Definiowanie skonta

Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności udzielane nabywcy przez dostawcę, jeżeli nabywca ureguluje zapłatę należności przed umówionym terminem.

Lista typów skont

Lista typów skont dostępna jest z poziomu menu KonfiguracjaFinanseTypy skont. Składa się ona z elementów:

Okno Typy skont

 • Nazwa
 • Aktywny – parametr warunkujący możliwość użycia skonta w systemie

Okno Pozycje – prezentuje informacje o zaznaczonym skoncie

 • [%] – procent udzielanego upustu
 • Liczba dni – termin obowiązywania skonta, liczony od daty wystawienia dokumentu
Typy skont

Definiowanie typu skonta

W celu zdefiniowania typu skonta należy z grupy przycisków Typ skonta wybrać przycisk [Dodaj], a następnie wprowadzić unikalną nazwę skonta. Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony, z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

W celu zdefiniowania pozycji typu skonta należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Skonto, a następnie określić procent udzielanego rabatu i liczbę dni jego obowiązywania. W systemie istnieje możliwość dodania więcej niż jednego typu skonta o takich samych pozycjach.

Uwaga
Typu skonta, który został już użyty w systemie, nie można usunąć.
Uwaga
Modyfikacja typu skonta nie spowoduje zmian wartości skonta na płatnościach, na których zostało już ono użyte.

Przypisanie skonta do płatności dokumentu

Sposoby przypisywania skonta do płatności dokumentu:

wybór zdefiniowanego w konfiguracji typu skonta w kolumnie Skonto na zakładce Kwoty dokumentu

dodanie nowego typu skonta na zakładce Skonto na płatności dokumentu

Wybór typu skonta na zakładce Kwoty dokumentu

W celu przypisania skonta do płatności należy z poziomu szczegółów dokumentu przejść na zakładkę Kwoty, a następnie w kolumnie Skonto wybrać odpowiedni typ skonta.

Wybór skonta na zakładce Kwoty dokumentu

Dodanie skonta z poziomu zakładki Skonto na płatności dokumentu

W celu dodania skonta należy z poziomu płatności dokumentu przejść na zakładkę Skonto, a następnie z grupy przycisków Skonto wybrać przycisk [Dodaj]. Dla pozycji należy uzupełnić pola:

 • Skonto [%] – wartość procentowa skonta (należy wpisać liczbę z zakresu 0-100)
 • Ilość dni – liczba dni, w przeciągu których musi zostać uregulowana płatność, aby zostało udzielone skonto. Ilość dni liczona jest od daty wystawienia dokumentu. Po wskazaniu daty ważności skonta ilość dni jest uzupełniana automatycznie.
 • Data ważności skonta – data, do której musi nastąpić uregulowanie płatności, aby zostało udzielone skonto. Data ważności skonta nie może być późniejsza niż termin płatności. Po określeniu ilości dni data ważności skonta jest uzupełniana automatycznie.
 • Podstawa skonta – kwota płatności, którą stanowi wartość elementów dokumentu oznaczonych jako podlegające skontu. Szczegółowy opis uwzględniania/nieuwzględniania artykułu w skoncie znajduje się w artykule Wyłączenie artykułu od naliczania skonta
 • Wartość niepodlegająca skontu – różnica pomiędzy całkowitą kwotą płatności a podstawą skonta
 • Wartość skonta – wartość udzielanego skonta. Jest to iloczyn wartości procentowej skonta i wartości płatności
 • Kwota do uregulowania – kwota, która pozostaje po skorygowaniu wartości płatności o wartość skonta
 • Waluta – symbol waluty operacji skonta
Zakładka Skonto na płatności dokumentu
Uwaga
Skonto może zostać udzielone wyłącznie dla płatności nierozliczonych i podlegających rozliczeniu, które nie zostały ujęte na zestawieniu poleceń przelewów.
Uwaga
Na płatność faktury wygenerowanej z zamówienia przenoszone są warunki skonta zdefiniowanego na zamówieniu.

Czy ten artykuł był pomocny?