji, w której dostępna jest funkcjonalność Jednolitego pliku kontrolnego konieczne będzie uzupełnienie przyczyny zwolnienia na dokumentach ze stawką zwolnioną.

Przyczyna zwolnienia

W wypadku faktur VAT (oraz ich korekt) wprowadzanych do rejestru ręcznie użytkownik będzie miał możliwość określenia, czy dany dokument powinien być ujmowany w pliku JPK_FA. Służy do tego parametr JPK_FA dodany na nagłówku dokumentu – aby dokument był ujmowany, powinien on być zaznaczony. W przypadku dokumentów wystawionych przed konwersją, parametr ten nie będzie domyślnie zaznaczany. W wypadku dokumentów VAT wygenerowanych do dokumentów handlowych parametr nie jest edytowalny.

Parametr JPK_FA na fakturze VAT

 

Czy ten artykuł był pomocny?