Podstawowe elementy składni Visual Basic .NET

Tworząc procesy BPM użytkownik często spotyka się z sytuacją, kiedy konieczne jest użycie składni języka Visual Basic .NET. Można w ten sposób przypisać parametrom wartości początkowe czy prowadzić operacje na liczbach lub tekstach wewnątrz procesów.

Operatory

Visual Basic wspiera następujące typy operatorów:

Nazwa działaniaVB.NETC#TSQL
Czy A mniejsze od BA < BA < BA < B
Czy A mniejsze lub równe BA <= BA <= BA <= B
Czy A równe BA = BA == BA = B
Czy A większe od BA > BA > BA > B
Czy A większe lub równe BA >= BA >= BA >= B
Czy A różne od BA <> BA != BA <> B
A lub BA OrElse BA || BA OR B
A i BA AndAlso BA && BA AND B
Przypisanie A wartości dziesiętnej 10,1A = 10.1DA = 10.1mA = 10.1
Przypisanie A wartości zmiennoprzecinkowej 10,1A = 10.1RA = 10.1A = 10.1
Zaprzeczenie ANot A!A-
Łączenie ciągów znaków”a” & b.ToString()”a” + b.ToString()‘a’ + b
Pierwszy element tablicy TT(0)T [0]-
Tworzenie obiektu typu nullowalna liczba całkowitaNew Nullable( Of Int32)New Nullable()-
Wywołanie metody z typem generycznym SalesInvoiceObjectFactory.Create( Of SalesInvoice)()ObjectFactory. Create()-
Rzutowanie obiektu object na typ TypeDirectCast (object, Type)(Type)object-
CType (object, Type)
Wartość nullNothingnullNULL
Czy A nie jest nullemA IsNot NothingA != nullA IS NOT NULL
Czy A jest nullemA Is NothingA == nullA IS NULL
A jest typu TypeTypeOf A Is TypeA Is Type-
Nazwa działaniaVB.NETC#TSQL
Stworzenie słownika o kluczu typy String i wartościach Decimal i zainicjowanie go parą kluczem ”KOS” o wartości 2.0DNew Dictionary( Of String, Decimal)() From {{"KOS", 2.0D}}new Dictionary() {{"KOS", 2.0m}}-
Stworzenie obiektu typu DocumentEventParams i zainicjowanie jego właściwości DocumentId wartością 169New DocumentEventParams() With { . DocumentId = 169}new DocumentEventParams() {DocumentId = 169}-
Przypisanie do zmiennej A wartości tekstowej: TekstA = " Tekst "A = " Tekst "SET @A = 'Tekst'
Przypisanie do zmiennej A wartości tekstowej w cudzysłowie: "Tekst"A =" "" Tekst "" "A = " \"Tekst\" "SET @A = '"Tekst"'
Wykorzystanie operatora warunkowego do przypisania wartości tekstowej do zmiennej typu string A na podstawie wartości B (jeśli B jest równe Nothing to A będzie równe String.Empty, w przeciwnym przypadku A będzie równe B)A = If (B Is Nothing, String.Empty, B)A = B == null ? String.Empty : B-
Stworzenie metody anonimowejIEnumerable. Find( Function(c) c.Code.Equals("PL"))IEnumerable.Find(c =>  c.Code  ==   "PL")
Uwaga

Należy pamiętać o poprawnych typach podczas porównywania. Przykładowo, wyrażenie “73”<“9” zwróci wynik True. Jest to spowodowane tym, że porównując zmienne typu tekstowego, w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę znak pierwszy, potem drugi itd.

Mechanizm Intellisense

Comarch ERP Altum BPM dysponuje własnym mechanizmem Intellisense. Jest on formą automatycznego uzupełniania i jednocześnie służy jako dokumentacja oraz ujednoznacznienie dla nazw zmiennych, funkcji i metod. Korzystanie z mechanizmu jest wygodnym sposobem na uzyskanie dostępu do opisów funkcji, a częściowo także do listy ich parametrów.

Mechanizm Intellisense

 

Czy ten artykuł był pomocny?