Lista inwentaryzacji środków trwałych

Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych składników majątku, jak również wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji środków trwałych.

Lista inwentaryzacji środków trwałych dostępna jest z poziomu menu Środki trwałe pod przyciskiem [Inwentaryzacje].

Lista inwentaryzacji środków trwałych

Na liście inwentaryzacji środków trwałych znajdują się standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Zatwierdź] – umożliwia zatwierdzenie zaznaczonych dokumentów inwentaryzacji. Dokument inwentaryzacji można zatwierdzić jeżeli wszystkie jego arkusze są w stanie Zatwierdzony lub Anulowany.
 • [Zamknij] – umożliwia zamknięcie zaznaczonych inwentaryzacji. Dla zamkniętych inwentaryzacji można wygenerować dokumenty korygujące rozbieżności. Nie ma możliwości otwarcia inwentaryzacji, która została zamknięta.
 • [Otwórz] – umożliwia otwarcie zatwierdzonych inwentaryzacji. Otwarcie inwentaryzacji zmienia stan wszystkich arkuszy inwentaryzacyjnych na Niezatwierdzony (nie dotyczy arkuszy anulowanych).
 • [Kopiuj] – umożliwia skopiowanie zaznaczonego dokumentu inwentaryzacji, który jest w stanie zatwierdzonym, zamkniętym lub anulowanym. Podczas kopiowania przenoszone są tylko arkusze inwentaryzacji, które nie zostały anulowane.
 • [OT] – przycisk dostępny po zaznaczeniu zamkniętych dokumentów inwentaryzacji. Umożliwia wygenerowanie dokumentu OT w przypadku ujawnienia nadwyżki podczas inwentaryzacji.
 • [ZMO] – przycisk dostępny po zaznaczeniu zamkniętych dokumentów inwentaryzacji. umożliwia wygenerowanie dokumentu ZMO w przypadku ujawnienia niezgodności danych dotyczących miejsca użytkowania lub osób odpowiedzialnych za środki trwałe
 • [LT] – przycisk dostępny po zaznaczeniu zamkniętych dokumentów inwentaryzacji. umożliwia wygenerowanie dokumentu LT w przypadku ujawnienia niedoboru podczas inwentaryzacji

Szczegółowy opis funkcjonalności generowania dokumentów z inwentaryzacji znajduje się w artykule Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

Uwaga
Podczas dodawania/kopiowania dokumentu inwentaryzacji następuje weryfikacja czy dany środek trwały został ujęty na innej niezatwierdzonej inwentaryzacji lub na innym arkuszu w danej inwentaryzacji – jeżeli tak, to nie zostanie dodany na aktualny arkusz inwentaryzacji.

Lista inwentaryzacji składa się z kolumn:

 • Numer – numer systemowy dokumentu inwentaryzacji
 • Data – data zatwierdzenia dokumentu inwentaryzacji
 • Stan
 • Dokumenty – dokumenty środków trwałych wygenerowane z dokumentu inwentaryzacji
 • Właściciel (kolumna domyślnie ukryta)

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?