Informacje ogólne

Słowniki uniwersalne to rejestry wartości definiowane dla poszczególnych obiektów systemowych. Wartości te mogą być wielokrotnie wykorzystywane w wielu miejscach w systemie i na wielu obiektach bez konieczności definiowania ich za każdym razem na nowo.

Lista słowników uniwersalnych dostępna jest w menu Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne.

Lista słowników uniwersalnych

Słowniki pogrupowane są w kategorie prezentowane na dwupoziomowej liście w postaci drzewa. Nazwy kategorii określają główne obszary funkcjonalne systemu, w których wykorzystywane są poszczególne słowniki. Kategorie prezentowane są w porządku alfabetycznym.

Wartości zdefiniowane dla zaznaczonego na drzewie słownika prezentowane są na liście po prawej stronie. Kolorem niebieskim oznaczone są wartości predefiniowane, których nie można usunąć. Natomiast kolorem czarnym wartości dodane przez użytkownika. Pogrubioną czcionką oznaczone są wartości domyślne.

Dla większości słowników uniwersalnych lista wartości składa się z kolumn:

  • Lp. – liczba porządkowa
  • Wartość – zdefiniowane wartości słownika
  • Opis – dodatkowe informacje
  • Domyślna – parametr wskazujący na domyślność wartości
  • Aktywna – parametr wskazujący na aktywność wartości w systemie

Wartości dodawane są do słownika bezpośrednio na liście za pomocą [Dodaj] z grupy przycisków Lista wartości.

Uwaga
Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości w ramach danego słownika.

Typ wartości zależy od rodzaju danego słownika i definiowany jest podczas jego tworzenia lub edycji. Szczegółowy opis definiowania słownika znajduje się w artykule Definiowanie słownika.

 

Czy ten artykuł był pomocny?