Konfiguracja usługi synchronizacji – Data Service

Operator do stanowiska POS

Aby operator mógł logować się na stanowisko POS musi spełniać kryteria:

 • Operator należy do grupy operatorów widocznej na zakładce Operatorzy w sekcji Grupy
 • Typ operatora został określony jako Uniwersalny lub Zewnętrzny
 • Operator jest powiązany z pracownikiem
 • Operator ma ustawione hasło zewnętrzne
Uwaga
Użytkownik, za pomocą którego usługa danych łączy się do bazy danych musi mieć możliwość zalogowania się na wszystkie stanowiska POS oraz należeć do grupy administratorów w Comarch ERP Altum (domyślnie do grupy B2_admin).
Uwaga
Dla baz konwertowanych z wersji wcześniejszych niż wersja 2016.5.5 dla operatora POS należy zdefiniować nowe hasło zewnętrzne. Można tego dokonać z poziomu zakładki Konfiguracja -> Struktura firmy -> Operatorzy poprzez wskazanie danego operatora i wybór przycisku [Zmień hasło/PIN].
Uwaga
W sytuacji gdy więcej niż jeden operator ma przypisanego tego samego pracownika, podczas konwersji systemu do wersji 2016.5 lub wyższej, takim operatorom zostanie nadany typ Wewnętrzny, zatem nie będą oni mogli logować się do aplikacji Comarch POS.

Konfiguracja usługi

Usługa Comarch POS Data Service służy do synchronizacji danych pomiędzy bazami danych systemu Comarch ERP Altum i aplikacji Comarch POS. Ponadto za jej pośrednictwem istnieje możliwość weryfikacji dostępności artykułów w innych magazynach/sklepach, czy zapłaty bonami.
Do konfiguracji usługi Comarch POS Data Service służy narzędzie Konfigurator Comarch ERP Altum uruchamiane z menu start systemu Windows lub bezpośrednio z katalogu instalacyjnego Comarch ERP Altum przez plik NewAltumConfigurator.exe.
Po uruchomieniu narzędzia Konfigurator Comarch ERP Altum, pojawi się okno z wyborem języka.

Okno wyboru języka

Po wybraniu odpowiedniej opcji językowej należy w pierwszej kolejności przejść na zakładkę Serwer klucza, gdzie należy podać serwer, na którym zainstalowany jest system Comarch ERP Altum oraz numer licencji.

Zakładka Serwer klucza

Następnie w celu skonfigurowania usługi danych Data Service, należy przejść na zakładkę Usługa danych POS.

Zakładka Usługa danych POS

W sekcji Baza danych należy podać:

 • Serwer – nazwa serwera SQL bądź jego IP, na którym znajduje się firmowa baza danych systemu Comarch ERP Altum
 • Login SQL– login do serwera SQL posiadający uprawnienia administratora
 • Hasło – odpowiadające loginowi
 • Baza – baza firmowa systemu Comarch ERP Altum

W sekcji Ogólne należy podać:

 • Język – język kultury usługi Comarch POS Data Service
 • Katalog logów – ścieżka dostępu do katalogu, w którym będą zapisywane logi usługi
 • Port – port, na którym działa usługa i po którym stanowisko POS łączy się do usługi. Należy zwrócić uwagę, aby port nie był blokowany przez np. zaporę systemu Windows.
 • Limit czasu operacji – parametr określający górną granicę czasu operacji usługi. Podawany w sekundach i domyślnie ustawiony na 3600 sekund.

W sekcji Załączniki znajduje się parametr:

 • Rozmiar miniaturki – pozwala na ustawienie wysokości oraz szerokości miniatury zdjęcia w pikselach.

W sekcji Notyfikacje przetwarzania dokumentów należy podać:

 • Adres odbiorcy (-ów) – adres mailowy odbiorcy/ów, na który mają być wysyłane komunikaty
 • Serwer SMTP – pozwala na wprowadzenie adresu serwera mailowego, do którego użytkownik loguje się z wykorzystaniem loginu i hasła
 • Port serwera SMTP – numer, jakim posługuje się serwer poczty wychodzącej podczas komunikacji
 • SSL – komunikacja jest szyfrowana przy użyciu certyfikatów SSL. Parametr domyślnie odznaczony
 • Użytkownik – adres e-mail, z którego będą wysyłane notyfikacje
 • Hasło – hasło do konta pocztowego

Funkcjonalność notyfikacji przetwarzania dokumentów pozwala użytkownikowi na otrzymywanie powiadomień drogą mailową o błędach podczas synchronizacji dokumentów.
Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól, konfigurację usługi należy zapisać.
Z poziomu zakładki Usługi można zarządzać usługą Comarch POS Data Service, to znaczy: odświeżyć stan, zainstalować, uruchomić, zatrzymać oraz odinstalować. W przypadku wprowadzenia zmian, usługę należy zrestartować.
Logi synchronizacji usługi zapisywane są w lokalizacji C:\Retail\DS2\Logs.

Zakładka Usługi

Czy ten artykuł był pomocny?