Lista artykułów

Lista artykułów zawiera informacje o artykułach, którymi dokonuje się obrotu w firmie. Aby otworzyć listę artykułów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Artykuły].

Lista artykułów

W lewej części okna znajduje się drzewo grup artykułów. Funkcja grup artykułów i ich definiowanie zostały szczegółowo opisane w artykule Definiowanie grup artykułów.

Menu listy artykułów

Menu listy artykułów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie, edycję, usuwanie grup artykułów i artykułów, a także przyciski związane z generowaniem dokumentów handlowych, tworzeniem powiązań między poszczególnymi artykułami, programowaniem wagi oraz menu wydruków.

Lista artykułów składa się z kolumn:

 • Kod
 • Nazwa
 • Aktywny
 • Ilośćilość towaru dostępna w magazynach definiowana na podstawie danych z zatwierdzonych dokumentów magazynowych
 • Rezerwacje blokująceilość towaru zarezerwowana do sprzedaży lub przesunięcia na inny magazyn definiowana na podstawie danych z dokumentów rozchodowych (niezatwierdzone, bądź zatwierdzone PAR, FS – niepowiązane z dokumentami magazynowymi, niezrealizowane i niezamknięte ZS, zatwierdzone ZWE (brane są pod uwagę zarówno rezerwacje zasobowe jak i ilościowe) oraz niezatwierdzone WZ, RW, MM-), lub zwracana dostawcy (niezatwierdzona, bądź zatwierdzona KIFZ oraz niezatwierdzone KIPZ i KIPW). Dodatkowo ilość prezentowana w kolumnie Rezerwacje blokujące jest pomniejszana o ilość z dokumentów KIFS, KIPAR pod warunkiem, że do powiązanych z nimi dokumentów FS i PAR nie zostały wygenerowane dokumenty magazynowe. Funkcja rezerwacji towaru została szczegółowo opisana w artykule Rodzaje rezerwacji.
 • Ilość dostępna – różnica między kolumną Ilość a kolumną Rezerwacje blokujące. W kolumnie tej uwzględniane są zarówno rezerwacje zasobowe, ilościowe jak i bezzasobowe (nieblokujące), tylko gdy zaznaczony zostanie parametr Uwzględniaj rezerwacje nieblokujące znajdujący się w filtrze listy artykułów. Zaznaczenie tego parametru powoduje uwzględnianie rezerwacji bezzasobowych (nieblokujących) w kolumnie Ilość. W przypadku rezerwacji nieblokującej (bezzasobowej) i ilości artykułu równej w kolumnie Ilość dostępna widoczna jest wartość 0.
 • Zamówienia – ilość zamówionego towaru definiowana na podstawie danych z dokumentów przychodowych. Zamówienia na dokumentach przychodowych zostały szczegółowo opisane w kategorii Dokumenty handlowe.
 • Braki ilość towaru, na którą wystawiono handlowy dokument rozchodowy, ale nie była ona dostępna w magazynach. Funkcja sprzedaży z brakami została szczegółowo opisana w artykule Sprzedaż poniżej stanów magazynowych.
 • Jednostka jednostka miary artykułu, np. szt., kg, cm, itp.
 • Netto cena sprzedaży artykułu netto zdefiniowana w cenniku rozchodowym
 • Brutto cena sprzedaży artykułu brutto zdefiniowana w cenniku rozchodowym
 • Waluta waluta ceny artykułu

Kolumny domyślnie ukryte:

 • Kategoria kolumna zawiera wartości zdefiniowane w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie artykułów
 • EAN kod EAN zdefiniowany na karcie artykułu
 • Rezerwacje nieblokująceilość towaru zarezerwowanego niedostępnego w magazynach i nieobjętego rezerwacją ilościową
 • Rezerwacje zasobowe ilość towaru wynikająca z rezerwacji mających pokrycie w zasobach (zablokowana do sprzedaży ilość z konkretnej dostawy)
 • SENT – parametr informujący o tym, czy artykuł jest objęty monitorowaniem transportu SENT. Aktywacja obsługi SENT jest możliwa na nagłówku firmy (Konfiguracja → Struktura Firmy → Struktura Praw → formularz edycji firmy).
 • Typ rodzaj dodawanego artykułu, dostępne wartości to: Towar, Usługa i Komplet
 • Załącznikkolumna zawierająca informacje o pliku załączonym do artykułu, np. zdjęciu

Filtrowanie

Filtr listy artykułów

Lista artykułów posiada domyślny filtr zawierający m.in. pola:

 • Typ ceny – lista rozwijana zawierająca wartości pobrane z cenników tworzonych w systemie. Domyślnie na liście znajdują się wartości: Detaliczna, Hurtowa, Zakupu. funkcje typów cen zostały szczegółowo opisane w kategorii Typy cen.
 • Kontrahent
 • Kod EAN
 • Typ artykułulista rozwijana zawierająca domyślne typy: Towar, Usługa, Komplet
 • Magazyn – pozwala na filtrowanie listy według zasobów dostępnych na danym magazynie. Jeśli w magazynie nie ma określonego towaru, jest on wyświetlany na liście z wartością 0.
 • Ilość – pozwala na filtrowanie listy według dostępnej ilości towaru
 • Rezerwacje – pozwala na filtrowanie listy według ilości zarezerwowanego towaru
 • Zamówienia – pozwala na filtrowanie listy według ilości zarezerwowanego towaru
 • Cechy – sekcja pozwalająca na filtrowanie listy według cech towaru zdefiniowanych przez użytkownika

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?