Dobre praktyki

Poniżej przedstawiono dobre praktyki, czyli sugestie, dzięki którym praca z procesami może okazać się łatwiejsza, a same procesy bardziej wydajne.

Czytelność

 • Należy używać schematu blokowego (Flowchart) jako głównej aktywności
 • Należy grupować za pomocą aktywności Sekwencja/Schemat blokowy działań mających wspólny cel (np. dodanie elementu na FS czy ustawienie kontrahenta) oraz odpowiednie ich nazywanie i lokalizowanie

Wielokulturowość

 • Nazwy zmiennych i argumentów powinny mieć angielskie nazwy lub skróty od angielskich nazw
 • Domyślne nazwy należy zmieniać i dodawać do nich tłumaczenia
 • Parametry powinny mieć opisy zawierające informację o tym, do czego dany parametr służy
 • Proces powinien mieć nadaną nazwę i dodany opis
 • Nazwy eksportowanych plików .wdf powinny być w języku angielskim

Obsługa błędów

 • Należy uzupełniać brakujące pola, np. adres e-mail, aby unikać wstąpienia wyjątku NullReferenceException
 • Należy używać aktywności TryCatch, jeśli jest to tylko możliwe w celu przechwycenia wyjątków biznesowych. Informacje na temat błędów można wysyłać do skrzynki zadań.

Konfigurowalność

 • Należy parametryzować działanie procesu poprzez np. dodanie możliwości wyboru centrum, z uprawnieniami którego proces ma zostać wykonany
 • Parametry zapytań SQL powinny być powiązane ze zmiennymi lub argumentami, tak aby w łatwy sposób można było modyfikować działanie procesu

Wydajność

 • Przygotowując procesy należy pamiętać, że muszą one optymalnie działać na bazach produkcyjnych. Baza testowa używana do weryfikacji przygotowywanych procesów powinna odpowiadać bazie produkcyjnej pod względem ilości danych, aby już na etapie testów zidentyfikować problemy wydajnościowe.
 • Należy zwracać uwagę na sposób określania zakresów dla zmiennych. W przypadku kiedy dana zmienna jest używana np. tylko wewnątrz danej sekwencji, nie należy ustawiać jej zakresu jako globalny.
 • W celu poprawy wydajności pamięciowej można ustawiać na null zmienne nieużywane w dalszej części procesu. Podczas gdy proces jest w stanie oczekującym na decyzję, dotyczące go dane są zapisywane w bazie danych. Im mniej tych danych jest, tym mniej pamięci podręcznej oraz pamięci w bazie danych zostanie zajęte.
 • Na środowisku produkcyjnym należy używać ogólnego profilu śledzenia. Profilu szczegółowego czy pełnego należy używać tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Należy korzystać z funkcji usuwania archiwalnych instancji procesów w Monitorze procesów
 • Należy korzystać ze zmiennych dostępnych w pamięci. Przykładowo, korzystając ze zdarzeń startowych, informacje o obiekcie systemowym są przekazywane automatycznie do procesu, nie ma konieczności pobierania ich za pomocą zapytań SQL.

 

Czy ten artykuł był pomocny?