Usuwanie zapisu księgowego

Zapis księgowy można usunąć:

  • Z poziomu listy zapisów księgowych w dzienniku (Księgowość → Dziennik)
  • Z poziomu dokumentu źródłowego

Usuwanie zapisu księgowego z poziomu dziennika

W celu usunięcia zapisu księgowego z poziomu listy zapisów księgowych (Księgowość → Dziennik) należy zaznaczyć zapis księgowy, a następnie wybrać przycisk [Usuń], znajdujący się w grupie przycisków Lista.

Bezśladowe usuwanie dotyczy wyłącznie niezatwierdzonych zapisów księgowych, a więc tych, które znajdują się w buforze księgowań. Jeżeli zapis księgowy został już zatwierdzony, użycie opcji [Usuń], powoduje wygenerowanie dekretu stornującego (czerwonego lub czarnego). Zatwierdzenie dekretu stornującego powoduje odksięgowanie dokumentu będącego źródłem dekretu stornowanego.

Domyślnie typ storna jest ustawiony na czerwone.

W bazie danych wykreowanej w języku francuskim storno czerwone jest niedostępne ze względu na niezgodność takiego zapisu z przepisami prawa.

W przypadku storna zapisu księgowego, który został wprowadzony na konto rozrachunkowe i rozrachowany z innym dekretem księgowym, rozrachunki są usuwane dopiero w momencie zatwierdzenia dekretu stornującego. Po zatwierdzeniu pierwotne powiązania są usuwane i dochodzi do automatycznego rozrachowania dekretu stornującego z dekretem stornowanym.

W przypadku usuwania zapisu księgowego, którego dekret został już rozrachowany, wraz z usunięciem zapisu księgowego usuwany jest również jego rozrachunek. Użytkownik może zdecydować, czy pozostawić rozliczenia dokumentów źródłowych, wybierając odpowiednią opcję w wyświetlanym przez system komunikacie „Równocześnie z usunięciem zapisu księgowego o numerze […] zostanie usunięty rozrachunek. Czy chcesz pozostawić rozliczenia dokumentów źródłowych?” Ponadto, w przypadku usuwania jednocześnie wielu zapisów księgowych można zaznaczyć opcję Zastosuj dla wszystkich.

Usuwanie zapisu księgowego z poziomu dokumentu

Wskazówka
Możliwość usuwania zapisów księgowych z poziomu dokumentu uzależniona jest od nadania grupie operatorów uprawnienia Usuwanie zapisów księgowych z poziomu dokumentu (Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → Inne uprawnienia). Uprawnienie jest domyślnie odznaczone.

W celu usunięcia zapisu księgowego z poziomu dokumentu, należy po zaznaczeniu dokumentu wybrać opcję Usuń zapis księgowy dostępną w menu kontekstowym.

Usuwanie zapisu księgowego z poziomu dokumentu

Usuwanie zapisów księgowych z poziomu dokumentu działa analogiczne jak usuwanie zapisów księgowych z poziomu dziennika, oprócz generowania storna.

Z poziomu dokumentu można usunąć wyłącznie niezatwierdzony zapis księgowy. Do zatwierdzonego zapisu księgowego można wygenerować storno z poziomu dziennika.

Czy ten artykuł był pomocny?