Harmonogramy

Oprócz ręcznego i automatycznego wyzwalania procesów na zdarzeniu, system umożliwia uruchamianie procesów według zdefiniowanych harmonogramów.

Uwaga

Harmonogramy dostępne są tylko dla procesów globalnych.

Aby dodać harmonogram do procesu należy wybrać przycisk [Harmonogramy] z grupy przycisków Model.

Uruchamianie okna harmonogramów procesu

W przypadku, kiedy nie ma zdefiniowanych harmonogramów dla procesu, system zapyta, czy użytkownik chce stworzyć nowy harmonogram. Po wybraniu opcji Tak wyświetlone zostanie okno definicji harmonogramu z listą harmonogramów, na której możliwe jest dodawanie nowych i usuwanie istniejących harmonogramów za pomocą przycisków [Dodaj] i [Usuń]. Po lewej stronie ekranu wyświetlane są szczegóły aktualnie zaznaczonego na liście harmonogramu.

Okno definicji harmonogramów

Harmonogram można zdefiniować jako dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny.

Przykład

Aby proces BPM uruchamiał się automatycznie w każdą ostatnią sobotę miesiąca należy:

  • Zaznaczyć typ harmonogramu Miesięczny
  • Zaznaczyć opcję W następującym dniu
  • Wybrać dzień – z list rozwijanych wybrać opcje ostatni(a) i Sobota
  • Określić interwał obowiązywania harmonogramu – w tym przypadku należy wybrać opcję co 1 mies., ponieważ proces ma być uruchamiany każdego miesiąca.
Przykład harmonogramu
Uwaga

W przypadku gdy serwer BPM jest wyłączony, procesy nie są wykonywane, ale są kolejkowane. Oznacza to, że zostaną wykonane po uruchomieniu serwera. W przypadku procesów z harmonogramem, przy wyłączonym serwerze w kolejce może znajdować się  tylko  jedna instancja tego procesu. Kolejne uruchomienia procesu nie są kolejkowane.

 

Czy ten artykuł był pomocny?