Seryjne generowanie dokumentów windykacyjnych

Poza wystawieniem dokumentu typu: monit, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa dla danego kontrahenta, użytkownik ma możliwość wykonania takiej operacji seryjnie – tj. dla wielu płatności różnych kontrahentów.

Operacje seryjne dla dokumentów windykacyjnych można wykonywać z poziomu Finanse –> Należności.

Uwaga

Aby możliwe było dokonywanie operacji seryjnych, należy na liście należności odpowiednio ustawić filtry:

 • Opcja Monity/Wezwania dostępna jest tylko gdy wybrano na liście płatności nierozliczone
 • Opcja Noty odsetkowe dostępna zarówno dla płatności rozliczonych jak
  i nierozliczonych
 • W/w opcje są aktywne wyłącznie wtedy, gdy jako podmiot wskazano konkretnego kontrahenta lub opcję Wszyscy kontrahenci oraz przeterminowane należności

W przypadku wyboru podmiotu innego niż kontrahent, wyświetlony zostaje komunikat: “Dokumenty windykacyjne mogą być wygenerowane wyłącznie dla kontrahentów. Zmień ustawienia w filtrze listy”.

Aktywna grupa Generowanie na liście należności

Monity

Po wybraniu z grupy przycisków Generowanie –> Monity, pojawia się formularz monitu.

Okno generowania monitu z listy należności

Formularz generowania monitu z listy należności zawiera pola:

 • Treść monitu – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji monitu)
 • Koszty monitu – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
 • Dni zwłoki:
  • Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  • Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  • Wskazany zakres – po wyborze tej opcji, wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.

Monity tworzone posiadają stan niezatwierdzony, użytkownik ma możliwość edycji takiego dokumentu. Tworzenie odbywa się na zasadzie: najpierw grupowane są płatności wg płatnika, następnie ze względu na walutę – tzn. płatności tego samego płatnika, ale w różnych walutach znajdują się na odrębnych dokumentach.

Wezwania do zapłaty

Po wybraniu z grupy przycisków Generowanie –> Wezwania do zapłaty, pojawia się formularz wezwania do zapłaty.

Okno generowania wezwania do zapłaty z listy należności

Formularz generowania wezwania do zapłaty z listy należności zawiera pola:

 • Treść wezwania – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania do zapłaty)
 • Koszty wezwania – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości
 • Dni zwłoki:
  • Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  • Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  • Wskazany zakres – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
 • Odsetki:
  • Z karty kontrahenta – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu wezwania z listy
  • Indywidualne – pojawia się dodatkową kontrolka do wprowadzenia wartości
 • Minimalna wysokość odsetek – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości

Noty odsetkowe

Po wybraniu Generowanie Noty odsetkowe, pojawia się formularz noty odsetkowej.

Okno generowania noty odsetkowej z listy należności

Formularz generowania noty odsetkowej z listy należności zawiera pola:

 • Treść noty – wartość z listy słowników uniwersalnych (treść wiadomości – analogicznie jak przy edycji wezwania noty odsetkowej)
 • Koszty noty – użytkownik ma możliwość wprowadzenie wartości
 • Dni zwłoki:
  • Wg definicji dokumentu – pobierane są ustawienia w definicji dokumentu
  • Wg ustawień filtra – zgodnie z ustawieniami filtra na liście dotyczącego dni zwłoki
  • Wskazany zakres – po wyborze tej opcji wyświetlane są dodatkowe kontrolki opisane Od/Do. Użytkownik może wskazać zakres wartości, uwzględniane są wyłącznie płatności spełniające to kryterium.
 • Odsetki:
  • Z karty kontrahenta – odsetki naliczane są w sposób analogiczny jak przy dodaniu noty odsetkowej z listy
  • Indywidualne – pojawia się dodatkową kontrolka do wprowadzenia wartości
 • Minimalna wysokość odsetek – użytkownik ma możliwość wprowadzenia wartości; na dokumencie wykazywane są wtedy tylko takie rekordy, dla których wartość naliczonych odsetek jest większa lub równa wprowadzonej wartości.

Czy ten artykuł był pomocny?