Zakładka Kalendarz

Zakładka Kalendarz na preliminarzu pozwala uzyskać informacje o stanie środków finansowych firmy według przedziałów czasowych. Zakładka Kalendarz prezentuje dane zgodnie z kryteriami wskazanymi na zakładce Preliminarz.

Uwaga
Jeżeli w filtrze na preliminarzu wybrano opcję <Wszystkie w walucie systemowej> przy przechodzeniu na zakładkę Kalendarz kontrolowane jest, czy wszystkie dokumenty mają taką samą walutę systemową. Jeżeli waluta jest różna, próba wejścia na zakładkę Kalendarz zakończy się komunikatem: „Nie jest możliwe wyświetlenie kalendarza dla różnych walut systemowych. Wskaż inną wartość w filtrze.”
Zakładka Kalendarz w preliminarzu

Zakładka Kalendarz posiada strukturę drzewiastą i następujący układ:

 • Poziom 1 – okres analizy
 • Poziom 2 – elementy struktury wpływów i wydatków:
  • Środki pieniężne – wartości operacji k/b
  • Płatności – płatności powiązane z dokumentami
  • Planowane – płatności wprowadzone bezpośrednio z poziomu preliminarza lub listy należności/zobowiązań

Poziom drugi wyświetlany jest wyłącznie w przypadku, gdy w filtrze został zaznaczony parametr Wg struktury wpływów i wydatków

 • Poziom 3 – dokument

Lista Kalendarz składa się z kolumn:

 • Okres/Numer dokumentu – dla poziomu pierwszego prezentowany jest okres, dla poziomu drugiego nazwy elementów struktury wpływów i wydatków, natomiast dla poziomu trzeciego numer systemowy dokumentu. Okres jest uzależniony od wartości parametru Grupuj dostępnego w filtrze.
 • Numer obcy – prezentowany dla poziomu trzeciego
 • Kod podmiotu – prezentowany dla poziomu trzeciego
 • Wpływy – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota należności lub przychodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
 • Wydatki – na poziomie trzecim prezentowana jest kwota zobowiązania lub rozchodu dla danego dokumentu, natomiast na poziomie pierwszym i drugim suma wszystkich kwot z poziomu trzeciego
 • Bilans – prezentowany na poziomie pierwszym i drugim. Jest wyliczany jako różnica pomiędzy wpływami a wydatkami.
 • Saldo – saldo rejestru na koniec danego okresu, prezentowane na poziomie pierwszym

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Kasa/Bank
 • Nazwa podmiotu
 • Opis
 • Opis dokumentu
 • Pozostaje
 • Rozliczono
 • Wartość
 • Właściciel
 • Wpływa na saldo

Szczegółowy opis kolumn domyślnie ukrytych znajduje się w artykule Zakładka Preliminarz.

Filtrowanie na zakładce Kalendarz

Lista Kalendarz posiada filtr ogólny, pozwalający filtrować wg parametrów:

 • Wg struktury wpływów i wydatków – parametr domyślnie wyłączony, w przypadku jego włączenia prezentowany jest poziom 2
 • Grupuj – parametr decyduje o sposobie agregacji wartości na liście:
  • Dziennie – wartość domyślna
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
  • Kwartalnie
  • Rocznie
 • Pomijaj okresy bez obrotów – parametr domyślnie włączony

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?