Zamówienia wewnętrzne

Zamówienia wewnętrzne (ZWE) umożliwiają zamawianie towarów pomiędzy magazynami tej samej firmy. Realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MM, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe.

Lista dokumentów zamówień wewnętrznych dostępna jest z poziomu Magazyn –> (Zamówienia) Wewnętrzne.

Na liście wyświetlane są zamówienia wewnętrzne:

  • na których znajduje się magazyn (źródłowy/docelowy), przypisany do typu dokumentu w danym centrum
  • wystawione w danym centrum bez względu na magazyny powiązane z centrum i dokumentem ZWE

Tworzenie ZWE

Formularz zamówienia wewnętrznego

Na dokumencie ZWE wymagane jest określenie:

  • magazynu źródłowego, z którego zamawiany jest towar, a następnie wydawany do magazynu docelowego. Zmiana magazynu źródłowego jest możliwa do momentu drugiego zatwierdzenia dokumentu (przez centrum przyjmujące dokument). Jako magazyn źródłowy może zostać wskazany magazyn dostępny:
    • w firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej.
    • w centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych dostępne będą magazyny dołączone do danej firmy.
Uwaga
Nie ma możliwości wskazania jako magazynu źródłowego magazynu o typie Odległy.
  • magazynu docelowego, na który przyjmowany jest towar. Do wyboru są aktywne magazyny, które zostały przypisane do dokumentu ZWE, w centrum, z  którego wystawiany/generowany jest dokument. Po pierwszym zatwierdzeniu ZWE (przez centrum wystawiające zamówienie – przycisk [Złóż]) blokowana jest możliwość zmiany magazynu docelowego.

Uwaga
Jeśli magazyn docelowy jest taki sam jak źródłowy, wówczas system blokuje możliwość zatwierdzenia dokumentu.

Parametr Rezerwuj zasoby aktywowany jest dopiero po pierwszym zatwierdzeniu dokumentu, gdy znajduje się w stanie Złożone. Prawo do edycji ma tylko centrum będące właścicielem magazynu źródłowego. Pozostałe zasady funkcjonowania tego parametru są takie same, jak przy zamówieniach sprzedaży.

Wartość pozycji ZWE

Wartość pozycji zamówienia wewnętrznego liczona jest na podstawie ostatniej ceny zakupu danego artykułu. Cena zakupu ustalana jest na podstawie tych dokumentów, których właścicielem jest firma lub jej centra podrzędne, w kontekście której wystawiany jest dokument.

Pozycje ZWE

Podczas dodawania artykułu z przypisanymi cechami wpływającymi na partie, użytkownik może wskazać wartości dla poszczególnych cech pozycji. Nie ma możliwości definiowania cech na subpozycjach. Edycja wartości cech jest możliwa do pierwszego zatwierdzenia dokumentu ZWE.

Opcje dostępne dla zamówień wewnętrznych

Zamówienia wewnętrzne posiadają funkcje pozwalająca na składanie zamówień za pomocą przycisku [Złóż]. Wprowadza on zamówienie w stan Złożony, co oznacza, że dokument został zatwierdzony przez centrum wystawiające ten dokument (źródłowe). Pierwsze zatwierdzenie powoduje wygenerowanie zamówienia po stronie magazynu docelowego.

Podczas pierwszego zatwierdzania dokumentu tworzone są subpozycje zakupowe (niewidoczne z poziomu sekcji Subpozycje na szczegółach pozycji).

Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień znajdują się w artykule Składanie ZWE.

Dokument przechodzi w stan Zatwierdzony po zatwierdzeniu go przez centrum przyjmujące zamówienie (źródłowe). Wówczas wygenerowane zostają rezerwacje sprzedażowe oraz pojawia się możliwość generowania innych dokumentów.

W sekcji Subpozycje zakładki Ogólne prezentowane są subpozycje sprzedażowe przypisane do magazynu źródłowego. Subpozycje sprzedażowe są tworzone podczas drugiego zatwierdzenia przez centrum, do którego należy magazyn źródłowy i z którego zamawiany jest towar.

Podczas generowania subpozycji sprzedażowych system będzie pobierał zasoby (jeżeli parametr Rezerwuj zasoby jest zaznaczony) zgodnie z wartościami cech wskazanymi na pozycji lub ustalał cechy na bezzasobowych subpozycjach na podstawie cech pozycji.

Szczegółowe informacje dotyczące składania zamówień znajdują się w artykule Zatwierdzanie ZWE.

 

Czy ten artykuł był pomocny?