Korekty generowane do dokumentów zarejestrowanych w systemie

Za pomocą korekt generowanych do dokumentów korygowane mogą być dokumenty:

 • handlowe (FS, FSL, PAR, FZ, FZL)
 • magazynowe (WZ, PZ, RW, PW)

Korekty ilościowe można wystawić do dokumentów:

 • handlowych (FS, PAR, FZ)
 • magazynowych (WZ, PZ, RW, PW)

Korekty wartościowe można wystawić do dokumentów:

 • handlowych (FS, FSL, PAR, FZ, FZL)
 • magazynowych (WZ, PZ, PW)

Korekty stawki VAT można wystawić do dokumentów:

 • handlowych (FS, PAR)
 • magazynowych (WZ)

Korekty kosztów dodatkowych można wystawić do dokumentów:

 • handlowych (FZ)
 • magazynowych (PZ)

Przykład
Sprzedano 10 szt. towaru, po cenie 5 zł/szt. – w systemie zarejestrowano FS.

Klient zdecydował jednak, że zwróci 3 szt. zakupionego towaru (cena 5 zł/szt.) – w systemie wystawiona zostaje korekta ilościowa do dokumentu FS na 3 szt. artykułu.

W przypadku wystawienia kolejnej korekty do dokumentu FS w wyniku dwóch poprzednich transakcji sprzedanych zostało 7 szt. po 5 zł. Tym samym, druga korekta (dowolnego typu) będzie dotyczyła tylko tych 7 szt.

Uwaga
Do jednego dokumentu można wystawić wiele korekt. Każda kolejna korekta dotyczy zawsze ilości i wartości po poprzedniej korekcie, a nie ilości i wartości na dokumencie pierwotnym.

W wyniku wystawiania korekt ilościowych lub wartościowych do dokumentów handlowych, automatycznie generowane są również nowe płatności. Typ powstałej płatności (należność/zobowiązanie), zależy od wartości korekty – ujemna, dodatnia oraz typu korygowanego dokumentu. Np. dla korekty zmniejszającej wartość FS powstanie płatność o typie zobowiązanie, a dla korekty zwiększającej – należność. Funkcjonalność płatności, powstałych w wyniku korekt, jest tożsama z funkcjonalnością płatności dokumentów pierwotnych. Płatność na dokumentach źródłowych pozostaje niezmieniona.

Korekty do dokumentów wystawionych w walucie innej niż systemowa, będą miały taką samą walutę i kurs, jak dokument źródłowy. Kurs nie będzie zmieniany również wtedy, gdy data wystawienia korekty będzie inna, niż dokumentu źródłowego.

Uwaga
Korekta dokumentu walutowego przyjmuje ten sam kurs co dokument źródłowy.

Podczas pracy z dokumentami korygującymi, należy pamiętać o tym, że:

 • jeden dokument korygujący może korygować:
  • ilość
  • wartość
  • koszty dodatkowe
  • stawkę VAT

nie ma możliwości jednoczesnej korekty wszystkich wielkości

 • do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt; każda kolejna bierze pod uwagę wystawione wcześniej korekty
 • nie ma możliwości wystawienia korekty do dokumentu zainicjowanego, niezatwierdzonego lub anulowanego
 • przed wystawieniem kolejnej korekty, należy najpierw zatwierdzić lub usunąć uprzednio wystawione korekty
 • nie można wystawić korekty do korekty
 • nie można wystawić korekty do paragonu przekształconego do faktury – należy korygować fakturę
 • nie można wystawić korekty do dokumentu magazynowego, powiązanego z dokumentem handlowym – należy najpierw skorygować dokument handlowy
 • nie można wygenerować korekty ilościowej do dokumentu PW i RW, jeśli PW i RW zostały wygenerowane z ręcznych korekt ilościowych
 • istnieje możliwość wygenerowania korekty wartościowej do PW, które powstało w wyniku generowania z ręcznej KIFS i KIPAR
 • istnieje możliwość generowania korekt ilościowych i wartościowych do dokumentów PW i RW wystawionych z inwentaryzacji i reklamacji
 • zatwierdzonej korekty nie można usunąć, można ją jedynie anulować
 • nie można wystawić korekty ilościowej do dokumentów przychodowych, jeśli zasoby przyjęte takimi dokumentami zostały już całkowicie rozchodowane, zarezerwowane lub przesunięte na inny magazyn, do którego centrum, w którym operator chce wystawić korektę nie ma uprawnień
 • nie można anulować korekty, po której wystawiono następną korektę
 • nie można anulować korekt ilościowych do dokumentów rozchodowych, jeśli zwrócone korektą zasoby zostały rozchodowane innym dokumentem lub przesunięte na inny magazyn
 • kod i nazwa artykułu ustalana jest na podstawie pozycji z dokumentu źródłowego, bez możliwości edycji nazwy
 • nie można wygenerować korekty, jeśli nie posiada ona uprawnień do magazynu z dokumentu źródłowego
 • istnieje możliwość modyfikacji pól Objętość, Waga netto, Waga brutto na dokumencie korekty wystawionej do dokumentu w sekcji Wartość korekty. Jednostki związane z tymi polami nie podlegają edycji
 • na dokumencie korekty ręcznej ilościowej pola związane z wagą i objętością podlegają całkowitej edycji, zarówno w sekcji Kalkulacja – przed korektą oraz Wartość korekty
 • do korekt wartościowych dokumentów handlowych, automatycznie generowane są korekty wartościowe do dokumentów magazynowych, powiązanych ze źródłowym dokumentem handlowym.
 • do korekt ilościowych dokumentów handlowych, dokumentów magazynowych, może zostać wygenerowany automatycznie lub ręcznie przez operatora. Automatyczne generowanie ilościowych korekt dokumentów magazynowych można zdefiniować w konfiguracji typów dokumentów (Konfiguracja Struktura firmy Firma Dokumenty).
 • nie ma możliwości generowania korekt do dokumentów handlowych z korekt dokumentów magazynowych Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule:Generowanie dokumentów.

 

Sposoby prezentacji korekt

Utworzenie korekty do dokumentu powoduje skojarzenie ze sobą obu dokumentów, są one dostępne z poziomu tej samej listy, np. korekty do FS są wyświetlane na liście FS.

Z poziomu listy, użytkownik ma do wyboru dwie opcje prezentacji korekt:

 • pod źródłowym dokumentem
 • na liście

Dostęp do korekt umieszczonych pod dokumentem źródłowym, możliwy jest poprzez kliknięcie na symbol +, umieszczony przy każdym numerze dokumentu, wyświetlanym na liście. Po jego wybraniu rozwinięta zostanie lista korekt powiązanych z danym dokumentem. W ten sposób z poziomu listy, użytkownik widzi powiązane ze sobą dokumenty.

Lista FS z opcją prezentowania korekt pod dokumentem źródłowym

Przy prezentacji korekt bezpośrednio na liście, jedynym sposobem znalezienia powiązania między korektą a dokumentem źródłowym, jest weryfikacja zakładki Dokumenty skojarzone, na szczegółach dokumentu. Dzięki takiej prezentacji użytkownik może w szybki sposób znaleźć korektę.

Lista FS z opcja prezentowania korekt bezpośrednio na liście

Zmiana sposobu wyświetlania korekt na liście jest możliwa w każdym momencie pracy z systemem.

 

Czy ten artykuł był pomocny?