Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

Za pomocą transakcji międzyfirmowych istnieje możliwość automatyzacji rejestrowania transakcji handlowych odbywających się pomiędzy firmami, w przypadku gdy np. jedna z nich prowadzi działalność produkcyjną, a druga zajmuje się dystrybucją. Taką ścieżkę rozpoczyna dokument zamówienia sprzedaży, które odzwierciedla zarejestrowanie zamówienia od Klienta .

Aby włączyć funkcjonalność transakcji międzyfirmowych należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura Firmy -> edycja centrum typu Firma, w polu Obsługa transakcji międzyfirmowych dostępnego na nagłówku, określić rolę, jaką dana firma pełni w organizacji:

 • Sprzedawca
 • Nabywca
 • Sprzedawca i Nabywca
Parametr Obsługa transakcji międzyfirmowych

Uwaga
Aby zapisać firmę jako Sprzedawcę/Nabywcę w obsłudze transakcji międzyfirmowych, konieczne jest powiązanie karty z kontrahentem.

Uwaga
Po wybraniu jednej z opcji i zapisaniu formularza firmy, nie ma możliwości jej odznaczenia.

Na kartotece Firmy, która uczestniczy w transakcjach międzynarodowych prezentowana jest dodatkowa zakładka Transakcje międzyfirmowe. Zawiera ona kolumny:

 • Proces – prezentuje ścieżki możliwych generowań, których ilość zależy od pełnionej przez daną firmę funkcji. Dla nabywcy są to:
  • Wydanie zewnętrzne – Przyjęcie zewnętrzne
  • Faktura sprzedaży – Faktura zakupu
  • Korekta ilościowa faktury sprzedaży – Korekta ilościowa faktury zakupu

Dla sprzedawcy jest to:

  • Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego – Korekta ilościowa wydania zewnętrznego
 • Właściciel – pozwala na wskazanie centrum, w ramach którego będzie automatycznie tworzony dokument przeciwny. Do wyboru dostępne są opcje:
  • Zgodnie z centrum kontrahenta – wartość domyślna, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z Odbiorcą wskazanym na dokumencie źródłowym
  • Wskazana Firma/centrum, która ma zaznaczoną obsługę transakcji międzyfirmowych – dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie centrum z odbiorcą dokumentu źródłowego.
Zakładka Transakcje międzyfirmowe na kartotece Firmy
Wskazówka
Dodanie powiązania z kontrahentem jest możliwe również na kartotekach centrów, które podlegają firmie z aktywną funkcją obsługi transakcji międzyfirmowych. Dzięki temu, możliwe jest zdefiniowanie, w jakim centrum ma zostać wygenerowany dokument przeciwny

 

Przykład

Firma ABC, która w obiegu transakcji międzyfirmowych pełni rolę nabywcy, jest powiązana z kontrahentem Laneco. Jest również firmą nadrzędną dla centrum MOB1, powiązanego z kontrahentem Studio K.

 1. Firma ABC wystawia dokument WZ, na którym:
 • Nabywcą jest kontrahent Laneco
 • Odbiorcą jest kontrahent Studio K
 1. Dokument PZ utworzony w procesie transakcji międzyfirmowych, zostanie wygenereowany w centrum odbiorcy – MOB1.

Czy ten artykuł był pomocny?