Lista możliwości

Możliwości odzwierciedlają prognozowaną sprzedaż określonych artykułów, w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów. Dzięki odnotowaniu określonych szans sprzedażowych można je analizować za pomocą raportów BI. Przykładem może być analiza szans (ilościowa i wartościowa) w odniesieniu do rzeczywiście osiągniętych wyników.

Lista możliwości dostępna jest z poziomu listy kontrahentów pod przyciskiem [Lista możliwości].

Formularz nowej możliwości zawiera dedykowaną zakładkę Ogólne oraz zakładki:

Sekcję Możliwości sprzedaży, w której dostępne są pola:

 • Kategoria – umożliwia sklasyfikowanie nowo tworzonego obiektu względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → CRM → Kategorie możliwości. Predefiniowane wartości słownika to: Akcja promocyjna oraz Standardowe działania handlowe.
 • Klasyfikacja – pozwala zróżnicować stopień ważności danej możliwości względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → CRM → Klasyfikacja możliwości. Predefiniowane wartości słownika to: Zimy, Ciepły, Gorący.
 • Prawdopodobieństwo – procentowy szacunek realizacji założonych możliwości określany przez operatora
 • Kontrahent – pole nieaktywne, automatycznie uzupełniane kodem i nazwą kontrahenta, z poziomu którego wywołana była lista możliwości.

Sekcję Harmonogram i obroty, w której dostępne są pola:

 • Status – pozwala określić aktualny status pozyskania kontrahenta względem istniejących kategorii dostępnych z poziomu Konfiguracja Słowniki uniwersalne CRM → Status możliwości. Predefiniowane wartości słownika to: Nowy, Utracony, Wstępne negocjacje, Zaawansowane negocjacje, Zakończone sukcesem.
 • Typ ceny – pole z typem ceny, z której pobierana będzie cena artykułów do autokalkulacji ceny.
 • Szacowana cena całkowita / Cena oferowana – pola liczbowe do zdefiniowania przez operatora.
 • Autokalkulacja ceny – aktualnie wyliczona suma, na podstawie cen jednostkowych i ilości artykułów dodanych w sekcji Artykuły. Cena artykułów pobierana jest z najbardziej aktualnego cennika stworzonego na podstawie wybranego typu ceny, odnosząc się do ustalonego dnia i godziny oczekiwanej daty sprzedaży. Wartość ta zostaje przeliczona automatycznie podczas:
  • zmiany ilości artykułów znajdujących się na liście
  • dodawania, usuwania artykułów z listy
  • zmiany typu ceny
  • zmiany rodzaju waluty (zgodnie z datą bieżącą systemu, jeżeli kurs dla danej waluty nie został wprowadzony, system wyświetli wartość 0)
 • Ostatnio wyliczona suma – jest to autokalkulacja ceny wyliczona podczas ostatniej edycji/dodawania edytowanej możliwości. W trybie dodawania wartość będzie zawsze równa polu autokalkulacji ceny. Po zapisaniu okna i ponownej edycji, pokazywana jest wartość, z którą dana możliwość została ostatnio zapisana.

Sekcja Artykuły, w której oprócz standardowych kolumn identyfikujących dany towar dostępne są pola:

 • Cena jednostkowa – pobrana z cennika, utworzonego na podstawie wskazanego w poprzednim punkcie typu ceny (data Obowiązuje od jest najbardziej aktualna spośród wszystkich cenników, a  jednocześnie jest mniejsza niż data Oczekiwana data sprzedaży na możliwości).
 • Waluta – pobrana z cennika, utworzonego na podstawie wskazanego w poprzednim punkcie typu ceny.
 • Oczekiwana ilość – pole liczbowe do zdefiniowania przez operatora.
Uwaga
Podczas dodawania możliwości dla kontrahenta, na zakładkę Lista opiekunów kopiowane są wartości z sekcji Lista opiekunów z zakładki Dane CRM. Lista ta możliwa jest do zmiany, przy czym nie ma ona wpływu na listę opiekunów na karcie kontrahenta.

 

Czy ten artykuł był pomocny?