Dodawanie pliku JPK_FA

Plik JPK_FA jest to plik zawierający zestawienie faktur sprzedaży i zakupu oraz ich korekt. W zestawieniu uwzględniane są:

 • faktury sprzedaży i ich korekty
 • faktury zakupu ich korekty
 • korekty ręczne faktury sprzedaży i zakupu
 • faktury zaliczkowe sprzedaży i zakupu oraz ich korekty
 • faktury VAT wystawione ręcznie oraz ich korekty

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wystawiania dokumentów faktur, gdzie pojawiają się elementy ze stawką VAT ZW, prawidłowo określić wartość pola Przyczyna zwolnienia z VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące uzupełniania pól znajdują się w rozdziale Obowiązkowe pola dla pliku JPK_FA (Faktury VAT).

W przypadku faktur VAT o tym, czy dokument zostanie uwzględniony w zestawieniu decyduje ustawienie parametru JPK_FA na dokumencie wprowadzonym bezpośrednio do Rejestru VAT. Zaznaczenie parametru spowoduje, że faktura VAT zostanie uwzględniona podczas generowania pliku JPK_FA.

JPK
Parametr JPK_FA na dokumencie faktury VAT

Do zestawienia pobierane są faktury, których właścicielem jest firma wskazana w polu Wylicz dla oraz te faktury, których data wskazana w nagłówku zawiera się w zadanym okresie dat. W zależności od ustawiania w  nagłówku pliku JPK pola waluty, generowany będzie oddzielny plik dla każdej z walut.

W przypadku generowania pliku JPK_FA w firmie głównej dane pobierane są dla wszystkich firm zdefiniowanych w systemie. Dla każdej z firm tworzony jest oddzielny plik.

Dodatkowo do pełnej obsługi JPK_FA dodano słownik Przyczyna zwolnienia z VAT oraz udostępniono mechanizm przypisywania atrybutów do pól JPK. Na podstawie ww powiązania brakujące informacje w pliku mogą być pobierane z atrybutów dodanych na dokumencie.

Szczegółowy opis słownika Przyczyna zwolnienia z VAT znajduje się w artykule Konfiguracja.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący faktur, należy z poziomu menu Główne JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_FA i wybrać opcję [Dodaj].

Dodawanie pliku JPK_FA

Dla pliku JPK_FA w grupie przycisków Dokumenty źródłowe aktywne są przyciski:

 • [Rejestry VAT]
 • [Faktura sprzedaży]
 • [Faktura zakupu]

W pliku JPK_FA, w grupie przycisków Plik JPK dostępne są standardowe przyciski służące do jego obsługi opisane w artykule Dodawanie pliku JPK.

Okno pliku JPK_FA składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

Zakładka Nagłówek dla pliku JPK_FA posiada takie same pola jak w przypadku pliku <<JPK_KR>>. Dodatkowo dla pliku JPK_FA, na zakładce Nagłówek znajdują się charakterystyczne dla tego pliku parametry:

 • Faktura sprzedaży wg daty – użytkownik ma możliwość określenia, według której z dat uwzględniane mają być dokumenty faktur o typie rozchodowym w pliku JPK. Istnieje możliwość wskazania jednej z poniższych dat:
  • Wystawienia (opcja domyślna)
  • Sprzedaży
  • Deklaracji VAT
 • Faktura zakupu wg daty – po zaznaczeniu parametru, użytkownik ma możliwość określenia, według której z dat uwzględniane mają być dokumenty faktur o typie przychodowym w pliku JPK. Istnieje możliwość wskazania jednej z poniższych dat:
  • Wystawienia
  • Wpływu (opcja domyślna)
  • Zakupu
  • Deklaracji VAT

W przypadku gdy parametr nie jest zaznaczony system nie pobiera dokumentów przychodowych (faktur zakupu, faktur VAT zakupu, faktur zaliczkowych zakupu oraz ich korekt) do pliku JPK_FA.

 • Waluta – użytkownik ma możliwość określenia walut/waluty, według której dokumenty zostaną uwzględnione w pliku JPK.

Uwaga
W przypadku gdy faktura jest wystawiona lub otrzymana od kontrahenta z numerem NIP zagranicznym (innym niż 10 cyfr) to NIP nie jest on pobierany do pliku JPK_FA.

Zakładka Sumy kontrolne

Zakładka Sumy kontrolne prezentuje ogólne informacje dotyczące faktur:

 • Liczba faktur
 • Wartość brutto faktur
 • Wartość stawki podatkowej 22% i 23%
 • Wartość stawki obniżonej pierwszej 7% i 8%
 • Wartość stawki obniżonej drugiej 5%
 • Wartość stawki obniżonej trzeciej – pole rezerwowe
 • Wartość stawki obniżonej czwartej – pole rezerwowe
 • Liczba wierszy faktury
 • Wartość wierszy faktur
JPK_FA_A
Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_FA

Zakładka Faktura

Na zakładce Faktura prezentowane są wszystkie dokumenty (faktur sprzedaży i zakupu i ich korekt, faktur zaliczkowych i ich korekt, faktur VAT i ich korekt oraz korekty ręczne faktur).

Użytkownik ma możliwość zweryfikowania, jakie dokumenty trafią do pliku JPK, wraz z możliwością zweryfikowania m.in. ich elementów pod względem: ilości, ceny oraz stawki VAT z jaką znalazły się one na dokumencie.

W przypadku dodania do pliku JPK_FA dokumentów, które nie posiadają pozycji towarowych: faktur zaliczkowych oraz faktur VAT oraz ich korekt, w sekcji pliku dotyczącej wierszy zostanie wyświetlony predefiniowany rekord odpowiednio o typie Zaliczka na poczet zamówienia <numer zamówienia powiązanego z fakturą zaliczkową> lub Koszt.

jpk_FA1
Predefiniowana nazwa towaru w przypadku dokumentu faktury zaliczkowej oraz dokumentu VAT

Czy ten artykuł był pomocny?