Dodawanie pliku JPK_KR

Plik JPK_KR jest to plik zawierający zestawienie zapisów z ksiąg rachunkowych podmiotu. W zestawieniu uwzględniane są:

 • dane pobrane z zestawienia obrotów i sald
 • zapisy księgowe znajdujące się w dziennikach
 • zapisy księgowe wprowadzone na kontach księgowych

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na zapisach księgowych, które mają zostać uwzględnione w pliku JPK_KR, zostało uzupełnione pole Opis. Wymagane jest także, aby w systemie znajdował się co najmniej jeden dokument PK, z co najmniej jednym dekretem w zadanym okresie w pliku.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący obszaru ksiąg rachunkowych należy z poziomu menu Główne JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_KR i wybrać opcję [Dodaj].

Dodawanie pliku JPK_KR

Dla pliku JPK_KR spośród listy Dokumentów źródłowych aktywne są przyciski: [Obroty i salda], [Zapisy dziennik] oraz [Zapisy konto]. Mogą one być wykorzystane przy weryfikacji poprawności danych zawartych
w pliku JPK_KR.

Okno pliku JPK_KR składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_KR

 • Uwzględnij zapisy w buforze – przy generowaniu pliku JPK uwzględnia również zapisy księgowe znajdujące się w buforze
 • Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych – przy generowaniu pliku JPK uwzględniane są również zapisy na kontach pozabilansowych

Uwaga
W pliku JPK_KR w przypadku wyboru w Zakresie dat różnych okresów obrachunkowych system wyświetli komunikat: „Wskazano różne okresy obrachunkowe, nie można wygenerować pliku. Zakres dat od do musi dotyczyć jednego okresu obrachunkowego”.

Zakładka Nagłówek

Dane dotyczące pliku JPK_KR prezentowane na zakładce Nagłówek są następujące:

Zakładka Nagłówek pliku JPK_KR

Zakładka Sumy kontrolne

Zakładka Sumy kontrolne prezentuje ogólne informacje dotyczące ksiąg rachunkowych.

Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_KR

Sumy kontrolne dostępne dla pliku JPK_KR są następujące:

 • Bilans otwarcia Wn
 • Bilans otwarcia Ma
 • Obroty Wn
 • Obroty Ma
 • Obroty narastająco Wn
 • Obroty narastająco Ma
 • Saldo WnSaldo Ma
 • Liczba wierszy dziennika
 • Suma kwot dziennik
 • Liczba zapisów konto
 • Suma Wn zapisów
 • Suma Ma zapisów

Jeżeli w panelu bocznym pliku JPK został zaznaczony parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych to prezentowane są dodatkowo sumy kontrolne na kontach pozabilansowych.

Dane prezentowane na zakładce wyliczone są na podstawie kont pobranych do pliku i widocznych na zestawieniu obrotów i sald.

Zakładka Zestawienie obrotów i sald

W zakładce prezentowane są pozycje pochodzące z zestawienia obrotów i sald, które składają się na plik JPK_KR.

Zakładka Zestawienie obrotów i sald w pliku JPK_KR

Zakładka Dziennik

W zakładce prezentowane są pozycje pochodzące z Dzienników, które składają się na plik JPK_KR. Dane sortowane są analogicznie jak na liście Zapisy księgowe opcja Dziennik.

Zakładka Dziennik w pliku JPK_KR

Zakładka Zapisy na kontach

W zakładce prezentowane są pozycje (dekrety) pochodzące z zapisów na kontach, które składają się na plik JPK_KR.

Zakładka Zapisy na kontach w pliku JPK_KR

Czy ten artykuł był pomocny?