Dokumenty różnic kursowych

Dokument różnicy kursowej powstaje w wyniku rozliczania dokumentów w walucie obcej o różnych kursach waluty transakcji. Dokument ten jest tworzony także w momencie rozrachowania (z rozliczeniem) dwóch dekretów, które mają różne kursy walut.

Cechy charakterystyczne dokumentu różnicy kursowej:

 • różnica kursowa tworzona jest automatycznie w chwili powiązania dokumentów wprowadzonych po różnych kursach waluty
 • kwota różnicy kursowej jest automatycznie wyliczana przez program i nieedytowalna
 • jako data wystawienia różnicy kursowej ustawiana jest domyślnie data późniejszego z rozliczanych dokumentów, z możliwością zmiany
 • w momencie usunięcia rozliczenia skojarzonych dokumentów automatycznie usuwany jest dokument różnicy kursowej

Dodatnia różnica kursowa powstaje, jeżeli:

 • wartość przychodu wynikająca z faktury jest niższa niż rzeczywiście otrzymana zapłata od kontrahenta
 • wartość poniesionego kosztu jest wyższa niż rzeczywiście dokonana zapłata

Ujemna różnica kursowa powstaje w przypadku, gdy:

 • wartość przychodu wynikająca z faktury jest wyższa niż rzeczywiście otrzymana zapłata od kontrahenta
 • wartość poniesionego kosztu jest niższa niż rzeczywiście dokonana zapłata
Przykład

Wystawiono fakturę sprzedaży w dniu 15.01.2019 na kwotę 100,00 EUR płatną przelewem. W dniu wystawienia FS obowiązywał kurs 1 EUR = 4 PLN. Powstała płatność o typie należność w kwocie 100 EUR = 400 PLN.

W dniu 27.02.2019 otrzymano zapłatę za fakturę w kwocie 100 EUR. W dniu zapłaty obowiązywał kurs 1 EUR= 4,05 PLN. Wprowadzono KP z datą dokumentu 27.02.2019 na kwotę 100 EUR = 405 PLN.

Dokonano całkowitego rozliczenia należności i operacji przychodowej. Rozliczona kwota w EUR jest taka sama i wynosi 100 EUR, jednak wartość w PLN dla każdego z dokumentów jest inna.

System automatycznie utworzył różnicę kursową w kwocie 5 PLN, o typie Dodatnia i dacie wystawienia 27.02.2019.

 

Przykład

Otrzymano fakturę zakupu na kwotę 200 EUR płatną gotówką. W dniu wpływu FZ obowiązywał kurs 1 EUR = 4,20 PLN. Po wprowadzeniu faktury do systemu powstała płatność o typie zobowiązanie w kwocie 400 EUR = 840 PLN.

Zapłacono część kwoty o wartości 100 EUR. W dniu zapłaty obowiązywał kurs 1 EUR = 4,30 PLN.

System automatycznie utworzył różnicę kursową w kwocie 10 PLN (100 x 4,30 – 100 x 4,20 = 10), o typie Ujemna.

 

Lista dokumentów różnic kursowych

Lista dokumentów różnic kursowych dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Różnice kursowe].

Lista dokumentów różnic kursowych

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista składa się z kolumn:

 • Numer – numer systemowy dokumentu różnicy kursowej, nadawany przez program zgodnie z numeratorem
 • Przychód – wartość różnicy kursowej o typie Dodatnia
 • Rozchód – wartość różnicy kursowej o typie Ujemna
 • Dokument rozliczany – numer systemowy dokumentu rozliczanego
 • Dokument rozliczający – numer systemowy dokumentu rozliczającego
 • Waluta – waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data wystawienia
 • Status – status różnicy kursowej, możliwe wartości: Przychody, Koszty, Kompensaty, Inne
 • Typ – typ różnicy kursowej, możliwe wartości: Ujemna, Dodatnia
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Formularz dokumentu różnicy kursowej

W celu edycji lub podejrzenia szczegółów dokumentu różnicy kursowej należy zaznaczyć dany dokument na liście, a następnie wybrać przycisk [Edytuj].

Formularz dokumentu różnicy kursowej

Edycja dokumentu różnicy kursowej możliwa jest wyłącznie dla dokumentów pochodzących z tej samej firmy. Dokumenty pochodzące z innych firm są dostępne tylko do podglądu.

Formularz dokumentu różnicy kursowej składa się z elementów:

Zakładka Ogólne

Sekcja Ogólne

 • Numer – numer systemowy dokumentu różnicy kursowej, nadawany zgodnie z numeratorem
 • Typ różnicy – typ różnicy kursowej: Dodatnia, Ujemna. Jest to pole nieedytowalne.
 • Status – status różnicy kursowej:
  • Przychody (typ powiązania: należność i operacja)
  • Koszty (typ powiązania: zobowiązanie i operacja)
  • Kompensaty (typ powiązania: należność i zobowiązanie lub operacja przychodowa i operacja rozchodowa),
  • Inne

Istnieje możliwość zdefiniowania nowego statusu z poziomu Konfiguracja –> Słowniki Uniwersalne –> Ogólne –> Status różnicy kursowej.

 • Data wystawienia – data wystawienia dokumentu, pobierana automatycznie z późniejszego z rozliczonych dokumentów, z możliwością edycji
 • Wartość różnicy – wartość powstałej różnicy kursowej
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu. Zmiana właściciela możliwa jest wyłącznie na niezaksięgowanym dokumencie różnicy kursowej.

Sekcja Dokumenty rozliczone

 • Kod podmiotu – kod podmiotu wskazanego na płatności/operacji
 • Dokument – numer systemowy dokumentu
 • Rozliczono – wartość rozliczenia w walucie obcej oraz systemowej
 • Kurs – kurs dokumentu źródłowego
 • Typ – typ operacji (Przychód/Rozchód) lub płatności (Należność/Zobowiązanie)

Zakładka Opis analityczny, Atrybuty, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

 

Czy ten artykuł był pomocny?