Dodawanie pliku JPK_MAG

Plik JPK_MAG to plik dotyczący operacji na wybranym magazynie. W każdym pliku eksportowane są dane dotyczące dokumentów magazynowych wystawionych na wybrany w oknie eksportu magazyn, firmę oraz zawierające się w zadanym zakresie dat. Weryfikacja dat dla dokumentów magazynowych odbywa się po dacie magazynowej (data: przyjęcia, wydania, korekty, wystawienia w zależności od dokumentu). W przypadku firmy głównej dane pobierane są dla wszystkich magazynów z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. W ramach jednego pliku możliwe jest zaraportowanie danych tylko dla jednego magazynu (po eksporcie powstanie tyle plików ile wybranych zostało magazynów).

Do pliku nie są eksportowane dokumenty:

 • Przyjęcie wewnętrzne (PW)
 • Przesunięcia międzymagazynowe na plus (MM+)
 • Wydania zewnętrznego, wydania wewnętrzne oraz przesunięcia międzymagazynowe na minus (MM-), które nie mają ustalonego kosztu własnego sprzedaży (odznaczony w nagłówku dokumentu parametr Ustalony koszt własny sprzedaży)
 • Przyjęcie zewnętrzne zatwierdzone ilościowo (stan dokumentu Zatwierdzony ilościowo)
 • Korekty kosztu

Do pliku eksportowane dokumenty:

 • Wydania zewnętrznego, wydania wewnętrznego oraz przesunięcia międzymagazynowego na minus (MM-), które mają ustalony koszt własny sprzedaży (zaznaczony w nagłówku dokumentu parametr Ustalony koszt własny sprzedaży)
 • Przyjęcia zewnętrznego zatwierdzone trwale (stan dokumentu Zatwierdzony)
 • Korekty: wydania zewnętrznego, rozchodu wewnętrznego, przyjęcia zewnętrznego
 • Wartości pobierane są w walucie systemowej i według wartości nabycia w jednostce elementu.

Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący magazynów, należy z poziomu menu Główne JPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_MAG i wybrać przycisk [Dodaj].

MAG
Dodawanie pliku JPK_MAG

Dla pliku JPK_MAG w grupie przycisków Dokumenty źródłowe aktywne są przyciski:

 • [Wydania zewnętrzne]
 • [Przyjęcia zewnętrzne]
 • [Wydania wewnętrzne]
 • [Przesunięcia]

W oknie pliku JPK_MAG, z menu głównego dostępna jest standardowa lista Plik JPK z przyciskami. Pełny opis listy znajduje się w rozdziale Dodawanie pliku JPK.

Okno pliku JPK_MAG składa się panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:

Panel z parametrami oraz zakładka Nagłówek dla pliku JPK_MAG posiadają takie same pola jak w przypadku pliku JPK_KR. Dodatkowo dla pliku JPK_MAG, na zakładce Ogólne znajdują się charakterystyczne dla tego pliku parametry.

Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_MAG

Magazyn – parametr pozwala na wybranie magazynu, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK_MAG. W systemie jest możliwość zaznaczenia kilku magazynów. Na liście prezentowane są magazyny, które należą do firmy wskazanej w parametrze Wylicz dla.

Zakładka Sumy kontrolne

Zakładka Sumy kontrolne prezentuje ogólne informacje dotyczące operacji na magazynie:

 • Liczba PZ
 • Wartość dokumentów PZ
 • Liczba WZ
 • Wartość dokumentów WZ
 • Liczba RW
 • Wartość dokumentów RW
 • Liczba MM
 • Wartość dokumentów MM
JPK_MAG SK
Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_MAG

Zakładka PZ

Na zakładce PZ prezentowane są wszystkie dokumenty przyjęć zewnętrznych, które wystawione zostały
w zadanym w pliku JPK_MAG okresie.

Użytkownik ma możliwość zweryfikowania, jakie dokumenty PZ trafią do pliku JPK, wraz z możliwością zweryfikowania m.in. ich elementów pod względem: ilości, ceny oraz wartości pozycji z jaką znalazły się one na dokumencie.

pz
Zakładka PZ w pliku JPK_MAG

Pozostałe zakładki WZ, RW, MM prezentują analogiczne dane uwzględniając odpowiedni typ dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?