Dekrety z dokumentu bilansu otwarcia

Dokumenty bilansu otwarcia tworzą dekrety księgowe, które ujmowane są w specjalnym predefiniowanym dzienniku księgowań o symbolu *BO* i nazwie Bilans otwarcia.

Dekrety są tworzone dla każdego z typów dokumentu bilansu otwarcia, zarówno podczas ręcznego wprowadzania dokumentów bilansu otwarcia (BO, KBO), jak i podczas operacji przeniesienia bilansu otwarcia z poprzedniego okresu obrachunkowego (BOA, KBOA). Dekrety mają powiązanie z kwotami dokumentów bilansu otwarcia (zakładka Kwoty na elemencie bilansu otwarcia). Dodatkowo dla dokumentów ręcznych (BO, KBO), których pozycje wprowadzone zostały na słownikowe konto rozrachunkowe podmiotu, istnieje powiązanie dekretu bilansu otwarcia z płatnością dokumentu bilansu otwarcia.

Dekrety bilansu otwarcia nie są uwzględniane w obrotach danego okresu obrachunkowego. Uwzględniane są wyłącznie w stanach początkowych i saldach kont księgowych.

Status dekretu bilansu otwarcia (W buforze, Zatwierdzony) uzależniony jest od statusu dokumentu bilansu otwarcia.

Z poziomu zakładki Kwoty elementu bilansu otwarcia (Bilans otwarcia → Element bilansu otwarcia → zakładka Kwoty) możliwy jest podgląd powiązanego dekretu po wybraniu przycisku [Pokaż zapis księgowy Wn] lub [Pokaż zapis księgowy Ma] z grupy przycisków Zapis księgowy. Grupa przycisków dostępna jest, gdy zaznaczono wiersz z danymi. Aby wyświetlić dekret dla nowo dodanej kwoty, najpierw należy zapisać cały dokument BO.

Przyciski dostępne w menu głównym z poziomu zakładki Kwoty elementu bilansu otwarcia
Uwaga
Dekrety bilansu otwarcia pojawiają się w dzienniku księgowym z datą księgowania równą pierwszemu dniu okresu obrachunkowego.
Zakładka Ogólne dekretu bilansu otwarcia

Zakładka Ogólne dekretu bilansu otwarcia

Numer dokumentu – numer dokumentu wprowadzony na elemencie zakładki Kwoty dokumentu bilansu otwarcia. Jeżeli numer nie został wprowadzony, będzie to numer systemowy dokumentu bilansu otwarcia.

Kontrahent – kontrahent wprowadzony na elemencie zakładki Kwoty bilansu otwarcia, jeżeli nie został wprowadzony – pole puste

Konto Wn/Konto Ma – konto wprowadzone na elemencie zakładki Kwoty bilansu otwarcia

Kwota – kwota w walucie systemowej wprowadzona na elemencie zakładki Kwoty bilansu otwarcia

Kwota w walucie – kwota w walucie obcej wprowadzona na elemencie zakładki Kwoty bilansu otwarcia

Data operacji – data operacji wprowadzona na kwocie bilansu otwarcia

Data wystawienia – data dokumentu wprowadzona na kwocie bilansu otwarcia

Opis – pole puste

Stawka VAT – pole puste

Sekcja Rozrachunki

Sekcja dostępna wyłącznie na ręcznych dokumentach bilansu otwarcia (BO i KBO) dla dekretu wprowadzonego na konto rozrachunkowe. Pole Status przyjmuje wartości: Podlega rozrachunkom oraz Nie podlega rozrachunkom.

Sekcja Waluta

Sekcja dostępna dla dekretu bilansu otwarcia wprowadzonego na konto walutowe, uzupełniana jest zgodnie z wartościami wprowadzonymi na kwocie bilansu otwarcia.

Zakładka Rozrachunki dekretu bilansu otwarcia

Dekrety bilansu otwarcia na konto rozrachunkowe posiadają dodatkowo zakładkę Rozrachunki. Szczegółowy opis funkcjonalności rozrachunków znajduje się w artykule Rozrachunki.

Czy ten artykuł był pomocny?